Veiligheid

CDA Almere wil meer agenten in de wijk. Onveiligheid heeft veel impact op burgers. Slachtoffers van inbraken of berovingen hebben niet alleen te lijden onder materiële schade, maar meer nog door de aantasting van hun gevoel van veiligheid en zekerheid. Dat geldt zeker ook voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Handhaving van de veiligheid is een van de belangrijkste kerntaken van de overheid.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Een schoon-heel-veilig buurtschouw om de twee jaar in alle wijken van Almere. Zodat bewoners, gemeente, BOA's , wijkagenten, jongerenwerk, zorgvertegenwoordigers gezamenlijk een wijk schouwen op risico's en beoordelen of en wie daarop moet handelen.
  • Uitbreiding van het politiecorps. In Almere is de politiecapaciteit in de laatste jaren niet meegegroeid met de aanwas van nieuwe bewoners en met de groei van de ernst van de criminaliteit. Bij uitbreiding van Almere of van extra politie-capaciteit vragende voorzieningen moet uitbreiding van de politiecapaciteit als randvoorwaardelijke eis gehanteerd worden.
  • Ruimte voor de wijkagent in samenwerking met buurtpreventieteams. De wijk speelt steeds meer een grote rol in het voorkomen van vandalisme, criminaliteit en geweld in de buurt. Onder de hangjongeren is een kleine groep die voor ernstige overlast zorgt door vernielingen in buurt en bus. Vroeg signaleren is belangrijk. De harde kern moet hard aangepakt worden. In samenwerking met de ouders wordt voor de meelopers gewerkt aan een traject waar scholing, integratie en werk centraal staan. Investeren in (dreigende) achterstandswijken is belangrijk.
  • Betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. CDA Almere heeft zich er met succes voor ingezet dat huiselijk geweld als een high Impact Crime wordt geclassificeerd en dus qua ernst gelijk is gesteld is aan andere ernstige geweldsmisdrijven. Almere is een van de steden waar huiselijk geweld het meeste voorkomt. CDA Almere wil gedegen onderzoek naar de oorzaken hiervan een zware vroeg signalerende aanpak. De doorontwikkeling van zorg- en veiligheidshuizen als belangrijke plek voor het bespreken van complexe problemen rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit is tevens essentieel.
  • Normen en waarden zijn essentieel in een grote stad waar veel mensen bij elkaar leven. Elkaar aanspreken op asociaal gedrag, zoals vervuiling, hondenpoep e.d. hoort daarbij. Hier is een belangrijke taak weggelegd voor opvoeders, scholen, politie en de gemeente. CDA Almere is een groot voorstander van stadsetiquette die we met hulp van ‘deep democracy’ samen bepalen. Het gezamenlijk afspreken en naleven van regels in flats, straten of buurten waar overlast ervaren wordt, helpt en voorkomt conflicten. Buurtcoaches moeten worden opgeleid om te helpen bij burenruzies.
  • Dat iedereen zichzelf kan zijn in de openbare ruimte. Daarom hebben wij het initiatief genomen om van Almere een Safe Streets stad te maken. Straatintimidatie is niet normaal en wordt in Almere niet getolereerd.
  • Dat inwoners signalen van ondermijning anoniem kunnen melden. Om ondermijning tegen te gaan hebben we alle oren en ogen in de stad nodig. Maar inwoners moeten wel weten wat te doen. Wij willen dat onze inwoners voorlichting krijgen over ondermijning, concrete voorbeelden en waar ze signalen anoniem kunnen melden.
  • Dat (mobiel) cameratoezicht een mogelijkheid is om in te zetten op plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties. Cameratoezicht werkt preventief, draagt bij aan de veiligheidsbeleving en ondersteunt de opsporing van daders
  • Een effectievere aanpak van woonoverlast. Woonoverlast is een serieus probleem wat het woongenot van mensen in buurten ernstig kan aantasten. Vaak ken het alleen maar slachtoffers. Degene die overlast veroorzaakt doet dat vaak niet uit weelde, de mensen er om heen die er onder lijden kunnen vaak geen kant op. Wij willen aanvullende maatregelen en met name snelle interventiemogelijkheden. De inzet van de vrijwillige buurtbemiddeling en opleiden van buurtcoaches is daarbij essentieel (zie ook onder 6.e).
  • CDA Almere wil extra formatie voor handhavingscapaciteit en wil dat onze oren en ogen van de stad een plek krijgen in beleidsontwikkeling en regelgeving. Duidelijk is dat er in het publieke domein steeds meer en vaker eisen gesteld worden aan gedrag van mensen. Coronamaatregelen, Safe Streets, uitgaanspubliek, overlast, zwartrijden het vraagt allemaal om handhaving. De BOA’s zijn van ‘hulpje van de politie’ een volwaardige en onmisbare beroepsgroep geworden. En handhaving is uiterst belangrijk om te zorgen dat de mensen van goede wil gemotiveerd blijven om te doen wat gevraagd wordt en de goede niet onder de kwade te laten lijden.
  • Bij de onderzoeken naar legalisering van softdrugs moet de vraag: "leidt het tot een vermindering van het aantal verslaafden" leidend zijn.
  • Vuurwerk reguleren door vuurwerkverenigingen, en (wens)ballonnen verbieden. De schade aan de natuur, omgeving en de algemene gezondheid van sommige tradities zijn helaas erg hoog. Mogelijk te hoog. Tegelijkertijd erkennen we de enorme waarde die uitgaat van tradities, zoals het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling en gaat een verbod de illegale handel en overlast niet tegen; integendeel. CDA Almere wil het midden vinden door vuurwerk te reguleren en vuurwerkverenigingen per wijk ruimte te geven vuurwerk af te steken onder vooraf gestelde voorwaarden.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.