Samen bereik je meer! Verkiezingsprogramma CDA Almere 2022 -2026

Download het verkiezingsprogramma: Samen bereik je meer!

In het kort: Verkiezingsprogramma CDA Almere 2022-2026  
Voor veel mensen is het lezen van een heel verkiezingsprogramma wat veel van het goede. Daarom hebben wij een samenvatting gemaakt van de belangrijkste 10 thema’s van CDA Almere voor de komende vier jaar. In deze samenvatting staat natuurlijk niet alles in. U kunt dieper op de onderwerpen ingaan in het hele verkiezingsprogramma. U kunt ook makkelijk zoeken bij: Wat wij vinden/Thema’s. Of alfabetische lijst van ons verkiezingsprogramma bekijken voor een specifiek onderwerp. Zijn wij iets belangrijks vergeten? Aarzel dan niet, maar neem contact met ons op.

Voorwoord

Almere is een grote stad met ‘dorpse’ waarden
Veel mensen houden van Almere vanwege het ‘dorpse’ van onze stad. In een dorp is veel ruimte en groen. Kinderen kunnen er naar hartenlust buitenspelen. Het is er gezellig, mensen kennen elkaar, zorgen voor elkaar en voelen zich veilig. In een dorp is er voor iedereen een plek. Terwijl Almere flink doorgroeit, staat het ‘dorpse’ van Almere onder druk. De problemen van een grote stad zoals anonimiteit, eenzaamheid en criminaliteit komen dichterbij. Mensen die naast elkaar in plaats van mét elkaar leven. Daarom werkt CDA Almere aan een stad waar respect,  fatsoen en omzien naar elkaar vanzelfsprekend zijn. Een groen, veilig en zorgzaam Almere met meer wij en minder ik.
CDA Almere is er voor iedereen die gelooft in de kracht van mensen samen, ongeacht waar je vandaan komt, wat je gelooft of van wie je houdt.

Samen bereik je meer!

Froukje de Jonge
Lijsttrekker CDA Almere

1. Dienstbare overheid
De overheid moet dienstbaar zijn aan haar inwoners, zodat mensen hun eigen leven kunnen leiden en met elkaar de samenleving maken. Tegelijkertijd moet de overheid een schild vormen voor de zwakkeren in onze samenleving. De gemeente moet oog en aandacht hebben voor mensen die in de knel van regels terecht dreigen te komen. Van de fouten van het Rijk in de toeslagenaffaire en andere drama’s moeten we in Almere willen leren hoe het wel moet. Daarom wil CDA Almere:

 • Versterking en professionalisering van het onafhankelijk toezicht op dienstverlening door de gemeente;
 • Een goed beschermende klokkenluidersregeling voor alle lokale overheidsinstanties;
 • Binnen de passende verhoudingen meer investeringen in regionale en lokale journalistiek.

2. Veel betaalbare huizen bouwen
Het tekort aan betaalbare woningen in Almere is enorm. CDA Almere wil heel veel extra huizen bouwen maar wel met behoud van het ‘dorpse ’karakter van onze stad. Alhoewel de druk groot is moeten we er voor waken dat we niet alleen stenen stapelen, maar vooral ook een samenleving bouwen. Een stad waarin we niet naast elkaar maar mét elkaar leven. Daarom wil CDA Almere:

 • Dat Almeerders voorrang krijgen op de woningmarkt ten opzichte van mensen die van buiten onze stad komen;
 • Niet bouwen in parken en plantsoenen en natuur zoveel mogelijk behouden;
 • Veel extra behaalbare huizen bouwen voor starters en mensen met middeninkomens. Om de doorstroom te bevorderen, moeten er ook veel meer geschikte woningen voor senioren komen;
 • Ruim baan voor ‘samen’ bouwen projecten van particulieren.

3. Zorgen voor jezelf en elkaar makkelijker maken
Als je mensen vraagt wat echt belangrijk is in het leven, dan noemen veel mensen hun gezondheid en de aanwezigheid en gezondheid van dierbaren om hen heen. Een gezonde leefstijl stimuleren is daarom belangrijk en het zorgen voor elkaar moet makkelijker worden. Daarom wil CDA Almere:

 • Een actieplan om het leven van mantelzorgers makkelijker te maken en een gratis reanimatie- en EHBO-cursus voor alle Almeerders;
 • Veel ruimte voor woon-zorginitiatieven van particulieren;
 • Een sportpas voor kennismaking en korting op sport voor jong en oud, een buitenzwwembad en we willen gratis fruit aanbieden in openbare gebouwen zoals het gemeentehuis en de bibliotheek.

4. Veiligheid creëer je samen!
Met de groei van Almere komen naast de voordelen van een grote stad helaas ook de nadelen dichterbij zoals anonimiteit, eenzaamheid en criminaliteit. Almeerders maken zich zorgen over de veiligheid in onze stad. Daarom wil CDA Almere:

 • Meer wijkagenten, die de mensen in de buurt goed kennen en daardoor vroegtijdig kunnen bijsturen of ingrijpen;
 • Een buurtschouw in elke wijk: buurtgenoten, woningbouwcorporatie en politie lopen samen door de wijk en kijken of de buurt schoon, heel en veilig is. 
 • Dat iedereen veilig over straat kan. Daarom wil CDA Almere uitbreiding van het project Safe Streets met de succesvolle campagne SSStop Straatinitimidatie. 

5. Bestaanszekerheid en zelfredzaamheid
Door een verscheidenheid aan oorzaken kunnen mensen in een situatie komen van tekort aan geld en van sociale uitsluiting. CDA Almere gunt iedereen een leven waarin bestaanszekerheid wordt gevoeld en iemand (financieel) zelfredzaam is. In onze rijke samenleving is het wrang dat het aantal mensen dat op noodhulp is aangewezen toeneemt. Door sociale uitsluiting kan eenzaamheid in de hand gewerkt worden. Het is een illusie te denken dat de overheid alleen in staat is om armoede uit te bannen. De hele samenleving zal daarbij betrokken moeten worden. Daarom wil CDA Almere:

 • Een duurzame uitstroming uit de bijstand bevorderen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. We moeten niet kijken naar de beperkingen van mensen, maar naar hun talenten, ongeacht leeftijd.
 • Laaggeletterdheid tegengaan. Ongeveer 16% van de Almeerse inwoners is laaggeletterd. Dit is het hoogste percentage in Nederland. We willen daarom een ‘Huis van taal’ waar laagdrempelig en veilig kan worden geoefend met de Nederlandse taal;
 • Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid. CDA Almere zorgt voor meer bekendheid en betere toegankelijkheid van deze mogelijkheden.
 • Een breed onderzoek om een beter inzicht in de problematiek te verkrijgen en om te weten in hoeverre ZZP-ers buiten de boot vallen met betrekking tot sociale voorzieningen en hoe we werkende armen beter kunnen bereiken.

6. De ziel van Almere
Vanuit onze Christelijke wortels erkennen we dat er iets is dat groter is dan onszelf. Voor de een is dat God, voor de ander Allah, weer anderen geloven in de kracht van de natuur of zoeken naar verlichting via meditatie of yoga. En hoewel kerkgang en vaste betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap de laatste jaren is afgenomen, geloven wij dat velen wel zoeken naar en behoefte hebben aan meer zingeving. Aan zorg voor de ziel. Daarom wil CDA Almere:

 • Een blijvend publiek gesprek over onze inclusieve samenleving. Niet vanuit (voor)oordelen, maar open de dialoog aangaan, op zoek naar die echte inclusieve samenleving.
 • Investeren in bezinning, bezieling en zielszorg. Verder bouwen op de oecumenische en multiculturele opzet van Almere. We denken dan aan een straatpastor, straatimam, straatfilosoof en ruimte maken voor tijdelijke en vaste plekken voor bezieling en bezinning. 
 • Investeren in een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en plekken vol zingeving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen.

7. Jongeren een goede start
Een goede start in een veilige omgeving zorgt ervoor dat we later de vruchten kunnen plukken van de jonge talenten die willen bouwen aan de plek waar ze zijn opgegroeid. Ruimte voor ontwikkeling en sport helpt jongeren om zich aan te passen aan de snel veranderende wereld. Het verbeteren van het niveau van het onderwijs in Almere is hoogste prioriteit. Daarom wil CDA Almere:

 • Met leerkrachten, schoolbesturen en leerlingen in gesprek over wat er nodig is voor beter onderwijs in de volle breedte en dit gesprek aanvullen met een ‘lean & mean’ onderzoek en passende acties naar de oorzaken van de ondergemiddelde prestaties van het onderwijs in Almere.Het leerkrachtentekort actief aanpakken. Naast het voortzetten van de bestaande campagne om leerkrachten aan te trekken ook inzetten op behoud en doorstroming van bestaande leerkrachten.
 • Oproep doen aan de scholen om ouders, met gebruik maken van de digitale mogelijkheden, meer te betrekken bij de (middelbare) scholen.
 • Dat de Almeerse jeugd in Almere naar school kan en dus moeten er meer mbo-scholen komen met een diverser onderwijsaanbod en een passend aanbod van hoger- en universitair onderwijs. Onder andere versterking en uitbreiding van het techniekonderwijs in Almere.

8. Een goed ondernemersklimaat
Werken in de stad waar je woont draagt bij aan wooncomfort en gaat vervuiling en fileproblemen tegen. Toch werken nog te veel Almeerders ‘over het water’ en dat zien we graag anders. CDA Almere wil van Almere een stad maken waar bedrijven zich graag vestigen door een goed ondernemersklimaat. Daarom wil CDA Almere:

 • CDA Almere is voor vrij ondernemerschap: kansen pakken, groeien en innoveren. De gemeente moet meedenken met ondernemers door onnodige regels te schrappen en ingewikkelde procedures weer terug te brengen tot een simpel stappenplan;
 • Dat evenredig aan het aantal extra woningen dat wordt gebouwd er ook meer werkgelegenheid in Almere zelf komt;
 • Een circulaire economie bevorderen en de kansen van de circulaire economie omzetten in werkgelegenheid;
 • Een goede verbinding met de rest van Nederland door een intercity-verbinding naar Utrecht, een fietssnelweg naar Lelystad en een vaarverbinding naar Huizen. En op termijn een IJmeerverbinding (spoor, weg en fietspad) naar Amsterdam.

9. Duurzame en groene toekomst
Voor Almere is het behoud en onderhoud van al het groen in de stad essentieel. Ook de relatie met het water, het gebruik en verdere invulling van de ruimte om ons heen, hoe we onze energie opwekken, de luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving zijn voor ons belangrijke thema’s. Daarom wil CDA Almere:

 • Dat Almere de groene stad blijft die het is en koploper in Nederland wordt als het gaat om duurzaamheid. We willen ruim baan voor innovatieve projecten richting voorbeeldstad voor Nederland zoals ‘Growing green cities’, het volgen van burgerinitiatieven als #maaimeniet.nl en ruimte voor groene burgerprojecten;
 • Dat Almere netjes en natuurlijk toont. We willen de bladkorven in wijken het jaar rond laten staan, meer prullenbakken, meer bankjes in het groen en dat onderhoud aan wandel- en fietspaden niet wordt uitgesteld;
 • Stimuleren van stadsland- en tuinbouw en initiatieven om landbouw en de stad te gaan verbinden.

10.Typisch Almere
De kasteelruïne langs de A6 is een doorn in het oog van veel Almeerders. Deze bouwval moet een goede bestemming krijgen of worden afgebroken. We willen dat bestaande theatergezelschappen zoals Vis-á-Vis, Suburbia en anderen behouden. Op poppodium de Meester moet blijven. Tot slot wil CDA Almere kleinschalige natuurbegraafplaatsen, passend bij het groene karakter van de stad.

------------------------------------------------De volledige tekst van verkiezingsprogramma:------------------------------------------------------------------------------------

VOORWOORD
We leven in een land met steeds meer individualisme, egoïsme en ‘ikke ikke’. Daarom werktCDA Almere aan een stad waar niet de overheid of de markt, maar de samenleving centraal staat. Een stad waar respect, fatsoen en omzien naar elkaar vanzelfsprekend zijn. Waar vrijheid en solidariteit hand in hand gaan.
Almere moet een stad zijn waar gezinnen veilig, gezond en in een groene omgeving kunnen leven, waar jongeren alle kans krijgen op een mooie toekomst en waar ouderen blijven meedoen. Een metropool met een gezond ondernemersklimaat, met zoveel mogelijk banen in en om Almere. Daar hoort een dienstbare en betrouwbare overheid bij, eentje die er is voor haar inwoners en niet andersom!
CDA Almere is er voor iedereen die gelooft in de kracht van mensen samen, ongeacht waar je vandaan komt, wat je gelooft of van wie je houdt.
Ik ben trots op ons team van enthousiaste en deskundige CDA-ers, dat samen met mij voor de volle honderd procent klaarstaat om de uitdagingen van de komende 4 jaar aan te gaan.

Samen bereik je meer!
Froukje de Jonge
Lijsttrekker CDA Almere


INHOUDSOPGAVE
I Waarom kiezen voor CDA Almere? 
II Waardevolle resultaten 
III Waar willen we naartoe? 
  1. Een nieuw sociaal contract 
  2. Bouwen voor Almeerders 
  3. Een duurzame en groene toekomst 
  4. Zorgen voor ‘de ziel van Almere’ 
  5. Een eerlijke economie voor iedereen 
  6. Zorgen voor veiligheid 
  7. Jongeren een goede start 
  8. Gezond Almere 
  9. Bestaanszekerheid en zelfredzaamheid 
 10. Typisch Almere 
IV Tot slot 
Wilt u meer weten? 


I WAAROM KIEZEN VOOR CDA ALMERE?
CDA Almere wil dat ieder mens wordt gezien en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen. Niet alleen als individu, maar juist in relatie met anderen. Gemeenschap bouwen, daar staan we voor. We willen verbindingen tussen mensen versterken zodat mensen bij tegenslag zich gesteund weten door elkaar. En in goede tijden elkaar vooruitbrengen. De overheid is er volgens ons om juist dat te ondersteunen; de kracht van mensen samen. De overheid is daar dienstbaar aan en vormt tegelijkertijd een schild voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

CDA Almere staat dus voor mensen en de kracht van mensen samen. We zijn een partij voor iedereen die erkent dat dit leven meer is dan geld verdienen en geld uitgeven, meer is dan alleen zorgen voor jezelf. CDA Almere wil ruimte voor de ziel van de maatschappij en compassie voor elkaar. We willen dat alle 148 nationaliteiten in Almere, jong en oud, ziek en gezond, alleen of samen, gelovig en ongelovig, elkaar in de stad ontmoeten en elkaar waar mogelijk versterken, steunen en vooruit brengen. Een stad waar burgers hun rechten kennen, maar ook hun plichten. Waarin betrokkenheid, openheid en verdraagzaamheid centraal staan. Zodat we samen de toekomst vorm kunnen geven met creatieve oplossingen.

CDA Almere baseert zich op de vier hoofduitgangspunten van het landelijk CDA: Solidariteit, Gerechtigheid, Gespreide verantwoordelijkheid en Rentmeesterschap.

1. Mensen zijn altijd verbonden met anderen (Solidariteit)
Mensen zullen dus samen oplossingen moeten zoeken voor eventuele problemen. Ieder mens is daarbij gelijk. In de gezamenlijkheid en met respect voor hen die ons zijn voorgegaan vinden we wegen naar verbetering en vernieuwing.

2. Vrijheid komt met verantwoordelijkheid (Gerechtigdheid)
Een betrouwbare overheid geeft mensen zekerheid en stelt heldere grenzen. De overheid is er om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Daarvoor moet een overheid vlakbij mensen staan en luisteren naar wat leeft en vooral ook alert zijn voor wat in stilte gebeurt.

3. Wat mensen kunnen doen voor zichzelf is vaak meer dan wat anderen voor hen kunnen doen (Gespreide verantwoordelijkheid)
Niet de markt, niet de overheid, maar mensen zelf zijn aan zet. De overheid geeft ruimte aan mensen om hun eigen oplossingen te bedenken, stimuleert hen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zorgt voor een vangnet voor de meest kwetsbare mensen.

4. Er is maar één aarde, ons gegeven (Rentmeesterschap)
We kunnen gebruik maken van alles wat de aarde ons geeft maar hebben een verplichting, naar onszelf, naar onze kinderen en alle levende wezens om die aarde te beschermen, te respecteren en zodoende door te geven aan volgende generaties.

We hebben wat te doen!
Almere is 45 jaar jong en er wonen inmiddels 215.000 mensen met 148 verschillende nationaliteiten. In enkele jaren is Almere van pioniersdorp een grote stad geworden. Een stad met meer toekomst dan verleden. En nu al de achtste stad van Nederland! Een stad waarin het goed wonen is, met ruimte en veel groen, mooie woningen, alle faciliteiten en midden in het land gelegen. Almere is een stad waar groei en verandering een gegeven zijn en daarmee een stad met ongekende mogelijkheden.

Omdat Almere een grote stad is, hebben we helaas ook in toenemende mate te maken met de problemen van een grote stad zoals: armoede, woningnood, sociale en culturele achterstand, criminaliteit en een tekort aan werk. Doordat we ook nog steeds groeien zijn er altijd zorgen over het onderwijs, de jeugd- en ouderenzorg en veiligheid. Hoe houden we de voorzieningen op peil? Hoe voorkomen we verval in de oudere gedeeltes van de stad en bouwen we tegelijkertijd aan nieuwe stadskernen? Hoe zorgen we dat Almere één stad blijft? Dat Almeerders met elkaar verbonden blijven en met elkaar prettig samenleven?

Meer verbinding met inwoners
Samenleven kan niet alleen en keuzes moeten worden gemaakt. Dat is niet altijd makkelijk. Wij zullen ons inzetten vanuit onze gezamenlijke waarden en normen en ons de komende tijd nog meer richten op de verbinding met onze inwoners. We zoeken actief input vanuit de samenleving, van professionals op de werkvloer, van burgers en vanuit de praktijk.
Vervolgens onderzoeken we hoe we dat vorm kunnen geven, bijvoorbeeld met wijkdeelraden, expertpanels of andere nieuwe vormen. We willen naar nieuwe verhoudingen tussen inwoners en hun overheid, naar een nieuw sociaal contract.


II WAARDEVOLLE RESULTATEN
CDA Almere heeft de afgelopen vier jaar veel bereikt. Niet alleen natuurlijk. Om iets te veranderen moet je samenwerken. Samen bereik je meer!

1. We beloofden dat we de (massale) 45+ werkloosheid zouden aanpakken.
Dat hebben we gedaan, er zijn ruim 400 mensen die niet meer bemiddeld werden omdat ze als senioren kansloos geacht werden op de arbeidsmarkt, weer aan het werk geholpen. De aanpak is wetenschappelijk begeleid en heeft geleid tot een permanente andere aanpak door de Sociale Dienst. Helaas werd duidelijk dat vlak voordat er een vaste aanstelling gegeven moest worden een te groot aantal mensen toch weer werd ontslagen. Daarom hebben we nu het Floriade Werkbedrijf opgezet, een samenwerking met uitzendbureau Randstad en het UWV, dat zorgt voor duurzaam werk met opleiding, ook voor senioren.

2. Aanpak huiselijk geweld: ook een verkiezingsbelofte om dit hoog op politieke agenda te zetten.
Huiselijk geweld en Kindermishandeling is benoemd tot een high impact crime in samenwerking met de politie. Almere investeert veel in Veilig Thuis. En het Oranjehuis in Almere Poort is gerealiseerd waar in 25 appartementen en een aantal noodbedden vrouwen met hun kinderen veilig zijn en hulp krijgen.

3. CDA Almere is van mening dat je altijd kritisch moet zijn op je eigen rol en de rol van de overheid.
Een gemeente is een machtig orgaan, gemeentelijke diensten grijpen soms in levens van mensen in. Daarvoor moet een gemeente haar optreden goed verantwoorden, laten controleren en zoveel als mogelijk bewezen effectieve instrumenten gebruiken. Resultaat van onze inzet is onder andere de oprichting van een kwaliteitsbureau, systematische verbetering van klachtopvang, klachtenrapportages en de verbeteracties daarbij, toenemende gewoonte om interventies wetenschappelijk te laten toetsen.

4. CDA Almere is uiterst zorgvuldig ten aanzien van de financiën van de gemeente.
Dit is geld van de inwoners en dit moet zuinig, zorgvuldig en effectief besteed worden. Voor toekomstige uitgaven moet je sparen en je kunt niet meer geld uitgeven dan je hebt. Lokale heffingen en leges moeten geheven worden op basis van kostendekkendheid. 
CDA Almere is en blijft kritisch op het huishoudboekje.

5. Behoud van parken en water in onze gemeente is iets waar CDA Almere al jaren voor staat.
Dat blijven we doen. De parken en het water in Almere is wat onze inwoners koesteren en andere steden graag zouden willen. Een groene stad is een leefbare stad. Wij blijven de parken en de waterstructuur beschermen.

6. Almeerders voorrang op de woningmarkt en ruimte voor woon/zorginitiatieven.
Ook een verkiezingsbelofte. CDA Almere realiseerde één loket voor woon/zorginitiatieven (dus niet meer jaren lang leuren langs allerlei loketten met Knarrenhoven etc), dwong een zelfbewoningsplicht af en voorrang voor Almeerders bij nieuwe koopwoningen.

Dit is een selectie van concrete resultaten die CDA Almere in de afgelopen collegeperiode heeft behaald. Wij zullen ons hiervoor blijven inzetten.


III WAAR WILLEN WE NAARTOE?
CDA Almere werkt aan een stad waar niet de overheid of de markt, maar de samenleving centraal staat. Een stad waar respect, fatsoen en omzien naar elkaar vanzelfsprekend zijn.
Almere moet een stad zijn waar gezinnen veilig, gezond en in een groene omgeving kunnen leven, waar jongeren alle kans krijgen op een mooie toekomst en waar ouderen blijven meedoen. Een metropool met een gezond ondernemersklimaat, met zoveel mogelijk banen in en om Almere.
Hoe we dit willen bereiken staat beschreven in de volgende tien hoofdthema’s:

1. Een nieuw sociaal contract
2. Bouwen voor Almeerders
3. Een duurzame en groene toekomst
4. Zorgen voor ‘de ziel van Almere’
5. Een eerlijke economie voor iedereen
6. Zorgen voor veiligheid
7. Jongeren een goede start
8. Gezond Almere
9. Bestaanszekerheid en zelfredzaamheid
10. Typisch Almere

 

1. EEN NIEUW SOCIAAL CONTRACT
CDA Almere wil een dienstbare overheid Gemeenten hebben steeds meer taken gekregen en zijn machtige instanties. We vinden dat onze gemeente een betrouwbare overheid moet zijn, met oog en aandacht voor mensen die in de knel van regels terecht dreigen te komen. Van de fouten van het Rijk in de toeslagenaffaire en andere drama’s moeten we in Almere willen leren hoe het wel moet. Het openbaar bestuur verdient versterking.

 • Daarom wil CDA Almere:
  •  Versterking en professionalisering van het onafhankelijk toezicht op dienstverlening door de gemeente.
  • Een goed beschermende klokkenluidersregeling voor alle lokale overheidsinstanties.
  • Binnen de passende verhoudingen meer investeringen in regionale en lokale journalistiek.
  • Versterking van de integriteitsverantwoording, die nu nog erg intern gericht is.
  • Onderzoek naar de reden voor dalende opkomstcijfers bij verkiezingen en een plan van aanpak ter verhoging van de opkomst.
  • Dat lokale heffingen en leges worden geheven op basis van kostendekkendheid. CDA Almere gaat terughoudend om met verhogen van de Onroerend Zaak Belasting en WOZ-waarde van uw huis, los van inflatiecorrectie. Wij staan alleen verhoging voor als dit nodig is om het onderhoud van de stad betaalbaar te houden.
  • We worden met zijn allen steeds gezonder en ouder. Dat is een zegen. Tegelijkertijd kennen veel wetten en regels in leeftijd beperkende voorwaarden. Onderwijs en opleiding, participatie- en armoedevoorzieningen, collectieve ruimten, sportinitiatieven, vaak kennen ze een harde of zachtere leeftijdsgrens. CDA Almere wil af van leeftijdsgrenzen, tenzij daar een onweerlegbare reden voor is.


Nieuwe vormen van samenwerking
Ook in de verhouding tussen overheid en inwoners is vernieuwing nodig. Er is behoefte aan nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en inwoners. Dit vergt nadenken, overleggen, onderzoeken en proberen.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Coöperatieve vormen om in gezamenlijkheid dingen te doen en mogelijk te maken. Dit gebeurt steeds vaker in coöperaties. Die passen niet in de bestaande wet- en regelgeving. CDA Almere wil ruim baan voor nieuwe verenigingsvormen en wet- en regelgeving moet daar op worden aangepast.
  • Dat inwoners en verenigingen het recht krijgen (Right to challenge) om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen (tegen minder of gelijke kosten).
  • Dat de overheid een gezicht krijgt. Overheidsdiensten moeten makkelijker benaderbaar zijn, de taal die gebruikt wordt moet aansluiten bij de taal van de mensen in Almere en elke brief of mail moet naam, nummer en emailadres bevatten van de behandelend ambtenaar.


2. BOUWEN VOOR ALMEERDERS
CDA Almere wil Almeerders voorrang geven bij aankoop van een nieuwbouwwoning. Het is code rood op de woningmarkt. Ontwikkelaars bouwen voor de hoogste winst, niet voor de grootste behoefte. Daarnaast is er een plicht vanuit Den Haag om nieuwkomers op te vangen. Het resultaat: een onacceptabele lange wachtlijst voor woningen voor Almeerders in een crisissituatie, voor de jeugd van Almere en voor ouderen die nu gedwongen worden uit Almere te vertrekken. Daarnaast is er een slecht toegankelijke woningmarkt voor jonge koopstarters, middeninkomens en senioren.

Opkomen voor woonbelangen Almeerders van nu
Almere wordt gezien als de oplossing voor de woningnood in de Randstad. Dat is wat Almere heeft gemaakt tot wat het nu is; een plek waar veel mensen (met een modaal inkomen) een prachtige plek vonden en vinden om te wonen. Die plek willen we nog steeds bieden. Maar Almeerders hebben ook eigen wensen en behoeften op het gebied van wonen. Dus kijkt CDA Almere verder dan ‘het geld en de economie’ en vooral ook naar het ontwikkelen van de samenleving. Dat Almere een plek is en blijft waar je met familie, vrienden en buren prettig kunt wonen. Waar ook je kinderen een mooi huis kunnen vinden en je ouders die zorg nodig hebben een plek kunnen houden. CDA Almere wil dat zorgen voor elkaar ook in woonvormen makkelijk wordt gemaakt in plaats van ingewikkeld.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Meer bouwen voor Almeerders, woningen eerlijker verdelen met meer crisiswoningen voor Almeerders. Creatieve oplossingen zoals het verplaatsen van de hoogspanningslijn 380kV Diemen - Lelystad moeten serieus worden overwogen.
  • Scheefwonen tegengaan door scheefwoners de mogelijkheid te geven hun sociale huurwoning zelf te kopen. Of door hen een alternatief te bieden in een gereguleerde huurwoning.
  • De doorstroom in de stad stimuleren door bijvoorbeeld het bouwen van betaalbare koopwoningen, ruimte voor leefgemeenschappen in de stad zoals ‘ouderenhofjes’ analoog aan begijnhofjes en gemeenschappen voor specifieke doelgroepen in zorg en leefstijl. Ook steunen wij particuliere wooninitiatieven waarbij vanuit groepen Almeerse kopers wordt gekeken wat de behoeften zijn en deze te realiseren, zoals bijvoorbeeld een knarrenhof. Hiertoe hebben we per amendement ruimte voor geschapen in Pampus Hout.
  • Bij nieuwbouw stimuleren om klimaatneutraal en levensbestendig te bouwen.
  • Uitbreiden kan niet zonder voorzieningen: bij nieuwe stadskernen moet er eerst worden gezorgd voor voorzieningen die essentieel zijn voor welzijn en wonen. Anders bouwen we niet!
  • Bouwen voor nieuwe generaties: veel jonge Almeerders kunnen in hun eigen gemeente geen koopwoning vinden. Daarom vinden wij dat er creatief moet worden gekeken naar oplossingen hiervoor. Bijvoorbeeld projecten waarbij betaalbare woningen voor Almeerse starters worden gebouwd, zoals drielaags prefabwoningen op een kleine kavel.
  • Koop voor huur: CDA Almere is ervoor om het aandeel koopappartementen goedkoper dan 300.000 euro te vergroten ten koste van middenhuur. Zodat deze woningen beschikbaar komen voor Almeerse starters (in combinatie met een starterslening).
  • Zelfbewoningsplicht: CDA Almere heeft met een motie kopers van woningen en sociale huur woningen, die te koop worden aangeboden in Almere, verplicht deze zelf te bewonen voor een de duur van vier jaar.
  • Almeerders voorrang geven bij de koop van nieuwe koopwoningen zodra een wet die in januari in stemming wordt gebracht in Den Haag, van kracht wordt.
  • Dat woon/zorg initiatieven, dus woonvormen waarbij mensen voor elkaar willen zorgen en gezelligheid zoeken, in alle prijsklassen beschikbaar komen. Dat er een voorziening komt voor de financiering van gemeenschappelijke ruimten.
  • Dat er een centraal punt komt waar wooninitiatieven van particulieren aangemeld kunnen worden en begeleiding voor het initiatief door de bureaucratische route heen; De looptijd voor dit type initiatieven is veel te lang en moet verkleind worden.
  • Dat toereikende aantallen betaalbare huurwoningen beschikbaar komen voor speciale aandachtsgroepen, met een goede spreiding over in principe alle wijken van Almere. En dat bij nieuwe wijken hier bij voorbaat in de planvorming rekening gehouden wordt.

Groene woonomgeving behouden
CDA Almere is trots op de parken, natuur, waterpartijen en plantsoenen in Almere. Deze willen wij zoveel mogelijk intact laten bij de groei van onze stad. Dit houdt echter niet in dat er geen enkele boom mag wijken. Er zijn bij het ontwerp van Almere bewust veel meer bomen geplant dan nodig. Op deze manier bleef er keuzevrijheid om wijken in te richten.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Dat kleinschalig groen mag wijken voor inbreiding van de stad. Almere is ruim opgezet en dat biedt bijvoorbeeld kansen om te bouwen voor de buurt. Een initiatief waarbij ouderen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen.
  • Dat parken nooit mogen wijken voor woningbouw. Almere kent een aantal iconische parken, zoals het Lumièrepark, het Hannie Schaftpark, het Koningin Beatrixpark en het Cascadepark. CDA Almere zal altijd strijden om deze parken volledig te behouden, omdat ze zeer waardevol zijn voor de stad.
  • Zoveel mogelijk groen sparen door te kiezen voor hoogbouw op enkele plaatsen in de stad. Zo kunnen we bijvoorbeeld in het centrum meer dan 5.000 woningen bouwen zonder dat er één grasspriet voor hoeft te wijken.


3. EEN DUURZAME EN GROENE TOEKOMST
Voor Almere is het behouden en onderhouden van al het groen in de stad natuurlijk essentieel. Ook de relatie met het water, het gebruik en verdere invulling van de ruimte om ons heen, hoe we onze energie opwekken, de luchtkwaliteit en een gezonde leefomgeving zijn voor ons belangrijke thema’s.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Dat Almere de groene stad blijft die het is en koploper in Nederland wordt als het gaat om duurzaamheid. De Floriade is daarvoor HET startpunt. We willen ruim baan voor innovatieve projecten richting voorbeeldstad voor Nederland zoals ‘Growing green cities’, het volgen van burgerinitiatieven als #maaimeniet.nl en ruimte voor groene burgerparticipatieprojecten.
  • Dat Almere netjes en natuurlijk toont. We willen de bladkorven in wijken het jaar rond laten staan, meer prullenbakken, meer bankjes in het groen en dat onderhoud aan wandel- en fietspaden niet wordt uitgesteld. Daar waar het kan ruimte voor de natuur om zich zonder teveel invloed van de mens te ontwikkelen en ruimte om te spelen. Verminderen van afval en een efficiënte en goede scheiding van afval is noodzakelijk. Reinigingsrechten worden geheven op kostendekkendheid.
  • Stimuleren van stadsland- en tuinbouw en initiatieven om landbouw en de stad te gaan verbinden.
  • Blijvend voorop lopen met duurzame mobiliteit in de stad. Het plaatsen van laadpalen moet sneller gaan. Tegelijkertijd moet er nagedacht worden over duurzame mobiliteit zoals door het stimuleren van elektrische auto’s en elektrisch openbaar vervoer, het duurzaam vormgeven van nieuwe wijken met meer groen en deelauto's.
  • Dat de waterhuishouding en het onderhoud van de watergebieden in de komende jaren extra aandacht krijgt. Het betreft onder andere het tegengaan van het dichtslibben, maaien van waterplanten (Weerwater), tegengaan van blauwalg en het goed verbinden van vaarwegen. Het realiseren van een ecologische waterroute is van belang voor recreatie en ecologie. Bij het onderhoud van de stad wordt ook de waterberging betrokken alsmede aandacht voor drainage en verzakkingen. Er moet ook beter opgetreden worden tegen verloedering in waterwegen en sloten door gezonken vaartuigen.
  • Dat overlast door het houden van huisdieren en huisdierenleed wordt voorkomen. Dat willen we doen door het stimuleren van het opruimen van hondenpoep door meer aanbod van daarvoor bestemde speciale prullenbakken, en extra aandacht van buurtcoaches en wijkpreventieteams voor overlast door dieren of dierenleed.


Klimaatverandering
Klimaatverandering is een van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd. Daarvoor is een gezamenlijke aanpak nodig zodat we kunnen doorgeven wat van waarde is: onze wereld, de natuur in al zijn vormen. Ook voor onze eigen gezondheid is de zorg voor onze omgeving van groot belang. De invloed van de omgeving op onze gezondheid is groot. We willen onzeverantwoordelijkheid nemen om milieuschade te verminderen waar dat kan.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Dat mensen met een kleine beurs meer profiteren van duurzaamheidsubsidies en andere voordelen. Tot nu toe kwamen veel voordelen juist terecht bij mensen met een goed inkomen. Om draagvlak te behouden en realisering te vergroten moet dit anders. Dat kan door meer slimme verbindingen binnen het gemeentelijk beleid.
  • Zonnepanelen op alle nieuwbouw en overheidsgebouwen. Geen extra windmolens en zonneparken. Wij stimuleren groene daken, groene tuinen en alle nieuw aan te leggen parkeerplaatsen voorzien van groentegels.
  • Almere Haven en Almere Buiten niet van het gas als er geen betaalbaar en haalbaar alternatief is.
  • We zetten in op maximale inwonersparticipatie bij grootschalig opwekken van energie. Dit begint met goed informeren en gebruik te maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. We willen dat onze inwoners als eerste financieel kunnen deelnemen en streven naar 50% lokaal eigendom.
  • Groen, gezondheidszorg en preventie verbinden door het ‘Groen & Gezond Adoptieproject’ en een deel van het groen in Almere laten adopteren door gezondheidsinstellingen, zorgverzekeraars of private partijen. Een win-win voor mensen, bedrijven en burgers van Almere: de buurt wordt gestimuleerd tot bewegen, de gezondheidprofessionals krijgen letterlijk ruimte om buiten hun behandelingen te geven, de gemeente heeft minder kosten aan het onderhoud en beheer en we worden allemaal gezonder.
  • Duurzame voeding bereikbaarder maken. We stimuleren de huidige supermarktketens in Almere om met lokale coöperaties van boeren regionale producten voor meer mensen bereikbaar en makkelijker beschikbaar te maken en zo bij te dragen aan een sterke lokale en circulaire economie.


Energietransitie
Almere heeft een grote voorsprong op andere gemeenten bij de energietransitie. In Almere is al 60% aangesloten op het warmtenet. In Nederland wordt 85% van de elektriciteit fossiel opgewekt, dat betekent dat wijken van het gas afhalen op dit moment geen CO2-reductie oplevert.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Alleen grootschalig wijken van het gas afhalen als hier een redelijk alternatief voor wordt geboden. Dit zou kunnen door uitbreiding van het warmtenet, omdat dit klimaatvriendelijker is dat warmtepompen.
  • Vol inzetten op isolatie van en energiebesparing bij woningen, bedrijven en overheidsgebouwen.
  • Blijven kijken naar nieuwe technieken voor het warmtenet: als bodemenergie, warmtekoudeopslag (WKO), bodemwarmtewisselaars, thermische energie uit oppervlaktewate (TEO) en aardwarmte (diep en ondiep).


4. ZORGEN VOOR ‘DE ZIEL VAN ALMERE’
Vanuit onze Christelijke wortels erkennen we dat er iets is dat groter is dan onszelf. Voor de een is dat God, voor de ander Allah, weer anderen geloven in de kracht van de natuur of zoeken naar verlichting via meditatie of yoga. En hoewel kerkgang en vaste betrokkenheid bij een geloofsgemeenschap de laatste jaren is afgenomen, geloven wij dat velen wel zoeken naar en behoefte hebben aan meer zingeving. Aan zorg voor de ziel.
’De ziel’ van een stad is dat onnoembare, onmeetbare dat ontstaat in relatie met elkaar en met de omgeving. CDA Almere vindt dat de ziel van de stad aandacht behoeft. Zeker na de afgelopen tijd van lockdown en de dreiging van verdergaande segregatie en polarisatie. CDA Almere staat voor verbinding tussen families, vrienden en in buurten en zet zich in voor plekken van ontmoeting.
148 nationaliteiten die samenleven op een klein, nieuw stukje land. Dat gaat heel goed, geeft energie, creativiteit en vernieuwing. Almere is een prachtige inclusieve stad. We moeten ook erkennen dat het niet altijd vanzelf gaat. Dat er soms spanning is, onbegrip en boosheid.
Vooral als er schaarste ontstaat en niet iedereen kan krijgen wat hij of zij wil. Als CDA Almere willen we de mooie dingen van de diversiteit in Almere beter zichtbaar maken, zonder dat we wegkijken van de problemen en die juist verder onderzoeken en benoemen. Hoe goed zijn we in het samenleven in Almere?

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Ruimte houden voor een blijvend publiek gesprek over onze inclusieve samenleving. Niet vanuit (voor)oordelen, maar open de dialoog aangaan, op zoek naar die echte inclusieve samenleving. Waarin tradities veranderen, maar niet verloren gaan, waarin nieuwe gezamenlijke gewoonten kunnen ontstaan. Waarin dingen die fout zijn benoemd kunnen worden met de bedoeling een oplossing te creëren. Een samenleving voor iedereen: jong, oud, man, vrouw, lhbtiq+, gelovig, Nederlands, met een beperking en met een talent, anderstalig. Of eigenlijk gewoon voor ieder mens.
  • Stimuleren dat maatschappelijke organisaties en religieuze instellingen actief aan de slag gaan met het vraagstuk: ‘hoe we verder bouwen aan onze samenleving'.
  • Dat mensen elkaar ontmoeten buiten de eigen ‘bubbel’. We stimuleren ontmoetingen tussen mensen door het starten van een ‘Mensenbieb’ en het stimuleren van andere initiatieven gericht op verbinding. We sluiten daarbij aan bij de wensen van de wijk.
  • Dat de gemeente als werkgever werkt aan een inclusieve organisatie. Dit betekent bewustwording creëren bij de eigen medewerkers en inclusief werken aan beleid. Vacatures moeten inclusief zijn opgesteld zodat sollicitanten met diverse (migratie)- achtergronden, uit de lhbtiq+ gemeenschap of mensen met een arbeidsbeperking zich uitgenodigd voelen om te reageren op de vacature. Het voorkomen van discriminatie in iedere vorm blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt. We brengen we onze gemeentelijke antidiscriminatie voorziening regelmatig onder de aandacht.
  • Investeren in bezinning, bezieling en zielszorg. Daarbij willen we het volledig potentieel van Almere gebruiken en verder bouwen op de oecumenische en multiculturele opzet van Almere. We denken dan aan een straatpastor, straatimam, straatfilosoof en ruimte maken voor tijdelijke en vaste plekken voor bezieling en bezinning. Maak Almere een stad van compassie!


Vitaal verenigingsleven
CDA Almere maakt zich sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en plekken vol zingeving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Dat regels en vergunningen voor verenigingen worden verminderd. Geeft verenigingen en clubs meer ruimte voor initiatief. Het is goed als voor hun plannen en ideeën de ruimte krijgen waar mogelijk kan worden volstaan met algemene regels of met een melding.
  • Dat vergunningen voor verenigingen bij voorkeur doorlopend zijn (zodat deze niet periodiek verlengd hoeven te worden). Verstrekken van kleine subsidies (bijvoorbeeld onder €5000) krijgen een lichte verantwoordingsplicht. Dus zonder uitgebreide administratie en regels.
  • Wanneer vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij een concert of tentoonstelling in een kerk, willen wij willen soepel omgaan met evenementenvergunningen.
  • Dat verenigingsgebouwen worden vrijgesteld van de OZB.
  • Dat de fysieke omgeving wordt ingezet voor het bevorderen van contacten tussen inwoners: we zoeken actief naar goede ontmoetingsplekken en we faciliteren die waar nodig. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) ruimten/binnentuinen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Met name in Almere Poort en nieuwe stadskernen willen we investeren in ontmoetingsplekken zoals het klassieke buurthuis of het bibliotheekfiliaal; maar het kunnen ook kerken, kringloopwinkels of koffiecorners van supermarkten zijn.


5. EEN EERLIJKE ECONOMIE VOOR IEDEREEN
CDA Almere wil een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
De economie van Almere kenmerkt zich door veel MKB-bedrijven, ZZP’ers, flexwerkers en een jonge beroepsbevolking. Mede daardoor is de economie van Almere conjunctuurgevoeliger dan die van andere regio’s en steden in Nederland. Dat wil zeggen dat als het goed gaat met de economie er veel banen bijkomen, maar als het slecht gaat er heel snel veel banen verdwijnen. Dat zie je heel sterk terug tijdens de Coronacrisis waarin jonge mensen de grootste klappen hebben opgevangen. Vanwege de grote groep jonge (aankomende) beroepsbevolking in Almere en de toenemende vraag naar goed opgeleid personeel dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst, vraagt het onderwijs en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt extra aandacht.

Een goed ondernemersklimaat
Werken in de stad waar je woont draagt bij aan wooncomfort en gaat vervuiling en fileproblemen tegen. Toch werken nog te veel Almeerders ‘over het water’ en dat zien we graag anders. CDA Almere wil van Almere een stad maken waar bedrijven zich graag vestigen door een goed ondernemersklimaat. Een stad waar mensen graag werken en zich kunnen (blijven) ontwikkelen. Tegelijkertijd willen we vooral bedrijven aantrekken die ook daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn van burgers in Almere en de omgeving. We zien Almere graag goed en klimaatneutraal verbonden met de rest van Nederland.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Ruimte bieden om te ondernemen. CDA Almere is voor vrij ondernemerschap: kansen pakken, groeien en innoveren. Dit vormt de ruggengraat van een sterke economie. We willen ondernemers laten zien dat de gemeente met ze meedenkt. Door onnodige regels te schrappen en ingewikkelde procedures weer terug te brengen tot een simpel stappenplan.
  • Bouwen van woningen moet hand in hand gaan met werkgelegenheid. CDA Almereis bereid een bijdrage leveren aan het woningtekort binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Maar het kan niet alleen bij woningen bouwen blijven. Evenredig aan het aantal woningen moet er ook meer werkgelegenheid in Almere zelf komen. Dit om de uitgaande pendel naar de randstad tegen te gaan en zo uren aan fileleed te besparen. Maar zeker ook om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen.
  • Verstandig omgaan met de schaarse ruimte. Het klinkt misschien raar, maar ook in Almere wordt de ruimte steeds schaarser. Daarom wil CDA Almere dat er met elke m2 die wij vrijgeven aan bedrijfsruimte ook een minimaal aantal arbeidsplaatsen gemoeid is. Wij willen liever geen grote lege dozen, zoals data- en logistieke centra die veel ruimte innemen maar weinig banen opleveren.
  • Een circulaire economie bevorderen door verdere kennisontwikkeling in samenwerking met regionale bouwbedrijven, (groot)handel en maakindustrie en het regionale onderwijs. En de kansen van de circulaire economie omzetten in werkgelegenheid.
  • Een goede verbinding met de rest van Nederland door een intercity-verbinding naar Utrecht, een fietssnelweg naar Lelystad en een vaarverbinding naar Huizen. En op termijn een IJmeerverbinding (spoor, weg en fietspad) naar Amsterdam.

Een divers winkelaanbod
Een divers winkelaanbod is van groot belang voor de leefbaarheid van de stad. Het winkelaanbod staat onder druk door de stijgende huren, de toename van het aantal online winkels, de grootte van het centrum. Ook buurtwinkels en buurtsupers worden steeds minder divers. We willen een levendig centrum waar een hoop te doen is. Funshoppen staat bij heel veel inwoners hoog op het ‘leuke dingen’ lijstje.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • De gemeente moet kleine winkels/ondernemers zo min mogelijk in de weg zitten met regels en sturend optreden via de bestemmingsplannen en de nieuwe Omgevingswet om kleine ondernemers aan te trekken en ruimte te geven.
  • De oprichting van een fonds voor de bevordering van de winkeldiversiteit. Dat fonds kan worden opgericht in samenwerking met bewoners, investeerders, ondernemers en de eigenaren van panden.
  • Een ‘Adviesraad voor kleine ondernemers’ die betrokken wordt bij schrapsessies voor het verminderen van regeldruk en meedenkt en besluit over de doorontwikkeling van de binnenstad en overige stadskernen.
  • Dat bij aanbestedingen van de gemeente vooral gekozen wordt voor lokale aanbieders bij gelijke geschiktheid.
  • Meer ruimte voor de weekmarkt en onderzoeken of gedeeltelijke privatisering mogelijk is.
  • Actieve inzet door onder andere het creëren van ruimte in wet- en regelgeving om lokale ondernemers te stimuleren om een combinatie van functies te implementeren in hun zaak bijvoorbeeld (funshoppen).
  • Leegstand winkelpanden voorkomen. Almere is rijk aan verborgen creatieve krachten, denk aan alle dansscholen en de rapscene. Cultuurbeleid is niet in de eerste plaats een geldverstrekkende bezigheid. Het moet een aanjaagfunctie vervullen. In Almere ontbreken vaak kleine oefenruimten of ateliers. De gemeente kan een rol vervullen om in deze leemte te voorzien en actief ruimtes leegstaande ruimtes beschikbaar maken voor initiatieven rond cultuur en zingeving.


Een leven lang ontwikkelen
CDA Almere koestert de praktisch- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking van onze stad. Aan dit arbeidspotentieel is veel behoefte. Door de toenemende digitalisering en vraagstukken op het gebied van onder andere klimaatverandering zullen in de nabije toekomst de gevraagde opleidingen en skills veranderen. Almere heeft een paar bedrijven als groeibriljanten die toekomstbestendige werkgelegenheid brengen die past bij onze beroepsbevolking. CDA Almere heeft als ambitie te beschikken over de beste praktisch- en middelbaar opgeleide bevolking van Nederland en de bedrijvigheid die daarbij hoort. En, een sterke gerichtheid op skills georiënteerde opleidingen. Zonder beperkingen in leeftijd of opleidingsniveau. Wij vinden het heel belangrijk mensen het comfort te geven dat als je baan om wat voor reden dan ook komt te vervallen, je de mogelijkheid krijgt om je skills aan te passen. Zodat je geschikt blijft voor de arbeidsmarkt. Belangrijk daarbij zijn diverse lectoraten om een doorstroming van MBO naar HBO mogelijk te maken. Een logische vervolgstap is een doorlopende leerlijn voor academici. CDA Almere is groot voorstander van een Leven Lang Ontwikkelen voor Iedereen!

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Investeren in om- en bijscholingsprogramma’s voor de huidige arbeidsmarkt richting kansrijke sectoren.
  • Inzetten op een leven lang ontwikkelen en talentontwikkeling en behouden van talent voor Almere. CDA Almere pleit voor meer leer-werktrajecten in samenwerking met het hbo, het mbo en het bedrijfsleven waarbij studenten en werknemers periodiek ook bij elkaar in de keuken kijken via een eigen Almeers netwerk.

Investeren in onze jongeren
Bedrijfsleven en organisaties zitten te springen om goed opgeleid personeel. De toenemende digitalisering stelt nieuwe eisen aan het personeel. Hiertoe heeft Almere een prachtige economische troef in handen: de jonge (aankomende) beroepsbevolking. Om te kunnen voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt hebben we passender opgeleid personeel nodig, dan het reguliere onderwijsaanbod nu biedt.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Dat de Almeerse jeugd in Almere naar school kan en dus moeten er meer mbo-scholen komen met een diverser onderwijsaanbod en een passend aanbod van hoger- en universitair onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met het overige aanbod in de regio. Onder andere versterking en uitbreiding van het techniekonderwijs in Almere in alle onderwerwijsniveaus.
  • Prioriteit voor de versterking, toekomstbestendigheid en inzet voor een Leven Lang Ontwikkelen van het mbo.
  • Brede inzet van coaches op beroepsontwikkeling en sociale vaardigheden op de mbo- en hbo-scholen van Almere zodat er een betere aansluiting is bij wat werkgevers wensen.
  • Investeren in Almere als studentenstad door uitbreiding van het opleidingsaanbod in de kansrijke sectoren zowel op mbo- als hbo-niveau.
  • Betaalbare eenvoudige studentenhuisvesting. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. Het is ook een schaars goed, dat primair voor Almeerse studenten beschikbaar moet zijn.
  • Jongeren kennis laten maken met kansrijke sectoren in de Flevolandse arbeidsmarkt door middel van het opzetten van een (digitaal)platform voor stages en werkopdrachten. En leerlingen en studenten vervolgens motiveren om zich op kansrijke beroepen te richten, die goed aansluiten op de vraag van de Flevolandse arbeidsmarkt.


Vruchten plukken van een diverse arbeidsmarkt
Uit onderzoek blijkt dat bedrijven en organisaties met een divers personeelsbestand beter presteren. Almere is een heel diverse stad; er leven maar liefst 146 verschillende nationaliteiten. In 2018 is in Almere 31,1% van de bevolking van niet-westerse afkomst. Daar moeten we dus de vruchten van zien te plukken! Helaas blijkt dat het opleidingsniveau van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond lager is dan gemiddeld en dat deze groep oververtegenwoordigd is in de WW- en bijstandsuitkering. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt. Het vinden van een stageplek en een baan blijkt voor deze groepen nog altijd een grote uitdaging. En zo gaat er veel waardevol arbeidspotentieel verloren.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Een campagne opzetten om ondernemers bewust te maken van de voordelen van diversiteit in hun bedrijf of organisatie en de potentie van deze groepen.
  • De coaches op het voortgezet, en middelbaar en hoger onderwijs, zoals beschreven bij Investeren in onze jongeren, met name ook voor deze groep inzetten.
  • Gelden uit de Europese en landelijk herstelfondsen inzetten voor om- en bijscholing van deze doelgroepen in kansrijke sectoren zoals onderwijs, techniek, logistiek en zorg.


6. ZORGEN VOOR VEILIGHEID
CDA Almere wil meer agenten in de wijk. Onveiligheid heeft veel impact op burgers. Slachtoffers van inbraken of berovingen hebben niet alleen te lijden onder materiële schade, maar meer nog door de aantasting van hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Dat geldt zeker ook voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Handhaving van de veiligheid is een van de belangrijkste kerntaken van de overheid.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Een schoon-heel-veilig buurtschouw om de twee jaar in alle wijken van Almere. Zodat bewoners, gemeente, BOA's , wijkagenten, jongerenwerk, zorgvertegenwoordigers gezamenlijk een wijk schouwen op risico's en beoordelen of en wie daarop moet handelen.
  • Uitbreiding van het politiecorps. In Almere is de politiecapaciteit in de laatste jaren niet meegegroeid met de aanwas van nieuwe bewoners en met de groei van de ernst van de criminaliteit. Bij uitbreiding van Almere of van extra politie-capaciteit vragende voorzieningen moet uitbreiding van de politiecapaciteit als randvoorwaardelijke eis gehanteerd worden.
  • Ruimte voor de wijkagent in samenwerking met buurtpreventieteams. De wijk speelt steeds meer een grote rol in het voorkomen van vandalisme, criminaliteit en geweld in de buurt. Onder de hangjongeren is een kleine groep die voor ernstige overlast zorgt door vernielingen in buurt en bus. Vroeg signaleren is belangrijk. De harde kern moet hard aangepakt worden. In samenwerking met de ouders wordt voor de meelopers gewerkt aan een traject waar scholing, integratie en werk centraal staan. Investeren in (dreigende) achterstandswijken is belangrijk.
  • Betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. CDA Almere heeft zich er met succes voor ingezet dat huiselijk geweld als een high Impact Crime wordt geclassificeerd en dus qua ernst gelijk is gesteld is aan andere ernstige geweldsmisdrijven. Almere is een van de steden waar huiselijk geweld het meeste voorkomt. CDA Almere wil gedegen onderzoek naar de oorzaken hiervan een zware vroeg signalerende aanpak. De doorontwikkeling van zorg- en veiligheidshuizen als belangrijke plek voor het bespreken van complexe problemen rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is tevens essentieel.
  • Normen en waarden zijn essentieel in een grote stad waar veel mensen bij elkaar leven. Elkaar aanspreken op asociaal gedrag, zoals vervuiling, hondenpoep e.d. hoort daarbij. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor opvoeders, scholen, politie en de gemeente. CDA Almere is een groot voorstander van stadsetiquette die we met hulp van ‘deep democracy’ samen bepalen. Het gezamenlijk afspreken en naleven van regels in flats, straten of buurten waar overlast ervaren wordt, helpt en voorkomt conflicten. Buurtcoaches moeten worden opgeleid om te helpen bij burenruzies.
  • Dat iedereen zichzelf kan zijn in de openbare ruimte. Daarom hebben wij het initiatief genomen om van Almere een Safe Streets stad te maken. Straatintimidatie is niet normaal en wordt in Almere niet getolereerd.
  • Dat inwoners signalen van ondermijning anoniem kunnen melden. Om ondermijning tegen te gaan hebben we alle oren en ogen in de stad nodig. Maar inwoners moeten wel weten wat te doen. Wij willen dat onze inwoners voorlichting krijgen over ondermijning, concrete voorbeelden en waar ze signalen anoniem kunnen melden.
  • Dat (mobiel) cameratoezicht een mogelijkheid is om in te zetten op plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders
  • Een effectievere aanpak van woonoverlast. Woonoverlast is een serieus probleem wat het woongenot van mensen in buurten ernstig kan aantasten. Vaak ken het alleen maar slachtoffers. Degene die overlast veroorzaakt doet dat vaak niet uit weelde, de mensen er om heen die er onder lijden kunnen vaak geen kant op. Wij willen aanvullende maatregelen en met name snelle interventiemogelijkheden. De inzet van de vrijwillige buurtbemiddeling en opleiden van buurtcoaches is daarbij essentieel (zie ook onder 6.e).
  • CDA Almere wil extra formatie voor handhavingscapaciteit en wil dat onze oren en ogen van de stad een plek krijgen in beleidsontwikkeling en regelgeving. Duidelijk is dat er in het publieke domein steeds meer en vaker eisen gesteld worden aan gedrag van mensen. Coronamaatregelen, Safe Streets, uitgaanspubliek, overlast, zwartrijden het vraagt allemaal om handhaving. De BOA’s zijn van ‘hulpje van de politie’ een volwaardige en onmisbare beroepsgroep geworden. En handhaving is uiterst belangrijk om te zorgen dat de mensen van goede wil gemotiveerd blijven om te doen wat gevraagd wordt en de goede niet onder de kwade te laten lijden.
  • Bij de onderzoeken naar legalisering van softdrugs moet de vraag: "leidt het tot een vermindering van het aantal verslaafden" leidend zijn.
  • Vuurwerk reguleren door vuurwerkverenigingen, en (wens)ballonnen verbieden. De schade aan de natuur, omgeving en de algemene gezondheid van sommige tradities zijn helaas erg hoog. Mogelijk te hoog. Tegelijkertijd erkennen we de enorme waarde die uitgaat van tradities, zoals het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling en gaat een verbod de illegale handel en overlast niet tegen; integendeel. CDA Almere wil het midden vinden door vuurwerk te reguleren en vuurwerkverenigingen per wijk ruimte te geven vuurwerk af te steken onder vooraf gestelde voorwaarden.


7. JONGEREN EEN GOEDE START
CDA Almere wil dat jongeren hun droom kunnen waarmaken. CDA Almere wil ruimte creëren om (op te) groeien en ‘je eigen mens’ te zijn te midden van anderen. Dat is op elke leeftijd belangrijk. Een goede start in een veilige omgeving zorgt dat we later de vruchten kunnen plukken van de talenten van mensen die willen bouwen aan de plek waar ze zijn opgegroeid. Ruimte voor ontwikkeling en sport helpt mensen om zich aan te passen aan de snel veranderende wereld.
Het verbeteren van het niveau van het onderwijs in Almere is hoogste prioriteit. Onderwijs is het cement van de samenleving. Kennis is dan belangrijk. Maar leren is meer dan goede cijfers of goede cito-scores! Kennis moeten we ook delen daar waar het gaat over samenleven, samenwerken en gezond leven. Daarbij moet altijd de vraag gesteld worden wat wel en wat niet in het onderwijs thuis hoort. Zodat voorkomen wordt dat feitelijke opvoed- of samenlevingsvraagstukken op het bordje van leerkrachten wordt gelegd. Ten koste van tijd voor reguliere onderwijstaken.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Met leerkrachten, schoolbesturen en leerlingen uit Almere in gesprek over wat er volgens hen nodig is voor beter onderwijs in de volle breedte en dit gesprek aanvullen met een ‘lean & mean’ onderzoek en passende acties naar de oorzaken van de ondergemiddelde prestaties van het onderwijs in Almere.
  • Het leerkrachtentekort actief aanpakken. Naast het voortzetten van de bestaande campagne om leerkrachten aan te trekken ook inzetten op behoud en doorstroming van bestaande leerkrachten.
  • Oproep aan de scholen om ouders, met gebruik maken van de digitale mogelijkheden, meer te betrekken bij de (middelbare) scholen.
  • Scholen stimuleren een ’gezonde school’ te worden. Met de kwaliteitsgelden kan de school zelf komen met een plan voor gezondheid op school, zowel op het gebied van voeding, bewegen of psychosociale gezondheid en samen met kinderen en jongeren een gezonde groene omgeving rond scholen creëren met voldoende buitenspeelruimte, overdekte schoolpleinplaatsen voor buitenonderwijs en ‘droge pauzemogelijkheid’, tiny forests, een gezonde snackbar of andere creatieve innovatieve ideeën.
  • Bewegen is belangrijk, als ontspanning en om gezond te blijven. Deelname van jongeren aan sportactiviteiten wordt gestimuleerd. Samen met scholen wordt een offensief gestart om met een gezonde levensstijl overgewicht bij jongeren te voorkomen.
  • In de afgelopen jaren overleden niet-westerse Nederlanders tot twintig jaar oud bijna vier keer zo vaak als kinderen en tieners met een Nederlandse achtergrond. We willen meer voorlichting over de gevaren van zwemmen voor Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond.
  • Onderwijs in de wijk. Het regionale onderwijs stimuleren zich te verbinden aan maatschappelijke vraagstukken van inwoners en organisaties van onze stad. We bevorderen studentparticipatie door bewoners met studenten hun wijk in te laten gaan en samen te bouwen aan hun duurzame leefomgeving.
  • Passend onderwijs verdient meer aandacht. CDA Almere waakt voor voldoende mogelijkheden voor passend onderwijs in Almere. Tegelijkertijd moeten scholen actief aan de slag om uitval van jongeren te voorkomen en vroegtijdig door te verwijzen naa passende andere zorg.
  • Gezinnen laagdrempelig ondersteunen bij een positieve opvoeding. Iedere ouder kan daarvan profiteren door het aanbieden van een informatievraagbaak, advies bij lichte problemen tot coaching bij ingewikkeldere opvoedvraagstukken. Hulp aan ouders die gaan scheiden kan helpen om vechtscheidingen te voorkomen. Ouders moeten daarbij vooral zelf gevraagd worden wat ze nodig hebben.
  • Investeren in preventie van sociale problemen op oudere leeftijd door te werken aan zelfvertrouwen, samenwerken, samenleven en het tegengaan van pesten in de kinderleeftijd met hulp van bijv. de Almeerse Kanjertraining, de Rots en water training of de Sta Sterk training.
  • Laaggeletterdheid tegengaan. Ongeveer 16% van de Almeerse inwoners is laaggeletterd. Dit is het hoogste percentage in Nederland. Dit zijn zowel mensen van Nederlandse als niet Nederlandse afkomst. We willen daarom ‘een huis van taal’ waar laagdrempelig en veilig geoefend kan worden met de Nederlandse taal.


8. GEZOND ALMERE
CDA Almere wil gezonde leefstijl stimuleren. Als je mensen vraagt wat echt belangrijk is in het leven, dan noemen veel mensen hun gezondheid en de aanwezigheid en gezondheid van dierbaren om hen heen. Gezondheid is een groot goed, maar komt niet vanzelf. We worden ouder maar hebben ook steeds vaker last van chronische ziektes. Ook zien we helaas steeds meer dat er een groot verschil zit in gezondheid afhankelijk van waar je woont of werkt, de zogenaamde gezondheidsachterstanden.
Wij willen zoveel mogelijk ziekte voorkomen door mensen te helpen de gezonde keuzes te maken en beleid gericht om de verschillen in ziekte en levensverwachting tussen mensen te verkleinen.
CDA Almere wil krachtig inzetten op het beter ondersteunen van (jonge) mantelzorgers en vrijwilligers. Nu al en in de toekomst zeker zijn mantelzorgers onmisbaar. CDA Almere wil een actieplan mantelzorgers. Voor elkaar zorgen als er een vorm van relatie is lijkt vanzelfsprekend, wordt ook al vanzelfsprekend gezien en is dat eigenlijk ook. Alleen, tijden veranderen. De druk op jongere generaties die werk, gezin en/of andere activiteiten combineren neemt toe. Het aantal ouderen dat zelf mantelzorg nodig heeft en het dus niet meer aan een ander kan geven neemt ook toe. Mantelzorgers zijn een nog vitalere schakel aan het worden. Tegelijkertijd zijn de voorzieningen voor mantelzorgers mager en lijkt het iets wat je tussen de bedrijven door moet doen, wat je moet bevechten. CDA Almere wil dat zorgen voor elkaar zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden. Daarom. Willen we een actieplan Mantelzorg, op te stellen in nauw overleg met mantelzorgers en -krijgers en andere betrokkenen. Onderdeel daarvan in de Mantelzorgacademie; door opleiding en training mantelzorgers in staat stellen meet professionele zorg over te nemen dan zij nu doen. Dit kan een plus zijn naar twee kanten: aan de zorgkant, waar sprake is van personele schaarste en aan de kant van de mantelzorger die minder afhankelijk wordt van scherp ingeplande professionele zorg.
Speciale aandacht vragen we verder voor de preventie en behandeling van psychische klachten. Wachtlijsten voor goede psychische zorg zijn, oplopend tot twee jaar! onacceptabel lang. Het is vreemd dat we het (terecht) normaal vinden dat je bij een gebroken been gelijk geholpen wordt, maar bij een ernstige depressie of schizofrenie een half jaar op de wachtlijst wordt geplaatst. CDA Almere wil meer resultaat zien op dit belangrijke thema en terug naar zorg en behandeling binnen de gestelde normtijd.
Gezondheid is echter niet alleen de afwezigheid van ziekte. Het is veel meer dan dat. Je mentale welzijn, je leefomgeving, je financiële situatie, werk, school en vrienden en familie hebben allemaal invloed op je gezondheid. Als CDA Almere willen we dat Almere het concept positieve gezondheid omarmt waarbij gezondheid bekeken wordt vanuit dit bredere perspectief. Dit sluit ook aan op de landelijke programma’s en de daarmee gepaard gaande nieuwe wetgeving.

Beleid moet zijn gericht op:
1. Zorgen voor elkaar makkelijker maken.
2. Zorgen voor jezelf belangrijker maken.
3. Een gezonde leefomgeving.
4.Een vangnet bieden voor wie het niet alleen redt.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Een actieplan Mantelzorg. Nu al en in de toekomst zeker zijn (jonge) mantelzorgers onmisbaar. De druk op jongere generaties die werk, gezin en/of andere activiteiten combineren neemt enorm toe. Zorgen voor elkaar moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Denk aan het vergroten van de mogelijkheden om af en toe op adem te komen door respijtzorg, dagopvang en nachtzorg en de aanvraag daarvan eenvoudiger maken. Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo nodig hul van deur tot deur. Ook willen we meer aandacht voor jongeren die mantelzorg bieden. Ten slotte pleiten we voor een mantelzorgacademie, waar mantelzorgers basale zorgtaken kunnen leren.
  • Schrapsessies, zodat het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om zorg te verlenen. Door jaarlijks met een afvaardiging van alle betrokkenen (uiteraard inclusief de zorgontvangers) bij elkaar te gaan zitten en te kijken waar de knelpunten zitten en deze zo mogelijk op te lossen.
  • Een herstart en doorontwikkeling van het PGB zodat mensen met beperkingen en hoge zorgvraag zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.
  • Aandacht voor het gezonde alternatief: gratis fruit in openbare voorzieningen als bibliotheek, gemeentehuis en scholen en een stimuleringsregeling voor ondernemers van horeca/snackgelegenheden/sportgelegenheden voor gezonde alternatieven op hetgebied van voeding en drank.
  • Inwoners leren reanimeren plus EHBO-cursus. De druk op de zorg neemt toe. Veel mensen weten niet goed wat ze zelf allemaal al kunnen doen alvorens naar de huisarts te gaan. We willen de jonge generatie meegeven dat je prima voor jezelf kan zorgen. Een cursus EHBO kan vele bezoeken bij de huisarts schelen. En dat het fijn is als veel mensen kunnen reanimeren behoeft geen uitleg.
  • Bewustwording van gezond gedrag. Om een goede keuze te kunnen maken moet je op het gebied van voeding, drank en beweging leren wat goed voor je is. Bijvoorbeeld door voorlichting en kooklessen op school.
  • Bewustwording van ongezond gedrag. Om een goede keuze te kunnen maken moet je kennis hebben over gezondheid en steun krijgen het gezonde alternatief te kiezen. Een campagne ‘Drank en drugs zijn niet normaal' en aandacht voor preventie en behandeling van gameverslaving, obesitas, roken alsook nieuwe aandacht voor de toename van seksueel overdraagbare aandoeningen en andere infectieziekten zoals covid zijn noodzakelijk.
  •  Dat de wachttijd voor psychische hulp en ondersteuning binnen de norm ligt van een eerste contact 4 weken na aanmelding en start van behandeling na 10 weken. Dat begint met inzicht krijgen in de zorgvraag en de knelpunten. We willen dat de gemeente actiever aan de slag gaat met de gegevens en adviezen uit de rapporten van 'Weg met de wachtlijst' en intensiever met Zorggroep Almere en zorgverzekeraars werk maakt van het wegwerken van wachtlijsten.
  • Een adviesraad van lokale zorgprofessionals en zorgvragers uit de GGZ.
  • Een gemeentelijk kwalitatief goed aanbod van hulp bij lichte psychische klachten zoals bijv. het programma ‘In de put uit de put’ of mentale kracht 040 en STORM: het programma voor preventie van suïcide en depressie bij jongeren.
  • Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in de samenleving. We zoeken samen met hen hoe dit mogelijk is. We voeren het VN-verdrag Handicap zoveel mogelijk uit. Speciale aandacht hebben we voor digitale toegankelijkheid van de overheid.
  • Gaatjesvrije generatie: voorkomen is beter dan genezen. Mondzorg is veel meer dan zorg voor je gebit; je gebit is mede bepalend voor je gehele gezondheid. Op dit moment wordt tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar vergoed door de basisverzekering. Toch weten veel mensen niet dat kinderen tot 18 gratis naar de tandarts kunnen. CDA Almere wil een campagne gericht op een ‘gaatjesvrije generatie’, zodat alle kinderen van Almere een tandarts bezoeken. Desnoods met een tandartsbus op het schoolplein. Omdat je al veel kinderen met ernstige cariës onder de vier jaar in Almere ziet, is eerder aandacht nodig voor het kindergebit via bijvoorbeeld het consultatiebureau, die indien nodig kan verwijzen naar de tandarts. Vanaf 18 jaar zijn mensen zelf verantwoordelijk voor de kosten van tandheelkundige zorg. Mensen met een krappe beurs vermijden, of stellen een bezoek aan de tandarts hierdoor geregeld uit. CDA Almere wil een voorziening voor  deze groep mensen die een tandarts nodig hebben, maar deze niet kunnen betalen.
  • In overleg met de sportclubs en zorgverzekeraars willen we de mogelijkheid van een sportpas onderzoeken, zodat jong en oud laagdrempelig kennis kunnen maken met verschillende sporten. 


Zorg voor de oudste ouderen
CDA Almere wil een Actieplan Mantelzorg. Ouderen moeten in Almere waardig oud kunnen worden. Kwaliteit van leven staat voorop. Maar we willen ook dat 70+-ers hun leven waardevol invulling kunnen geven voor henzelf, voor hun omgeving en zo ook voor Almere. Daarnaast willen we gewoonweg niet dat hun kennis, ervaring en talent verdwijnt. Voor de uitdagingen van de toekomst hebben we iedereen nodig.
De oudste ouderen is een grote snel groeiende groep in Almere. Daarover is nu nog weinig bekend en er is nog weinig beleid voor. Voor hen is mee blijven doen, passende woonvormen, goede zorg thuis, zingeving en ontmoeting erg belangrijk. Kortom: inzet op kwaliteit van leven en positieve gezondheid, ook of juist voor de oudste ouderen.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Stimuleren van samenleven. Samen wonen biedt vele voordelen, zowel in het kader van gezondheid, eenzaamheidsbestrijding en participatie als ook qua krapte op de woningmarkt. De gemeente moet zoveel als mogelijk voorkomen dat mensen er financieel op achteruit gaan als ze gaan samenwonen of iemand onder hun dak komt wonen. De ruimte die er landelijk geboden wordt om de kostendelersnorm aan te passen moet vaker worden ingezet.
  • Bouwen voor de Buurt. Een initiatief waarin ouderen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen in passende woonvormen als hofjes, en andere samenleefvormen stimuleren. Een positief neveneffect is dat er ook doorstroming op de huizenmarkt kan plaatsvinden.
  • Veilig openbaar vervoer/busvervoer, ook of juist voor mensen die moeilijk ter been zijn.
  • Stimuleren van participatie. De gemeente moet actief werk maken van de inzet van het potentieel van kennis en kunde van 70+-ers in de gemeenschap daar waar mensen dit willen en kunnen. CDA Almere pleit voor een mensenbibliotheek, gekoppeld aan de Nieuwe Bibliotheek Almere. Daarnaast willen we meer sport- en beweegmogelijkheden in de buitenlucht.
  • Almere een dementievriendelijke gemeente maken. Gemeenten moeten goed kunnen inspelen op de wensen van mensen met dementie en hun naasten. Om een inclusieve samenleving te zijn, waarin iedereen mee kan doen, is bewustwording en vroege signalering van dementie belangrijk. Daarom willen we een plan van aanpak hoe om te gaan met de toenemende zorgvragen rond dementie, implementatie van de zorgstandaard dementie en voldoende aanbod voor dagbesteding, nachtzorg en eventuele opname voor langdurige zorg.
  • Goede bereikbare gezondheidszorg. Het aanbod van zorg in de volle breedte moet nuen in de toekomst (zeker bij verdere groei) in voldoende mate aanwezig zijn binnen de grenzen van de gemeente. Netwerkgeneeskunde moet actief worden gestimuleerd, net als ruimte voor vrije keuze binnen de grenzen van wat mogelijk is. Extra aandacht verdienen het kortdurend verblijf en de mogelijkheid voor respijtzorg alsook genoeg beschermde woonvormen voor mensen met een WLZ-indicatie.
  • Veiligheid op straat en thuis. Aandacht van wijkpreventieteams voor eenzaamheid en kwetsbaarheid van ouderen. Aandacht voor babbeltrucs en ondersteuning bij overbelaste mantelzorgers en hoog risico op ouderenmishandeling.
  • Ruim baan voor ontmoeting. Als de Coronatijd ons al iets leert dan is het ‘t belang van elkaar ontmoeten. Daardoor wordt een mens, mens en ontstaat een samenleving. CDA Almere wil ruim baan voor ontmoeting. Maak gebouwen zoveel als mogelijk multifunctioneel met vanzelfsprekende ontmoeting en gemeenschappelijke ruimten en collectief gebruik van voorzieningen (voorbeeld Hart van Vathorst*). Creëer zoveel als mogelijk grotere en kleinere ontmoetingsplekken in de wijken zoals moestuinen, pluktuinen etc. Laat beheer en onderhoud aan de buurt zelf. Beoordeel particuliere aanvragen voor initiatieven met een ontmoetingsaspect omgekeerd: de gemeente wil dit mogelijk maken, tenzij...
  • Digitale hulploketten. Steeds vaker zien we dat mensen niet mee kunnen komen in het digitale tijdperk. Dit betreft verschillende categorieën van mensen: ouderen, digibeten, mensen met een licht verstandelijke beperking. Omdat meer en meer digitaal gaat geeft dat een steeds grotere kloof. We gaan van ‘have and have not’ naar ‘can and can not’. De overheid en samenleving moeten zich dit aantrekken. Wij willen een digitale hulploket per wijk voor iedereen die dat nodig heeft.
  • Natuurbegraafplaats. Wij willen een natuurbegraafplaats in of zeer nabij Almere. De bestaande begraafplaatsen zijn vol en stedelijk van karakter. Om de keuzemogelijkheden te vergroten willen wij een natuurbegraafplaats toegevoegd zien voor hen die dat graag willen en die gelijktijdig een bijdrage levert aan het ontwikkelen en het instandhouden van de natuur.


9. BESTAANSZEKERHEID EN ZELFREDZAAMHEID
Door verscheidenheid van oorzaken kunnen mensen in een situatie komen van tekort aan geld en van sociale uitsluiting. Uitgangspunt voor CDA Almere is dat we iedereen een leven gunnen waarin bestaanszekerheid gevoeld wordt en iemand (financieel) zelfredzaam is. In onze rijke samenleving is het wrang dat het aantal mensen dat op noodhulp is aangewezen toeneemt. Sociale problemen, werkloosheid, psychische nood, verslaving zijn factoren die elkaar kunnen versterken. Door sociale uitsluiting kan eenzaamheid in de hand gewerkt worden. Het is een illusie te denken dat de overheid alleen in staat is om armoede uit te bannen. De hele samenleving zal daarbij betrokken moeten worden.
Omdat de oorzaken van de armoedeval zo divers zijn, is een aanpak nodig gericht op de vraag. Dit vereist een andere manier van denken binnen de overheid en bij hulpverleners.
Het louter verstrekken van geld en algemene middelen leidt niet tot een duurzame uitweg uit de armoede. Wel een maatgerichte aanpak die aansluit op de individuele problematiek.
Essentieel bij de bestrijding van armoede is het benutten van eigen kracht. Het hebben vanwerk is het krachtigste middel om uit de armoede te komen. De nadruk die CDA Almere steeds geeft op de bestrijding van 45-plus werkloosheid houdt daar direct verband mee.
Projecten als een sociale supermarkt worden gestimuleerd. In Almere zijn onevenredig veel mensen met grote schulden. Tijdige signalering (Vroeg er op af) in samenwerking met energiemaatschappijen en woningcorporaties zijn essentieel.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Een breed onderzoek om een beter inzicht in de problematiek te verkrijgen en om te weten in hoeverre ZZP-ers buiten de boot vallen met betrekking tot sociale voorzieningen en hoe we werkende armen beter kunnen bereiken.
  • Dat het Sport- en Cultuurfonds voor alle leeftijden ontsloten wordt. Sport en cultuur zijn voor iedereen belangrijk. Dus een Almeers Sport- en Cultuurfonds zonder leeftijdsgrens.
  • Uithuiszetting voorkomen omdat deze gepaard gaan met de ernstige sociale en psychische effecten van dakloosheid.
  • Voorkomen van achterstand bij kinderen door op meerdere plaatsen huiswerkplekken met de daarbij behorende hulpmiddelen in te richten. En oud-leerkrachten e.a. de gelegenheid bieden laagdrempelig huiswerkbegeleiding te geven aan die kinderen die dat thuis niet krijgen.
  • Een duurzame uitstroming uit de bijstand bevorderen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. W moeten niet kijken naar de beperkingen van mensen, maar naar hun talenten. Opleiden en actualiseren van skills van bijstandsgerechtigden krijgt veel meer aandacht en accent ongeacht leeftijd.
  • Zorgen voor voldoende plekken op het grensvlak van begeleid werk en nuttige dagbesteding. Projecten als een sociale supermarkt worden gestimuleerd.
  • Dat parttime werken in combinatie met bijstand mogelijk wordt. Bij participatie moet de ondersteuning bij uitstek maatwerk zijn. Bij het participatiebeleid moeten d doelstellingen meetbaar zijn, zodat je weet wat wel en niet werkt.
  • Zo min mogelijk jongeren met schulden hun leven laten starten. Daarom willen het Jongeren Perspectief Fonds structureel maken en uitbreiden.
  • Armoede brengt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is om iets te ondernemen. Er zijn veel regelingen, mogelijkheden en organisaties die zich inzetten voor het tegengaan van armoede en eenzaamheid. We zorgen voor meer bekendheid en betere toegankelijkheid van deze mogelijkheden.
  • Dat ook arme gezinnen moeten kunnen meedoen in de digitale samenleving, waar nodig draagt de gemeente bij in de kosten.
  • De voedsel- en kledingbanken helpen waar we kunnen zoals bij het vinden van goede huisvesting en ze moeten goed bereikbaar zijn.
    

10. TYPISCH ALMERE
CDA Almere wil dat het kasteeleen nieuwe bestemming krijgt of wordt afgebroken. Het kan in Almere! Almere werkt aan jaren aan het imago. Veel Almeerders zijn blij met hun stad. Toch is maar 50% echt trots op de stad en hebben veel mensen van buiten Almere een slecht beeld van Almere. Dat kan beter. CDA Almere vindt dat het belangrijk is dat mensen en kinderen trots zijn op de plek waar ze wonen. Almere moet daarbij echter geen ‘sterallures’ krijgen. Amsterdam is vlakbij en ook andere mooie steden en natuurgebieden zijn makkelijk te bereiken. Almere moet koesteren wat mooi is aan Almere en gebruik maken van de voorzieningen van omringende steden en gebieden.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Dat 'de nieuwe ruïne' langs de A6 wordt afgebroken en/of eindelijk een goede bestemming krijgt. De gemeente moet er alles aan doen een passende oplossing te vinden en af te dwingen om dit negatief beeldbepalende object te elimineren. De gemeente moet in ieder geval stoppen met geld steken in de nieuwe ruïne (zoals door het aanbrengen van graffitikunst).
  • Een buitenzwembad.
  • Koesteren wat we hebben en wat echt Almeers is. De huidige Almeerse theatergezelschappen, poppodium De Meester en andere goedlopende culturele activiteiten moeten we blijven ondersteunen.
  • De busbanen zijn typisch Almere. Het gescheiden verkeerssysteem maakt Almere tot de groene stad die ze is. Ook in de nieuwe wijken moeten we dit op deze manier blijven doorzetten zodat de groene ruimtelijke opzet overal aanwezig blijft.
  • De Almeerse Floriade ook echt van ons maken! Dat toekomstgerichte innovaties en initiatieven op de Floriade ook na 2022 in Almere verder worden doorontwikkeld. Zo blijf Almere ook na de Floriade een Growing Green City!
  • Fietsstad Almere. CDA Almere wil graag dat Almere fietsstad van Nederland wordt. Wij willen het fietsen voor jong en oud zoveel mogelijk stimuleren en zo veilig mogelijk maken. Er zijn nog steeds verbeterpunten in Almere te vinden. De verlichting van fietspaden en de bewegwijzering (zeker bij wegomleggingen) moet op veel plaatsen verbeterd worden. Ook gevaarlijke knooppunten in Muziekwijk en de Evenaar moeten worden opgelost. Fietsbruggen moeten, bij renovatie, zo snel mogelijk weer open. Het Spoorbaanpad moet ook in Poort gehandhaafd blijven. Het gratis bewaakt stallen van fietsen moet mogelijk blijven in Almere Stad.


IV TOT SLOT
De komende jaren zullen sterk in het teken staan van de groei van Almere. Voor CDA Almere staan, bij alle afwegingen die daarover de komende jaren gemaakt moeten worden, de huidige inwoners van Almere centraal. Uitbreiding van de stad moet niet alleen een probleem elders oplossen, maar ook bijdragen aan de ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteit van leven van de huidige inwoners. Aandachtspunten daarbij zijn vanzelfsprekend vervoersverbindingen, voorkomen van segregatie, behoud van de schone, groene, ruime en de waterrijke woonomgeving die Almere zo kenmerkt en het onderhoud wat daarbij hoort.
Extra aandacht is nodig voor de voorwaarden die we stellen aan de groei. Welke voorzieningen willen we in onze eigen stad en welke gebruiken we van de buren. Hierbij gaat het om voorzieningen op het gebied van Gezondheidszorg, Welzijn, Kunst en Cultuur, Onderwijs, Winkelaanbod, Recreatie etc. Hoe bewaken we dat we de werkgelegenheid in Almere krijgen die past bij onze beroepsbevolking? En realiseren we het leven lang ontwikkelen ongeacht leeftijd dat daarbij hoort?
Maar vooral, hoe zorgen we dat Almere haar karakter behoudt, als plek waar mensen ongeacht herkomst, portemonnee, opleidingsniveau en gezinssamenstelling kunnen groeien en stappen kunnen zetten om hun droom waar te maken! Kortom, we staan nog voor vele uitdagingen en de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat CDA Almere nog niet alle antwoorden heeft. Toch hebben wij er alle vertrouwen in dat wij als team klaar zijn om de uitdagingen van de komende vier jaar aan te gaan. Werkenderwijs, vanuit onze gezamenlijke CDA-waarden en met dit verkiezingsprogramma als uitgangspunt.

SAMEN BEREIK JE MEER!
Team CDA Almere

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WILT U MEER WETEN?
Op deze website vindt u veel meer informatie: (www.cda.nl/almere)
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties?
Neem gerust contact met ons op.
Dit kan via e-mail of telefonisch op werkdagen tussen 9.00-20.00 uur.
E-mail: [email protected]
Telefoon: Wim Faber, plv. voorzitter CDA Almere: 06 – 337 331 74

Of volg ons op social media!

© Politiek programma CDA Almere 2022-2026

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download het verkiezingsprogramma: Samen bereik je meer!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.