16 november 2020

Programmabegroting voor 2021.

Programmabegroting 2021: Algemene beschouwingen CDA

November 2020

In de twee raadsvergaderingen van dinsdag 3 november en dinsdag 10 november gaven de 9 politieke partijen van Pijnacker-Nootdorp hun algemene beschouwing op de Programmabegroting van 2021. Nagenoeg alle partijen gaven aan blij te zijn dat het college erin was geslaagd in deze Coronacrisis, met de stijgende kosten binnen het sociaal domein en met de beperkte uitkering van Rijksgelden, een sluitende begroting voor te leggen. Dat daarvoor een deel van de Enecogelden via herfinanciering structureel is ingezet is niet wenselijk, maar wel noodzakelijk. Op deze manier is voorkomen dat er stevig bezuinigd zou moeten worden op belangrijke voorzieningen in onze gemeente. Ruimte voor nieuw beleid is er niet.

Uiteraard uitten partijen naast tevredenheid ook hun zorgen en benadrukten hun aandachtspunten. Namens de CDA-fractie gaf Janneke Verwijmeren in acht punten aan wat volgens het CDA de komende jaren prioriteit dient te krijgen. Bouwen voor doelgroepen, zoals starters en senioren; investeren in een gezonde leefstijl van onze inwoners door o.a. het promoten van gezonde voeding en het belang van bewegen; behouden van onze groengebieden en aandacht voor een schone leefomgeving door voorkomen van of handhaven op illegale afvaldumpingen; aandacht voor handhaving van de APV en voor het soms onnodig stroeve verloop van vergunningstrajecten; het bevorderen van verkeersveiligheid rondom scholen en bij nieuwe projectontwikkelingen; het belang van de drie grote opgaven Woonvisie, Energietransitie en Omgevingsvisie en de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers bij deze zeer bepalende ontwikkelingen. 

In het licht van deze grote ontwikkelingen, maar ook van kleinere projecten en invoering van nieuw beleid, pleitte het CDA ervoor met de raad en het college in gesprek te gaan over ‘burgerparticipatie’. Te vaak leidt de mate van of het gebrek aan participatie van belanghebbenden tot discussie in de raad en de samenleving. Hoe en wanneer kunnen de verschillende belanghebbenden bij besluitvormingsprocessen worden betrokken? En is het mogelijk om tot een afwegingskader te komen waarbij voor inwoners, raad en college duidelijk is wat er van eenieder kan worden verwacht? Met de unaniem aangenomen CDA-motie Burgerparticipatie gaf de gehele gemeenteraad het belang aan van een dergelijke dialoog en te ontwikkelen afwegingskader.

Als een van de acht aandachtspunten noemde het CDA de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het welzijn van mensen. Vorig jaar riep het CDA al bij motie op om met een integraal plan te komen om eenzaamheid onder jongeren en ouderen te voorkomen en ons aan te sluiten bij de landelijke coalitie ‘Een tegen eenzaamheid’. Deze crisis maakt inzet op dit onderwerp van nog groter belang, omdat sociaal isolement juist in deze tijd verder is toegenomen. Daarnaast kan werkverlies of onzekerheid daarover leiden tot psychische klachten en daarmee tot een toename van de vraag naar gepaste zorg. Ook de druk op mantelzorgers neemt toe en de behoefte aan respijtzorg groter. Het CDA vroeg het college ondersteuning te bieden aan en gebruik te maken van bestaande maatschappelijke initiatieven en de vele verenigingen, vrijwilligersorganisaties en ondernemers om eventuele negatieve gevolgen preventief, vanuit de samenleving aan te pakken. 

Precies in de week van de begroting werd landelijk besloten om politiebeambten een bonus te geven voor hun werk in deze complexe tijd. Als blijk van waardering stelde het CDA middels een amendement voor eenzelfde bonus van 300 euro toe te kennen aan onze zes Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). In deze complexe tijd met voortdurend nieuwe maatregelen hebben BOA’s hun handen vol en hebben zij vaker dan voorheen te maken met lastige situaties en agressiviteit. Ook dit CDA-amendement kreeg unanieme steun van de gemeenteraad. 

 

Hieronder de gehele tekst van de algemene beschouwingen van dinsdag 3 november 2020.

 

 

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2021

3 november 2020

Dank aan college en ambtenaren, voor het werk dat zij hebben verricht voor deze programmabegroting, die in lijn met de eis van de toezichthouder (provincie) ook dit jaar weer sluitend is. Maar, het meerjarenperspectief wordt steeds somberder, vooral door de beperkte uitkering van het gemeentefonds en door de decentralisaties. En daar komen de gevolgen van de coronacrisis nog overheen. De impactanalyse laat zien dat die gevolgen substantieel kunnen zijn. Terecht dat hiervoor een bestemmingsreserve is ingesteld en een deel van het risico in de weerstandscapaciteit is opgenomen.  

Het baart veel gemeenten en ook Pijnacker- Nootdorp zorgen dat dit zal leiden tot bezuinigingen en/of het interen in de reserves. Dit betekent niet kunnen investeren en een roofbouw op de toekomst. Het meerjarenperspectief geeft nu nauwelijks ruimte voor nieuw beleid. Het is al mooi als we de in het hoofdlijnenakkoord gemaakte afspraken kunnen uitvoeren. Met de Enecogelden willen we bedachtzaam omgaan. We zullen de komende jaren prioriteiten moeten stellen. Voor het CDA liggen die prioriteiten bij investeringen in de toekomst. Daarbij krijgen wat ons betreft de beleidsterreinen die onze inwoners direct raken voorrang en willen wij geen forse lastenverzwaring voor onze inwoners.

De acht belangrijkste punten van het CDA:

Woningbouw 

Het CDA wil bouwen voor doelgroepen; starters en ouderen. Daarmee stimuleren we ook doorstroming op de woningmarkt. We benadrukken daarbij nogmaals het belang van de starterslening en van meer levensloopbestendige woningen, verspreid over de gemeente met diverse voorzieningen, zoals zorg en ontmoetingsplekken. Mensen moeten zoveel mogelijk in hun buurt kunnen blijven wonen gezien hun sociale netwerk

Gezondheid

Wij willen investeren in de gezondheid van onze inwoners. Bewegen en voeding dragen bij aan een gezonde leefstijl. Tegelijkertijd hebben sportverenigingen het lastig; niet alleen door Corona, maar ook door de toenemende individualisering, terwijl onze sportverenigingen en hun vrijwilligers zo’n belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de gemeente. Het CDA heeft samen met D66 het initiatief genomen om te verkennen hoe we verenigingen kunnen helpen deze uitdaging het hoofd te bieden. 

Leefomgeving

Doordat we meer thuis werken en dichtbij recreëren, zijn we ons bewuster geworden van onze directe leefomgeving. Wij mogen ons gelukkig prijzen met de groene recreatiegebieden en de vele wandel-en fietsroutes, een belangrijke en te behouden waarde voor onze gemeente.
En hoewel er voortvarend wordt gewerkt aan de uitrol van Het Nieuwe Inzamelen, blijven er klachten over bijplaatsen van afval en van verrommeling. Het CDA benadrukt hierom nogmaals dat de door het CDA gevraagde mogelijkheden om bijplaatsen te verminderen en te handhaven nog niet ten volste worden benut. Dit zal een prioriteit moeten zijn. Het is het CDA en vele inwoners een doorn in het oog. 

Coronacrisis en welzijn van inwoners

We moeten als gemeente voorbereid zijn op de gevolgen van de coronacrisis voor het welzijn van mensen. Sociaal isolement en werkverlies of werkonzekerheid brengen vaak psychische klachten als angst en depressie met zich mee. Dit betekent een toename van de vraag naar gepaste zorg. Kijk daarbij ook naar oplossingen in de samenleving. Moedig als gemeente het maatschappelijk initiatief aan en ondersteun dit. Bij de uitdagingen waar onze gemeente voor staat, kunnen instanties, zoals ondernemers, sportverenigingen, wijkverenigingen, vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke organisaties een grote bijdrage leveren. 


Denk hierbij aan:

  • preventie van en ondersteuning bij lichtere hulpvragen binnen jeugdzorg en de WMO;
  • het bestrijden van eenzaamheid; niet voor niets heeft het CDA bij motie gevraagd ‘eenzaamheidsbestrijding’ integraal aan te pakken, dit moet breed in de samenleving worden opgepakt;
  • ondersteuning van mantelzorgers (jong en oud) die vaak overbelast dreigen te raken en biedt respijtzorg;
  • ondersteuning van de Voedselbank, die het aantal klanten in deze tijd ziet toenemen;
  • samenwerking bij de uitvoering van ons initiatiefvoorstel voor openbare toiletvoorzieningen in alle winkelcentra, wat helaas nog niet is gerealiseerd. Wij zien dit in eerste instantie als een verantwoordelijkheid voor de gemeente, maar het is ook een uitgelezen kans om te laten zien hoe succesvol publiek-private samenwerking kan zijn. De toegankelijkheid en het verlengen van winkelduur is in het belang van inwoners en ondernemers, helemaal in deze crisistijd.

Handhaving en vergunningverlening

Het CDA plaatst kanttekeningen bij de wijze waarop handhaving van de APV en de vergunningverleningen verlopen. Onze fractie heeft zelf gemerkt en ontvangt berichten van inwoners dat niet altijd handhavend wordt opgetreden bij overtredingen en dat vergunningstrajecten soms onnodig stroef verlopen. Daarom had het CDA het handhavinguitvoeringsplan geagendeerd en zijn we blij met de toegezegde informele bijeenkomst begin volgend jaar en de gevraagde informatie, zodat we het handhavingsbeleid en – de uitvoering kunnen evalueren en kunnen nagaan wat nodig is om dit te optimaliseren. 

Verkeersveiligheid

Bij nieuwe ontwikkelingen zoals Ackerswoude in Pijnacker, in Nootdorp bij Gildehof en Hart van Nootdorp en rond scholen, zien wij dat problemen ten aanzien van verkeerssituaties al bij de aanleg worden gecreëerd. Ook in bestaande situaties blijken knelpunten steeds sterker te worden gevoeld. Het door o.a. CDA gevraagde verkeersveiligheidsonderzoek zal moeten bijdragen aan de verkeersveiligheid in onze gemeente. 

De toename van elektrische fietsen vraagt om een nieuwe kijk op onze fietspaden. Wij zien uit naar het fietspadenplan dat begin 2021 aan de raad wordt voorgelegd. 

 

Belangrijke opgaven

De drie grote opgaven voor de gemeente zijn de omgevingsvisie, de woonvisie en de energietransitie. De ambities voor de energietransitie zijn enorm. Iedere inwoner, ondernemer en instantie moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. Veel inwoners en ondernemers doen dat ook. De glastuinbouw als innovatieve sector levert een belangrijke bijdrage met de verwarming van wijken door geothermie. Campagnes en voorlichting zullen inwoners moeten stimuleren energie te besparen en op duurzame wijze op te wekken. Isoleren van huizen en het benutten van ieder geschikt dak moet prioriteit krijgen. Wij zien het belang van windenergie, maar windturbines in onze gemeente zijn voor het CDA geen optie. Daarvoor is dit een te dichtbevolkt gebied en zijn de groengebieden zoals de Balij te schaars om windturbines te plaatsen. Wij hopen dat voor de Omgevingsvisie ook de ‘stilzwijgende meerderheid’ hun mening zal geven over hun beeld voor de toekomst. 

Burgerparticipatie

Voor het CDA is participatie van belanghebbenden bij besluitvormingsprocessen van groot belang. We willen in verbinding met raad, college en samenleving tot weloverwogen besluiten komen. Toch is participatie een terugkerend punt van discussie bij bestemmingsplannen, grote projecten of invoering van nieuwe beleid. Wat verstaan wij onder burgerparticipatie en welke minimale inspanning moeten college en raad leveren en waar ligt te grens van inspraak? Hierover gaan wij graag in gesprek met raad en college om tot in ieder geval minimale afspraken te komen. Op dit punt overweegt onze fractie een motie in te dienen. Graag horen wij hoe andere fracties hierover denken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.