Wonen

CDA Almere wil Almeerders voorrang geven bij aankoop van een nieuwbouwwoning. Het is code rood op de woningmarkt. Ontwikkelaars bouwen voor de hoogste winst, niet voor de grootste behoefte. Daarnaast is er een plicht vanuit Den Haag om nieuwkomers op te vangen. Het resultaat: een onacceptabele lange wachtlijst voor woningen voor Almeerders in een crisissituatie, voor de jeugd van Almere en voor ouderen die nu gedwongen worden uit Almere te vertrekken. Daarnaast is er een slecht toegankelijke woningmarkt voor jonge koopstarters, middeninkomens en senioren.

Opkomen voor woonbelangen Almeerders van nu
Almere wordt gezien als de oplossing voor de woningnood in de Randstad. Dat is wat Almere heeft gemaakt tot wat het nu is; een plek waar veel mensen (met een modaal inkomen) een prachtige plek vonden en vinden om te wonen. Die plek willen we nog steeds bieden. Maar Almeerders hebben ook eigen wensen en behoeften op het gebied van wonen. Dus kijkt CDA Almere verder dan ‘het geld en de economie’ en vooral ook naar het ontwikkelen van de samenleving. Dat Almere een plek is en blijft waar je met familie, vrienden en buren prettig kunt wonen. Waar ook je kinderen een mooi huis kunnen vinden en je ouders die zorg nodig hebben een plek kunnen houden. CDA Almere wil dat zorgen voor elkaar ook in woonvormen makkelijk wordt gemaakt in plaats van ingewikkeld.

 • Daarom wil CDA Almere:
  • Meer bouwen voor Almeerders, woningen eerlijker verdelen met meer crisiswoningen voor Almeerders. Creatieve oplossingen zoals het verplaatsen van de hoogspanningslijn 380kV Diemen - Lelystad moeten serieus worden overwogen.
  • Scheefwonen tegengaan door scheefwoners de mogelijkheid te geven hun sociale huurwoning zelf te kopen. Of door hen een alternatief te bieden in een gereguleerde huurwoning.
  • De doorstroom in de stad stimuleren door bijvoorbeeld het bouwen van betaalbare koopwoningen, ruimte voor leefgemeenschappen in de stad zoals ‘ouderenhofjes’ analoog aan begijnhofjes en gemeenschappen voor specifieke doelgroepen in zorg en leefstijl. Ook steunen wij particuliere wooninitiatieven waarbij vanuit groepen Almeerse kopers wordt gekeken wat de behoeften zijn en deze te realiseren, zoals bijvoorbeeld een knarrenhof. Hiertoe hebben we per amendement ruimte voor geschapen in Pampus Hout.
  • Bij nieuwbouw stimuleren om klimaatneutraal en levensbestendig te bouwen.
  • Uitbreiden kan niet zonder voorzieningen: bij nieuwe stadskernen moet er eerst worden gezorgd voor voorzieningen die essentieel zijn voor welzijn en wonen. Anders bouwen we niet!
  • Bouwen voor nieuwe generaties: veel jonge Almeerders kunnen in hun eigen gemeente geen koopwoning vinden. Daarom vinden wij dat er creatief moet worden gekeken naar oplossingen hiervoor. Bijvoorbeeld projecten waarbij betaalbare woningen voor Almeerse starters worden gebouwd, zoals drielaags prefabwoningen op een kleine kavel.
  • Koop voor huur: CDA Almere is ervoor om het aandeel koopappartementen goedkoper dan 300.000 euro te vergroten ten koste van middenhuur. Zodat deze woningen beschikbaar komen voor Almeerse starters (in combinatie met een starterslening).
  • Zelfbewoningsplicht: CDA Almere heeft met een motie kopers van woningen en sociale huur woningen, die te koop worden aangeboden in Almere, verplicht deze zelf te bewonen voor een de duur van vier jaar.
  • Almeerders voorrang geven bij de koop van nieuwe koopwoningen zodra een wet die in januari in stemming wordt gebracht in Den Haag, van kracht wordt.
  • Dat woon/zorg initiatieven, dus woonvormen waarbij mensen voor elkaar willen zorgen en gezelligheid zoeken, in alle prijsklassen beschikbaar komen. Dat er een voorziening komt voor de financiering van gemeenschappelijke ruimten.
  • Dat er een centraal punt komt waar wooninitiatieven van particulieren aangemeld kunnen worden en begeleiding voor het initiatief door de bureaucratische route heen; De looptijd voor dit type initiatieven is veel te lang en moet verkleind worden.
  • Dat toereikende aantallen betaalbare huurwoningen beschikbaar komen voor speciale aandachtsgroepen, met een goede spreiding over in principe alle wijken van Almere. En dat bij nieuwe wijken hier bij voorbaat in de planvorming rekening gehouden wordt.#

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.