12 juli 2019

Gezondere gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De voorbije maanden heeft het CDA meermaals vragen gesteld aan de portefeuillehouder Sport over het Onderzoek Sport en Bewegen 2018. Uit dat onderzoek bleek dat de gemeente te kampen heeft met een grote groep jongeren onder de 18 jaar met overgewicht. Omdat in omliggende gemeenten reeds goede resultaten zijn behaald met de Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)-aanpak, heeft het CDA samen met VVD, D66, EA en Gemeentebelangen een motie ingediend om met het JOGG in gesprek te gaan en te onderzoeken hoe de JOGG-aanpak kan worden geïntegreerd in het gezondheidsbeleid van de gemeente. De motie kon uiteindelijk ook op steun van de Partij van de Dieren rekenen.

Door Janno Meijer


Overgewicht

Uit de antwoorden op de gestelde vragen, bleek dat 26,6% van de jeugd tot 18 jaar een vorm van overgewicht heeft, waarvan 6,5% ernstig. De gemeente heeft in de Nota Lokaal gezondheidsbeleid Pijnacker-Nootdorp 2016 -2019 beleid bepaald om te voorkomen dat het percentage mensen dat overgewicht heeft, stijgt. Deze acties zijn er vooral op gericht intensievere beweging te realiseren (bij jongeren). Het lijkt er – nu het beleid drie jaar loopt – op dat dit onvoldoende aanslaat. Overgewicht wordt een steeds groter probleem: overgewicht en obesitas kosten de maatschappij jaarlijks ongeveer 1,2 miljard euro aan medische zorg. Daar komt nog eens 2 miljard euro bij, omdat heel zware mensen soms minder of niet werken vanwege gezondheidsproblemen. Het CDA wil voorkomen dat het aantal mensen met overgewicht verder toeneemt, juist onder kinderen, die vaak sterk afhankelijk zijn van hun omgeving. In de motie is opgenomen dat het college de cijfers van de GGD – welke volgen in het vierde kwartaal van 2019 – af kan wachten, zodat optimaal kan worden bezien hoe het JOGG in het beleid van de gemeente kan worden geïntegreerd.

Jongeren op Gezond Gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een landelijke stichting die subsidie ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met gemeenten, landelijke partners en professionals streeft zij naar een samenleving waarin de omgeving verleidt tot gezond gedrag. Met als doel om in 2020 tenminste 1 miljoen kinderen met de lokale JOGG-aanpak en onze landelijke initiatieven bereikt te hebben, streven zij naar een aanduidbare stijging van het aantal kinderen en jongeren op gezond gewicht.


Commotie over het JOGG

Naar aanleiding van kritieken in de media van onder andere Follow the Money en Zondag met Lubach en een onderzoek naar het functioneren van de stichting, heeft het JOGG in 2018 een nieuw bestuursmodel gekregen, bestaande uit een raad van toezicht en een directeur-bestuurder. In 2018 bleek uit onderzoek (Bakker et al., 2018) dat JOGG als stichting effectief en efficiënt bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen wat betreft overgewicht en obesitas. Zo nu en dan roept publiek private samenwerking door het commerciële karakter van private partijen gemengde gevoelens op in het maatschappelijk debat. Ook wordt de samenwerking met bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie, zeker binnen gezondheidsprogramma’s, soms met wantrouwen bekeken. Het JOGG is zich daarvan bewust en hanteert derhalve de volgende uitganspunten: (1) bedrijfspartners hebben geen directe invloed op het beleid van JOGG. Zij hebben geen positie binnen bestuur of directie; (2) de samenwerking wordt niet ingezet voor reclame voor ongezonde producten. Hierbij wordt uitgegaan van de richtlijnen van het Voedingscentrum en (3) JOGG ontvangt vanuit bedrijven uit de voedingsmiddelensector geen financiële bijdragen.

Onderzoek Bakker, P., Pansier, L., Hulst, S. & Laan, A. (2018). Evaluatie stichting JOGG. Van convenant naar stichting. Enschede: Bureau HHM. Zie: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwif_vuv7KzjAhUQblAKHT2PBpoQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Frapporten%2F2018%2F02%2F02%2Frapport-evaluatie-stichting-jogg-van-convenant-naar-stichting%2Frapport-evaluatie-stichting-jogg-van-convenant-naar-stichting.pdf&usg=AOvVaw0aq6mUtPpkSRdWPPGlSnLF

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.