17 april 2019

Antwoorden op vragen over omgekeerd inzamelen.

Antwoorden op vragen CDA-fractie over het Omgekeerd Inzamelen.

Begin maart heeft de CDA-fractie in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp een groot aantal schriftelijke vragen aan het college ven Burgemeester & wethouders gesteld over
de stand van zaken en voortgang rond de nieuwe manier van inzamelen van afval.
Het CDA wilde onder meer weten wat de ervaringen zijn met de uitrol van de blauwe minicontainers voor oud papier en karton, de communicatie daarover, hoe de ervaringen zijn na de invoering in het buitengebied en in de wijken Emerald en Klapwijk.

Huidige beeld
Het beeld dat uit de antwoorden op onze vragen  naar voren komt is dat er nog veel onduidelijk is. Er heeft nog geen evaluatie van de startwijken plaatsgevonden, er zijn geen cijfers over het halen van de doelen en is er een behoorlijke vertraging opgetreden in de geplande uitrol van omgekeerd inzamelen.

Dat is zorgelijk omdat aan de ene kant van burgers wordt verwacht dat die goed hun afval scheiden en aan de andere kant de kosten dit jaar flink oplopen, met als gevolg het risico van een hogere afvalstoffenheffing volgend jaar.

Evaluatie
Uit de antwoorden blijkt dat er nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden van de startwijken (naar verwachting deze zomer). Daarmee kan ook geen gebruik gemaakt worden van die informatie bij de invoering van omgekeerd inzamelen in de andere wijken. En daarmee is ook geen informatie beschikbaar over de mate waarin de beoogde doelstelling m.b.t. afvalscheiding en hergebruik zijn gerealiseerd.

Vertraging
Ook is er een behoorlijke vertraging in de geplande uitrol van omgekeerd inzamelen.
Met de uitrol in oud-Delfgauw is nog niet begonnen en de uitrol in Nieuweveen is nog niet ingepland omdat in laatstgenoemde wijk nu ondergronds wordt ingezameld.
Ook in de nieuwe wijken Ackerswoude en Keizerhof is de uitrol nog niet gestart. Die vindt pas plaats na volledige oplevering.
Een planning voor de fasering over de gehele gemeente is nog niet gemaakt
Dat de uitrol meer tijd vergt blijkt uit het antwoord dat gestreefd wordt om de realisatie in 2022 gereed te hebben.

Communicatie
De communicatie wordt verbeterd door die uitsluitend via Avalex te laten lopen. Ook worden er dit jaar met Avalex extra voorlichtingscampagnes uitgevoerd, aldus het college.

Bijgaand de antwoorden van het College op onze vragen.

Kosten
Uit de recentelijk beschikbaar gekomen Informatienota van het college blijkt dat het college heeft ingestemd met de dienstverleningsovereenkomst Avalex voor 2019.
Daaruit blijkt dat de kosten voor 2019 aanzienlijk hoger uitkomen dan geraamd is in de gemeentelijke begroting 2019, namelijk €325.000,- .
Oorzaken zijn een nieuwe systematiek voor de verdeling van de uitvoeringskosten,
extra verbrandingsbelasting die door de rijksoverheid wordt opgelegd en
hogere kosten van de uitvoering, waaronder toerekening van de directe kosten van onder meer areaaluitbreiding, huis aan huis inzamelen van papier en karton, meerkosten voor opruimen van foutief aangeboden vuil en de inzameling van PMD in Klapwijk, Emerald en het buitengebied. 

Dit jaar en, bij ongewijzigd beleid, zal ook in 2020 geen sprake zal zijn van een kostendekkende situatie. Het tekort dit jaar wordt gehaald uit de algemene reserve.
Het college zal later dit jaar voor de raad in beeld brengen op welke wijze er volgend jaar tot een kostendekkende situatie kan worden gekomen.

Voor meer informatie over de kostenontwikkeling zie https://pijnacker-nootdorp.notubiz.nl/document/7478705/1/Dienstverleningsovereenkomst%20Avalex%202019

Anne Volkers
CDA-fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.