23 augustus 2020

Taakverdeling Fractie CDA Almere (geactualiseerd)

Froukje de Jonge is sinds 14 februari 2020 wethouder van de gemeente Almere. 

Portefeuille: Werk en Inkomen, Integratie en Wonen met Zorg:

◾WMO
◾Individuele ondersteuning
◾Groepsgerichte ondersteuning
◾Hulpmiddelen
◾Integratie, diversiteit en inclusie
◾Werk en inkomen
◾Schulden voorkomen en oplossen
◾Beschermd wonen
◾Maatschappelijke opvang
◾Vrouwenopvang/crisisopvang
◾Veilig thuis

Bestuurlijk trekker van de opgaven Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en Wonen met zorg.
Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Vernieuwend wonen.


De fractie heeft de taken verdeeld:

  • Bastiaan Malotaux: fractie voorzitter 
  • Riekje van Belle, lid gemeenteraad 
  • Lesley van Hilten fractie assistent;
  • Jeltje Vliegenthart fractie assistent.

Bastiaan Malotaux:
Openbare orde & veiligheid
Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Regionale samenwerking
Digitalisering & ICT
Informatieveiligheid/privacy
Dierenwelzijn
Financiën
Sport
Bedrijfsvoering, incl. HRM
Grondbeleid
Ruimtelijke ontwikkeling
Regie Fonds Verstedelijking
Vastgoed
Regie Almere 2.0
Innovatie
Floriade

Jeltje Vliegenthart:
Beheer en onderhoud
Marketing en communicatie
Almere City Marketing
Kunst en cultuur
Recreatie en toerisme
Welzijn
Wijkteams
Laaggeletterheid
WMO
Individuele ondersteuning
Groepsgerichte ondersteuning
Hulpmiddelen

Lesley van Hilten:
Vergunning toezicht en handhaving
Dienstverlening, toezicht, handhaving
Wonen
Beleid vergunningverlening
Regionale samenwerking
Participatie
Afval
Jeugd & gezin, inclusief jeugdhulp
Sluitende aanpak zorg en onderwijs
Integratie, diversiteit en inclusie
Werk en inkomen
Schulden voorkomen en oplossen
Maatschappelijke opvang/Vrouwenopvang/crisisopvang/veilig thuis/beschermd wonen

Riekje van Belle:
Stadsvernieuwing
Mobiliteit (excl. regio)
Economische zaken & Werkgelegenheid/vestigingsbeleid
Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
Revitalisering bedrijventerreinen
Markt
Energie en duurzaamheid
Milieu
Groen/blauw
Regionale mobiliteit
Omgevingswet en Omgevingsvisie
Onderwijs
Publieke gezondheidszorg
 

(update augustus 2020)

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.