05 april 2019

Ook CDA kiest voor aanvullend onderzoek verkeersveiligheid.

Op initiatief van Eerlijk Alternatief, CDA en PPN, met bij stemming unanieme steun van alle fracties, is een motie aangenomen om aanvullend onderzoek te doen naar de verkeersveiligheid in Pijnacker-Nootdorp.
 
Pijnacker-Nootdorp is – als naar de landelijke cijfers gekeken wordt- best een veilige gemeente. Wethouder Ilona Jense is al goed op weg, zij gaf aan dat deze motie ondersteunend is aan beleid dat al in uitvoering is, nl het uitvoeren van de Projectagenda Verkeersveiligheid waarbij die plekken worden aangepakt waar al ongelukken zijn gebeurd en waarbij de politie betrokken is geweest of waar mensen zich onveilig voelen. Maar veel ongelukken worden afgewikkeld zonder dat de politie erbij is geroepen, zeker als het gaat om de blikschadegevallen. Ook de ‘bijna-ongelukken’ worden hierbij niet meegenomen. De partijen willen met dit onderzoek de focus leggen hoe ongelukken voorkomen kunnen worden.

Onderzoek naar risico’s en maatregelen
Er zijn namelijk manieren ontwikkeld om te onderzoeken op welk type wegen het meeste risico gelopen wordt om daar een ongeluk te krijgen. Het is dan natuurlijk zinvol om op die wegen, die dezelfde kenmerken hebben, maatregelen te treffen om zo ongelukken te voorkomen. Dat dit goed kan, is al in meerdere gemeenten aangetoond. Er zijn allerlei aanpassingen denkbaar die bijvoorbeeld de snelheid uit het verkeer halen of die mensen beter waarschuwen dat er een gevaarlijk punt aankomt. Dit hoeft echt niet altijd door het neerleggen van allerlei hobbels en verkeersheuvels. Dat kan bijvoorbeeld ook door het gebruik van afwijkende kleuren of ander wegmateriaal.

Wie lopen het meeste risico?
Het onderzoek zal ook kijken naar de verkeersdeelnemers. Lopen bepaalde verkeersdeelnemers meer risico dan anderen? Zijn het de voetgangers of bijvoorbeeld scooterrijders? Zijn het jongeren tussen de 12 en 16 of juist 70-plussers? Als dat bekend is, kan de voorlichting en educatie daar veel beter op afgestemd worden. 

Oorzaak en gevolg
Natuurlijk moet ook onderzocht worden wat precies de oorzaak is van een ongeluk. Was het gedrag (appen, te hard rijden, drank, drugs)? Was het een rare bocht? Werden kwetsbare deelnemers (fietsen) te veel gemengd met auto’s? Was er te weinig verlichting? Was het kruispunt niet goed te overzien omdat het riet te hoog stond? De partijen zijn in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek dat parallel aan de reeds ingezette uitvoering van het beleid uitgevoerd zal worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.