07 januari 2020

Schriftelijke vragen: PGB fraude zorgbureaus

Geacht college,

De controle op zorgbureaus die frauderen met PGB faalt. Er zijn veel meer fraudeurs dan het OM aankan en het wordt nieuwe fraudeurs veel te makkelijk gemaakt. OM en zorgverzekeraars schatten dat jaarlijks honderden miljoenen euro’s in zakken van fraudeurs verdwijnen. De geldkraan staat wagenwijd open voor malafide zorgbureau ‘s. In Nieuwsuur van 2 januari 2020 luidt het OM daarom de noodklok.

Het is te eenvoudig om zorgaanbieder te worden. Daar zijn geen diploma’s of cliënten voor nodig. Vervolgens kun je direct zorgkosten declareren zonder dat daar controle op plaatsvindt. Zo wordt het malafide zorgaanbieders makkelijk gemaakt fraude te plegen met PGB. Dat gebeurt dan ook veelvuldig. Landelijk gaat het om honderden miljoenen. Ditzelfde beeld blijkt uit de onderzoeken naar zorgkosten van Follow the Money in 2018 en 2019. Bij deze onderzoeken zijn lijsten van zorgcowboys opgesteld waar ook zorgaanbieders uit Rijswijk op staan. 

Het CDA is van mening dat meer controle plaats moet vinden op zorgaanbieders en dat de geldkraan in Rijswijk voor malafide zorgbureaus zo snel mogelijk dicht moet. Alleen zo borgen we in Rijswijk dat PGB geld bedoeld voor zorg ook echt aan jeugdzorg en WMO besteedt wordt.

De CDA-fractie heeft daarom de volgende vragen voor de college van B&W:

  1. Is het college het met het CDA eens dat ook in Rijswijk de kans zeer groot is dat sprake is van fraude met PGB door malafide zorgaanbieders?
  2. Is het college het met het CDA eens dat geld bedoeld voor zorg(jeugdzorg en WMO) ook echt aan zorg besteedt moet worden? En dat er in Rijswijk meer controle en meer barrières nodig zijn om malafide zorgaanbieders geen ruimte te geven om fraude te plegen met PGB? Zo nee, waarom niet?
  3. Het CDA heeft al maanden geleden gewaarschuwd om te stoppen met het toelaten van 150 zorgaanbieders. Heeft het college hier inmiddels actie op ondernomen?
  4. Is er zicht op malafide zorgaanbieders in Rijswijk en het totaal aan zorgkosten dat door hen gedeclareerd is in de jaren 2018 en 2019?
  5. Welke aanpak wordt in Rijswijk gehanteerd om zorgaanbieders te controleren? En op welke wijze wordt de jaarrekeningen van zorgaanbieders door de gemeente gecontroleerd op juistheid, volledigheid en tijdigheid?
  6. Welke maatregelen worden genomen indien blijkt dat sprake is van een malafide zorgaanbieder?
  7. Is het college het met het CDA eens dat nu Nieuwsuur het gemak van de misbruik van PGB- gelden openlijk heeft blootgelegd, het nemen van maatregelen de hoogste urgentie heeft? En is het college bereid tot het nemen van aanvullende lokale maatregelen vanuit het handhavingsbeleid? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

CDA-fractie

Jose Schröter
Annemie Koegler

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.