Economie

CDA Almere wil een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

De economie van Almere kenmerkt zich door veel MKB-bedrijven, ZZP’ers, flexwerkers en een jonge beroepsbevolking. Mede daardoor is de economie van Almere conjunctuurgevoeliger dan die van andere regio’s en steden in Nederland. Dat wil zeggen dat als het goed gaat met de economie er veel banen bijkomen, maar als het slecht gaat er heel snel veel banen verdwijnen. Dat zie je heel sterk terug tijdens de Coronacrisis waarin jonge mensen de grootste klappen hebben opgevangen. Vanwege de grote groep jonge (aankomende) beroepsbevolking in Almere en de toenemende vraag naar goed opgeleid personeel dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst, vraagt het onderwijs en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt extra aandacht.

Een goed ondernemersklimaat
Werken in de stad waar je woont draagt bij aan wooncomfort en gaat vervuiling en fileproblemen tegen. Toch werken nog te veel Almeerders ‘over het water’ en dat zien we graag anders. CDA Almere wil van Almere een stad maken waar bedrijven zich graag vestigen door een goed ondernemersklimaat. Een stad waar mensen graag werken en zich kunnen (blijven) ontwikkelen. Tegelijkertijd willen we vooral bedrijven aantrekken die ook daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn van burgers in Almere en de omgeving. We zien Almere graag goed en klimaatneutraal verbonden met de rest van Nederland.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Ruimte bieden om te ondernemen. CDA Almere is voor vrij ondernemerschap: kansen pakken, groeien en innoveren. Dit vormt de ruggengraat van een sterke economie. We willen ondernemers laten zien dat de gemeente met ze meedenkt. Door onnodige regels te schrappen en ingewikkelde procedures weer terug te brengen tot een simpel stappenplan.
  • Bouwen van woningen moet hand in hand gaan met werkgelegenheid. CDA Almereis bereid een bijdrage leveren aan het woningtekort binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Maar het kan niet alleen bij woningen bouwen blijven. Evenredig aan het aantal woningen moet er ook meer werkgelegenheid in Almere zelf komen. Dit om de uitgaande pendel naar de randstad tegen te gaan en zo uren aan fileleed te besparen. Maar zeker ook om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen.
  • Verstandig omgaan met de schaarse ruimte. Het klinkt misschien raar, maar ook in Almere wordt de ruimte steeds schaarser. Daarom wil CDA Almere dat er met elke m2 die wij vrijgeven aan bedrijfsruimte ook een minimaal aantal arbeidsplaatsen gemoeid is. Wij willen liever geen grote lege dozen, zoals data- en logistieke centra die veel ruimte innemen maar weinig banen opleveren.
  • Een circulaire economie bevorderen door verdere kennisontwikkeling in samenwerking met regionale bouwbedrijven, (groot)handel en maakindustrie en het regionale onderwijs. En de kansen van de circulaire economie omzetten in werkgelegenheid.
  • Een goede verbinding met de rest van Nederland door een intercity-verbinding naar Utrecht, een fietssnelweg naar Lelystad en een vaarverbinding naar Huizen. En op termijn een IJmeerverbinding (spoor, weg en fietspad) naar Amsterdam.

Een divers winkelaanbod
Een divers winkelaanbod is van groot belang voor de leefbaarheid van de stad. Het winkelaanbod staat onder druk door de stijgende huren, de toename van het aantal online winkels, de grootte van het centrum. Ook buurtwinkels en buurtsupers worden steeds minder divers. We willen een levendig centrum waar een hoop te doen is. Funshoppen staat bij heel veel inwoners hoog op het ‘leuke dingen’ lijstje.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • De gemeente moet kleine winkels/ondernemers zo min mogelijk in de weg zitten met regels en sturend optreden via de bestemmingsplannen en de nieuwe Omgevingswet om kleine ondernemers aan te trekken en ruimte te geven.
  • De oprichting van een fonds voor de bevordering van de winkeldiversiteit. Dat fonds kan worden opgericht in samenwerking met bewoners, investeerders, ondernemers en de eigenaren van panden.
  • Een ‘Adviesraad voor kleine ondernemers’ die betrokken wordt bij schrapsessies voor het verminderen van regeldruk en meedenkt en besluit over de doorontwikkeling van de binnenstad en overige stadskernen.
  • Dat bij aanbestedingen van de gemeente vooral gekozen wordt voor lokale aanbieders bij gelijke geschiktheid.
  • Meer ruimte voor de weekmarkt en onderzoeken of gedeeltelijke privatisering mogelijk is.
  • Actieve inzet door onder andere het creëren van ruimte in wet- en regelgeving om lokale ondernemers te stimuleren om een combinatie van functies te implementeren in hun zaak bijvoorbeeld (funshoppen).
  • Leegstand winkelpanden voorkomen. Almere is rijk aan verborgen creatieve krachten, denk aan alle dansscholen en de rapscene. Cultuurbeleid is niet in de eerste plaats een geldverstrekkende bezigheid. Het moet een aanjaagfunctie vervullen. In Almere ontbreken vaak kleine oefenruimten of ateliers. De gemeente kan een rol vervullen om in deze leemte te voorzien en actief ruimtes leegstaande ruimtes beschikbaar maken voor initiatieven rond cultuur en zingeving.


Een leven lang ontwikkelen
CDA Almere koestert de praktisch- en middelbaar opgeleide beroepsbevolking van onze stad. Aan dit arbeidspotentieel is veel behoefte. Door de toenemende digitalisering en vraagstukken op het gebied van onder andere klimaatverandering zullen in de nabije toekomst de gevraagde opleidingen en skills veranderen. Almere heeft een paar bedrijven als groeibriljanten die toekomstbestendige werkgelegenheid brengen die past bij onze beroepsbevolking. CDA Almere heeft als ambitie te beschikken over de beste praktisch- en middelbaar opgeleide bevolking van Nederland en de bedrijvigheid die daarbij hoort. En, een sterke gerichtheid op skills georiënteerde opleidingen. Zonder beperkingen in leeftijd of opleidingsniveau. Wij vinden het heel belangrijk mensen het comfort te geven dat als je baan om wat voor reden dan ook komt te vervallen, je de mogelijkheid krijgt om je skills aan te passen. Zodat je geschikt blijft voor de arbeidsmarkt. Belangrijk daarbij zijn diverse lectoraten om een doorstroming van MBO naar HBO mogelijk te maken. Een logische vervolgstap is een doorlopende leerlijn voor academici. CDA Almere is groot voorstander van een Leven Lang Ontwikkelen voor Iedereen!

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Investeren in om- en bijscholingsprogramma’s voor de huidige arbeidsmarkt richting kansrijke sectoren.
  • Inzetten op een leven lang ontwikkelen en talentontwikkeling en behouden van talent voor Almere. CDA Almere pleit voor meer leer-werktrajecten in samenwerking met het hbo, het mbo en het bedrijfsleven waarbij studenten en werknemers periodiek ook bij elkaar in de keuken kijken via een eigen Almeers netwerk.

Investeren in onze jongeren
Bedrijfsleven en organisaties zitten te springen om goed opgeleid personeel. De toenemende digitalisering stelt nieuwe eisen aan het personeel. Hiertoe heeft Almere een prachtige economische troef in handen: de jonge (aankomende) beroepsbevolking. Om te kunnen voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt hebben we passender opgeleid personeel nodig, dan het reguliere onderwijsaanbod nu biedt.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Dat de Almeerse jeugd in Almere naar school kan en dus moeten er meer mbo-scholen komen met een diverser onderwijsaanbod en een passend aanbod van hoger- en universitair onderwijs, waarbij rekening wordt gehouden met het overige aanbod in de regio. Onder andere versterking en uitbreiding van het techniekonderwijs in Almere in alle onderwerwijsniveaus.
  • Prioriteit voor de versterking, toekomstbestendigheid en inzet voor een Leven Lang Ontwikkelen van het mbo.
  • Brede inzet van coaches op beroepsontwikkeling en sociale vaardigheden op de mbo- en hbo-scholen van Almere zodat er een betere aansluiting is bij wat werkgevers wensen.
  • Investeren in Almere als studentenstad door uitbreiding van het opleidingsaanbod in de kansrijke sectoren zowel op mbo- als hbo-niveau.
  • Betaalbare eenvoudige studentenhuisvesting. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de stad. Het is ook een schaars goed, dat primair voor Almeerse studenten beschikbaar moet zijn.
  • Jongeren kennis laten maken met kansrijke sectoren in de Flevolandse arbeidsmarkt door middel van het opzetten van een (digitaal)platform voor stages en werkopdrachten. En leerlingen en studenten vervolgens motiveren om zich op kansrijke beroepen te richten, die goed aansluiten op de vraag van de Flevolandse arbeidsmarkt.


Vruchten plukken van een diverse arbeidsmarkt
Uit onderzoek blijkt dat bedrijven en organisaties met een divers personeelsbestand beter presteren. Almere is een heel diverse stad; er leven maar liefst 146 verschillende nationaliteiten. In 2018 is in Almere 31,1% van de bevolking van niet-westerse afkomst. Daar moeten we dus de vruchten van zien te plukken! Helaas blijkt dat het opleidingsniveau van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond lager is dan gemiddeld en dat deze groep oververtegenwoordigd is in de WW- en bijstandsuitkering. Mensen met een arbeidsbeperking krijgen nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt. Het vinden van een stageplek en een baan blijkt voor deze groepen nog altijd een grote uitdaging. En zo gaat er veel waardevol arbeidspotentieel verloren.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Een campagne opzetten om ondernemers bewust te maken van de voordelen van diversiteit in hun bedrijf of organisatie en de potentie van deze groepen.
  • De coaches op het voortgezet, en middelbaar en hoger onderwijs, zoals beschreven bij Investeren in onze jongeren, met name ook voor deze groep inzetten.
  • Gelden uit de Europese en landelijk herstelfondsen inzetten voor om- en bijscholing van deze doelgroepen in kansrijke sectoren zoals onderwijs, techniek, logistiek en zorg.#

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.