08 april 2020

Raadsvergadering 8 april 2020

Harlingen – Algemene plaatselijke verordening, intrekking havengeldverordening, verantwoording fractievergoedingen, verordening duo-commissielidmaatschap, rechtspositie raadsleden, herziene begroting Sociale Dienst, adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, ontwerp bestemmingsplan Oosterhof, de Kadernota en 2 begrotingswijzigingen

Door de impact en maatregelen vanwege de uitbraak van het coronavirus, is de raadsvergadering van 18 maart komen te vervallen. Daarnaast is ook de raadscommissie van 25 maart gecanceld.

Er is gezocht naar een werkwijze/methode waarbij we als gemeenteraad toch voorstellen kunnen behandelen en raadsbesluiten kunnen nemen voor onze gemeente. De werkzaamheden gaan grotendeels wel door en er zijn externe partijen die afhankelijk zijn van besluitvorming door de raad.

De raadscommissie is schriftelijk behandeld deze keer. Gemeenteraadsfracties hebben de mogelijkheid om bij de behandeling van nieuwe voorstellen technische vragen te stellen over de inhoud. Dit gebeurd voordat de raadscommissie plaatsvindt in de raadszaal. In de raadszaal kunnen vervolgens nog politieke vragen worden gesteld. Het gaat hierbij om vragen met een politiek karakter, bijvoorbeeld omdat er een mening of opvatting wordt gevraagd. Met de informatie van de technische en politieke vragen vormen de fracties hun standpunt over het te nemen besluit van een voorstel.

De vergadering van vanavond is een combinatie geworden van de voorstellen van 18 maart en de voorstellen die al gepland stonden voor 8 april. Vanwege het feit dat niet alle raadsleden in de raadszaal kunnen zitten met een afstand van anderhalve meter, is gekozen om met een minimale meerderheid (met een moeilijk woord: quorum) en zonder publiek de raadsvergadering geldig te verklaren. Alleen de fractievoorzitters waren aanwezig met uitzondering van dhr. Erents. Hij werd ‘vervangen’ door een lid van een andere fractie om zo toch een meerderheid te krijgen. Daarom is vooraf de keuze gemaakt om alle raadsvoorstellen waarbij een debat is aangevraagd uit te stellen en alleen te kiezen voor de raadsvoorstellen die elke afzonderlijke fractie als hamerstuk (voorstel zonder debat of bijdrage)heeft voorgesteld en voorstellen met een korte stemverklaring. Ook het indienen van amendementen en moties waren voor deze vergadering niet mogelijk. Daaruit kwam het onderstaande lijstje:

Hamerstukken

Wijziging APV - Een verbod op het gebruik van lachgas in openbare gebied

Intrekking havengeld verordening - Met de verzelfstandiging van de haven heeft de Port of Harlingen de economische eigendom van een deel van het havengebied verkregen. In de havenovereenkomst is bepaald dat het heffen en innen door de POH zal worden gedaan. Dit heeft tot gevolg dat de havengeldverordening die reeds door de raad was vastgesteld, ingetrokken kan worden.

Fractievergoeding 2019 – Iedere fractie krijgt elk jaar een vastgesteld bedrag ter beschikking om zijn/haar raadsactiviteiten van te bekostigen, voor een deel afhankelijk van het aantal raadsleden. Hiervan kunnen onderzoeken worden betaald of het huren van een vergaderlocatie voor  fractievergaderingen of andere activiteiten die direct met de fractie te maken hebben. Over de uitgaven moet elke fractie verantwoording afleggen d.m.v. een overzicht met bijbehorende specificaties. De verantwoording is goedgekeurd.

Verordening op het duo-commissie lidmaatschap - Sinds 2010 is de verordening duo-commissieleden gemeente Harlingen in werking getreden. Duo commissieleden zijn leden van een eenmansfractie die ter ondersteuning o.a. aan een commissievergadering mogen deelnemen of bij een informatieve bijeenkomst mogen aansluiten. Intussen zijn er wettelijk en praktisch een aantal zaken gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in de nieuwe verordening doorgevoerd.

Verordening rechtpositie raads- en commissieleden – Het nieuwe rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is zodanig gewijzigd, dat de oude verordening niet meer aansluit. Een nieuwe verordening was daarom noodzakelijk. In de verordening staan een aantal nieuwe zaken opgenomen zoals een vergoeding voor de vertrouwenscommissie, enquêtecommissie, vergoeding bijzondere commissies en een verzekering raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

Voorstellen met een korte stemverklaring

Herziene begroting Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslan – Ten opzichte van de eerste begroting 2020 is er sprake van een fors hogere uitgave voor met name de jeugdzorg en WMO. Er zijn maatregelen genomen die ertoe leiden dat de kostenontwikkeling zich uiterlijk in 2021 stabiliseert. Bij het aannemen van dit voorstel wordt door de raad een zienswijze ingediend gericht aan het Algemeen Bestuur (AB) van de dienst Sociale zaken i.v.m. de oplopende kosten en spreekt hiervoor haar zorgen uit. Hendrik Sijtsma deed namens het CDA nog een stemverklaring, dat het CDA het voorstel gaat aannemen omdat de dienst verder zal moeten met haar werkzaamheden, maar we weten ook dat door de coronacrisis alle uitgangspunten die in het voorstel staan allang achterhaald zijn. Graag horen wij hoe de raad op de hoogte wordt gehouden over de impact van de periode waar we nu in zitten. Het CDA verwacht van de dienst mogelijk een onorthodoxe aanpak voor iedereen die nu en de komende periode zwaar worden getroffen door deze crisis. Voorstel aangenomen.

(her) Benoeming commissieleden ruimtelijke kwaliteit - in het kader van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem (GR) wordt een voorstel gedaan voor ontslag, benoeming en herbenoeming van een aantal leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Iedere 3 jaar vindt een roulatie van de leden van deze commissie plaats. De gemeenteraad benoemt en ontslaat leden van de welstandscommissie. De door het Algemeen bestuur voorgedragen personen is met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Ontwerp bestemmingsplan Harlingen Oosterhof – Op 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad het voorontwerp bestemmingsplan vastgesteld. Op basis van het geldende bestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling niet mogelijk. Met het vaststellen van dit nieuwe bestemmingsplan kan er een concreet bouwplan mogelijk worden gemaakt en kan de omgevingsvergunning naar de aanvrager worden gestuurd. Op het terrein waar voorheen een tuincentrum heeft gestaan, worden 25 appartementen gerealiseerd. Met meerderheid van stemmen is dit voorstel aangenomen.

Kadernota – De kadernota is bedoeld om algemene uitgangspunten en kaders te stellen voor de begroting 2021 en meerjarenraming van 2022 t/m 2024. Na het vaststellen van deze kaders en uitgangspunten door de raad, kunnen de ambtenaren en het college de begroting verder uitwerken die in oktober in de raad wordt behandeld. Het CDA wilde nog graag iets toevoegen aan de kadernota d.m.v. het indienen van een motie. De betreffende motie zullen we in de eerstvolgende raadsvergadering gaan indienen.

Begrotingswijziging – Er stonden als laatste nog 2 begrotingswijzigingen op de agenda. Aan de raad werd een voorstel gedaan om geld beschikbaar te stellen om het schoolgebouw de Diamant te slopen. Na de sloop van de opstallen en het opnieuw inrichten van het terrein, krijgt deze locatie een nieuwe bestemming.

De stichting Bescherming Historisch Harlingen vraagt de gemeenteraad naast een al door de provincie toegezegde bijdrage van € 12.500,- om een gemeentelijke bijdrage van € 27.500 per jaar (2020-2021) inzake uitbreiding van het meetnet en het monitoren van de uitkomsten hiervan. Vanaf 2022 wordt dit een structurele bijdrage van € 12.500,- per jaar. Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd. Beide begrotingswijzigingen zijn aangenomen.

Op 6 mei zal naar alle waarschijnlijkheid een digitale raadsvergadering plaatsvinden waarbij wel debat zal plaatsvinden. De agenda zal eind april gepubliceerd worden.

Op korte termijn ontvangt de gemeenteraad een Raadsinformatiebrief waarin wij geïnformeerd zullen worden over alle steunmaatregelen en overige corona maatregelen die door de gemeente zijn genomen.

 

Blijf gezond en zie naar elkaar om

Wij wensen u fijne Paasdagen!

Namens de fractie van CDA: Hendrik Sijtsma, Reynold Bontes en Sietse Zoodsma

 

                                                                    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.