22 mei 2012

Bio vergisters, Kimman en het standpunt van de CDA fractie.

Afgelopen periode heeft de raad en met name ook het gemeente bestuur veel te stellen gehad met het blijkbaar niet correct werken van de biovergister Kimman welke aan de uiterste oostkant van de stad Coevorden is gesitueerd. Er is al jarenlang overlast van geur en stank en er is sprake van geluidsoverlast bij het affakkelen. De CDA fractie heeft reeds 2 maal gevraagd om handhavend op te treden zodat er geen overlast meer is. De klachten komen met name uit de wijk Klinkenvlier. De vraag die voorligt is met name ook of er sprake is voor schade voor de volksgezondheid.
Er komt in ieder geval H2S vrij. Naast een pregnante geur heeft de GGD in een info bijeenkomst duidelijkheid proberen te geven aan de belanghebbende welke gevolgen in welke situatie  dit gas gevaarlijk kan zijn.
Zoals u weet heeft overlast in januari j.l zelfs geleid tot een ontruiming van een gedeelte van de wijk Klinkenvlier. Onlangs is geëvalueerd en de conclusie kan zijn dat op alle echelons er nog verbetering gevonden kan worden.Buiten deze theoretisch benadering blijft het natuurlijk erg vervelend dat mensen overlast ervaren van een ander (bedrijf).  Ik denk dat we de overlastveroorzaker kunnen en moeten aanspreken op het voorkomen van overlast en dat na een behoorlijke periode waarbij de ondernemer tijd en gelegenheid heeft het vergistingsproces op orde te brengen er ook handhavend door het bevoegd gezag opgetreden moet worden. Uiteraard dient dat te gebeuren binnen de juiste juridische kaders.
We zijn natuurlijk voor het groen gas, voor hergebruik van bronnen en voor slimme toepassingen waarbij fossiele brandstoffen niet of nauwelijks behoeven te worden ingezet. Binnen de provincie Drenthe zijn er een tiental bio-vergisters maar alleen van de vergister van Kimman wordt zeer regelmatig overlast ervaren.. Bij ander vergisters zijn nauwelijks overlast klachten. Er is in Noord-Sleen zelfs een combi waarbij de bio-vergister restwarmte levert aan het openluchtzwembad.

Omdat we als fractie door burgers worden aangesproken heeft de CDA-fractie onlangs weer vragen gesteld. U kunt via de link:  raad.coevorden.nl/Vergaderingen/Kamer-1/2012/26-april/19:00 en dan bij minuut 70 tot ca 80 beluisteren hoe door de burgemeester is geantwoord op de vragen door ons gesteld.
Uiteraard streven we naar een correcte behandeling van burgers en ondernemers binnen onze gemeente grenzen. Hebben we waardering voor ondernemende en investerende ondernemers en begrijpen heel goed dat hun positie ook vaak een behoorlijke financiële impact heeft, toch vinden we ook dat veelvoudig voorkomende overlast moet worden bestreden; ook al heeft dat gevolgen voor de ondernemer.

Epke Wiersma
CDA-fractie Coevorden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.