Financiën, economie & werkgelegenheid

Ook goede financiën, economie en werkgelegenheid zijn aspecten van 'duurzaam' (één van de centrale thema’s uit het verkiezingsprogramma 2010-2014 van het CDA Zoetermeer) zoals het CDA Zoetermeer dat voorstaat.

Nu de gemeentefinanciën onder druk staan, is het van belang om te komen tot een fundamentele heroverweging van de uitvoering van de gemeentelijke taken en diensten. Gestreefd dient te worden naar het behalen van efficiency-voordelen en waar taken overbodig lijken, dient gesneden te worden in de gemeentelijke organisatie. Het uitgangspunt is dat de lokale lasten voor inwoners en bedrijven niet harder stijgen dan de inflatie. Voor de gemeentelijke heffingen geldt kostendekkendheid van de tarieven als uitgangspunt. Dit betekent dat de overheid zuinig, efficiënt en zorgvuldig moet zijn in de besteding van haar financiële middelen. Het is van het grootste belang alert te blijven en de ontwikkeling van bijvoorbeeld de lokale economie en werkgelegenheid in en rondom Zoetermeer op de voet te volgen. Aan mensen met een minder sterke positie op de arbeidsmarkt en in de bijstand moet optimale ondersteuning worden geboden.

Gemeentelijke maatregelen en voorzieningen kosten geld. De bekostiging ervan wordt opgebracht door de belastingbetaler. Het overgrote deel van de inkomsten ontvangen gemeenten van de rijksoverheid. Slechts een gering deel van de inkomsten bestaat uit lokale belastingen en heffingen.

Ondernemen staat - wat het CDA betreft - voor initiatief nemen, innovatiekracht en perspectief bieden. Goede ondernemers zien voortdurend kansen en weten als geen ander waar de knelpunten liggen. Zoetermeer is als derde grote stad in Zuid-Holland zeer gebaat bij een gezond ondernemersklimaat en ondernemende bedrijven. Het ondernemersklimaat wordt onder meer bepaald door de aanwezigheid van voldoende uitgeefbaar bedrijventerrein, door vestigingsmilieus voor startende ondernemers, door de aanwezigheid van huisvesting en voorzieningen voor medewerkers, door een goede bereikbaarheid en door veiligheid van bedrijventerreinen. Het zijn allemaal zaken die we als CDA belangrijk vinden.

Het Zoetermeerse CDA is enthousiast over de succesvolle samenwerking van bedrijfsleven en onderwijssector in de Sociaal-economische agenda (SEA).

Nu de economie snel verslechtert, groeit binnen de lokale politiek en ook bij ondernemers de zorg over de afstand van niet-economisch actieve mensen tot de arbeidsmarkt.

Het CDA zet in op een beleid om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Dat is goed voor de mensen zelf en draagt daarnaast bij aan het betaalbaar houden van sociale zekerheid en zorg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.