23 februari 2018

Laatste Raadsvergadering periode 2014-2018. Geen Olympisch record!

Laatste Raadsvergadering periode 2014-2018. Geen Olympisch record!


Het leek een latertje te gaan worden deze raadsvergadering omdat er heel veel bespreekpunten waren. De start was om 19 uur met de afspraak om uiterlijk 24 uur af te sluiten. Mochten er dan nog punten zijn, dan stond 7 maart a.s. als reserve datum voor de afronding van deze Raadsvergadering gepland. Maar zover kwam het niet. Dus er was geen sprake van een ‘’Olympisch record’’.
De start was goed en het tempo strak. Bij de vaststelling van de agenda werden er zes stukken als hamerstukken aangemerkt. Over die punten is de Raad het eens en is dan het besluit genomen.
Wethouder Kuiken gaf in het kort een overzicht van het gebruik van voorzieningen in het sociale domein. Een positieve ontwikkeling, m.u.v. de jeugdhulp. Daar is sprake van een toename. Wethouder Le Roy nodigde de Raad uit voor de opening van de Multifunctionele steiger op 15 maart a.s. Deze cruisesteiger past bij de ontwikkeling van toerisme in de Willemshaven.


In het vragen halfuurtje vroeg het CDA om de reanimatie cursus voor vrijwilligers om de AED’s goed te kunnen bedienen gratis aan te bieden. Dit bevordert de effectieve inzet van de AED’s. De wethouder gaf aan dat nu eerst de basiscursus (€ 35,-) vergoed wordt en als er geld wordt vrijgemaakt in 2019 ook voor de herhaalcursus. Op verzoek van het CDA gaat wethouder Boon nog eens bekijken of de verwijzing op de borden richting het haventerrein (rotonde Haulewei) nog beter kan voor Oost Europese chauffeurs. Zij nemen nl. nog vaak de route naar de Haulewei en dit levert gevaarlijke situaties op.


Bij de Kaderbrief voor de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) toonde het CDA begrip voor de oplopende kosten. Voor een slagvaardige en goed toegeruste organisatie (mensen en materieel) is dit nodig. Het CDA vroeg wel extra aandacht voor de voortdurende kostenbeheersing op de overhead- en andere meerkosten (zgn. stofkam operatie). Ook vroeg het CDA aandacht voor de aanwezigheid van voldoende bluswater in het buitengebied, m.n. bij boerderijen.


Bij de herziene begroting 2018 Fryslân West (lees voormalige sociale werkvoorziening, Empatec) heeft het CDA met andere partijen sterk gepleit voor nauwe en goede samenwerking tussen de gemeenten in deze Gemeenschappelijke Regeling (GR). Alleen op die manier kunnen op lokaal niveau zoveel mogelijk resultaten worden behaald. Dit is beslist nodig voor de betreffende doelgroep, mensen met een beperking. De wethouder gaf aan de doelen te willen behalen. Wel gaf hij aan dat de subsidies dalen en de kosten oplopen. Dit zal op termijn steeds meer kosten voor de gemeenten betekenen. Omdat het CDA in de landelijke discussie op dit punt ziet dat de centrale overheid de lokale overheid overvraagt (kosten en inzet zijn niet in balans) en de doelen – nl. mensen met een beperking aan het werk houden – niet voldoende lukken, heeft het CDA bepleit dit punt krachtig naar de centrale overheid terug te spelen. En te bepleiten om de SWV in oude vorm op dit punt weer in te voeren. Alleen op die manier komen de mensen waar het hier om gaat en de bedrijven die dit ook kunnen tot hun recht.


Het zgn. Paraplubestemmingsplan, met als kerndoel meer grip op het langparkeren te verkrijgen, werd na discussie door een meerderheid van de Raad aangenomen.
De Zaagtandsteiger wordt voor een groot bedrag (bijna 3 miljoen euro, deels met subsidie) door de gemeente nu voortvarend aangepakt. De gehele Raad stemde hier mee in. Immers de Visserij in Harlingen moet goed gefaciliteerd blijven.


Het aangepaste initiatief voorstel Fries Blauw (van de coalitie met D’66, CU en VVD) kreeg na ruime toelichting van het doel (toerisme) en de aanpassing (minder risico voor de gemeentelijke aankoop van obligaties) ruime steun. Harlingen krijgt er een beleefcentrum bij van Harlinger Aardewerk.
Het CDA initiatie Tegel eruit en boom erin kreeg unanieme steun. Van dit voorstel, met vele andere ‘’groen ontwikkelingen’’ wordt Harlingen mooier, klimaat bewuster en is beter bestand tegen water overlast.


Ten slotte: enkele moties van de WADP m.b.t. de REC (continu meting) werd aangehouden en de bodemdaling kreeg geen steun. De Raad was van mening dat op de voorlichtingsavond te Trebol op 20 februari jl. al duidelijk werd, dat er landelijke een betere regeling wordt opgezet.
De zgn. statiegeld alliantie haalde het Raadsbreed. Een goede steun voor de inzet van GL om een begin te maken op zwerfafval aan te pakken. Vele gemeenten steunen dit ook. Met elkaar doen gemeenten zo een oproep aan de Tweede Kamer om zwerfafval nu eens afdoende landelijke aan te pakken.
Een motie om te onderzoeken of de misthoorn weer geplaatst kan worden – onder zeer strikte voorwaarden – werd Raadsbreed aangenomen. Wel vindt het CDA het heel belangrijk dat er geen overlast optreedt. De BM pakt dit op met de toezegging dat de vorige discussie rond de misthoorn sterk wordt meegewogen.

Harmen Bloemhof, CDA fractie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.