16 juli 2020

CDA haalt besluitvorming voortzetting startersleningen naar voren

Op dinsdag 14 juli heeft de gemeenteraad - met uitzondering van de PvdD - bij behandeling van de Kadernota ingestemd met het naar voren halen van de evaluatie startersleningen die eerder gepland stond voor 2021 en het college verzocht nog dit jaar met een raadsvoorstel te komen om het beleid rondom startersleningen voort te zetten. Het CDA en mede-indieners Eerlijk Alternatief, Progressief PN, SGP/ChristenUnie en Trots hadden de motie ingediend om het college te verzoeken ook het bedrag op te hogen naar € 310.000 (NHG-grens), maar dit kon niet op voldoende steun rekenen. Voor het CDA staat al vast dat het bedrag omhoog moet om het instrument starterslening effectief te maken. Op dit moment staan er nauwelijks woningen te koop die aan de huidige voorwaarden (gemaximeerd tot € 240.000) voldoen, wat voor het CDA de aanleiding was om nu met de motie te komen.

Het aantal beschikbare woningen met een WOZ-waarde tot € 240.000 is sinds 2013 afgenomen. Zeker in Pijnacker-Nootdorp is dat een probleem, omdat de woningwaarde in onze gemeente sowieso al hoger ligt dan gemiddeld in Nederland. Behalve de hoge prijzen van nieuwbouw, is ook de bestaande bouw flink duurder geworden. De bestaande voorraad kende een prijsstijging van 7,3 procent (april 2019-april 2020). Het CDA heeft het daarom nodig geacht om ook het bedrag voor de starterslening, een instrument wat kan helpen om starters een kans te geven op een koopwoning, te verruimen naar € 310.000.

Door de prijsstijging heeft het instrument starterslening immers flink aan effectiviteit ingeboet: er zijn nauwelijks woningen beschikbaar onder de huidige grens. Het CDA signaleerde dat veel gemeenten met startersleningen de NHG-grens hanteren voor de maximale verwervingskosten. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert de NHG-grens om te bepalen wat onder de noemer "betaalbare koopwoning" valt. Voor andere partijen waren deze overwegingen niet genoeg om in te stemmen met de voorliggende motie. De fracties van D66 en VVD wilden eerst de bestaande regeling geëvalueerd zien, voordat zij konden vaststellen of het maximumbedrag omhoog moet. Eerder werd een motie op initiatief van het CDA om het bedrag op te hogen naar € 265.000 al door de raad weggestemd.

Het CDA is van oudsher een warm pleitbezorger van eigen woningbezit en wil ook starters een goede kans geven op een koopwoning.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.