Armoedebeleid


Barmhartigheid en solidariteit zijn voor het CDA kernwoorden bij het armoedebeleid.
Door verscheidenheid van oorzaken kunnen mensen in een situatie komen van tekort aan geld en van sociale uitsluiting. Uitgangspunt voor het CDA is dat we iedereen een leven gunnen waarin iemand (financieel) zelfredzaam is. In onze rijke samenleving is het wrang dat het aantal mensen dat op noodhulp is aangewezen toeneemt. Sociale problemen, werkloosheid, psychische nood, verslaving zijn factoren die elkaar kunnen versterken. Door sociale uitsluiting kan eenzaamheid in de hand gewerkt worden. Het is een illusie te denken dat de overheid alleen in staat is om armoede uit te bannen. De hele samenleving zal daarbij betrokken moeten worden.

Omdat de oorzaken van de armoedeval zo divers zijn, is een aanpak nodig gericht op de vraag. Dit vereist een andere manier van denken binnen de overheid en bij hulpverleners. Het louter verstrekken van geld en algemene middelen leidt niet tot een duurzame uitweg uit de armoede. Wel een maatgerichte aanpak die aansluit op de individuele problematiek. Kinderen in armoede zijn voor hun ontwikkeling gebaat met bijdragen op het gebied van sport en cultuur: sportabonnementen, zwemles, bibliotheekkaarten.
Essentieel bij de bestrijding van armoede is het benutten van eigen kracht. Het hebben van werk is het krachtigste middel om uit de armoede te komen. De nadruk die het CDA steeds geeft op de bestrijding van 45-plus werkloosheid houdt daar direct verband mee. Projecten als een sociale supermarkt  worden gestimuleerd. In Almere zijn onevenredig veel mensen met grote schulden. Tijdige signalering in samenwerking met energiemaatschappijen en woningcorporaties zijn essentieel.

Onder ZZP- ers kan ook sprake zijn van verborgen armoede en eenzaamheid. Van 60 % van de kinderen in armoede is één van de ouders een ZZP-er. Het CDA vindt dat er een breed onderzoek moet komen om een beter inzicht in de problematiek te verkrijgen en om te weten in hoeverre ZZP-ers buiten de boot vallen met betrekking tot sociale voorzieningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.