03 oktober 2021

Opvang statushouders in Zoetermeer

Vorige week klopte het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij Zoetermeer aan. De vraag was of er in de leegstaande gevangenis tijdelijk 750 asielzoekers mogen worden ondergebracht. Voor het CDA Zoetermeer is het duidelijk. Mensen in nood help je. Daar hoeven we niet lang over te praten. Wel vinden we het onze plicht om dat zorgvuldig en fatsoenlijk te doen, met oog voor de mensen die we opvangen én de inwoners van Zoetermeer.

“Als CDA Zoetermeer hebben we een aantal vragen en zorgpunten waar het college van B&W en het COA antwoord op moeten geven,” zegt fractievoorzitter Véronique Frinking. “De 750 mensen die het COA nu voor ogen heeft, lijkt ons aan de hoge kant. De oude gevangenis kon namelijk maar rond de 350 mensen herbergen. Het is de vraag of er 750 mensen op een fatsoenlijke manier ondergebracht kunnen worden. En wat wordt er van de gemeente verwacht in de begeleiding van deze mensen? Ook vinden we het belangrijk dat het Rijk de kosten dekt die we als stad gaan maken. Het is onrechtvaardig om een gemeente die wél opvang regelt meer kosten te laten maken dan een gemeente die de hakken in het zand zet,” aldus Frinking. “Wij verwachten dat het Rijk alle kosten voor hun rekening neemt, dus ook indirecte kosten voor inzet van ambtenaren bijvoorbeeld.”

Huisvesting

Het is de bedoeling dat de nieuwe bewoners van Zoetermeer vanuit hun tijdelijke verblijfplaats doorstromen naar een echte woning. “Dat kan Zoetermeer niet alleen oplossen,” vindt fractievoorzitter Frinking. “Daar moeten we landelijke afspraken over maken. Zoetermeer heeft een chronisch tekort aan woningen en er moet fors bijgebouwd worden. Als CDA Zoetermeer vragen wij al jaren aandacht voor flexwoningen. Woningen waar mensen die met spoed een huis zoeken (dat kan iedereen zijn) een tijdelijk onderkomen kunnen vinden. Als het aan ons ligt worden deze flexwoningen nu versneld geplaatst, voor de doorstroom, maar vooral ook voor onze eigen inwoners.”

Zoetermeerders meenemen

De mogelijke komst van de nieuwe bewoners van de gevangenis roept bij Zoetermeerders en met name bij omwonenden veel vragen op. Afgelopen donderdag hebben zij al een brief van de gemeente in de brievenbus gehad en komende week volgt een bijeenkomst met het college om te praten over de nieuwe situatie. Het CDA Zoetermeer vindt dit een eerste goede stap en wil dat college en raad de vragen en opmerkingen van de inwoners goed mee nemen bij het besluit over de huisvesting.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.