07 november 2019

Woordvoering Leon van den Dool tijdens raadsvergadering over begroting 2020

Woordvoering begroting 2020

Meneer de voorzitter, vanavond al niet meer de gebruikelijke woordvoerder van het CDA voor de begroting. Als fractie gaan we dat zeker missen, die brede blik, op een vriendelijke manier een gevoelige snaar raken en eenluisterend oor voor alle inbreng. Maar goed, dat is geloof ik een ander agendapunt.

De CDA-fractie heeft veel waardering voor de begroting 2020, we hebben echter ook enkele vragen en kritischekanttekeningen. Het verdient waardering dat het college heel veel uit het coalitieakkoord heeft uitgewerkt en een heldere plaats heeft gegeven in de begroting. Tegelijk is het gelukt om een degelijk financieel beleid tevoeren voor 2020. Zelfs als de bezuinigingen in de regio niet lukken, en wij gaan er natuurlijk van uit dat dit wel gaat lukken, maar zelfs dan zou er een positief resultaat blijven.

We waarderen het ook dat het college heeft geluisterd naar de inbreng tijdens de behandeling van de kadernota voor de zomer. Zo is er bijvoorbeeld een stapje terug gedaan rond participatie en is er geen inwonertop gepland. De waardering uit zich ook in andere punten. Om wat voorbeelden te noemen. Wat goed het natuurvriendelijke maaibeheer! We hoorden er vorige week nog over. Dat moeten we echt goed aan onze inwoners vertellen. Om in het groen te blijven: wat ziet het park Slobbegors er prachtig uit. Zou daar nou niet nog eens een mooi oud Fokker toestel geplaatst kunnen worden?

Wat goed ook dat u echt werk wilt maken van grootschalige projecten voor zonne-energie en warmte. Onze fractie vroeg zich af, zou er een zonnepark mogelijk zijn langs de A-15? Daar lijken hele mooie kansen in combinatie met de geluidswallen en het mogelijk ondergronds verdwijnen van de electriciteitskabels.

We hebben ook waardering voor de opstelling van het college in het sociaal domein. Helder de problemen benoemen en de oplossing niet zoeken in minder solidariteit in de regio. De CDA-fractie ziet oplossingen eerder in een grotere eigen verantwoordelijkheid bij jeugdzorg behandelingen met een meer alledaags en minder ingrijpend karakter, minder aanbieders en sturing op financiële kaders. Op de langere termijn geeft het financiële beeld reden tot zorg. Het komende begrotingsjaar zal dus ook gebruikt moeten worden om elkaar goed in de ogen te kijken en te komen tot een bijgesteld uitgavenpatroon. Een deel van de problemen wordt overigens veroorzaakt door de financiering vanuit het Rijk, Groen Links komt daar straks mede namens het CDA nog op terug. Door die zorg op de langere termijn is het niet te vermijden om elkaar te bevragen. Volgens de CDA-fractie gaat het om vragen als:

  • Willen we taken blijven uitvoeren?
  • Willen we het ambitieniveau aanpassen?
  • Is het mogelijk de werkwijze te veranderen?

We zien graag uw voorstel tegemoet om hiermee op een goede manier aan de slag te gaan. We hebben nog wel enkele vragen naar aanleiding van de begroting:

- Papendrecht is een dorp aan prachtige rivieren en we hebben diverse havens en anderewaterverbindingen met onze rivieren. Het is echter nergens mogelijk een bootje via een hellingbaan tewater te laten. Waarom is dit voornemen uit het coalitieprogramma niet verwerkt in de begroting?

- Wat is de actuele stand met de invoering van duurzame electrische deelauto’s? Vorig jaar was de steun voor deze motie bijna raadsbreed en diverse gemeenten hebben dit inmiddels succesvol ingevoerd.

Onze kritische kanttekening gaat over de wijze waarop de begroting is opgesteld. Met alle winst in maatregelen die zijn aangegeven kan de begroting in onze ogen nu vooral nog veel winnen als sturingsinstrument. Welke bijdrage leveren partners aan de doelstellingen? Veel doet de gemeente niet alleen, hoe dragen andere partijen bij? Wat is daar over afgesproken of overeengekomen?

Vervolgens welke meetbare doelen streven we na, wat is de nulmeting en waar staan we dan nu? Het zou mooi zijn als er een koppeling wordt gemaakt met indicatoren die we toch al moeten bijhouden, zoals in waar staat jegemeente.nl. Verder hebben we een onderzoeksbureau Drechtsteden, zij kunnen op een aantal speerpunten helpen om de effecten van het beleid in beeld te krijgen. We pleiten niet voor een enorme hoeveelheid aan indicatoren. Laten we samen een aantal kernprestaties benoemen en daarvoor indicatoren kiezen. Hoe denkt het college over die suggestie?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.