12 december 2013

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAAD 2014 CDA-HARLINGEN

Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Verkiezingen waarbij het gaat over zaken die dichtbij huis spelen. Het gaat om de bewoners in alle dorpen en kernen, met hun families en gezinnen, hun scholen en verenigingen.

Waar staat het CDA voor?

Het CDA is een brede volkspartij, geworteld in alle lagen van de samenleving. Christendemocraten hebben een christelijk mensbeeld, met de Bijbel als inspiratiebron en het evangelie als richtsnoer voor het politieke handelen.Bij het maken van keuzes staat bij het CDA de mens centraal. Het gaat om de betrokkenheid van mensen bij hun gemeente, dorp, wijk, gezin, school, bedrijf of vereniging. Daardoor ontstaat draagvlak voor ontwikkelingen binnen de gemeente. Uitgangspunten voor ons bestuurlijk en politiek handelen zijn gebaseerd op het sociaalchristelijk gedachtengoed, waarin “rentmeesterschap” centraal staat. Daarnaast behoren begrippen als “gerechtigheid” en “solidariteit”, "zorg, respect en verantwoordelijkheid voor elkaar" tot de wezenskenmerken van het CDA.

Het CDA zal zich in de komende raadsperiode op basis van deze uitgangspunten politiek positioneren. Daarnaast willen we een vijftal bewegingen in gang zetten:
-  Van vrijblijvend naar betrokken;         mensen maken hun leefomgeving
-  Van grenzen naar ruimte;                   minder regels meer mogelijkheden
-  Van nazorg naar voorzorg;                 voorkomen is beter dan genezen
-  Van polarisatie naar participatie;        mensen samen brengen
-  Van consumeren naar waarderen;      niet alles is in geld uit te drukken

Onderaan deze pagina kunt u het verkiezingsprogramma downloaden.

Dit programma is op onderdelen samen met de CDA afdelingen van het Bildt, Franekeradeel en Menaldumadeel opgesteld. Dit is gedaan vanuit het besef dat samenwerking kracht en inspiratie oplevert.

Wij hopen van harte dat vele kiezers zich in ons programma zullen herkennen en dat zij mede op grond daarvan bij de komende verkiezingen hun stem op het CDA zullen uitbrengen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.