Janno-buiten
12 juli 2022

Inbreng CDA bij behandeling Kadernota

Op donderdag 7 juli jl. stemde de gemeenteraad in met de Kadernota. Het CDA legde de accenten voor het komende jaar op ontmoeten en verbinding, handhaving (veiligheid), bestaanszekerheid en wonen. Ook reageerde het CDA op de afschaffing van de hondenbelasting als gevolg van de door D66 ingediende motie, gesteund door een meerderheid van de raad.

Voorzitter, graag begin ik – namens de CDA-fractie – met het bedanken van de ambtenaren en het college voor de Jaarstukken, de Kadernota en de beantwoording van de gestelde vragen. En met uw goedkeuren ga ik dan nu over op de inhoud.

Na lezing van de Kadernota 2023 blijft het CDA achter met twee gedachten. Ja, de voorliggende nota is beleidsarm. Daarmee is ze feitelijk wat achterhaald, want inmiddels hebben we een nieuw college en een ambitieus raadsakkoord op hoofdlijnen. Maar je kunt je afvragen hoeveel ruimte is er nu echt voor nieuw beleid, gelet op de onzekere situatie in de wereld Hoewel de meicirculaire ons gunstig gezind bleek, heeft het college terecht aangegeven dat moeilijk te voorspellen is hoe dit perspectief zich verder zal ontwikkelen. De oorlog in Oekraïne en de toenemende inflatie als gevolg van hoge energieprijzen, grote personeelstekorten, schaarste aan materialen en stijgende rentestanden brengen immers allemaal grote onzekerheden met zich mee. Deze grote onzekerheden voegen zich bij reeds bestaande onzekerheden over het klimaat en de strubbelingen in ons dagelijks leven.

Want de afgelopen jaren zijn mensen gevraagd steeds meer zelf te gaan doen. We moeten meer werken (SER), terwijl we juist minder wíllen werken (CBS). De participatiesamenleving, waarin van burgers wordt verlangd meer zaken zelf te regelen, heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht. Eisen vanuit de gemeente over inkoop en verantwoording, registratiesystemen; het zijn bijkomende belangrijke veroorzakers van een papierwinkel van heb-ik-jou-daar (Movisie). En breng je die ontwikkelingen samen, dan ontstaat een situatie waarin mensen meer zelf moeten regelen én meer moeten werken, maar daar minder aan overhouden. Berichten dat onze mentale gezondheid verslechtert, zijn in dat licht niet opzienbarend.

Door een toenemend beroep op zelfredzaamheid lijken we langzaamaan ons gevoel van gemeenschapszin verloren. We hebben er ook nauwelijks meer de tijd voor. En dat beroep op zelfredzaamheid, gaat gewoon door. Minister Helder stelde onlangs dat ouderen met een zorgvraag langer zelfstandig thuis dienen te blijven wonen en dat dit ook best zou kunnen met meer mantelzorgers en ondersteuning van familie en kennissen. Maar in Pijnacker-Nootdorp zien en horen we van situaties waarin zelfstandig thuis wonen nauwelijks meer behapbaar is, niet voor ouderen, maar ook niet voor de ondersteuners. We vinden het dus belangrijk dat iedereen voor zichzelf kan zorgen, maar we zien ook voor vereenzaming zorgt.

Ook zien we dat mensen soms te laat aankloppen bij de gemeente als men in de schulden komt. We pleiten daarom voor een laagdrempelig loket, dat voorkomt dat inwoners en ondernemers in problemen komen. Het is tijd dat we weer gaan erkennen dat er ook voor ons gezorgd moet worden en weer wijkgericht gaan bouwen aan een hechte samenleving. En daarom pleit het CDA voor meer ontmoetingsplekken. Voor jong en oud. Zowel in de Zuidpolder als in Tolhek en zowel in Pijnacker Oost als in Vrouwtjeslant. Ook dienen we vanavond een motie in - mede ondertekend door D66, CU-SGP, Trots, de fractie Graafland en de VVD. En deze motie kan ertoe bijdragen dat onze minder mobiele plaatsgenoten vervoer kunnen genieten, aangeboden door vrijwillige chauffeurs; het initiatief AutoMaatje.

Soms lijken we het ontzettend lastig te vinden om in de spiegel te kijken. Wachttijd ontstaat doordat de mensen die wachten het werk niet willen doen, maar wél gebruik willen maken van de dienstverlening (denk aan de lange rijen op Schiphol). We willen niet betalen voor wat een product werkelijk kost, omdat we gewend geraakt zijn aan de te grote voet waarop we al jaren leven (denk aan fossiele brandstoffen). Nu we de echte prijs voor producten en diensten moeten gaan betalen, moeten we leren genoegen te nemen met genoeg. Maar dat past niet bij de gehaastheid van onze levens, waarin we alsmaar op zoek zijn naar meer en alles nu willen. We hebben soms niet door dat we dat met elkaar creëren en in stand houden. Wie kent het niet: snel de kinderen naar de opvang en naar school brengen om vervolgens vergaderingen in en uit te hollen, waarmee we mooie vakanties bekostigen, fotogenieke hobby’s bedrijven en daarbovenop sporten om fit te blijven. We kapitaliseren alles wat daarna niet meer ‘past’ tot dienstverlening: zie daar het ontstaan van bezorgcultuur. We beseffen ons daarbij niet dat deze bezorgers evengoed het huis van uw nu nog thuiswonende kinderen hadden kunnen bouwen…

We hebben het dus over langer thuiswonende ouderen, maar ook over langer thuiswonende jongeren. En ook van die thuiswonende jongeren wordt een boel verwacht. Alle kinderen moeten tegenwoordig een zo hoog mogelijke score behalen en naar het vwo. Het werken met je handen is, mede daardoor, een talent geworden wat onderontwikkeld blijft, terwijl de maatschappij schreeuwt om de meerwaarde van de sectoren waar de werkgelegenheid het grootst is. Ondanks al deze geschetste onzekerheden en zorgen, lijkt het af en toe alsof we het besef zijn verloren over hoe goed we het in Pijnacker-Nootdorp met elkaar hebben. We wonen in prachtige huizen, waarvan er bovendien steeds meer bij komen. Daarbij blijft het CDA er scherp op dat – ondanks de financiële onzekerheden – voldoende betaalbare woningen voor doelgroepen worden gebouwd. Ook vraagt het CDA het college bij deze om nog in 2022 met een locatie te komen waar flexwoningen gerealiseerd gaan worden om een Pijnacker-Nood-dorp te stichten. Want de nood is onverminderd hoog.

We hebben een stevige ambitie voor de verdere ontwikkeling van lokale warmtenetten ten behoeve van de energietransitie, die urgenter is dan ooit. Ook willen we grote stappen zetten op het gebied van isolatie. De hoge gasprijzen zijn ook voor de vitaliteit van onze (glas)tuinbouwsector een risico. Het belang van deze sector voor Pijnacker-Nootdorp moeten we niet onderschatten. Jonge, innovatieve ondernemers die – in de traditie van hun ouders – een bedrijf willen voortzetten, moeten we perspectief bieden. Wij zien dan ook dat de projecten tuinbouwjongeren Oostland snel worden opgepakt.

Het CDA is geschrokken dat er in de voortgangsrapportage veiligheid geen inzicht wordt gegeven in de lopende handhavingsverzoeken. Daarom dient het CDA - samen met EA, CU-SGP, Trots, de fractie Graafland en de VVD- een motie in die het college verzoekt om bij verschijnen van de voortgangsrapportage tevens een overzicht van de lopende handhavingsverzoeken aan de raad te sturen. Ook vindt het CDA het gebrek aan prioriteit voor handhaving pijnlijk. Daarom dienen wij samen met EA, CU-SGP en Trots tevens een motie in waarbij we het college verzoeken om in Q3 van 2022 bij de behandeling van het HUP 2022 ook het HUP 2023 te behandelen.

Voorzitter, deze collegeperiode verlangt van ons genoegen te nemen met ‘een onsje minder’. Het CDA is ervan overtuigd dat we daar in the endmeer aan overhouden. Minder consumptie betekent minder grondstofgebruik en misschien ook wel een kleinere omtrek van de middel. Wij beseffen ons als geen ander dat we onze natuur hebben geërfd van onze ouders en te leen hebben van onze kinderen. Laten we daarom blijven(d) proberen Pijnacker-Nootdorp een stukje mooier achter te laten dan we het zelf aantroffen. Samen krijgen we dat #VoorElkaar!

Reactie CDA op motie afschaffen hondenbelasting (D66)

Zoals bekend is het CDA geen voorstander van afschaffing van de hondenbelasting. Uit de resultaten van het Kieskompas is gebleken dat ook het merendeel van onze inwoners geen voorstander is van afschaffing van de hondenbelasting. Meer dan 50 procent van onze inwoners is tegen afschaffing, bijna 24 procent is zelfs heel erg tegen afschaffing. En dan denkt u: maar dan is ook bijna 50 procent voor afschaffing? Welnee, bijna 20 procent staat daar neutraal tegenover of heeft geen mening. Slechts een krappe 30 procent van onze inwoners is voorstander van afschaffing. 

Richting indieners motie: als u de wensen van uw kiezers naast u neer wil leggen is dat voor het CDA tot daaraan toe, maar het is ook ontegenzeggelijk waar dat er voor honden in de gemeente voorzieningen zijn die publiekelijk worden bekostigd. U zult zeggen: maar de hondenbelasting is geen geoormerkte belasting. De inkomsten worden niet doelgericht uitgegeven aan voorzieningen voor honden. Dat is zo, maar dat is voor het CDA geen reden om voor afschaffing te zijn. Voorzitter, we wonen in een van de meest dichtbevolkte gebieden van de wereld. De publieke ruimte die is gereserveerd voor honden (hondenveldjes) en hun -bezitters is exclusief en een luxegoed. En ondanks die veldjes die betaalt worden door alle inwoners van onze gemeente, weten we ook dat de overlast van hondenpoep en loslopende honden op plekken waar dat niet mag, inwoners een doorn in het oog is. Dat vraagt om handhavingscapaciteit - en ook dat kost geld. Wat de CDA-fractie betreft mag daar een kleine bijdrage in de vorm van hondenbelasting tegenover staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.