09 november 2017

Sociaal betrokken en verwarrend rijk. 9 november 2017

Sociaal betrokken en verwarrend rijk.

De raadsvergadering van 8 november zal de geschiedenis is gaan als rijk en rommelig, maar ook sociaal lekker bezig. Eerst de mededeling dat Harlingen op het gebied van Zorg en Welzijn mee doet aan een breed onderzoek in de ouderenzorg en aan buurtgericht werken. Dat is positief. Breed onderzoek kan leiden tot nog betere aanpak en resultaten.

Daarna enkele vragen van de raad. Van het CDA over de directe beschikbaarheid van voldoende bluswater bij grote uitslaande branden. M.n. in het buitengebied van groot belang. Dit wordt door de Burgemeester besproken in de Veiligheidsregio Friesland (VRF). Van D’66 over de voortgang van Tiny Houses. Dit krijgt binnenkort een (beleids)vervolg. Daarna volgt verdere uitvoering.

In het onderzoek van de Rekenkamer (RKC) kwam Harlingen voor wat betreft de WMO er met een ruime voldoende uit. Het CDA heeft het belang van goede afstemming tussen het gebiedsteam en de dienst sociale zaken benadrukt. Daarnaast gepleit voor het overnemen van een aantal aanbevelingen uit het RKC rapport en dat van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). De wethouder onderkent dit.  Op deze manier wordt de WMO verder verbeterd en dit komt alle betrokkenen (cliënten, hulpverleners en mantelzorgers) ten goede.

Het dorpshuis de Bijekoer te Wijnaldum krijgt van de gemeente een subsidie van €75000,00 euro. Dit is een steun in de rug om het dorpshuis up to date te renoveren en uit te breiden. De raad is trots op Wijnaldum met hun initiatief, hun inzet en straks het resultaat. Een dorpshuis dat de mensen, de mienskip verbindt.

De belastingverordeningen en de parkeerverordening aanpassen leek, in deze tijd dat het met de gemeente Harlingen financieel heel goed gaat, een fluitje van een cent.

Maar enkele amendementen en moties brachten ons in verwarring. Iedereen ging zich nl. rijk rekenen en dan gaat het ingewikkeld en rommelig worden. Beslist geen Paradise papers, maar wel veel discussie, schorsingen en een verdeelde raad.

De hondenbezitters krijgen nog niet direct een voordeeltje, maar misschien op termijn. De wethouder komt met een voorstel. Parkeren op de Willemshaven wordt aantrekkelijker voor dagjesmensen en de 1e bedrijfsparkeervergunning gaat p.j. €225,- naar beneden. Vooral de harde werkers in bedrijven en ZZP-ers zullen dit waarderen.

Deze voordeeltjes vielen vooral omdat de begroting 2018 hiervoor volgens de raad ruimte biedt. Maar de wethouder waarschuwde voor een kleinere algemene reserve. Dat is dan ook weer de rol van de penningmeester: goed op het geld passen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.