26 juni 2019

Sport en bewegen. Antwoorden op vragen.

Begin mei heeft de CDA-fractie in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp een aantal schriftelijke vragen aan het college gesteld over het onderzoek sport en bewegen 2018 Pijnacker-Nootdorp. Het CDA wilde onder meer weten hoe de relatief lage mate waarin de gemeente (38,5%) voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) door het college wordt gerijmd met de uitspraak dat Pijnacker-Nootdorp gezien wordt als een gezonde gemeente waarin veel bewogen en gesport wordt.

Door Janno Meijer

Huidige beeld

Het beeld dat uit de antwoorden op onze vragen naar voren komt, is dat het college van Pijnacker-Nootdorp breder heeft gekeken dan alleen de NNGB. Ook de Fitnorm (ten minste drie keer per week minimaal 20 minuten zwaar intensieve activiteit) en de Combinorm (of iemand aan de NNGB en/of de Fitnorm voldoet) worden gebruikt om de uitspraak te onderbouwen dat Pijnacker-Nootdorp een gezonde gemeente is waarin veel bewogen en gesport wordt, aldus het college. Daarnaast is er geen duidelijke verklaring voor de lage scores van de jeugd tot 18 jaar. In de beantwoording wordt verondersteld dat men bij het invullen van de enquête “te streng” is geweest. Dit is een discutabele stellingname, omdat dit twijfels doet rijzen bij de inhoudelijke kwaliteit en validiteit van het onderzoek. 

Overgewicht

Uit de antwoorden blijkt dat 26,6% van de jeugd tot 18 jaar een vorm van overgewicht heeft, waarvan 6,5% ernstig. Onder volwassenen ligt dit percentage hoger, 37,5% heeft overgewicht, waarvan 9,1% ernstig. Met de Nota Lokaal gezondheidsbeleid Pijnacker-Nootdorp 2016 -2019 heeft de gemeente beleid opgesteld om te voorkomen dat het percentage mensen dat overgewicht heeft, stijgt. Deze acties zijn er vooral op gericht intensievere beweging te realiseren (bij jongeren). Omdat de relatie tussen sport, bewegen en overgewicht niet 1-op-1 is, vindt het CDA het goed om te vernemen dat steeds meer scholen kiezen voor de Gezonde School-aanpak. Het CDA is wel benieuwd naar de resultaten hiervan. Met de inzet van Team4Talent en SBJ Samen Sterk ziet het college geen aanleiding de JOGG-aanpak te implementeren in Pijnacker-Nootdorp. 

Doelgroepenbeleid

Gelijktijdig is er een groot verschil te bemerken tussen verschillende groepen wat betreft sportparticipatie. Met betrekking tot de groep alleenstaanden met een inkomen tussen de € 1.000,- en € 1.300,-, concludeerden de onderzoekers voorzichtigheidshalve dat zij buiten gemeentelijke regelingen vallen. Dat lijkt te kloppen op basis van de antwoorden. De grens voor Bijzondere Bijstand en de regeling ‘Deelname maatschappelijk verkeer’ vallen buiten het bereik wanneer men meer dan € 1.128,10 verdient. Dit roept de vraag op of het inkomen de doorslaggevende factor is in de achterblijvende percentages voor deze groep of dat bijvoorbeeld een gebrek aan tijd de sportparticipatie beknelt. De gemeente verwijst mensen met een huishoudinkomen van tussen de € 1.000,- en € 1.300,- nu naar het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld en de Rotterdampas. Het CDA vraagt zich af of dat nu en in de toekomst voldoende is om deze groep meer te laten participeren in sport- en bewegingsactiviteiten.

Naar aanleiding van de antwoorden, heeft het CDA besloten vervolgvragen te stellen, voornamelijk gericht op de relatief hoge percentages van aantal jeugdigen met overgewicht en de sport- en bewegingsparticipatie van de doelgroep met een (huishoud)inkomen van tussen de € 1.000,- en € 1.300,-.

Bijgaand de antwoorden van het college op onze vragen. Voor meer informatie, zie: https://pijnacker-nootdorp.raadsinformatie.nl/document/7675005/1/ai%20Beantwoording%20raadsvragen%20CDA%20fractie%20over%20de%20rapportage%20%27Onderzoek%20sport%20en%20bewegen%202018%27

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.