Het verkiezingsprogramma CDA Almere 2018 -2022

Verkiezingsprogramma van CDA Almere 2018


Inhoud

Inleiding 
1. Visie 
2. Economie 
3 Leren 
4 Gezond en wel
5 Meedoen 
6 Wonen
7 Veilig 
8 Sport en cultuur 
9 Rentmeester zijn 

Inleiding

Thuis in Almere!

Almere is een prachtige stad die groeit en bloeit. Maar voor ons, inwoners van Almere, is het vooral ‘thuis’. Waar we de weg weten en waar we ons thuis voelen. Het CDA vindt dat iedereen zich thuis mag en moet (kunnen) voelen in onze stad. Daarvoor hebben wij de afgelopen 4 jaar ons ingezet voor onder meer de aanpak seniorenwerkloosheid, verbetering fietsveiligheid bij onder meer station Muziekwijk, bestrijding van huiselijk geweld en verbetering van het armoedebeleid.

Het CDA zet zich de komende 4 jaar weer in om u zich thuis te laten voelen in Almere. Deze zaken zijn voor ons belangrijk:

- Familie, vrienden en buren
- Zorg voor elkaar
- Een veilig gevoel
- Een leven lang meedoen


Familie, vrienden en buren
Een thuis maken we samen. Mensen voelen zich thuis in hun straat als buren betrokken zijn bij elkaar en elkaar helpen. Het CDA wil de buurt daarom teruggeven aan de bewoners. Hun keuzes moeten centraal staan bij bijvoorbeeld het organiseren van zorg in de wijk of bij de inrichting van speelplekken. Het CDA wil buurtbewoners zeggenschap geven over wijkbudgetten. Het CDA  gelooft dat mensen veel dingen prima zelf kunnen regelen. Mensen die meebeslissen over de regels voelen zich meer gehoord en meer verantwoordelijk. Daarom vindt het CDA dat bewoners zelf regels moeten kunnen afspreken bij overlast en onderlinge conflicten. Er moeten schrapsessies komen, waar voorstellen kunnen worden gedaan om overbodige regels te schrappen.
Steeds meer mensen zijn eenzaam; niet alleen ouderen. Het CDA wil dat de gemeente met andere organisaties gaat samenwerken in een Deltaplan tegen eenzaamheid. Met als doel mensen te bereiken die zich alleen voelen en hen hulp te bieden om hun netwerk te vergroten.
Het CDA gelooft in gelijke kansen voor iedereen. Wij willen iedereen kansen en perspectief bieden  Daarom willen wij bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding voor kinderen die opgroeien in gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen.


Zorg voor elkaar
Thuis wordt er voor je gezorgd als je zorg nodig hebt. Wie wil zorgen voor een ander moet daar volop de ruimte voor krijgen. Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen onze steun. Het CDA blijft zich inzetten voor goede en betrouwbare zorg. Het CDA vindt dat de zorg en opvang thuis eerst goed geregeld moet zijn voordat verblijfshuizen (voor jeugd, ouderen, dak- en thuislozen) worden afgebroken. Naast de groten moeten er kleinschalige zorgorganisaties blijven bestaan zodat er wat te kiezen blijft. Regelgeving mag goede zorg niet in de weg staan. En wat goed is voor jou bepaal je toch in eerste instantie zelf. Het CDA wil daarom dat een Persoons Gebonden Budget goed toegankelijk blijft.


Een veilig gevoel
Thuis moeten de inwoners van Almere een veilig gevoel hebben net als in het verkeer, op school of werk.  Het CDA heeft al veel onveilige fietskruisingen verbeterd . En wil van Almere fietsstad nummer 1 maken. Veiligheid voor kinderen is essentieel. Het CDA wil van Almere een pestvrije stad maken.
Thuis hou je je aan de regels. Normen en waarden zijn belangrijk. Het wijzen op verantwoordelijkheid ook. Het CDA wil streng optreden tegen vandalisme, alcoholmisbruik  hufterig gedrag en intimidatie van vrouwen.
Het CDA heeft er voor gezorgd dat huiselijk geweld qua ernst gelijk gesteld is aan andere geweldsmisdrijven. Het CDA wil dat als veiligheid van personen in het geding is, de grenzen van privacy opgezocht worden.


Een leven lang meedoen.
Je thuis voelen in een jonge stad. Kan zeker ook als je oud(er) bent. Er wonen in Almere steeds meer ouderen. Het CDA zet zich al jaren in voor  een beter ouderenbeleid. Daarbij willen wij meer betaalbare seniorenwoningen en acties om eenzaamheid te voorkomen.
Een leven lang meedoen begint natuurlijk op school.  Vrije onderwijskeuze is essentieel waarin plaats moet zijn voor kleinschalig onderwijs. In Almere blijkt 16% van de volwassenen onvoldoende te kunnen lezen en schrijven. Het CDA maakt geld vrij om laaggeletterdheid te bestrijden. Een leven lang meedoen betekent dat werk belangrijk is, voor iedereen. Opleiden en scholing moet voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Een leven lang leren!
Sporten en bewegen is belangrijk om gezond te blijven. Dat geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd. Daarom wil het CDA het Jeugdsportfonds voor alle leeftijden openstellen. Voor ouderen moeten er openbare beweegruimtes komen. 


1. Visie

Almere is een grote stad van ruim 200.000 inwoners. Sinds de eerste inwoners zich in 1976 vestigden is Almere voortdurend aan verandering onderhevig geweest. Van een kleine pioniersgemeenschap is de stad met razendsnelle stadsuitbreidingen in Haven, Stad en Buiten gegroeid tot een van de grootste steden van het land. Was eerder de focus vooral op groei gericht, er is steeds meer oog gekomen voor de bestaande stad: voor onderhoud, verbetering van het bestaande en het voorkomen van verpaupering. Het is van belang om ook in de komende jaren voor ogen te houden wat voor stad we willen zijn en in welke richting Almere zich moet ontwikkelen.

1.1 Kernkwaliteiten behouden en versterken
Almere heeft het beste van twee werelden: rust, ruimte, groen naast grootstedelijke voorzieningen. Mensen komen in Almere wonen om de kwalitatief goede en soms zeer innovatieve woningen en de nabijheid van Amsterdam en Utrecht. Het CDA koestert het groen en de ruimte die huidige en nieuwe bewoners zo waarderen en verzet zich tegen het bouwen in parken.
Het gescheiden verkeerssysteem maakt dat Almere een uitzonderlijk verkeersveilige stad is.  Een belangrijk speerpunt van het CDA is ook het behoud van het systeem van vrije busbanen en fietspaden die zo weinig mogelijk kruisen met autowegen en busbanen. Door de vrije busbanen is het openbaar vervoer net zo betrouwbaar als een metro. Het CDA wil het fietsen voor jong en oud  stimuleren en zo veilig mogelijk maken. Almere wordt wat ons betreft Fietsstad nummer 1.
Almere kent maar liefst 168 nationaliteiten. Nu hebben ook andere grote steden veel nationaliteiten. Maar het opmerkelijke is dat hier geen sterke segregatie in bevolkingsgroepen is op de scholen en er generaties 'kleurenblind' opgroeien. En dat bindt mensen en is een kernkwaliteit die we willen behouden. Verbindingen tussen mensen beschouwt het CDA als essentieel voor de toekomst.
In Almere wordt zorg, welzijn en onderwijs vormgegeven door een beperkt aantal organisaties. Dit is heel overzichtelijk. Dit is zo vormgegeven door de start 40 jaar geleden als 'stad van de tekentafel'. Dat is een voordeel en tegelijk een nadeel. Het voordeel is dat het aantal samenwerkingspartners beperkt blijft en daardoor hanteerbaar. Het nadeel is dat het kan leiden tot een gebrek aan keuzevrijheid van de bewoners. Verbinding is ook hier het sleutelwoord volgens het CDA. De overzichtelijkheid kan de verbinding tussen bewoners en organisaties onderling krachtig maken. De keuzevrijheid houdt het CDA scherp in de gaten.

1.2 Almere in het groter geheel
Met betrekking tot de economische rol van de stad valt te constateren dat het denken in grotere verbanden belangrijker wordt. Mensen werken, wonen en recreëren niet meer in dezelfde stad. Door de grote mobiliteit en internet leven we in een netwerksamenleving waar stads-, regio- en zelfs landsgrenzen minder belangrijk zijn. Regionale samenwerking is steeds belangrijker. Almere moet zich dan ook niet naar binnen keren maar voor de werkgelegenheid nauw samenwerken in de Metropool Regio Amsterdam en daarnaast vanuit onze alzijdige oriëntatie ook met Flevoland en Utrecht. Almere zal vanuit het eigen zelfvertrouwen een belangrijke rol in de regio kunnen spelen.
Voor een netwerksamenleving zijn goede weg- en spoorverbindingen essentieel. Een alzijdige ontsluiting van Almere blijft een speerpunt. Een IJmeerverbinding is een belangrijke voorwaarde van het CDA voor de  doorgroei naar een stad van 350.000 inwoners. Goede verbindingen vanuit de provincie naar Almere zijn daarnaast ook belangrijk.

1.3 Evenwichtige bevolkingsopbouw
Van een evenwichtige bevolkingsopbouw is in Almere tot nu toe niet echt sprake. Almere is heel lang een stad geweest van gezinnen met jonge kinderen. Langzamerhand blijven er steeds meer jongeren, die opgegroeid zijn in Almere, hier wonen. Belemmerend hierbij is dat er nog te weinig jongerenwoningen en starterswoningen zijn. Tot nu zijn er betrekkelijk weinig ouderen, maar de vergrijzing gaat in Almere sneller dan elders. Het CDA heeft de vorige raadsperiode hier nadrukkelijk op gewezen. Een samenhangend ouderenbeleid heeft voor het CDA in de komende jaren prioriteit. Hier komen we in een ander hoofdstuk op terug.

1.4 Bestuur dichtbij mensen
Almere is een nieuwe stad die openstaat voor nieuwe dingen. Ook op het gebied van bestuur. De telkens teruglopende opkomstpercentages bij verkiezingen geven daar alle aanleiding voor. Het CDA gelooft minder in nieuwe instrumenten of grote wetswijzigingen dan in volksvertegenwoordigers en bestuurders die van goede, begrijpelijke communicatie, het kennen van de (wensen van de ) mensen die ze representeren, open debat en eerlijke procedures hun handelsmerk maken. Dat gaat veel meer over cultuur dan structuur. Wij zijn sterk voor een raad die regelmatig op locatie vergadert en een bestuur dat maximaal benaderbaar en ‘ van de stad’ is. Verder bepleiten we het verder ontwikkelen van de wijkgericht werkwijze: hoe meer taken, verantwoordelijkheden en budget in de wijk hoe beter!  Het CDA wil graag in gesprek met actieve wijken over de mogelijkheden en wensen die er zijn rond het inrichten van een wijkraad of wijkbestuur.

1.5 Toekomstgericht
Almere heeft de mogelijkheid en de ruimte om de stad van de toekomst te worden. In de stad van de toekomst rijden elektrische auto's, zelfrijdende auto's en langzamerhand zal hierdoor het verschil tussen openbaar vervoer en individueel vervoer steeds kleiner worden. Steden zijn motoren van economische ontwikkeling, maar tegelijk kunnen ze sociale uitsluiting en milieuproblemen veroorzaken. Zowel op sociaal als op ruimtelijk gebied kan Almere een voortrekkersfunctie vervullen om deze problemen aan te pakken.


2. Economie

Werk geeft mensen erkenning, voldoening en een gevoel dat ze meetellen. Met werk kunnen mensen zich ontwikkelen en het zorgt natuurlijk voor inkomen. Werk is feitelijk de meest belangrijke factor om er in de samenleving bij te horen en mee te kunnen doen. Voor wie geen werk heeft, brengt dat zorgen. Om iets nieuws te beginnen en om bij te blijven is bijscholing of omscholing nodig (Een leven lang leren). Voor het CDA is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt een voortdurend punt van aandacht. Werk hoeft niet perse in Almere te liggen. Een baan in de regio is ook een baan voor Almere.

De bestrijding van werkloosheid onder 45-plussers is gedurende de vorige raadsperiode goed aangepakt onder de leiding van de CDA-wethouder. Dit beleid moet voortgezet worden om vrucht te kunnen dragen (zie ook hoofdstuk Meedoen).
Almere was eerder ambitieus om werkgelegenheid te scheppen in Almere: een honderdduizend banenplan en een eigen Economic Development Board in Almere (EDBA). Er is de laatste jaren echter nauwelijks grond aan nieuwe bedrijven verkocht. Ondertussen heeft de EDBA een meer bescheiden rol gekregen. Voor deze rol is de organisatiestructuur van de EDBA niet nodig. De programma's van de drie thema's (up-cycling, big data, gezondheid) kunnen ook zonder de EDBA uitgevoerd worden.

2.1 Almere staat niet alleen
Samenwerking moet steeds meer gezocht wordt in de regio. De samenwerking binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) moet plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid van alle 33 gemeenten die binnen dit verband participeren. Meer dan elders in de regio is er in Almere ruimte voor bedrijven. Samenwerking en vertrouwen binnen Metropool Regio Amsterdam (ofwel de Noordvleugel van de Randstad) is de basis om de bedrijven evenwichtiger te verdelen over de regio. De economie houdt niet op bij de stadsgrenzen. Heel geleidelijk begint het besef te ontstaan dat de regio Almere hard nodig heeft. De werving van bedrijven kan effectiever met behulp van de Amsterdam Economic Board van de MRA. Naast goede samenwerking in de MRA is ook een goede betrokkenheid bij de provincie Flevoland en de stadsregio Utrecht  en regio Amersfoort van belang.
Voorwaarde voor een goede economische ontwikkeling is een goede infrastructuur voor Almere. De alzijdige ontsluiting van Almere via spoor en weg is essentieel. Een IJmeerverbinding voor zowel auto en treinverkeer is noodzakelijk. De verdere uitbreiding van Almere via Almere Pampus kan pas plaatsvinden als de IJmeerbrug gerealiseerd wordt. De verdubbeling van de N305/N301 is nodig om een betere doorstroming te krijgen in de richting Nijkerk/Amersfoort.

2.2 Dienstverlening aan bedrijven
De gemeente moet participeren in bestaande of te verbeteren bedrijfsoverleg-structuren binnen Almere. Het is van belang om te weten wat bedrijven beweegt om zich in Almere  te vestigen en daar te blijven. Knelpunten kunnen dan beter onderkend worden. De dienstverlening aan nieuwe en bestaande bedrijven via het ondernemersplein moet optimaal zijn. Het CDA wil vooral meer aandacht voor de bestaande ondernemers. De communicatie over het ondernemersplein moet goed zijn, ook voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP- ers) en kleine bedrijven.
Meer dan elders zijn er in Almere veel ZZP- ers en startende kleine bedrijven. Het past bij de pioniersgeest van Almere: durf om met iets nieuws te beginnen. Het is van belang om als gemeente te luisteren naar de specifieke wensen en vragen van deze ZZP- ers en starters. De dienstverlening op dit gebied staat nog in de kinderschoenen. Een proactieve houding van de gemeente is noodzakelijk. ZZP- ers dragen veel bij aan de creativiteit en dynamiek van de arbeidsmarkt. Onder ZZP- ers kan ook sprake zijn van verborgen armoede en eenzaamheid. Van 60 % van de kinderen in armoede is één van de ouders een ZZP-er. Het CDA vindt dat er een breed onderzoek moet komen om een beter inzicht in de problematiek te verkrijgen en om te weten in hoeverre ZZP-ers buiten de boot vallen met betrekking tot sociale voorzieningen. Er moet dan ook duidelijk zijn waar ondernemingsstimulering en opleiding nodig zijn.
 
Middelgrote en kleine bedrijven (MKB) vormen de kurk waar de economie op drijft. De aantrekkingskracht van Almere voor deze bedrijven moet vergroot worden door goede communicatie en het meedenken met deze bedrijven. Er is een grote toestroom van buitenlandse bedrijven naar de regio Amsterdam. Almere profiteert daar nog onvoldoende van. Via de MRA zal meer naar Almere verwezen moeten worden. De gemeentelijke informatie voor expats is onvoldoende. Zo blijkt dat expats meestal geen kennis hebben van het Expat Center Almere. Een uitbreiding en verbetering van het Engels talige deel van de website is noodzakelijk om de reeds in Almere wonende expats beter te informeren en verwerving van expats en buitenlandse bedrijven te bevorderen.

2.3 WinkelbedrijvenEen veranderende economie brengt nieuwe problemen met zich mee en vraagt om andere oplossingen. Door toename van de verkoop via internet neemt de winkelverkoop drastisch af. Nieuwe winkelcentra moeten niet een bedreiging vormen voor de levensvatbaarheid van de bestaande winkelgebieden. Ruimte bieden op bedrijventerreinen voor bedrijven die alleen verkopen via internet geeft nieuwe kansen. Het winkelaanbod in het stadshart zou meer gericht moeten worden op funshoppen. In het stadshart hoort een combinatie van recreatie, retail en horeca. Leegstand is een bedreiging voor een bruisend stadshart. De ondernemers weten het beste wat gebeuren moet om het tij te keren. Samen met de ondernemers moet het stadsbestuur aan de slag om het winkelen aantrekkelijker te maken. In crisistijd en bij achterblijvende bevolkingsgroei past geen uitbreiding van het winkelaanbod, maar wel meer diversiteit. Het is belangrijk aan te sluiten bij de identiteit van de verschillende stadskernen. Wanneer aan deze diversiteit vastgehouden wordt, vullen de winkelcentra elkaar aan. Voorkomen moet worden dat alleen de grote winkelketens overblijven in de stad.
Het CDA vindt economie niet alles. Mensen moeten ook in staat gesteld worden voldoende tijd aan elkaar te besteden. Ondernemers  mogen niet gedwongen worden door verhuurders om mee te doen aan zondagsopenstelling.

Het CDA is tegen een 24-uurseconomie. Collectieve rustmomenten hebben een meerwaarde.

2.4 Luchthaven
Het CDA is voor uitbreiding van Lelystad Airport. Voor de bedrijvigheid en extra werkgelegenheid voor de regio is dit een kans. Maar niet tegen elke prijs! Het CDA wil bekijken wat de lange termijn effecten zijn voor bevolking, milieu en werkgelegenheid (People, Planet, Profit). Het CDA wil geen nachtvluchten tussen 23.00 en 6.00 uur.
Het CDA houdt stevig de vinger aan de pols rond de vraag of het vliegveld voldoende werkgelegenheid oplevert. Bindende afspraken moeten gemaakt worden met betrekking tot de aanvliegroutes zodat deze Almere niet belemmeren bij de verdere uitbreiding van de stad. Het CDA vindt dat er duidelijke informatie moet komen voor huidige en nieuwe Almeerse inwoners over de uitbreiding van Lelystad Airport.

Speerpunten:

 • Het CDA wil dat de bestrijding van de 45-plus werkloosheid in de nieuwe raadsperiode een sterk vervolg krijgt.

 • Het CDA wil binnen de Metropool Regio Amsterdam steviger afspraken om te zorgen dat bedrijven naar Almere komen.

 • Het CDA wil veel aandacht voor de ZZP-ers. Er moet een breed onderzoek komen naar de positie (inclusief inkomensproblematiek) van ZZP-ers

 • Het CDA vindt dat voor het onderwijs de vraag vanuit arbeidsmarkt meer leidend moet zijn en dat het bedrijfsleven meer dient te investeren in het opleiden van mensen, met name mensen die (tijdelijk) buiten het arbeidsproces staan.

 • Het CDA wil dat er, ter bevordering van de diversiteit, ruimte komt voor kleine ondernemers en winkeliers in de stad.

 

3. (Een leven lang) Leren

Niets heeft zoveel impact op een goede sociale integratie als onderwijs. Onderwijs vergroot de kansen van kinderen, jongeren en ouderen. De opvoeding van kinderen is een verantwoordelijkheid van hun ouders. Naast het gezin vormt onderwijs ook een belangrijke bron van overdracht van waarden en normen. Daarom is het van fundamenteel belang, dat ouders keuzevrijheid hebben inzake de school voor hun kinderen. Een herkenbare en duidelijke identiteit geeft kleur aan een school. Het bijzonder onderwijs moet gekoesterd worden.

Het CDA staat pal voor: vrijheid van onderwijs: vrijheid van oprichting van een school, keuzevrijheid voor een school. Het CDA is voor kleinere scholen.

3.1 Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid is voor het CDA een onmisbare schakel in goed onderwijs. Oorspronkelijk betekende vrijheid van onderwijs dat ouders hun eigen school mochten oprichten. Dat is de meest ideale situatie omdat dan de betrokkenheid van ouders vanzelfsprekend is. Het CDA streeft een partnerschap na tussen ouders en leerkrachten. Gezamenlijk zijn ze er voor de kinderen. Om dat partnerschap succesvol te maken, zullen ouders en leerkrachten beiden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de verantwoordelijkheden van de ander moeten respecteren.
In het Almeerse onderwijs is gelukkig geen sprake van segregatie: er zijn geen zwarte en witte scholen. En dat moeten we zo houden. Het is prachtig als kinderen van verschillende culturen samen opgroeien. Dat geeft toekomst aan een veelkleurige samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de scholen om segregatie binnen dezelfde school te voorkomen. Zorgen baart dat bij VMBO sprake is van meer armoede bij de gezinnen: een meerderheid die de ouderbijdrage niet kan betalen. Armoedebeleid is ook van belang om kinderen gelijke kansen te geven op onderwijs.

3.2 Kracht van kleine scholen
De bevoegdheid van de gemeente op het gebied van het onderwijs is niet groot. Toch kan de gemeente een stimulerende rol spelen op het gebied van deskundigheidsbevordering, voorkoming van misstanden, voorkoming van schoolverzuim en voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Verder moet de gemeente terughoudend zijn in het beïnvloeden van het beleid van scholen. In het onderwijs is de bezieling van de leerkrachten belangrijk. Zij kunnen de leerlingen motiveren, iets meegeven waardoor ze in hun leven sterk kunnen staan. Niets is zo dodelijk voor die bezieling als betutteling van boven af. De kracht van kleine scholen wordt sterk onderschat. Het samengaan van scholen in grotere onderwijsverbanden is niet altijd een verbetering. Wanneer scholen aan de getalsnormen voldoen moet fusie niet worden aangemoedigd.


Het CDA waakt voor te veel overheidsinvloed op het onderwijs vanuit de overheid. De gemeente moet het onderwijs niet zien als oplosmachine voor maatschappelijke problemen.


3.3 Belang van betrokken leerkrachten

Als er zorgen zijn over een klein deel van de ouders die de opvoedkundige taak niet aankunnen, dan is het zaak om deze ouders te ondersteunen of te begeleiden. Jeugdzorg instellingen moeten meer dan nu het geval is de leerkrachten betrekken bij de beoordeling en behandeling van gedragsafwijkingen van kinderen. De signalering door leerkrachten van ernstige gedragsafwijkingen of ernstig ontaarde thuissituaties is belangrijk.
Er is een tekort aan bevoegde leerkrachten met name in het voortgezet onderwijs. Onvoldoende betaalbare huurwoningen is een deel van het probleem. De gemeente stimuleert de vervulling van de vacatures door hulp bij het vinden van huisvesting voor de nieuwe leerkrachten die zich meerdere jaren aan een onderwijsinstelling wil verbinden.

3.4 Pesten
Het CDA vindt het belangrijk dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Pestgedrag ondermijnt het gevoel van veiligheid bij kinderen. Daarom moet pestgedrag worden aangepakt. In de aanpak is het echter niet zinvol om kinderen in te delen in daders en slachtoffers.

Het CDA vindt dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. Maar ze moeten die verantwoordelijkheid wel nemen.

Van ouders, kinderen en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen - oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft en dat zij niet handelen uit boosheid, irritatie, angst, cynisme of onverschilligheid. Anders gezegd: doe elkaar recht en zoek oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

3.5 Laaggeletterdheid
Ongeveer 16% van de Almeerse inwoners tussen 18 en 70 jaar kan onvoldoende lezen en schrijven. Dit zijn zowel mensen van Nederlandse als niet Nederlandse afkomst. Laaggeletterdheid leidt vaak tot een isolement. Het CDA heeft zich steeds ingezet voor het terugdringen van laaggeletterdheid en zal dat blijven doen. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor volwassenen om een eerder opgelopen achterstand in te halen. Er zal structureel geld vrijgemaakt moet worden voor het oplossen van laaggeletterdheid.

3.6 Passend onderwijs
Door een klassikale manier van onderwijs kunnen sommige leerlingen het tempo niet bijhouden, terwijl andere kinderen juist onvoldoende worden uitgedaagd. In beide gevallen kan dat tot uitval in het onderwijs leiden. Zowel speciaal onderwijs als onderwijs aan hoogbegaafden verdient aandacht. Het CDA waakt voor onvoldoende mogelijkheden in Almere. Wanneer er echt geen passende scholen zijn in Almere moet er zorg gedragen worden voor goed schoolvervoer. Het CDA vindt dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs moeten krijgen. Bij voorkeur is dat het reguliere onderwijs.

3.7 Aanschouwelijk onderwijs
Het ondersteunen van scholen door het aanbieden van projecten voor natuur- en cultuureducatie is een goede zaak. In het kader van de Floriade is het goed om de scholen te betrekken bij initiatieven om meer voedsel in Almere te verbouwen. Aanschouwelijk onderwijs bij stadsboer en milieuorganisaties moet gestimuleerd worden. Daarbij kan ook aangesloten worden bij projecten over gezond eten en het voorkomen van obesitas.

3.8 Studentenstad
 Het CDA is blij dat door de inzet van een eerdere CDA-wethouder en een CDA-gedeputeerde, Windesheim zich gevestigd heeft in Almere. Het is een winst voor Almere dat door de komst van Windesheim en Aeres het aantrekkelijker is om in Almere te studeren. De stedelijke samenleving wint aan waarde met de komst van studenten. Een flinke uitbreiding van de opleidingen op HBO- en WO-niveau is noodzakelijk. Dat moet inzet zijn bij besprekingen in Den Haag. Het CDA wil dat Almere een aantrekkelijke studentenstad wordt en wil initiatieven die dit bevorderen ondersteunen. Betaalbare eenvoudige studentenhuisvesting is daarbij essentieel.
 Het CDA pleit voor meerdere MBO scholen in de stad. Het techniek onderwijs op voortgezet onderwijs moet gestimuleerd worden ook al vergt dat meer inzet van middelen door de scholen. In de toekomst zal in de maatschappij de robotisering en gebruik van ICT toepassingen toenemen. Anticipatie van HBO- en MBO-onderwijs op deze en andere innovatieve ontwikkelingen is noodzakelijk.

Speerpunten:

 • Het CDA wil in overleg met de schoolbesturen de ouderbetrokkenheid en -verantwoordelijkheid vergroten als een onmisbare schakel in goed onderwijs.

 • Het CDA staat pal voor keuzevrijheid in onderwijsvormen van ouders voor hun kinderen en zal ontwikkelingen toetsen aan de vraag of er voldoende keuzeruimte blijft.

 • Er moet structureel geld zijn voor het oplossen van laaggeletterdheid.
  Pesten is te gek voor woorden. Het CDA wil acties van alle betrokken partijen om van Almere een pestvrije stad te maken.

 • CDA wil in samenspraak met Almeerse onderwijsinstellingen en grote werkgevers een 'leven lang leren' gaan invoeren.

 • Het CDA zet in op beleid dat de komst van meer hoger onderwijs naar de stad bevordert.


4. Gezond en wel

Internationaal gezien scoort Nederland steevast een top 5 notering als het gaat om kwalitatief goede zorg en/of welzijn. Nederlanders zijn een gezond en gelukkig volk. Dat geldt ook voor de inwoners van Almere. Waar mogelijk zal de gemeente een gezonde levensstijl bevorderen.
Ieder mens maakt zijn of haar eigen keuzes als het gaat om zorg en welzijn. Die keuzevrijheid is  belangrijk. Verder is naar de mening van het CDA ook de onderlinge verantwoordelijkheid en betrokkenheid van mensen essentieel. De rol van de overheid beperkt zich tot faciliteren en mensen te helpen om de zorg te vinden die ze nodig hebben. Als de nood aan de man komt, moeten de mensen in goede handen zijn.
Bij uitstek in de zorg is voorkomen beter dan genezen. Dat vraagt om een gezonde levensstijl, om investeren in voorzieningen die sport en beweging stimuleren en goede voorlichting om ongezond gedrag tegen te gaan. Speciale aandacht verdient het in toenemende mate voorkomen van overgewicht bij jongeren. Diabetes 2, oorspronkelijk een ouderdomsziekte, komt op steeds jongere leeftijd voor. Vroegtijdig signaleren is met name nodig wanneer er iets mis dreigt te gaan met kinderen.

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. We houden rekening met wat mensen niet kunnen, maar het vertrekpunt is wat mensen wel kunnen.

4.1 Nabije zorg
De levensverwachting stijgt en tegelijkertijd is het beleid dat ouderen zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijker dan ooit. Een goede ondersteuning van hen verdient prioriteit. Mantelzorgers moeten de mogelijkheid hebben de zorg tijdelijk over te dragen (respijtzorg). Op deze en andere hulp voor mantelzorgers en vrijwilligers mag niet bezuinigd worden. Nabije zorg in de vorm van huiskamerzorg en de mogelijkheden voor het bij  elkaar kunnen wonen van bijvoorbeeld ouderen en hun zorg verlenende kinderen moet bevorderd worden.
Buurtinitiatieven op het gebied van elkaar helpen en betrokken zijn met elkaar in de buurt worden gestimuleerd. Sociale wijkteams moeten vooral aansluiten op deze initiatieven die bevorderen dat mensen zich met elkaar verbonden voelen. Wijkgerichte zorg betekent dat keuzes en zorgvraag van de mensen zelf centraal moet staan. Daar past een integrale aanpak bij met een samenhang tussen wonen-werken-welzijn-inkomen-zorg. Experimenten met buurt- of wijkbudgetten moeten bevorderd worden.
Privacy is belangrijk, maar soms staan de stringente privacyregels een goede integrale hulpverlening in de weg. Het is zaak hier een goede oplossing in te vinden.

4.2 Regeldruk
Wanneer je uitgaat van wat mensen kunnen, dan betekent dat minder algemene regels. Er moet maatwerk zijn bij de thuiszorg. Om maatzorg te kunnen leveren is het belangrijk dat uitgegaan wordt van vertrouwen.  Het baart het CDA zorgen dat de regeldruk bij zorginstellingen door de decentralisatie niet minder is geworden maar juist meer. Landelijke regels verdwijnen vaak niet en worden aangevuld door gemeentelijke regels. Elke gemeente heeft zijn eigen regels. Het CDA wil dat regelmatig met alle betrokkenen (uiteraard inclusief de zorgontvangers) bekeken wordt of er regels geschrapt kunnen worden.
Uiteraard is een zorgvuldige indicatiestelling van belang. Klachten hierover verdienen aandacht en moeten kunnen leiden tot bijstelling. Mensen die een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Persoons Gebonden Budget (PGB), kiezen vaak voor een bepaalde zorg/hulpverlener. Er wordt een band opgebouwd die belangrijk en prettig is voor cliënten. Hier mag geen einde komen, enkel vanwege regelgeving.

4.3 Senioren
Almere is nog lang niet ingesteld op het groeiend aantal ouderen. Almere is van oudsher een jonge stad waarin vooral gezinnen en weinig ouderen woonden. De vergrijzing gaat in Almere procentueel sneller dan in de rest van Nederland. Op zich is het goed dat Almere een meer evenwichtige bevolkingssamenstelling krijgt. Het is wel essentieel dat in Almere meer rekening wordt gehouden met deze groei van het aantal ouderen: meer seniorenwoningen, het ondersteunen van initiatieven van vitale ouderen, toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte, voldoende zorgvoorzieningen. Het CDA vindt het een ernstig gemis dat er in Almere geen samenhangend ouderenbeleid is. Bij de vorming van een nieuw College zal niet alleen jeugdbeleid maar ook ouderenbeleid in de wethouder portefeuilles moeten opgenomen worden.

4.4 Eenzaamheid
Eenzaamheid is van alle tijden. Maar in deze tijd van individualisme is dit meer dan ooit een probleem. Eenzaamheid is een groot risico als ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Het CDA wil inzetten op het betrekken van ouderen bij activiteiten. De ouderenbonden, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een belangrijke rol. Het CDA is zeer kritisch op de beperking van de dagopvang van ouderen. Beperking van de dagopvang kan grotere eenzaamheid onder ouderen tot gevolg hebben.

Almere Senior City
Het CDA heeft in de afgelopen raadsperiode een conferentie georganiseerd onder de titel Senior City. Vertegenwoordigers van een groot aantal organisaties uit Almere (zorgorganisaties, maar ook ouderenbonden) heeft hieraan deelgenomen.

Conclusies uit deze conferentie waren onder andere:

 1. Niet alleen de grote organisaties als Zorggroep en De Schoor faciliteren maar ook kleinschalige initiatieven die van onderaf uit de samenleving ontstaan.

 2. Koester de vitale ouderen, zij zijn de grootste groep mantelzorgers en vrijwilligers. Waardeer en stimuleer hun activiteiten.

 3. Eenzaamheid kan voorkomen worden door vroegtijdig vergroten van sociale netwerken.

 4. Het aantal betaalbare seniorenwoningen (in de buurt en dicht bij voorzieningen) moet sterk toenemen de komende jaren.

 5. Voorkom een digitale kloof: zorg dat mensen die niet uit de voeten kunnen met internet, hun noodzakelijke informatie over de gemeente en voorzieningen ook op andere manier krijgen.

Het CDA brengt deze punten voortdurend onder de aandacht van de gemeenteraad en het College van Burgemeester & Wethouders.

Eenzaamheid is zeker niet alleen iets van ouderen. Mensen van alle leeftijden kunnen te maken krijgen met eenzaamheid.  De oorzaken van ernstige eenzaamheid kunnen divers zijn: intens verdriet door het verlies van een partner  (emotionele eenzaamheid), het ontbreken aan menselijke contacten (sociale eenzaamheid) of het gevoel buiten spel geplaatst te zijn (existentiële eenzaamheid). De huidige aanpak van eenzaamheid blijkt niet of nauwelijks effect hebben. Het CDA wil dat er een aanpak komt tegen eenzaamheid die gericht is op de oorzaken van eenzaamheid. Het voorkomen van ernstige eenzaamheid door initiatieven die mensen preventief helpen hun sociale netwerk te vergroten is daarnaast belangrijk. Verbinden is ook hier het sleutelwoord. Een netwerk van gemeente, maatschappelijke organisaties, werkgevers, wijkteams etc. moet ingericht worden en een plan van aanpak tegen eenzaamheid opstellen en uitvoeren. Zij maken daarbij gebruik van ervaringen van andere gemeenten en internationaal onderzoek. Mogelijk kunnen ook de kerken hier een rol in spelen.

4.5 Jeugdbeleid
Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het startpunt voor het voorkomen van veel sociale problemen in de toekomst. Het accent moet liggen op het voorkomen van problemen en vroegtijdige signalering als er iets verkeerd gaat. De gemeente moet de kans aangrijpen om het totaal aan instellingen rond jeugdzorg op elkaar af te stemmen. Voorkomen moet worden dat de hulp aan jongeren blijft steken op discussies tussen instellingen.
Een groot aantal jongeren drinkt te veel alcohol. Ouders, politie, zorgverleners, scholen, horeca en natuurlijk jongeren kunnen samenwerken om een sfeer te scheppen waarin het normaal is om nee te zeggen tegen overmatig alcoholgebruik. Het convenant veilig uitgaan wordt op dit punt uitgebreid. De voorlichting op scholen wordt versterkt door ouders hierbij te betrekken. Verslavingsproblemen vereisen een lange adem, kortdurende afkickprogramma's zijn niet voldoende en moeten gevolgd worden door langdurige begeleiding.
Jongeren in Almere experimenteren vaak met softdrugs. Het gedoogbeleid van tientallen jaren heeft er voor gezorgd dat mensen denken dat drugsgebruik legaal en normaal is. In de voorlichting moeten de schadelijke effecten vooral voor jongeren benadrukt worden (zie verder Hoofdstuk Veiligheid over drugsbeleid).

4.6 Personen met verward gedrag
Het aantal personen met verward gedrag stijgt de laatste jaren. Met hun gedrag vormen deze mensen vaak een gevaar voor zich zelf en hun omgeving. Het CDA vindt compassie voor deze personen essentieel en wil dat in samenwerking met de buurt hulpverlening en opvang goed geregeld wordt. De toename van het aantal verwarde personen wordt (mede) veroorzaakt door te snelle afbouw van GGZ-voorzieningen. Eenzelfde afbouw zien we in de ouderenzorg, jeugdzorg en maatschappelijke opvang. Het CDA wil hiervan leren en bewaken dat we eerst gezorgd hebben voor een goede opvang in huis en buurt voordat tot afbouw van voorzieningen wordt over gegaan.

Speerpunten:

Het CDA vraagt blijvend aandacht voor keuzevrijheid van betrokkenen in de zorg en het behoud van veelkleurigheid van organisaties. Het CDA wil de zeggenschap van zorgvragers vergroten bij ieder stadium van hulpverlening. Dit betekent extra aandacht voor toezicht, klantrecht, communicatie, inspraak en medezeggenschap.

 • Het CDA is voor een integrale en wijkgerichte manier van werken. De vraag en de mogelijkheden van de betrokkene moeten centraal staan. Mogelijkheden voor variatie per wijk en een wijkbudget moeten onderzocht worden.

 • Het CDA wil meer ruimte voor Persoons Gebonden Budget (PGB).

 • Het CDA hecht aan continuïteit van zorgverleners in belang van de zorgvrager.

 • Het CDA vindt dat er een breed samenhangend ouderenbeleid moet komen.

 • Het CDA wil regionale en lokale schrap-sessies ten aanzien van regelgeving en een'oud voor nieuw' afspraak.

 • Het CDA wil een pact tegen eenzaamheid.

 • Het CDA wil dat bij de afbouw van voorzieningen eerst geborgd wordt dat de hulp thuis voldoende is geregeld. Dus: eerst opbouw dan afbouw.

 

5. (Een leven lang) Meedoen

Het CDA staat voor een samenleving waarin ieder mens telt, een samenleving waarin individu en gemeenschap elkaar versterken. In Almere bouwen we niet alleen een stad, ook een samenleving. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

5.1 Armoedebeleid
In onze complexe snel veranderende samenleving kunnen mensen buiten de boot vallen. Door allerlei oorzaken kunnen mensen in een situatie komen van tekort aan geld en van sociale uitsluiting. Uitgangspunt voor het CDA is dat we iedereen een leven gunnen waarin hij/zij (financieel) zelfredzaam is. In onze rijke samenleving is het wrang dat het aantal mensen dat op noodhulp is aangewezen toeneemt. Sociale problemen, werkloosheid, psychische nood, verslaving zijn factoren die elkaar kunnen versterken. Door sociale uitsluiting kan eenzaamheid in de hand gewerkt worden. Het is een illusie te denken dat de overheid alleen in staat is om armoede uit te bannen. De hele samenleving zal daarbij betrokken moeten worden. Iedere inwoner van de stad moet daarvoor zijn verantwoordelijkheid nemen: als ouder, leerkracht, werkgever, klasgenoot, buurvrouw, etc. Het CDA vindt dat er nieuwe instrumenten moeten komen om de samenwerking tussen overheid en maatschappelijk veld gelijkwaardig vorm te geven (Publiek Private Samenwerking). Met geld alleen redden we het niet. Subsidiering op de traditionele manier voldoet niet meer en moet doorontwikkeld worden.

Barmhartigheid en solidariteit zijn kernwoorden voor het CDA bij het armoedebeleid.
Barmhartigheid betekent omzien naar de ander die hulp nodig heeft. Solidariteit betekent naast de ander staan. Een barmhartig en solidair beleid betekent dat iedereen een tweede kans gegeven wordt om uit de schulden te komen en zijn leven weer op orde te brengen.

Omdat de oorzaken van armoede zo divers zijn, is een vraaggerichte aanpak nodig. Dit vereist een andere manier van denken binnen de overheid en bij hulpverleners. Aanbod gericht werken is makkelijk, maar niet effectief. Het louter verstrekken van geld en goederen leidt niet tot een duurzame uitweg uit de armoede. Wel een maatgerichte aanpak die aansluit op de individuele problematiek. Kinderen in armoede zijn voor hun ontwikkeling gebaat met bijdragen op het gebied van sport en cultuur: sportabonnementen, zwemles, bibliotheekkaarten. Maar ook nieuwe arrangementen die bewezen bijdragen aan voorkoming van overerving van armoede zijn noodzakelijk.

Het Almeerse Rekenkamerrapport Armoedebeleid uit 2009 concludeert dat de effectiviteit van het armoedebeleid in de toenmalige vorm geen bijdrage levert aan het verbeteren van het toekomstperspectief van de doelgroep van het armoedebeleid. Door de inspanningen van de CDA wethouder in de afgelopen raadsperiode is een ander armoedebeleid uitgewerkt. Het CDA zal in de komende periode zich inzetten voor de toetsing van dit beleid aan de werkelijkheid en verdere verbeteringen voorstellen.

5.2 Participatie
Essentieel bij de bestrijding van armoede is het benutten van de eigen kracht van mensen. Het hebben van werk is het krachtigste middel om uit de armoede te komen. De nadruk die het CDA steeds legt op de bestrijding van 45-plus werkloosheid houdt daar direct verband mee. Het ontdekken van eigen waarde en positieve impulsen met ervaringsplaatsen of coaching kan een tegenwicht vormen voor de frustratie van eindeloos solliciteren. De overheid is een schild voor de zwakkere in de samenleving. Mensen kunnen door lichamelijke, psychische of sociale beperkingen een beschermde plek nodig hebben op het grensvlak van begeleid werk en nuttige dagbesteding. Projecten als een sociale supermarkt  worden gestimuleerd. In Almere zijn onevenredig veel mensen met grote schulden. Tijdige signalering in samenwerking met energiemaatschappijen en woningcorporaties zijn essentieel.

Uithuiszetting gepaard gaand met de ernstige sociale en psychische effecten van dakloosheid moet met alle kracht voorkomen worden. Het vergroot de problemen en kosten alleen maar. De schuldhulpverleningstrajecten worden zo efficiënt mogelijk ingezet.
Een duurzame uitstroming uit de bijstand wil het CDA bevorderen. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, ook mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten niet kijken naar de beperkingen van mensen, maar naar hun talenten. Inventieve oplossingen met uitzendbureaus die werk bieden met behoud van uitkering, worden voorgestaan. Parttime werken in combinatie met bijstand moet mogelijk zijn. Bij participatie moet de ondersteuning bij uitstek maatwerk zijn. Bij het participatiebeleid worden de doelstellingen meetbaar gemaakt zodat geleerd kan worden van wat wel en niet werkt.

5.3 Werk is een medicijn
Vraaggericht en oplossingsgericht werken vereist een samenhangende aanpak. Immers, mensen zonder werk en in armoede hebben naast inkomensproblemen vaak problemen op allerlei andere gebieden van het leven: wonen, schulden, verslaving, psyché, zorg, opvoeding van kinderen etc.
In de sociale wijkteams moet het mogelijk gemaakt worden om een dergelijke samenhangende aanpak te gebruiken. Werk is een medicijn voor veel problemen. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn naast betaald werk onmisbaar voor de samenleving. Veel mensen zetten zich in als vrijwilliger of mantelzorger voor hun naasten en voor de eigen omgeving. De inzet van vitale senioren wordt steeds meer van grote betekenis.
Er zijn veel bewonersinitiatieven op buurt- en wijkniveau die een positief effect hebben op de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. Participatie vanuit de bevolking in het beleid van de overheid werkt en verbetert de samenleving van binnen uit.
Participatie wordt ook bevorderd door een goede afhandeling van klachten en meldingen openbare ruimte.

5.4 Migranten
Integratie en participatie van migranten blijft in de komende decennia de aandacht vragen in Almere. In de lokale gemeenschap die het CDA in Almere voor ogen staat, zijn migranten goed geïntegreerd. Integratie is geen assimilatie: mensen hebben recht op hun eigen (gezins-) leven, godsdienst, cultuur en opvattingen. Niet alleen achter de voordeur, ook in het publieke domein mag dat tot uitdrukking komen in eigen instellingen en verbanden. Onze samenleving waarborgt grondrechten die niet altijd vanzelfsprekend zijn in de landen waar migranten vandaan komen. Misstanden of gebruiken die in strijd zijn met deze grondrechten en Nederlandse wetgeving moeten aan de kaak gesteld worden. Het op scherp stellen van tegenstellingen wijst het CDA echter af.

5.5 Floriade
De Floriade biedt grote kansen voor de werkgelegenheid en het aan het werk helpen van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De combinatie van evenement, de activiteiten er naar toe, en de woonwijk er na, geeft grote kansen.


Speerpunten:

 • Het CDA wil stapsgewijs naar een sluitende aanpak (of werk of onderwijs of zorg) voor iedereen die een uitkering ontvangt.

 • Het CDA wil dat gemeentelijke activiteiten die bijdragen aan 'meedoen' naar de wijk gedecentraliseerd worden.

 • Het CDA wil concrete acties tegen discriminatie op de arbeidsmarkt op ras, leeftijd, geslacht of sekse.

 • Het CDA wil de zeggenschap van inwoners, klanten en maatschappelijke organisaties vergroten door het 'right to challenge' in te voeren.

 • Het CDA stelt voor een fonds te vormen om nieuwe vormen van publiek private samenwerking te stimuleren op onder anderen het gebied van armoedebeleid.

 • Het CDA vindt dat er een goedkoop busabonnement moet komen voor ouderen in de daluren.


6. Wonen

Almere heeft unieke kernkwaliteiten: rust, ruimte en groen. In Almere zijn betaalbare woningen met een goede kwaliteit. Hier heb je een huis met een tuin vlakbij de voorzieningen van de grote stad. De Almeerse inwoners zijn trots op het groen in hun directe omgeving. Ze zijn blij dat de kinderen veilig voor de deur kunnen spelen. Dat willen ze vooral zo houden en terecht. Het CDA staat achter ze.

6.1 Groen
De groene ruimtelijke structuur is leidend bij de planning van nieuwe stadsdelen. Het goed verbinden van de groene gebieden met fiets- en wandelpaden en ecologische routes is van belang voor mens en dier. De parken in Almere worden intensief gebruikt. Kinderen spelen er, honden worden er uitgelaten, de fietspaden worden druk gebruikt, scholen geven er buiten les en sporters trainen er voor hun grote wedstrijd. Parken zijn voor recreatie en niet om te bebouwen. Voorzieningen die de recreatieve beleving verbeteren wil het CDA bevorderen: bootverhuur, natuurlijke speelplaatsen met klimbomen, theehuisjes en vissteigers. De diversiteit van stadsparken, buurtplantsoenen en sportparken moet gehandhaafd worden. In de parken en bossen mogen geen woningen gebouwd worden.
Het onderhoud van de watergebieden verdient in de komende jaren extra aandacht. Het betreft onder andere het tegengaan van het dichtslibben, maaien van waterplanten (Weerwater), tegengaan van blauwalg en het goed verbinden van vaarwegen. Het realiseren van een ecologische waterroute is van belang voor recreatie en ecologie.
Het CDA hecht aan de meerkernige opzet van Almere en wil dat de afzonderlijke kernen voldoende voorzieningen behouden.

6.2 Gescheiden verkeerssysteem
Uniek in Almere is dat auto's, bussen, fietsers en voetgangers hun eigen wegen, banen en paden kennen. Hierdoor is de verkeersveiligheid veel groter dan in andere grote steden. Het CDA wil ook in nieuwe wijken vrije busbanen en fietspaden. De Evenaar in Almere Buiten is een weg die veel onveilige fietspadkruisingen kent. Het CDA wil dat er een verbeterplan gemaakt wordt samen met bewoners, Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

Het CDA komt op voor gezinnen met kinderen en heeft veel aandacht voor het veilig kunnen opgroeien in Almere. Het CDA heeft in de afgelopen raadsperiode veel energie gestoken in het veilig fietsen in Almere. Op basis van een zwartboek van het CDA met 50 kruisingen is er plan gekomen om de onveilige fietskruisingen te verbeteren. Door het CDA is het veiliger fietsen in Almere.


Almere is bij uitstek een geweldige stad om te fietsen. Het vele groen in Almere maakt het ook aantrekkelijk om te fietsen. Het CDA wil graag dat Almere de fietsstad van Nederland wordt. Er zijn nog steeds verbeterpunten in Almere te vinden. Een aantal punten uit ons zwartboek van onveilige kruisingen is nog niet aangepakt. Het gebied van de Evenaar met zijn vele onveilige en onlogisch ingerichte kruisingen bijvoorbeeld. De verlichting van fietspaden en de bewegwijzering (zeker bij wegomleggingen) moet op veel plaatsen verbeterd worden. Het CDA wil een enquête onder fietsers om Almere een fietsstad bij uitstek te maken. De uitkomsten van deze enquête moeten in samenspraak met Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en bewoners verwerkt worden in een actieplan Almere Fietsstad.
Om het winkelcentrum in het stadshart te stimuleren is een goede bereikbaarheid met openbaar en eigen vervoer belangrijk. Gratis fiets parkeren, bekostigd uit de openbare middelen, in bewaakte stallingen is daarbij noodzakelijk. Fietssnelwegen zoals het Spoorbaanpad hebben een grote toekomst met de opmars van de elektrische fiets. Het Spoorbaanpad moet ook in Poort gehandhaafd blijven als fietssnelweg, maar wel op een veilige wijze uitgevoerd.

Uitbreiding met nieuwe routes naar buurtgemeenten moeten worden gemaakt in samenwerking met de provincie Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.
Kindveilige routes naar school, kinderopvang, sportparken etc. (kind-lint) zoals in Poort worden ook in andere stadsdelen ingericht.
In Almere Poort is de circulatie van het autoverkeer niet goed. Het CDA heeft zich in de afgelopen periode ingezet om dat te verbeteren. Met het groter worden van de stad moeten de interne verkeersaders voldoende capaciteit krijgen. De aan- en afvoerwegen van en naar de A6 vormen een eerste aandachtspunt.

6.3 Huisvesting
Wonen is en blijft voor alle Almeerse inwoners, onafhankelijk van hun inkomen, een belangrijk goed. Voor de gemeente is het belangrijk om oog te houden voor de wensen en behoeften van iedereen. Studenten hebben andere behoeften dan senioren. Het CDA vindt dat tenminste 30% van de nieuw te bouwen woningen in de sociale sector gerealiseerd moet worden. De wachtlijst voor de actief woningzoekende moet zo kort mogelijk worden (halvering in komende raadsperiode). Zowel betaalbare appartementen als betaalbare eengezinswoningen zijn nodig om in de vraag te voldoen.
In Almere zijn veel minder goedkope huurwoningen beschikbaar dan in andere grote steden. Daarom is, naast de huurtoeslag, het woonlastenfonds nog steeds nodig als extra tegemoetkoming in de woonkosten. Het CDA ziet graag dat dit fonds op termijn niet meer nodig is. Op innovatieve wijze moeten er goedkopere woningen gebouwd worden, die wel betaald kunnen worden door de doelgroep. Het CDA wil een studie naar de mogelijkheden.
Naast meer bouwen is het belangrijk dat we als gemeente samenwerken met de wooncoöperaties en private partijen om doorstroming in de goedkope huursector te bewerkstelligen. Mensen die door een hoger inkomen niet meer in een sociale huurwoning hoeven te wonen (scheef wonen) zullen gemakkelijker verhuizen wanneer er meer aantrekkelijke huurwoningen in het middensegment zijn
Het komend decennium komen er veel ouderen bij in Almere. Het CDA wil dat flink ingezet wordt op een inhaalslag voor betaalbare seniorenwoningen. Gebouwd moet worden naar de wensen van de ouderen zelf en die wensen zijn heel divers: ruime levensloopbestendige woningen, kleine appartementen, seniorenwoningen in de eigen wijk, groepsgewijs wonen. Sommige ouderen willen niet verhuizen en willen alleen aanpassing van de woning, anderen zijn wel in voor splitsing van de woning. Het CDA wil dat geluisterd wordt naar de mensen en dat er oplossingen komen wanneer de regelgeving in de weg staat.

6.4 Innovatief wonen
Het project ‘Ik bouw mijn huis betaalbaar in Almere’ is succesvol en is een voorbeeld voor de rest van Nederland hoe om te gaan met de woningmarkt. Particulier opdrachtgeverschap komt tegemoet aan de wensen van veel mensen. Maar ook normale projectbouw voor de middenklasse, die geen tijd heeft voor veel bemoeienissen die particulier opdrachtgeverschap met zich mee brengt, moet mogelijk blijven.
Mensen die groepsgewijs willen wonen, vanwege dezelfde levensstijl, dezelfde zorgbehoefte of dezelfde culturele tradities, kunnen dit doen met collectief opdrachtgeverschap. Deze mogelijkheid moet meer kenbaar gemaakt worden. Woonvormen waarbij ouderen met hun volwassen kinderen bij elkaar wonen, moeten gestimuleerd worden. Ouderen kunnen hun kinderen naar Almere halen of andersom kinderen hun ouders.

6.5 Woonoverlast
Als het woongenot verstoord wordt door overlast van buren kan dit veel impact hebben. Dit probleem verdient meer aandacht. Buurtbemiddeling kan hierin een belangrijke rol spelen. Sinds 2017 is het ook mogelijk dat de burgemeester een gedragsaanwijzing geeft, wanneer overlast ondanks bemiddeling ernstig blijft. Een gedragsaanwijzing is een afdwingbare maatregel. Het CDA wil dat omtrent deze sinds juli 2017 bestaande mogelijkheid beleidsregels worden opgesteld. Goede samenwerking tussen woningbouwcorporatie, hulpverlening, politie en gemeente is essentieel.

Speerpunten:

 • Het CDA wil de gescheiden verkeerssysteem onverkort in stand houden en zet knop het nog veiliger maken van de bus- en fietsenbaan.

 • Het CDA wil Almere de fietsstad van Nederland maken.

 • Het CDA wil dat woonvormen waarbij mensen voor elkaar zorg willen dragen worden gestimuleerd.

 • Het CDA wil investeren in woonoverlastbestrijding en buurtbemiddeling. Conflicttafels waarbij afspraken worden gemaakt tussen bewoners kunnen hier deel van uit maken.


7. Veilig

Onveiligheid heeft veel impact op burgers. Slachtoffers van inbraken of berovingen hebben niet alleen te lijden onder materiële schade, maar meer nog door de aantasting van hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Handhaving van de veiligheid is één van de belangrijkste kerntaken van de overheid.

Bestrijden van geweld heeft topprioriteit bij het CDA. Mensen moeten zich veilig voelen op straat en in het openbaar vervoer. Huiselijk geweld is door aangeven van het CDA benoemd als 'high impact crime’, en krijgt daarmee ook prioriteit.

7.1 Veilige buurt
Een gevoel van veiligheid in je naaste omgeving is essentieel. De cijfers van aantallen inbraken en berovingen zijn de laatste jaren gelukkig gedaald. Toch voelen mensen zich niet altijd veilig. De sociale veiligheid kan verhoogd worden door goede verlichting en goed onderhoud van de openbare ruimte. Betrokkenheid van bewoners vindt het CDA daarnaast belangrijk. Gewaardeerd moet worden dat veel bewoners mee helpen om hun eigen buurt veiliger te maken door deelname in buurtpreventieteams en app-groepen. De juiste samenwerking tussen politie en buurtpreventieteams is van belang voor de misdaadpreventie.
Goede communicatie bij ernstige geweldsincidenten in de buurt is essentieel. Er moet voor gewaakt worden dat geruchtvorming plaatsvindt. Informatiebijeenkomsten voor bewoners zijn belangrijk om geruchten te voorkomen en  onzekerheid bij bewoners weg te nemen. De wijkagent speelt steeds meer een grote rol in het voorkomen van vandalisme, criminaliteit en geweld in de buurt. Onder de hangjongeren is een kleine groep die voor ernstige overlast zorgt door vernielingen in buurt en bus. Vroeg signaleren is belangrijk. De harde kern moet hard aangepakt worden. In samenwerking met de ouders wordt voor de meelopers gewerkt aan een traject waar scholing, integratie en werk centraal staan.

7.2 Veilig openbaar vervoer
Een blijvend aandachtspunt is de bestrijding van geweld en vandalisme in bus en trein. Samenwerking van burgemeester, politie, openbaar vervoer en bewoners is daarvoor belangrijk. Passagiers hebben daarbij zelf ook een belangrijke rol in het veilig houden van de bus.(Moet je dit niet concretiseren? Ik weet niet wat ik zou kunnen doen.)Stationsgebieden moeten een veilige uitstraling hebben: genoeg licht, ruimte en overzicht. In samenwerking met politie en NS wordt gericht naar oplossingen toegewerkt. Cashless betalen in de bus is belangrijk, maar er moet een goede oplossing komen voor de beperkte groep mensen die niet goed kunnen omgaan met het digitale betalingsverkeer.

7.3 Voorkomen radicalisering
Radicalisering van islamitische jongeren moet worden voorkomen. De komst van haatpredikers naar Almere moet met alle legale middelen bestreden worden. Wanneer er sprake is van financiering van moskeeën vanuit het buitenland, moet er openheid gevraagd worden. Gelukkig zijn er veel gematigde moslims en moslimbestuursleden die ook het gevaar van radicalisering van hun jongeren zien. Een goede samenwerking tussen ouders, politie, gemeente, scholen, buurtcentra en de moskeebesturen kan er voor zorgen dat de jongeren, die dreigen te radicaliseren, sneller in beeld komen. Om deze samenwerking te optimaliseren is kennis en sturing nodig. Naast kennisverdieping is een meldpunt voor ongeruste ouders, leerkrachten e.a. nodig.

7.4 Integraal veiligheidsbeleid
De laatste jaren is de criminaliteit sterk teruggedrongen door een sterk integraal veiligheidsbeleid. Het CDA staat voor een onverminderde inzet op deze goede  aanpak. Het gebruik van cameratoezicht werd verguisd toen het CDA het ooit voorstelde, maar is nu al vele jaren een succesvol middel om escalatie van geweld te voorkomen. Cameratoezicht blijkt ook preventief te werken tegen vandalisme en inbraken. Fouilleren op wapenbezit is een vervelend middel voor betrokkenen, maar belangrijk om gericht in te zetten om structureel geweld in uitgaansgebieden terug te dringen.

7.5 Normen en waarden
Vandalisme, straatvervuiling, hufterig gedrag heeft alles te maken met normen en waarden. Er zijn taken voor ouders, scholen, woningcorporaties, politie en gemeentelijke overheid. Het CDA is nog steeds voor een stadsetiquette. Het gezamenlijk afspreken van regels in flats en straten met veel overlast of onderlinge conflicten kan leiden tot meer verantwoordelijkheidsgevoel en kan uitkomst bieden bij conflicten. Conflicten tussen buren kunnen gemakkelijk uit de hand lopen. Daarom is het goed om initiatieven van buurtbemiddeling te bevorderen. Het veelvuldig voorkomend onheus en intimiderend bejegenen van vrouwen/meisjes op straat is niet normaal en aanstootgevend. Het CDA wil gebruik maken van de ervaringen van Rotterdam en Amsterdam met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening om intimiderend straatgedrag aan te pakken (een sis-verbod).

Het CDA staat voor normen en waarden. Fatsoen moet weer normaal worden. Het wijzen op verantwoordelijkheid ook.

In veel gevallen van vandalisme, hufterig gedrag en vervuiling speelt misbruik van alcohol een rol. Aanpak van problematisch alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is essentieel. Samen met ouders, scholen en de verkopers van alcohol (supermarkten, cafés, sportkantines etc.) zal adequaat opgetreden moeten worden (zie voor alcoholmisbruik ook hoofdstuk 4).

7.6 Integriteit
De overheid dient het goede voorbeeld te geven. Daarom zijn integriteitscodes voor ambtenaren, wethouders en raadsleden belangrijk. In de komende raadsperiode wordt een verscherping van het beleid doorgevoerd. Grove omgangsvormen tijdens raadsvergaderingen moeten resoluut aangepakt worden door de voorzitter en het presidium. Bij het begin van de raadsperiode moet de raad daarover duidelijke afspraken maken. Er moet terughoudendheid zijn met betrekking tot geheimhouding van raadsstukken, daarvan dient allen sprake te zijn wanneer het stadsbelang in het geding is. Om te kunnen beoordelen of geheimhouding voor onderdelen van raadstukken terecht is, gebruikt de raad een toetsingskader. Tegen schending van geheimhouding dient streng opgetreden te worden (aangifte bij de politie).

7.7 Coffeeshops
Cannabis is verslavend en schadelijk voor de hersenontwikkeling van jongeren en jongvolwassenen. Het CDA pleit voor goede voorlichting op scholen over de gevaren van cannabis. Streng moet worden opgetreden tegen dealen van cannabis.
Al sinds de jaren 70 wordt de illegale verkoop van cannabis gedoogd. Het wordt tijd dat er eindelijk een eind komt aan dit gedogen. Het coffeeshopbeleid dat bedoeld was om te reguleren en de georganiseerde misdaad buiten de deur te houden, lijkt mislukt. Het gebruik van cannabis neemt niet af en de georganiseerde misdaad is verweven met de wietteelt en wietverkoop in coffeeshops. De praktijk in het buitenland leert dat volledig verbieden niet werkt, dus er zullen alternatieven gevonden moeten worden voor de huidige coffeeshops. Experimenten met besloten clubs die wietteelt en wietdistributie intern regelen, kunnen overwogen worden. Zolang er coffeeshops zijn, worden ze streng gecontroleerd. Het beleid om gebruik van drugs zoveel mogelijk tegen te gaan vanwege het verslavings- en gezondheidsrisico wordt geïntensiveerd.

7.8 Huiselijk geweld en kindermishandeling
Thuis hoort het veilig te zijn. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ernstig en hebben een grote impact, op korte en lange termijn, op de slachtoffers. De afgelopen raadsperiode heeft het CDA er voor gezorgd dat huiselijk geweld als High Impact Crime is geclassificeerd en qua ernst gelijk gesteld is aan  andere geweldsmisdrijven en aan inbraken. Het CDA vraagt blijvende aandacht voor het veel voorkomende en groeiende probleem van huiselijk geweld, voor vroeg signalering en voor duurzame oplossingen. Daar waar de veiligheid van vrouwen (of mannen) en kinderen in geding kan zijn, mogen van het CDA de grenzen van de privacy opgezocht worden. Het CDA bepleit maximale uitwisseling van gegevens bij meldingen om alle signalen gekoppeld te krijgen en effectief ingrijpen mogelijk te maken.

Speerpunten:

 • Het CDA bevordert dat iedereen zichzelf kan zijn in het publieke domein. Beperkingen aan die vrijheid moeten worden bestreden. In dat kader wil het CDA een aanpak tegen straatterreur, zogenaamde Safe Streets (sis-verbod).

 • Het CDA wil af van het gedogen van cannabis in coffeeshops en wil dat er streng opgetreden wordt tegen dealen op straat en het risico op verslaving actief wordt uitgedragen.

 • Het CDA wil voldoende verlichting in de wijken om (het gevoel van ) onveiligheid te voorkomen.
  In gebieden met structurele overlast op straat wil het CDA (tijdelijk) cameratoezicht.

 

8. Sport en cultuur

8.1 Sport en bewegen
Bewegen is belangrijk, als ontspanning en om gezond te blijven. Deelname van jongeren aan sportactiviteiten wordt gestimuleerd. Samen met scholen wordt een offensief gestart om met een gezonde levensstijl overgewicht bij jongeren te voorkomen. Sportdeelname bevordert teamgeest en het leert jongeren om zich in te zetten voor elkaar. Voorwaarde is dat er een goede sfeer is op de sportvelden en dat normloos gedrag tegen gegaan wordt. Ouders horen daar bij een goed voorbeeld te geven. Voorlichtingsacties op dit gebied worden gestimuleerd.

Het CDA wil dat normen en waarden gehandhaafd worden in de sport. Geweld, schelden en vloeken hoort niet bij sportief gedrag.

Het CDA vindt het belangrijk dat mensen met een laag inkomen ook kunnen sporten zonder financiële belemmering. Daarom zijn we voorstander van een sportfonds voor mensen met een laag inkomen. De sportaccommodaties moeten degelijk zijn maar niet duurder dan elders in het land, want indirect betaalt de sporter dat door de hogere huur die de gemeente moet berekenen.
Heel veel jongeren stoppen halverwege de middelbare school met sporten. Het CDA vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Wij willen dat onze inwoners hun leven lang blijven bewegen. Sport en beweging is niet alleen iets voor jongeren maar zeker ook voor ouderen. Initiatieven op dit gebied worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De openbare ruimte moet uitnodigen om te fietsen, te wandelen en te sporten. Het Rondje Weerwater speelt daar een belangrijke rol in maar ook de parken in de andere stadsdelen. Gehandicaptensport wordt gestimuleerd.
Almere heeft alles in zich om een echte sportstad te worden: veel actieve sportverenigingen, veel individuele sporters, beginnende topsportontwikkeling. Een club in het betaald voetbal vervult een samenbindende functie en kan in publiekscampagnes gebruikt worden. Toch is het niet de taak van de overheid om beroepssport te subsidiëren. Voor de breedtesport heeft de gemeente wel een stimulerende en faciliterende rol. De aanleg van een playground in woonwijken met veel jongeren met een achterstand heeft positieve effecten. De playgrounds moeten een blijvende functie vervullen. De inzet van sportcoaches is daarbij belangrijk.

8.2 Recreatie
In Almere is nog veel te winnen met betrekking tot recreatie. Initiatieven op het gebied van toerisme en recreatie worden bevorderd. Er zijn veel stranden met zwemwater. Die kunnen benut worden voor recreatie, eens te meer als de verspreiding van blauwalg afdoende wordt bestreden. De komst van een buitenzwembad in het Weerwater wordt mogelijk gemaakt.

Het CDA is een voorstander van het bevorderen van gemeenschapsvorming door het stimuleren van buurtinitiatieven op het gebied van cultuur, sport en recreatie.

8.3 Cultuur
Cultuur is van maatschappelijk belang. Het is een middel om je te onderscheiden en te verbinden. Cultuur moet voortkomen uit de Almeerse samenleving en gedragen worden door die samenleving. De gemeente Almere geeft in verhouding met vergelijkbare gemeenten weinig uit aan cultuur. Het CDA vindt dat er een goede basis van cultuurvoorzieningen moet zijn. Het maakt de stad aantrekkelijker voor mensen die hier willen komen wonen en voor bedrijven die zich hier willen vestigen. De gemeente mag een stimulerende rol vervullen met het naar Almere halen van musea en culturele manifestaties. Maar het CDA vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn met verstrekken van structurele subsidies daarvoor.

Almere is rijk aan verborgen creatieve krachten, die alleen maar aangeboord hoeven te worden. Nieuwe initiatieven moeten aangemoedigd worden. Het subsidiebeleid moet daarom ook ruimte bieden voor kleine initiatieven. Cultuurbeleid moet niet in de eerste plaats een geldverstrekkende bezigheid zijn. Cultuurbeleid moet een aanjaagfunctie vervullen.
In Almere ontbreken vaak kleine oefenruimten of ateliers. De gemeente kan een rol vervullen om in deze leemte te voorzien. In aanraking komen met cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Cultuureducatie is het speerpunt van het gemeentelijk cultuurbeleid, zowel in als buiten de school.

8.4 Lokale omroep
Een lokale omroep in deze grote stad kan een belangrijke rol vervullen in de controle op de lokale democratie. Als voorwaarde voor een nieuwe lokale omroep wordt een afsprakenkader vastgesteld. Door samenwerking verplicht te stellen met de regionale omroep kan gezorgd worden voor stabiliteit en kwaliteit. Verbondenheid met de samenleving is essentieel en moet geregeld worden. Samenwerking met HBO en MBO onderwijs (stages) vindt het CDA waardevol.  Het internet wordt steeds belangrijker als nieuwsbron en speelt daarom een centrale rol bij de lokale omroep. Geld kan gebruikt worden voor aandachtstrekkers als het rechtstreeks verslaan van lokale sportwedstrijden en politieke verslaggeving. Voor een goed functionerende omroep is voldoende geld nodig, het landelijk richtsnoerbedrag is leidend.

8.5 Floriade
Het CDA is een groot voorstander van de Floriade. Het evenement in 2022 en vooral de vele activiteiten die in het kader van de Floriade georganiseerd worden, zorgen voor een geweldige promotie van de stad. Het gezamenlijk werken met grote wereldsteden op de Floriade aan een duurzame zelfvoorzienende stad geeft grote uitdagingen die niet in geld zijn uit te drukken. Door de combinatie met een groene stadswijk zijn de risico's beperkt, zeker in vergelijking met de grote kosten van afwaardering van bouwgronden. De voorlichting over de Floriade naar de burgers is onvoldoende geweest, waardoor veel onjuiste beelden zijn ontstaan. De komst van het Floriade-werkbedrijf vindt het CDA een grote stap in de goede richting. Hiermee kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk geholpen worden. De bijdragen van het bedrijfsleven, het Rijk, provincie, Amsterdam en de regio aan de Floriade zijn essentieel. Participatie van bewoners bij de inrichting van het gebied heeft prioriteit.

Speerpunten:

 • Het CDA wil dat sport en beweging gestimuleerd wordt bij ouderen.

 • Het CDA wil dat het Jeugdsportfonds wordt opengesteld voor alle leeftijden om sporten voor iedereen mogelijk te maken.

 • Het CDA wil dat sport gestimuleerd wordt bij jongeren van 12 jaar en ouder, om te voorkomen dat ze stoppen met sport op middelbare school leeftijd.

 • Het CDA hecht aan goede lokale journalistiek en zal zich ervoor inzetten dit op passende wijze te stimuleren.

 • Het CDA wil intergenerationele beweegtuinen (speeltuinen voor junioren en senioren).


9. Rentmeester zijn

Rentmeesterschap is een belangrijk CDA-begrip dat inhoudt dat we zorgvuldig omgaan met de aarde, die we in bruikleen hebben en die ook toekomstige generaties een toekomst moet kunnen bieden. Het rentmeesterschap komt tot uiting in een verantwoorde wijze beheren en ontwikkelen van de stad. Ook het verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld hoort bij het goed rentmeester zijn.

9.1 Natuur
In Almere gaan stad en natuur samen. Almere is gezegend met prachtige natuurgebieden aan de rand van de stad: de Lepelaarsplassen en de Oostvaardersplassen. Het CDA staat achter het beleid om de Oostvaardersplassen toegankelijker te maken zonder de unieke natuurwaarde van het gebied aan te tasten. Recreatieve voorzieningen aan de rand van het gebied die gericht zijn op het beleven van de natuur worden aangemoedigd.
Het ecologisch verbinden van natuur en groen in de stad verhoogt de biodiversiteit. Voor de mens zijn de fietsverbindingen tussen de groenverbindingen belangrijk voor de beleving van de natuur. Het CDA is in Almere vaak opgekomen voor het behoud van de parken in de stad. Het CDA is tegen het bouwen van woningen in het groen. Het groen in de buurt is voor de bewoners van belang voor het kunnen wandelen, sporten, spelen en het uitlaten van honden. De eigenaar van een hond is verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen van de hond. Het meenemen van zakjes en schepje bij het uitlaten van honden moet verplicht gesteld wordt. Het houden van huisdieren is goed, maar overlast voor anderen moet tegen gegaan worden. Schriftelijke vragen van het CDA hebben geleid tot een artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening tegen vechthonden.
De stadsparken zoals Beatrixpark en Lumierepark mogen meer voorzieningen herbergen: restaurant, speeltuin, kunst en theatervoorstellingen in de open lucht. De voorzieningen mogen geen parkeeroverlast geven in park en woonwijk. De parken in de buurt horen een rustiger uitstraling te hebben.
Het CDA is voor het inzaaien van bermen en de ruimte onder de hoogspanningsleidingen met bloemen omdat dit bijdraagt aan een honingbijvriendelijke stad. Bevordering van natuureducatie door middel van de Stichting Stad en Natuur is waardevol voor zowel kinderen als volwassenen.

Goed rentmeesterschap betekent voor het CDA: zorgdragen voor een leefbare gezonde groene stad.

9.2 Stadslandbouw
Een goed voorbeeld van een samengaan van beheer en landbouw is de schaapskudde die het gras in de stad kort houdt en de reuzenberenklauw bestrijdt. Meer dieren in de stad zoals de Schotse hooglanders in de Noorderplassen verhoogt de aantrekkelijkheid van de stad. De zorg voor de dieren moet wel goed geregeld zijn met de ondernemer die verantwoordelijk is. De combinatie van landbouw en wonen in Oosterwold moet daadwerkelijk een bijdrage leven aan een duurzame stad. Stadslandbouw kan de afstand tussen consument en producent verkleinen en wordt daarom ondersteund. Ook kleine initiatieven in de stad van bewoners met fruitbomen en volkstuinen passen hier goed bij. Problemen van volkstuincomplexen met verzakking en daardoor slecht functionerende drainage worden opgelost.

9.3 Beheer
Het beheer van buurt en park is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bewoners en gemeente. Het CDA wil privé-initiatieven veel meer bevorderen. De bewoners weten het best wat goed is voor hun buurt.
Bewoners maken zich terecht zorgen over de verloedering van de stad door te veel bezuinigingen op beheer en onderhoud. Onkruidbestrijding op verharde delen van de stad kan effectiever worden aangepakt door zorgvuldig en selectief gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen. Dit kan ook vanuit milieuoogpunt beter dan alleen met borstelmachines en bosmaaiers.
De grondverzakkingen waar Almere meer dan andere gebieden in Nederland mee te maken heeft, vereisen dat groot onderhoud goed ingepland moet worden. Meer geld moet hiervoor gereserveerd worden. Bij het onderhoud wordt ook de waterberging betrokken.

9.4 Duurzame energie
Naast duurzaam bouwen en energiebesparing zal de toepassing van duurzame energie in de komende jaren veel aandacht vergen. Aansluiten bij bewonersinitiatieven heeft daarbij voor het CDA prioriteit. Windmolens worden in de bebouwde kom niet toegepast.
De glastuinbouw in de Buitenvaart moet kansen krijgen om op innovatieve wijze zich te ontwikkelen. Grootschaliger toepassing van warmtekrachtkoppeling en alternatieve vormen van duurzame energie kunnen daarbij helpen. Het CDA is in dit verband voor het onderzoek naar ultradiepe geothermie (dieper dan 5 km). Voor een stad die op weg is naar een toekomst zonder aardgas kan deze nieuwe energiebron ook kansen bieden voor de stadsverwarming zonder aardgas. Uit zorgvuldig uitgevoerd onderzoek moet eerst blijken dat de toepassing effectief en veilig is.
Almere kan een voortrekkersrol vervullen als pilotstad CO2-vrij vervoer. Elektrische oplaadpalen in alle parkeergarages en oplaadpunten voor e-bikes in alle fietsenstallingen is daar een onderdeel van. Het bevorderen van het fietsen verbetert de duurzaamheid nog meer en sluit hierbij naadloos aan. Het gratis bewaakt stallen van fietsen moet mogelijk blijven in het centrum van de stad.

Rentmeesterschap betekent voor het CDA: niet de kop in het zand steken maar zorgen voor een duurzame toekomst.

9.5 Afval
Het verminderen van de hoeveelheid afval en het goed scheiden van afval hoort bij een goed rentmeesterschap. Efficiëntie moet leidraad zijn in welke mate achteraf gescheiden wordt en in welke mate de bewoner dat vooraf moet doen.

9.6 Financiën
Een verantwoord financieel beleid betekent dat een goede gezonde meerjarenbegroting die niet de rekening doorschuift naar de toekomst. De jaarrekening en begroting moet transparant en voldoende toegankelijk zijn voor raadsleden. De raad neemt het voortouw tot beleidswijzigingen. Dat vergt een andere instelling van het College. De belangrijke keuzes zullen door het hele jaar gemaakt worden en worden niet opgespaard tot de behandeling van de begroting.
Het betrekken van bewoners bij de begroting door middel van de motiemarkt is een succes gebleken. Verder uitbouw door bewoners op innovatieve wijze te raadplegen wordt overwogen.
Naast de beoordeling van rechtmatigheid wordt het financieel beleid ook beoordeeld op de doelmatigheid en doeltreffendheid. Naast de accountant kan de raad ook andere deskundigheid raadplegen. Het weerstandsvermogen wordt op peil gehouden.
Lokale heffingen en leges worden geheven op basis van kostendekkendheid. De gemeenteraad gaat terughoudend om met verhogen van de Onroerend Zaak Belasting, los van inflatiecorrectie.
Het CDA staat alleen verhoging voor als dit nodig is om het onderhoud van de stad betaalbaar te houden. Het CDA is voor experimenten met wijkbegrotingen, waarbij bewoners invloed kunnen uitoefenen op hoe geld verdeeld wordt over plannen in de wijk. Ook kan gedacht worden aan experimenten met wijkraden met gedelegeerde bevoegdheden.
Het CDA is tegenstander van onevenredige beloningen. Salarissen boven de wethouders norm en hoge ontslagvergoedingen passen niet bij zorgvuldig beheer van publieke middelen.

Rentmeesterschap betekent voor het CDA ook: zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld.

Speerpunten:

 • Het CDA is tegen het bouwen van woningen in parken en groengebieden.

 • Het CDA wil buurtinitiatieven op het gebied van groenbeheer stimuleren.

 • Het CDA wil dat groot-onderhoud niet uitgesteld wordt.

 • Het CDA wil dat Almere een proefgebied wordt voor CO2 vrij vervoer.

 • Het CDA wil meer slimme verbindingen binnen het gemeentelijk beleid zodat mensen met een kleine beurs meer profiteren van duurzaamheidsubsidies en voordelen.

 

© Politiek programma CDA Almere 2018-2022

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.