Huiselijk geweld

Onveiligheid heeft veel impact op burgers. Slachtoffers van inbraken of berovingen hebben niet alleen te lijden onder materiële schade, maar meer nog door de aantasting van hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Dat geldt zeker ook voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Handhaving van de veiligheid is een van de belangrijkste kerntaken van de overheid.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Een schoon-heel-veilig buurtschouw om de twee jaar in alle wijken van Almere. Zodat bewoners, gemeente, BOA's , wijkagenten, jongerenwerk, zorgvertegenwoordigers gezamenlijk een wijk schouwen op risico's en beoordelen of en wie daarop moet handelen.
  • Uitbreiding van het politiecorps. In Almere is de politiecapaciteit in de laatste jaren niet meegegroeid met de aanwas van nieuwe bewoners en met de groei van de ernst van de criminaliteit. Bij uitbreiding van Almere of van extra politie-capaciteit vragende voorzieningen moet uitbreiding van de politiecapaciteit als randvoorwaardelijke eis gehanteerd worden.
  • Ruimte voor de wijkagent in samenwerking met buurtpreventieteams. De wijk speelt steeds meer een grote rol in het voorkomen van vandalisme, criminaliteit en geweld in de buurt. Onder de hangjongeren is een kleine groep die voor ernstige overlast zorgt door vernielingen in buurt en bus. Vroeg signaleren is belangrijk. De harde kern moet hard aangepakt worden. In samenwerking met de ouders wordt voor de meelopers gewerkt aan een traject waar scholing, integratie en werk centraal staan. Investeren in (dreigende) achterstandswijken is belangrijk.
  • Betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. CDA Almere heeft zich er met succes voor ingezet dat huiselijk geweld als een high Impact Crime wordt geclassificeerd en dus qua ernst gelijk is gesteld is aan andere ernstige geweldsmisdrijven. Almere is een van de steden waar huiselijk geweld het meeste voorkomt. CDA Almere wil gedegen onderzoek naar de oorzaken hiervan een zware vroeg signalerende aanpak. De doorontwikkeling van zorg- en veiligheidshuizen als belangrijke plek voor het bespreken van complexe problemen rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is tevens essentieel.
  • Normen en waarden zijn essentieel in een grote stad waar veel mensen bij elkaar leven. Elkaar aanspreken op asociaal gedrag, zoals vervuiling, hondenpoep e.d. hoort daarbij. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor opvoeders, scholen, politie en de gemeente. CDA Almere is een groot voorstander van stadsetiquette die we met hulp van ‘deep democracy’ samen bepalen. Het gezamenlijk afspreken en naleven van regels in flats, straten of buurten waar overlast ervaren wordt, helpt en voorkomt conflicten. Buurtcoaches moeten worden opgeleid om te helpen bij burenruzies.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.