Een dienstbare overheid

De samenleving staat voor ons centraal. De gemeentelijke overheid is er voor inwoners. Hierbij is aandacht voor de menselijke maat en duidelijke communicatie. De politiek is er om mensen tot bloei te laten komen en hun te helpen hun talenten te ontwikkelen. De overheid is er om samenleven werkend te maken voor ons allemaal en wij richten ons er op om, waar mogelijk, de verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk bij de inwoner te leggen (gespreide verantwoordelijkheid). Dit vertaalt zich in meedenken en doen door inwoners.

Dat de service gerichtheid van zowel centrale als lokale overheid niet altijd de hoofdprijs heeft gekregen de afgelopen jaren, is mild uitgedrukt. Daarom willen we er alles aan doen om te bouwen aan een dienstbare overheid die juist vertrouwen geeft. Hoewel de gemeente dikwijls met handen en voeten gebonden is aan wettelijke regels, blijft het belangrijk hoe je omgaat met inwoners in het zoeken naar oplossingen voor hun vragen en het interpreteren van de wet. Daarnaast gaat het ook om effectief communiceren als het gaat om het uitleggen van beleid en maatregelen. Echter, een betrouwbare overheid geeft ook duidelijke grenzen aan en daarmee een duidelijk speelveld, zekerheid aan mensen. Tenslotte is de overheid er ook voor om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn en er zijn voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn (Publieke Gerechtigheid).

Om bepaalde zaken gerealiseerd te krijgen, moet er goed onderhandeld worden met hogere overheden. We hebben korte lijnen met de provinciale en landelijke CDA-fractie, we kunnen en zullen zaken snel aankaarten en doorpakken. 

Als er één partij is, die altijd voor de zorg voor de inwoners en de kwetsbaren in onze gemeente heeft gestaan, dan is dat wel het CDA. Daar voegen we nu aan toe dat de overheid nog meer moet vragen wat de inwoner nodig heeft, en minder voor de inwoners moet denken. Hoe kunnen we bereiken dat medewerkers van de gemeente nog meer in de schoenen van de vragende inwoner gaan staan?

Speerpunten voor 2022-2026:

 • De dienstbare overheid moet nog centraler in de cultuur verankerd worden. Aandacht voor wat de inwoners nodig hebben bij hun vragen staat centraal.
 • De gemeentelijke organisatie moet duidelijk, transparant en slagvaardig zijn.
 • Inwoners behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen.
 • Het algemeen belang en het totale plaatje zijn de basis bij beleid en uitdagingen.
 • Inwoners en ondernemers moeten kunnen meedenken, meepraten en meedoen in de processen die de inwoners het meeste aangaan. Hierbij is het ook belangrijk om inwoners en ondernemers regelmatig een terugkoppeling te geven.
 • De gemeente maakt actief gebruik van onder andere de bestaande netwerken als Dorpenoverleg Midden- Drenthe, Interkerkelijk Diaconaal Platvorm, Humanitas en andere vrijwilligers groeperingen.
 •  De gemeente wil blijven leren. Leren van de ‘feedback’ of terugkoppeling van inwoners en van andere gemeentes.
 •  Tenslotte, een goedwerkende dienstbare overheid kost geld. Hierin willen we blijven investeren zodat er voldoende kennis en menskracht aanwezig is voor de uitvoering

 

Een sterke samenleving

Het CDA kiest voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee en is van waarde en doet mee naar vermogen. Het begint met zorgen voor jezelf, en waar mogelijk ook voor anderen. Wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente.

We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. De menselijke maat staat centraal en WIJ is belangrijker dan ik. Een sterke samenleving zien we als een gemeente waar het geschikt wonen is voor iedereen, waar de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn. Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel voor de gemeente. Waardering en ondersteuning voor hen die zich belangeloos inzetten is nodig.

Speerpunten voor een sterke samenleving in 2022-2026:

 • Investeren in leefbaarheid en een vitaal verenigingsleven
 • Voldoende betaalbare woningen met prioriteit voor inwoners uit Midden-Drenthe
 • Goede bereikbaarheid en vervoersvoorzieningen
 • ‘Right to challenge’ dat ruimte geeft voor bewonersinitiatieven
 • Kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen

 

Solidariteit: zorg voor elkaar

’Zorg voor elkaar’ is het fundament onder onze samenleving. Samen zijn we daar verantwoordelijk voor. Het CDA staat voor een  maatschappij waarbij er samengewerkt wordt en waarin we omzien naar elkaar. Een maatschappij waarbij iedereen meetelt en kan meedoen. Zorg voor ouderen, jongeren en mensen die in armoede leven, blijven voor Midden-Drenthe nog steeds speciale aandachtsgebieden.  Preventie en steun voor wie anderen helpt, helpt niet alleen om de zorgkosten betaalbaar te houden maar ook om de kwaliteit van de zorg te verhogen. De noodzakelijke zorg en ondersteuning moet voor iedereen beschikbaar blijven. Ook in tijden waarin de gemeente het financieel moeilijker krijgt willen we er alles aan doen om die ondersteuning en zorg te bieden die men nodig heeft.

Speerpunten voor solidariteit in 2022-2026:

 • Het vermogen om te zorgen geeft het leven diepere betekenis. Het CDA heeft daar altijd voor gestaan en dat willen we zo houden
 • Voor het CDA in Midden-Drenthe zijn nu de prioriteiten in de zorg:  zorg voor ouderen, preventieve zorg, jongerenzorg en zorg voor mensen die in armoede leven.
 • De capaciteit om te zorgen wordt verhoogd als we juist op een slimme manier steun geven aan naasten die anderen helpen. Dan moeten we  niet voor hen denken, maar weten wat men  nodig heeft
 • Het ondersteunen van mantelzorgers
 • Samenwerking in de zorg

 

Een eerlijke en verantwoordelijke economie

Wij maken serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de gemeente met lokale ondernemers gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door bewust te zijn van de impact op de omgeving en door continuïteit op de langere termijn voorop te stellen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap stimuleren we.

De verduurzamingsopgave is voor gemeenten een uitdaging op zowel fysiek als sociaal vlak. Het CDA wil de verduurzamingsopgave betaalbaar en behapbaar voor de inwoners uitvoeren. Met een groene en schone leefomgeving, investeringen in schone energie en vermindering van de CO2-uitstoot dragen we bij aan de doelen van Parijs. Daarbij staan wij voor een eerlijke balans tussen de lokale lusten en lasten van het klimaatbeleid. We betrekken inwoners vooraf bij grote besluiten en bieden regelingen voor investeringen in isolatie en energiebesparing aan je eigen huis.

Speerpunten voor economie in 2022-2026:

 • Lokaal ondernemerschap en de leegstand in winkelstraten
 • Goede huisvesting voor iedereen die hier werkt
 • Betekenis van werk en dus ook met name voor diegene met en afstand tot de arbeidsmarkt
 • Aandacht voor de belangrijkste sectoren op dit moment in Midden Drenthe: agrarische sector en toerisme

 

Een duurzame samenleving

Iedereen draagt zijn steentje bij aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. In 2050 staan we voor de taak 95% van het CO2 uitstoot (referentiejaar 1990) te reduceren. Hier staan we niet alleen voor. Het CDA vindt dat vanuit het Rijk significant ondersteund moet worden.

De verduurzamingsopgave is voor het CDA een doorlopend proces waarin wij al doende zullen gaan leren. Om dit proces naar de toekomst toe effectief te kunnen organiseren zal tijd, geld en menskracht beschikbaar moeten komen, anders kunnen gemeenten deze verantwoordelijke verduurzamingsopgave niet aan.

Speerpunten voor de transitie in duurzaamheid in 2022-2026:

 • Betaalbaarheid; Het CDA wil energiearmoede tegengaan. We zorgen ervoor dat extra uitgaven voor energiebesparende maatregelen in de woning voor inwoners betaalbaar blijven. Het CDA maakt zich er in de komende collegeperiode hard voor dat koopwoningen kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet voor lagere en middeninkomens.
 • Stapsgewijs; Het CDA wil stap voor stap aan de slag. Ontwikkelingen en technieken volgen elkaar snel op. Het is slim om die te volgen, zodat lasten betaalbaar en behapbaar zijn. Het CDA wil de komende periode vooral inzetten op isolatie en energiebesparing, hiervoor willen wij energiecoaches inzetten in de gehele gemeente. We willen woningbouw corporaties stimuleren om door te gaan met het verduurzamen van hun woningbestand.
 • Draagvlak; De inwoners worden bij de transitie betrokken. Samenwerking is het sleutelwoord. Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil het CDA inzetten op een integrale benadering van vraagstukken met een maximaal draagvlak onder inwoners. Het gaat om participatie en een eerlijke verdeling. Voor de inwoners willen wij dat de lusten en lasten van het klimaatbeleid daarbij zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. Omdat het CDA energiearmoede wil tegen gaan, wil ze speciale aandacht geven aan die gevallen waar mensen aan het kortste eind dreigen te gaan trekken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.