27 oktober 2021

Algemene Beschouwingen

Harlingen, 27 oktober 2021

Geachte inwoners, geacht college, geachte raad van de gemeente Harlingen,

We zijn begonnen aan het laatste jaar van deze bestuursperiode. Terugkijkend zijn we niet ontevreden over de financiële positie van onze gemeente en de beleidswensen die zijn gerealiseerd. De gemeente ligt er mooi bij. De voorliggende begroting is er een met perspectief!

Mede door de afwikkeling Westergo CV/BV en de precariogelden van Liander had de jaarrekening van 2020 een positief resultaat. Dit zijn echter eenmalige inkomsten. Aandacht moet er blijven voor het verruimen van de begroting met structurele middelen

De diverse personeelswisselingen die er momenteel plaatsvinden worden door ons nauwlettend gevolgd. Dit hoeft natuurlijk geen zorgelijke situatie te zijn, als de bezetting, werkplezier en effectiviteit daarmee maar niet in het gedrang komen. Verloop heeft vele oorzaken, zowel intern als extern. Er kan sprake zijn van natuurlijk verloop en vrijwillig of gedwongen vertrek. Het CDA gaat ervan uit dat de oorzaak van het verloop bekend is bij het college. De externe inhuur door het niet tijdig in kunnen vullen van vacatures baart onze zorgen. We hebben daar vorig jaar al op geattendeerd. We zien uit naar de opnieuw in te richten arbeidsmarktpositie (aantrekkelijk werkgever) toegezegd door de burgermeester, met dan voornamelijk oog voor jonge professionals. Deze professionals zou je zelf kunnen interesseren door een afstudeerstage of leerbaan aan te bieden d.m.v. gastlessen te verzorgen op de hogeschool. 

In  het economisch actieplan moet de rol van de gemeente duidelijk zijn, zij moet fungeren als vliegwiel/aanjager. In de aanloop heeft de gemeente een regiefunctie, die later over moet gaan naar een faciliterende functie. Het CDA heeft vertrouwen in het plan en de aanpak. Het is een plan met veel kansen. Het MKB en de netwerkpartners zullen dit uiteindelijk over moeten nemen. Afhankelijk van de evaluatie na 2 jaar, zal moeten blijken of het zinvol is om door te gaan.

Toerisme: Het CDA ziet dat we op de goede weg zijn, steeds meer toeristen weten Harlingen te vinden. Wel heeft het CDA grote zorgen over de vele vacatures bij de Harlinger ondernemers die annex zijn met het toerisme. Deze Harlinger ondernemers hebben de arbeidskrachten harder nodig dan ooit tevoren. Jongeren en lokale werknemers moeten beter gemotiveerd en gestimuleerd worden om de handen uit de mouwen te steken voor de lokale ondernemers. Als die ontwikkeling stagneert, dan keert de wal het schip.

Ontwikkeling Westerzeedijk gaat goed. De invulling van recreatiewoningen, de aanleg van het balklandpark en de mooie uitbreiding van de camping geven de Westerzeedijk een boost. Het CDA hoopt dat op termijn dagrecreatie aan de Ontwikkeling Westerzeedijk zal worden toegevoegd. Het CDA zou dit graag zien in de vorm van een survivalbaan/free running. Het CDA vindt het een gemiste kans dat in het kielzog van de plannen voor een betere huisvesting van de organisatie het onderdeel Buitendienst niet wordt meegenomen. Het College zou daarvoor in de visie van het CDA alsnog een visie moeten ontwikkelen!

Transitie warmte RES: Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en overheden moeten wij eind 2021 een transitievisie warmte klaar hebben. Daarin staan voorstellen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. De Transitievisie Warmte geeft richting in de aanpak en het bevat ook een stappenplan. Het CDA wil benadrukken dat de focus niet zozeer moet liggen op gasvrij, maar de eerste stap is CO2  reductie door te isoleren. Eerst moet maar eens duidelijk worden wie de rekening betaalt voordat er definitieve keuzes gemaakt kunnen worden.

Het CDA is blij met de uitbouw van de Waddenhal. De binnensportverenigingen worden hiermee goed gefaciliteerd. Wat het CDA betreft mag de Waddenhal een regionaal karakter krijgen.

Het inzicht dat gemeenten een eigen verantwoordelijkheid dragen voor biodiversiteit begint bij ons ook door te breken. Het onderhoud in het openbaar gebied en het groenonderhoud is bezig met een transitie. Alhoewel het nog zoeken is naar de juiste methode en het juiste  materieel, stond afgelopen voorjaar en zomer het openbaar gebied mooi in bloei met dank aan de plantsoenendienst. We willen de aandacht wel vestigen op de veiligheid van het verkeer i.c.m. biodiversiteit o.a. het tijdig maaien van (midden)bermen en kruispunten. Houd rekening met kwaliteit van het Harlinger bos en de stadsparken.

Het woonprogramma – Woningnood is in heel het land een heet hangijzer, dit is in Harlingen niet anders. Er is het afgelopen jaar/ jaren veel gebouwd maar de geluiden dat starters en doorstromers moeilijk een woning in Harlingen kunnen krijgen wordt steeds luider. Dit geldt zowel voor koop als (sociale)huur. College moet alles op alles zetten om ruimte te krijgen om uit te breiden. Het CDA is van mening dat Harlingen zichzelf verkoopt en dat we niet te bang moeten zijn door ons te verschuilen achter de demografische ontwikkelingen.

Wij zien uit naar de cultuurvisie en het uitvoeringsplan die we via een separaat raadsvoorstel in de gemeenteraad zullen behandelen. Wellicht zijn er meerdere initiatieven/invullingen mogelijk, dan alleen maar blind te staren op het kostbaar verduurzamen van het Entrepotgebouw. Het is goed te zien dat het college bereid is de portemonnee te trekken voor cultuureducatie, voor het CDA is cultuur educatie voor kinderen net zo belangrijk als natuureducatie.

Dit is onze laatste algemene beschouwingen van deze bestuursperiode. Terugkijkend over de gehele bestuursperiode, kunnen wij als raad trots zijn op alle projecten die gerealiseerd zijn of in de steigers zijn gezet. Naast de vele ontwikkelingen, hebben wij 4 jaar lang actief onze  bestuurlijke inzet getoond in het bezoeken van de vele (inloop) bijeenkomsten. Moties, amendementen en initiatiefvoorstellen ingediend en aandachtspunten aan de orde gebracht door de vele technische-, politieke en rondvragen in de raads- en commissie vergaderingen.

Lokale politiek betekent voor ons vanzelfsprekend om gebruik te maken van de kracht van de lokale samenleving en ons daarbij in te blijven zetten voor een fijne leefomgeving en goed zorgen voor elkaar!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.