07 juni 2021

Energietransitie en energiemix

Energietransitie en Energiemix
Het College heeft ons op 25 mei het voorstel gedaan hoe zij de energietransitie en de mix van energiebronnen en energiebesparingen voor zich zien. Het was nu aan de CDA-fractie om hierover een oordeel uit te spreken en deze voorstellen vrij te geven voor de inspraak.

Belangrijk voor het CDA is dat de inwoners nu de gelegenheid krijgen ook hun zegje te doen over hoe zij de energietransitie zien. Welke energiebronnen zij willen gaan gebruiken, of op welke manier zij hun energieverbruik gaan verminderen.

Bij dit oordeel wilden wij, als CDA fractie, graag aangeven hoe wij tegen de energietransitie aankijken. Het is tenslotte onze rol als volksvertegenwoordigers om kleur te bekennen en aan te geven hoe wij de toekomst zien. De inwoners kunnen op hun beurt beoordelen of onze standpunten aansluiten bij hun visie en hun belangen. En wij horen graag de mening van de burgers.

Het CDA kent vanouds een belangrijk uitgangspunt: rentmeesterschap. Wij hebben de aarde te leen van onze kinderen. Wij moeten dus zorgvuldig en zorgzaam omgaan met onze aarde en de bronnen die de natuur ons biedt. We willen bouwen aan een land dat we door willen geven. Dus jazeker, het CDA is groen!

Maar er is meer: Solidariteit is een ander belangrijk uitgangspunt. Dat betekent oog voor de financieel kwetsbaren. Daarom hecht het CDA zeer aan een betaalbare energietransitie. Iedereen moet het mee kunnen maken, ook financieel!

Solidariteit betekent ook dat we gezamenlijk de samenleving vormgeven. Dat we oog hebben voor elkaars noden en verlangens. En dat betekent dat we zoeken naar energiebronnen, waarbij niet de overlast wordt afgewenteld op een klein deel van de bevolking. Wij werken niet mee aan de situatie waarbij sommige burgers zwaar worden benadeeld, en anderen, op grotere fysieke afstand, zichzelf kunnen laven aan een groen imago. Daarom is het CDA tegen windturbines in onze gemeente. Deze veroorzaken te veel overlast voor mens en dier in deze dichtbevolkte regio.

Solidariteit betekent gezamenlijk de lasten en de lusten dragen. Dus enerzijds meebewegen voor meer besparing, meer groene energie en minder CO2, maar anderzijds ook daar waar arbitrair vastgestelde doelen misschien te ambitieus blijken, ook accepteren dat niet alles lukt, of niet tijdig lukt.

Tenslotte nog een derde uitgangspunt: gespreide verantwoordelijkheid. Het CDA vindt dat de samenleving begint bij jezelf. Dus ja, zelf energie en CO2 besparen, door isolatie van je huis, HR++ glas nemen, zonnepanelen op je dak en misschien een elektrische of plug in auto, als je het kan betalen. De lokale gemeenschap draagt ook bij. Zonnecollectieven, ondernemers die aardwarmte mogelijk maken, glastuinbouw die bezig is met een enorme inspanning op dit gebied. We juichen het toe.

En regionaal zien we ook mogelijkheden, met de warmterotonde. Een overschot aan warmte uitruilen tegen een tekort aan elektriciteit. Met elkaar komen we een heel eind.

Maar wat het CDA betreft ontbreken er nog een paar schakels:

Het rijk is bezig met wind op zee, prima. Maar waar blijft de kernenergie? Juist in onze regio zou dat een enorme mogelijkheid zijn. De wethouder gaf al eerder aan: 1 kerncentrale op de Maasvlakte levert net zoveel als 618 windturbines op land. En dan ook nog met een veel hogere leveringszekerheid en een veel kleiner ruimtebeslag. Toch ook niet onbelangrijk gezien alle andere opgaves.

En Europa dan? Dat is het onbegrijpelijke: die zetten met Nordstream in op aardgas. Dat blijft de CDA fractie een lastig verhaal vinden. Is dat de wet van de remmende voorsprong? Zijn de doelen voor Nederland in de Europese context niet te ambitieus geweest? Of andersom, zijn de doelen voor de Duitsland niet te laag geweest? Vragen die niet door ons beantwoord kunnen worden. Ik keer daarom terug naar onze gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Voor ons ligt een energietransitie plan en energiemix die nu de inspraak in kan gaan. Zijn wij het eens op alle punten? Is het in beton gegoten? Nee. We vragen nu juist de inbreng van de inwoners en we zullen later dit jaar, met hun opmerkingen en zienswijzen in het achterhoofd, een definitief oordeel dán pas vellen. Dus wat het CDA betreft: ja wij steunen nu dit voorstel.


Regionale Energie Strategie
Ook op 25 mei kwam de Regionale Energie Strategie (RES) aan de orde. De CDA fractie is van mening dat er heel veel goede visies, strategieën en voornemens in de RES 1.0 zijn opgenomen. Het is een heel mooie overzichtelijke Strategie geworden. Daarvoor complimenten.

Maar er zijn wat de CDA fractie betreft wel wat zorgpunten.

  1. Er moet nog een plek gevonden worden voor zo’n 27 windmolens. Dat baart ons zorgen. Niet alleen vanwege de draagkracht van het landschap, zoals dat in de RES staat aangegeven, maar, en dat staat niet aangegeven, juist vanwege de draagkracht en het draagvlak van de bevolking. En omdat de criteria en normen rond windmolens steeds aan de behoefte van de energieopwekking worden aangepast. Lees: steeds dichter op de bebouwing en dus dichter op de slaapkamers van  inwoners, maken wij ons grote zorgen over de locatie van windmolens. Niet alleen bij ons, maar overal in onze zeer dichtbevolkte regio.
     
  2. Ook hier wil ik het punt maken van het ontbreken van kernenergie. Onze  regio heeft een pracht locatie met alle overige infrastructuur al aanwezig, namelijk de Tweede Maasvlakte. Als die kerncentrale er komt en mee kan tellen in onze energiebijdrage dan kunnen alle windmolens uit de regio meteen worden verwijderd. Dat lijkt de CDA fractie dus een prima plan. Wij hebben een motie op dit punt op dit punt ingediend en met steun van de VVD, GBPN, Trots en CU/SGP heeft deze het gehaald.
     
  3. Ook in regionaal verband moet er oog zijn voor haalbaarheid en betaalbaarheid. Ik maak me ernstig zorgen als ik kijk naar de publieke en private samenwerking zoals deze bijvoorbeeld niet van de grond komt bij Warmtebedrijf Rotterdam. Dit is een zeer slecht voorbeeld en ik hoop dat het College en de overige deelnemende colleges van de RESRotterdamDenHaag hier lering uit trekken. Dit mag niet afgewenteld worden op de burger.
     
  4. De lering die het CDA hier uit trekt is dat decentrale energieopwekking en besparing, dus dat wat de burger zelf kan doen, uiteindelijk het beste beïnvloedbaar is en het meeste zichtbare resultaat oplevert, namelijk direct in je portemonnee. Centrale energievoorziening, zoals door de energiereuzen en bijvoorbeeld het warmtebedrijf, bekijkt het CDA met de nodig argwaan. Dus het CDA roept de burger op: koop zonnepanelen, doe mee met een collectief en isoleer je huis.

Al met al kan het CDA instemmen met de RES, waarbij de eerder genoemde punten zeker de aandacht zullen blijven houden van het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.