Energie


Naast duurzaam bouwen en energiebesparing zal de toepassing van duurzame energie in de komende jaren veel aandacht vergen. Aansluiten bij bewonersinitiatieven heeft daarbij voor het CDA prioriteit. Windmolens worden in de bebouwde kom niet toegepast. De glastuinbouw in de Buitenvaart moet kansen krijgen voor grootschaliger toepassing van warmtekrachtkoppeling en alternatieve vormen van duurzame energie. Het CDA is in dit verband voor het onderzoek naar ultradiepe geothermie (dieper dan 5 km). Voor een stad die op weg is naar een toekomst zonder aardgas kan deze nieuwe energiebron ook kansen bieden voor de stadsverwarming zonder aardgas. Uit zorgvuldig uitgevoerd onderzoek moet eerst blijken dat de toepassing effectief en veilig is.
Almere kan een voortrekkersrol vervullen als pilotstad CO2-vrij vervoer. Elektrische oplaadpalen in alle parkeergarages en oplaadpunten voor e-bikes in alle fietsenstallingen is daar een onderdeel van. Het bevorderen van het fietsen verbetert de duurzaamheid nog meer en sluit hierbij naadloos aan.
Het gratis bewaakt stallen van fietsen moet mogelijk blijven in het centrum van de stad.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.