27 november 2021

Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp kan weer 5 jaar door

De CDA-fractie heeft in de raadsvergadering van 25 november ingestemd met voortzetting van het Ondernemersfonds Pijnacker-Nootdorp (OFPN). Het CDA is een groot voorstander van een fonds waarbij ondernemers samen plannen maken en projecten, die de lokale economie versterken, gezamenlijk uitvoeren en financieren. Een fonds door en voor ondernemers met zo min mogelijk bemoeienis van de overheid. Wel waren er vanuit de raad kritiekpunten. Met een door de meerderheid gesteunde motie vroeg het CDA het college om toe te zien op de door het OFPN bestuur toegezegde verbeteringen. 

De rol van de gemeente is het faciliteren van het fonds. Naast het vaststellen van de tarieven die de ondernemers betalen, bepaalt de raad of het OFPN, na afloop van de vijfjaarsperiode, ook de komende vijf jaar door kan gaan. De raad heeft het OFPN groen licht gegeven. Dat ondanks de kritiek van meerdere partijen over de evaluatie en het functioneren van het Ondernemersfonds. Ook het CDA heeft aangegeven het fonds een warm hart toe te dragen en het werk van het bestuur en de trekkingsgebieden te waarderen, maar de zelfevaluatie onder de maat te vinden en een zelfreflectie op het functioneren te missen. Door deze kritische houding is het bestuur van het fonds in beweging gekomen en heeft een groot aantal verbeterpunten toegezegd. Het betreft vooral verbeteringen met betrekking tot een onafhankelijk onderzoek naar het draagvlak en het functioneren in het derde jaar van de vijfjaarsperiode, de professionalisering van het bestuur, een goede besteding van de gealloceerde bedragen, alsmede het periodiek informeren van de raad. Omdat aan eerdere kritiekpunten van de raad niet is tegemoetgekomen, heeft de CDA-fractie een motie ingediend. In de motie wordt het college verzocht om bij het bestuur aan te dringen op uitvoering van de gedane toezeggingen en de voortgang daarvan in de gaten te houden. Daarnaast wordt de raad opgeroepen om bij de evaluatie over 3 jaar de wijze van uitvoering van de toezeggingen te betrekken. De meerderheid van de raad is het hier mee eens en steunde de motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.