18 april 2019

Openbare toiletvoorzieningen in Pijnacker-Nootdorp.

Initiatiefvoorstel voor het realiseren van voldoende (rolstoel-) toegankelijke openbare toiletvoorzieningen in Pijnacker-Nootdorp.

Het CDA heeft een Initiatiefvoorstel opgesteld en samen met de fracties van Eerlijk Alternatief, Progressief Pijnacker Nootdorp en de ChristenUnie-SGP ingediend.
Het initiatiefvoorstel beoogt om voldoende (rolstoel-) toegankelijke openbare toiletvoorzieningen in Pijnacker-Nootdorp te realiseren, zowel overdag als ’s avonds in en rond de centra, binnen een afstand van maximaal 500 meter met tenminste één openbare toiletvoorziening in elk winkelcentrum

Aanleiding
Al geruime tijd ontvangt het CDA, evenals de politieke partijen die dit initiatief ondersteunen, berichten van inwoners, onder andere vanuit de ouderen bonden, dat het beschikbaar zijn van openbaar toegankelijke toiletten in de winkelcentra van Pijnacker-Nootdorp wenselijk en nodig is.
Ook de Maag Lever Darm Stichting, CCUVN, PDSB, SPKS en de Stomavereniging pleiten voor meer openbare toiletten in stadscentra en drukke voetgangersgebieden.

In veel andere gemeenten zijn of worden reeds initiatieven genomen voor het realiseren van meer openbaar toegankelijke toiletten. Ook in Pijnacker-Nootdorp zijn initiatieven genomen, zo blijkt uit de antwoorden van het college van B&W op vragen van PPN, eind januari jl. Maar slechts een beperkt aantal winkeliers, horecaondernemers en instellingen hebben hun toilet openbaar beschikbaar gesteld en aangemeld bij de HogeNood-app. De dichtheid en bekendheid van locaties van een openbaar- of openbaar toegankelijk toilet laat te wensen over.

Dit initiatiefvoorstel dat aan de  gemeenteraad van  Pijnacker-Nootdorp ter besluitvorming wordt voorgelegd past goed in het streven om de gastvrijheid van Pijnacker te vergroten en sluit goed aan op de initiatieven die worden genomen om de winkelcentra levendiger te maken en om klanten te verleiden om langer in de winkelcentra te verblijven.

Voorstel
In het voorstel aan de raad wordt gevraagd als norm vast te stellen dat in en rond de centra van Pijnacker-Nootdorp de afstand tussen openbare en openbaar toegankelijke toiletten maximaal 500 meter is, met tenminste één openbare toiletvoorziening in elk winkelcentrum.
Het college wordt gevraagd een locatie-onderzoek uit te voeren met deze norm als uitgangspunt. Hen wordt ook gevraagd die norm te halen door te overleggen met de horeca, winkels, supermarkten, dienstverlenende bedrijven, beheerders van parkeergarages en bibliotheken en hen te stimuleren en aan te moedigen om toiletten open te stellen; en als het nodig is,  de bedrijven en instellingen  te faciliteren;
Een bijdrage aan  het halen van de norm kan ook zijn het voor passanten openstellen van toiletten in gemeentelijke  gebouwen.
Ook wordt het college gevraagd om, als het nodig is om de norm te halen, de openbaar toegankelijke toiletten aan te vullen met voor iedereen toegankelijke openbare toiletten.

In feite wordt het college gevraagd om een inventarisatie te maken van de nu beschikbare openbare en openbaar toegankelijke toiletten, te inventariseren welke berdrijven en instellingen bereid zijn om (vrijwillig) hun toilet(ten) openbaar beschikbaar te stellen.
Vervolgens na te gaan  of er belemmeringen zijn voor bedrijven en instellingen om hun toilet openbaar beschikbaar te stellen en zo ja, op welke wijze eventuele belemmeringen kunnen worden weggenomen en/of bedrijven en instellingen kunnen worden gefaciliteerd.
Als uit deze inventarisatie blijkt dat de norm dan nog niet is gehaald, de openbaar toegankelijke toiletten aan te vullen met voor iedereen toegankelijke openbare toiletten.

Communicatie

Voor (potentiele) gebruikers van de openbare toiletvoorzieningen is de bekendheid daarvan essentieel. Daarom wordt het college gevraagd aan te geven op welke wijze bekendheid aan deze openbare toiletvoorzieningen kan worden gegeven. Denkbaar is deze locaties aan te laten sluiten bij de HogeNood-app en vindbaar te maken o.a. door bewegwijzering.

 

Anne Volkers

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.