28 december 2021

Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten vrijgegeven voor indienen zienswijzen

De CDA-fractie heeft in de raadsvergadering van 23 december ingestemd met de beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten. Betrokken partijen kunnen nu hun zienswijzen daarop indienen vast te stellen en vrij te geven voor zienswijzen. Arbeidsmigranten zijn belangrijk voor in Pijnacker-Nootdorp gevestide ondernemers, vooral in de glastuinbouw. Het CDA is blij dat er nu duidelijke kaders en randvoorwaarden zijn voor de realisatie van huisvesting van arbeidsmigranten voor de glastuinbouw. Ook de eisen die worden gesteld aan en maatregelen die worden genomen voor een goede huisvesting onderschrijft het CDA. Goede huisvesting tegen een redelijke huurprijs en het alleen in zee gaan met betrouwbare partners vinden wij van belang om uitbuiting van arbeidsmigranten te voorkomen.

Arbeidsmigranten zijn o.a. noodzakelijk voor bedrijfsvoering en concurrentiepositie van de glastuinbouw. Een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken en behouden van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel is dan ook goede huisvesting. In de beleidsnota hebben is de lokale behoefte van ondernemers uit de glastuinbouw als uitgangspunt genomen. Dit om binnen Pijnacker-Nootdorp de lokale ondernemers uit de glastuinbouw te faciliteren om huisvesting te kunnen realiseren voor de arbeidsmigranten die bij hen werkzaam zijn. In de regio is afgesproken dat iedere gemeente zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Omdat de druk op de ruimte erg hoog is en er behoefte is aan huizen voor verschillende doelgroepen, is het nodig m goedkope en middeldure woningvoorraad en appartementen in de kernen te beschermen en beschikbaar  te houden voor de doelgroepen als starters, jonge gezinnen en ouderen. Daarom zijn die woningen niet als een optie voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

In de Omgevingsvisie hebben we ervoor gekozen om de bestaande en reeds in ontwikkeling zijnde bedrijventerreinen niet verder uit te breiden en er behoefte is aan bedrijventerreinen, zijn er geen mogelijkheden om op de bedrijventerreinen huisvesting te realiseren. Daarom wordt voor huisvesting voor arbeidsmigranten vooral gezocht buiten de bestaande woonwijken, met name binnen de (randen van de) glastuinbouw, mits deze de herstructurering niet in de weg zit. De specifieke aanvulling van de woningvoorraad voor arbeidsmigranten, richt zich op tijdelijke arbeidsmigranten (short en mid stay) en hun woonbehoefte. Gezien het grote tekort aan betaalbare woningen en de toch al gespannen woningmarkt, onderschrijven we de keuze om voor huisvesting voor arbeidsmigranten zoveel mogelijk te zoeken buiten de bestaande woonwijken, zoals locaties of gebouwen in de glastuinbouw. 

Verruiming van het aanbod door nieuwbouw van woningen voorarbeidsmigranten binnen de glastuinbouw vermindert de druk op huisvesting in de kernen en, in samenhang met beperkende maatregelen, de noodzaak en mogelijkheden van verkamering. Ook zijn we van mening dat op basis van de criteria inpasbaarheid en leefbaarheid, waarbij de ruimtelijke, economische en sociale kenmerken van de potentiële locaties leidend zijn voor het aantal wooneenheden en daarmee het aantal bewoners, alleen sprake kan zijn van kleinschaligheid. Daarnaast hebben we gepleit voor een betere registratie en een certificatieplicht voor partners.

Omdat voor een goede huisvesting tegen een redelijke huurprijs en het voorkomen van uitbuiting wat ons betreft alleen in zee mag worden gegaan met betrouwbare partners, die ook oog hebben voor de privacy van arbeidsmigranten. Waar mogelijk moet de combinatie van huur- en arbeidscontract worden vermeden en bij uitzondering alleen onder strikte voorwaarden. Tot slot hebben wij aangegeven voor een breed draagvlak  een goede communicatie met alle betrokkenen nodig is, niet in de laatste plaats met de omwonenden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.