05 juni 2023

Resultatendebat: het is tijd voor verandering

Maandagavond 5 juni was het in de gemeenteraad weer tijd voor het resultatendebat, waarbij het college van burgemeester en wethouders verantwoording aflegde over het gevoerde bestuur van het afgelopen jaar. David Weekenstroo, raadslid voor het CDA Zoetermeer, sprak tijdens deze vergadering namens het CDA Zoetermeer over diverse onderwerpen. Een verslag.

Weekenstroo benadrukte het belang van een daadkrachtige en betrokken politiek die opkomt voor de inwoners van Zoetermeer. Hij noemde het recente lokale toeslagenschandaal als voorbeeld, waarbij het CDA Zoetermeer actief de inwoners opzocht, hun zorgen begreep en maatregelen trof, zoals kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. "Alleen op die manier herstellen we het vertrouwen van onze inwoners in de politiek", aldus Weekenstroo.

Van Zoetermeer een stad maken waar we samen trots op kunnen zijn

Modernisering

Daarnaast uitte Weekenstroo zijn zorgen over het overschot van 30,3 miljoen euro in de begroting. Hij wees op de vertraging in het overdragen van geld door het Rijk en riep op tot een snellere modernisering van de begroting. "Het denken over impact dringt langzaam door in de gehele organisatie, maar we willen dat veel sneller terugzien in de begroting. Er is nog te veel programma-denken en te weinig aandacht voor verbanden en onderlinge relaties", aldus Weekenstroo. Tevens benadrukte hij het belang van aantrekkelijk werkgeverschap en vroeg hij zich af of Zoetermeer voldoende competitief is op dit gebied.

Jeugdzorg

Het raadslid sprak ook over de jeugdzorg, waarin steeds meer kinderen en jongeren hulp nodig hebben. Hij pleitte voor een kritische blik op het huidige systeem en benadrukte dat grip op de zorgkosten essentieel is. Weekenstroo bekritiseerde het gebrek aan een landelijke visie en kondigde de visie van het CDA Zoetermeer op de toekomst van de jeugdzorg aan: "De jeugdzorg moet voor iedereen toegankelijk blijven en mag niet beperkt worden. Waar mogelijk moeten we kijken hoe de omgeving van de kinderen kan helpen, maar dit mag niet leiden tot schrijnende gevallen. Daarnaast moeten we kritisch kijken naar welke vormen van jeugdhulp wel en niet passend zijn, maar we mogen de specialistische jeugdhulp niet verminderen, aangezien dit de grootste kostenpost is op de begroting."

Verenigingen

Weekenstroo riep op tot steun en behoud van het Zoetermeerse verenigingsleven, dat zwaar heeft geleden onder de COVID-19-pandemie. Hij wees op de impact van onverwachte huurverhogingen door de gemeente en drong aan op maatregelen om het verenigingsleven te versterken.

Tot slot benadrukte Weekenstroo het belang van luisteren naar inwoners en het betrekken van burgers bij besluitvorming. Hij pleitte voor een burgerberaad dat een belangrijke rol kan spelen bij het vormgeven van de toekomst van Zoetermeer. "Het is tijd voor verandering", concludeerde Weekenstroo. "Het CDA Zoetermeer staat klaar om die verandering te brengen. Laten we samen grip krijgen op de uitvoering van ons beleid en van Zoetermeer een stad maken waar we samen trots op kunnen zijn."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.