Onderwijs

Het CDA staat pal voor vrijheid van onderwijs. De opvoeding van kinderen is een verantwoordelijkheid van hun ouders, maar naast het gezin vormt onderwijs ook een belangrijke bron van overdracht van waarden en normen. Daarom is het van fundamenteel belang, dat ouders keuzevrijheid hebben inzake de school voor hun kinderen. Een herkenbare en duidelijke identiteit geeft kleur aan een school. Het bijzonder onderwijs moet gekoesterd worden. Ouderbetrokkenheid is voor het CDA een onmisbare schakel in goed onderwijs. Oorspronkelijk betekende vrijheid van onderwijs dat ouders hun eigen school mochten oprichten. Dat is de meest ideale situatie omdat dan de betrokkenheid van ouders vanzelfsprekend is. Het CDA streeft een partnerschap na tussen ouders en leerkrachten. Gezamenlijk zijn ze er voor de kinderen. Omdat partnerschap succesvol te maken, zullen ouders en leerkrachten beiden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en de verantwoordelijkheden van de ander moeten respecteren. De gemeente een stimulerende rol spelen op het gebied van deskundigheidsbevordering, voorkoming van misstanden, voorkoming van schoolverzuim en voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Het samengaan van scholen in grotere onderwijsverbanden is niet altijd een verbetering. Wanneer scholen aan de getalsnormen voldoen moet fusie niet worden aangemoedigd.

Jeugdzorg instellingen moeten meer dan nu het geval is de leerkrachten betrekken bij de beoordeling en behandeling van gedragsafwijkingen van kinderen. De signalering door leerkrachten van ernstige gedragsafwijkingen of ernstig ontaarde thuissituaties is belangrijk.

Er is een tekort aan bevoegde leerkrachten met name in het voortgezet onderwijs. Onvoldoende betaalbare huurwoningen is een deel van het probleem. De gemeente stimuleert de vervulling van de vacatures door hulp bij het vinden van huisvesting voor de nieuwe leerkrachten die zich meerdere jaren aan een onderwijsinstelling wil verbinden.(2018)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.