Financieel beleid

Financiën
Een verantwoord financieel beleid betekent dat een goede gezonde meerjarenbegroting die niet de rekening doorschuift naar de toekomst. De jaarrekening en begroting moet transparant en voldoende toegankelijk zijn voor raadsleden. De raad neemt het voortouw tot beleidswijzigingen. Dat vergt een andere instelling van het College. De belangrijke keuzes zullen door het hele jaar gemaakt worden en worden niet opgespaard tot de behandeling van de begroting. Naast de beoordeling van rechtmatigheid wordt het financieel beleid ook beoordeeld op de doelmatigheid en doeltreffendheid. Buiten de accountant kan de raad ook andere deskundigheid raadplegen. Het weerstandsvermogen wordt op peil gehouden. Lokale heffingen en leges worden geheven op basis van kostendekkend.

De gemeenteraad gaat terughoudend om met verhogen van de Onroerend Zaak Belasting, los van inflatiecorrectie. Het CDA staat alleen verhoging voor als dit nodig is om het onderhoud van de stad betaalbaar te houden.

Het CDA is tegenstander van onevenredige beloningen. Salarissen boven de wethouders norm en hoge ontslagvergoedingen passen niet bij zorgvuldig beheer van publieke middelen. In de voorwaarden aan instellingen die gemeentesubsidie ontvangen, worden voorwaarden op dit gebied opgenomen inclusief sancties van kortingen op de subsidie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.