11 november 2019

Algemene beschouwingen begroting 2020

Algemene beschouwingen begroting 2020


Inmiddels zijn we 1,5 jaar onderweg in deze raadsperiode. Als fractie hebben we samen met de raad al veel bereikt voor onze inwoners. En ondanks de zorgen die wij hebben, zijn wij over het algemeen tevreden over de voortvarendheid waarmee en de manier waarop het college zaken oppakt. Hier en daar kan dat vlotter, met name daar waar ‘de nood hoog’ is, maar bij deze zeker ook complimenten voor het college en de ambtenaren. Wij danken hen voor wederom een overzichtelijke programmabegroting, met een financiële en inhoudelijke uitwerking van het voorgenomen beleid. Hieruit blijkt dat de financiën op orde zijn en dat we een sluitende begroting hebben met een zodanige reservepositie dat eventuele risico’s goed zijn op te vangen. 
De zorgen die wij hebben treffen in het bijzonder de drie doelgroepen: woningzoekende inwoners, hulpbehoevende inwoners en ondernemers (met name in de glastuinbouw). Daarnaast zijn er twee onderwerpen die gevolgen heeft voor ieder huishouden: de energietransitie en het afvalbeleid.

Onze woningzoekende inwoners..

We hebben een grote woningbouwopgave en vinden het belangrijk om te midden van de grote steden om ons heen een duidelijk eigen woningbouwprogramma te hebben. Te veel inwoners moeten te lang wachten op een betaalbaar thuis.

Voor de zomer hebben we als raad aandacht gevraagd voor verschillende woonvormen voor ouderen. Ook deden we de oproep om op specifieke locaties nabij voorzieningen ouderenhuisvesting te realiseren. Toch blijft sturing lastig, bijvoorbeeld door de huidige wettelijke belemmering dat bij niet meer dan een kwart van de sociale huurwoningen voorrang gegeven mag worden aan woningzoekenden uit onze eigen gemeente. Dit blijft een wens van het CDA waarvoor wij landelijk steun zullen vragen. Om o.a. starters tegemoet te komen willen we het college oproepen te onderzoeken of, op welke locaties en onder welke voorwaarden flexwonen mogelijk is. Hiervoor dienen wij een MOTIE in. De grote aantrekkelijkheid van onze gemeente danken we nog steeds aan onze groene en leefbare wijken, de groengebieden, het sterke verenigingsleven en de kleinschaligheid en het dorpse karakter, te midden van de grote steden. Voor deze belangrijke eigenschappen blijven we ons hard maken.

Onze hulpbehoevende inwoners..

Veel mensen zijn zelfredzaam en hebben de extra ondersteuning vanuit de gemeente niet nodig. Maar voor de groep die deze ondersteuning wel nodig heeft, moet goede en betaalbare zorg op korte termijn geleverd worden. Met de huidige ontwikkelingen binnen de jeugdzorg en de stijging van kosten voor de WMO vraagt de CDA-fractie zich af of met deze kostenstijging kwalitatief betere zorg wordt gerealiseerd? Kosten die daadwerkelijk aan een effectieve behandeling of ondersteuning worden besteed zijn acceptabel. We zien graag dat de gemeente in zee gaat met organisaties die hun bedrijfsvoering op orde hebben en willen voorkomen dat financiële middelen door mismanagement voor verkeerde zaken worden aangewend.
Met de nieuwe wetgeving voor de GGZ komen er wederom nieuwe taken naar onze gemeente. De taken zijn complex en vragen wellicht andere kennis en kunde van medewerkers, wij vragen het college op toe te zien.

Onze ondernemers…

Met het plan voor het Raadhuisplein is voor ondernemers in Pijnacker Centrum eindelijk een belangrijke stap gezet. Wij kijken uit naar het plan van aanpak voor de Parade Nootdorp. 
Verder willen we dat de gemeente een actieve regierol heeft bij de herstructurering van de glastuinbouw. De gemeente zal moeten faciliteren bij het verkleinen van het verschil tussen het bruto en netto areaal. Ook zien wij dat door het verder verlengen van de Komkommerweg een betere ontsluiting ontstaat voor kwekers en daarmee een veiligere verkeersafwikkeling aldaar en in het omliggende gebied.

Wij kunnen als partij en ook als fractie de ontevredenheid en frustratie die binnen de land- en tuinbouw is ontstaan, goed begrijpen. Deze innovatieve sector die al zoveel inzet heeft getoond, krijgt niet de waardering die zij verdient. Glastuinbouw is een economische pijler en levert binnen Europa een van de meest schone en mens- en diervriendelijke producten. Ja, er moet drastisch iets veranderen om stikstof en CO2 te reduceren, maar het eenzijdig wijzen naar de land- en tuinbouw vinden wij geen oplossing. Zij kunnen een deel van de oplossing bieden, maar niet als enige. Daarnaast hebben we binnen onze gemeente ook te maken met de frictie tussen kwekers en omwonenden. Pijnacker-Nootdorp is van oudsher een glastuinbouwgemeente met een groeiend aantal inwoners en woningen. Dan zal met elkaar rekening moeten worden gehouden. We moeten alleen niet vergeten dat de glastuinbouw de landelijke uitstraling geeft, werkgelegenheid biedt en dat we kunnen genieten van de lokale producten en van evenementen zoals Kom in de kas.
Voor het CDA is er in ieder geval reden genoeg om samen met de sector en n.a.v. het verschijnen van het werkboek ‘Glasvisie Oostland’ het komend jaar een bijeenkomst te organiseren die deze verschillende onderwerpen aan de orde stelt.

De energietransitie en ons afvalbeleid..

De energietransitie zal mogelijk om forse investeringen van vele huishoudens vragen. Iets dat onvermijdelijk is, maar noodzakelijk om de doelstelling in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn te halen en bovendien verdienen deze investeringen zich veelal terug. Zorgvuldige communicatie en het betrekken van inwoners is hierbij van groot belang.
Een grote kostenpost betreft de afvalinzameling in onze gemeente. Onze inwoners is jaren geleden voorgehouden dat het nieuwe inzamelen tot een kostenreductie en daarmee verlaging van de afvalstoffenheffing zou leiden. Vorig jaar heeft het CDA al aangegeven dat goede communicatie en het creëren van draagvlak cruciaal is voor succes. Als mede-indieners van de MOTIE ‘Draagvlak afvalinzameling’ willen we hiertoe oproepen en met het AMENDEMENT verlaging afvalstoffenheffing willen we de eerst komende twee jaar de hogere kosten voor de vertraging rond de invoering gedeeltelijk compenseren. Daarmee nemen we niet alle kosten voor onze rekening en dat is een bittere pil voor onze inwoners. Daarom is het CDA er veel aan gelegen dat er de komende jaren serieus werk wordt gemaakt van het nieuwe inzamelen. Veel inwoners zijn al goed bezig en scheiden hun afval. Als iedereen dat doet kan de afvalstoffenheffing hopelijk op den duur weer omlaag.

Wij zijn ook heel blij dat we invulling kunnen geven aan de voor lastenverlichting gereserveerde gelden door de OZB met € 100.000,- te verlagen. Hiervoor dienen wij een AMENDEMENT in.

En zoals ik ook bij de Kadernota eindigde. Wat zou het goed zijn als van deze belangrijke raadsvergaderingen (kadernota en nu de begroting) verslag werd gedaan in de papieren Telstar. Dit zou de betrokkenheid van inwoners vergroten en daarmee de democratie ten goede komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.