15 november 2020

Verslag Raadsvergadering woensdag 11 november

 

Harlingen – Wijziging Sociale Dienst, verordeningen sociaal domein, belastingverordeningen 2021, mobiliteitsvisie en parkeerverordening 2021.

 

 

Wijziging regeling sociale dienst

In 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om de gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân om te vormen naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Doel is dat de gemeenteraad weer sturing en grip krijgt op belangrijke keuzes in het sociaal domein. Om deze besluitvorming te formaliseren is een wijziging van de bestaande gemeenschappelijke regeling (GR) nodig. Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2021 zelf weer de zeggenschap over de begroting en het beleid van het sociaal. De Dienst wordt een bedrijfsvoeringsorganisatie, die de gemeenten ondersteunt in de uitvoering van de wet- en regelgeving op het sociale domein. Sietse Zoodsma gaf aan dat het CDA benieuwd is waar de accenten in het beleid worden gelegd anders dan wat het nu ook al is. Anders had je ook niet hoeven om te vormen. Het CDA vroeg alleen nog aandacht voor de beleidspool, om de beleidsmedewerkers die werken voor de deelnemende 4 gemeentes niet teveel te verspreiden uit het oogpunt van kennis, capaciteit en slagvaardigheid. Het voorstel werd door alle raadsfracties aangenomen.

Verordeningen sociaal domein

Dit voorstel vloeit voort uit het voorgaande aangenomen voorstel. Omdat de gemeente heeft ingestemd om vanaf 1 januari zelf weer het beleid vast te stellen, ben je ook direct verantwoordelijk voor de uitvoering van onderstaande verordeningen.

 · de verordening maatschappelijke ondersteuning · de verordening jeugdhulp · de afstemmingsverordening Participatiewet, Bbz 2004, IOAW en IOAZ · de re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ · de verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ · de handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ · de verordening loonkostensubsidie Participatiewet · De verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet · De verordening individuele studietoeslag Participatiewet.

Sietse Zoodsma vroeg aan wethouder Schoute wanneer hij inhoudelijk de verordeningen aan de gemeenteraad zou voorleggen. Deze vaststelling is namelijk een formaliteit om het voor 1 januari geregeld te hebben. Het CDA is van mening, dat als je ergens verantwoordelijk voor wordt, je het ook met de inhoud eens moet zijn en met z’n alleen over de inhoud moet kunnen praten. In eerste instantie probeerde de wethouder dit voor zich uit te schuiven, gelukkig werden we gesteund door andere partijen. In het voorstel staat: De inhoud van beleid en dus ook de discussie daarover, staat na het omvormingsproces op de agenda van uw raad. Dat is nogal een vaag begrip en niet concreet. Daarna melde de dhr. Schoute dat hij medio december de raad zal informeren over het verdere proces. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Belastingverordeningen 2021

Ieder jaar worden de tarieven van de gemeentelijke heffingen opnieuw vastgesteld. In de begroting 2021 is rekening gehouden met een verhoging van de gemeentelijke heffingen van 1,5%.

Er werd de raad gevraagd om de onderstaande belastingen vast te stellen:

1. De "Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende zaakbelasting 2021" vast te stellen;

2. De "Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2021"vast te stellen;

3. De "Verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2021" vast te stellen;

4. De "Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2021" vast te stellen;

5. De "Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten 2021" vast te stellen;

6. De "Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2021" vast te stellen; 7. De "Verordening op de heffing en de invordering van het recht voor het gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar stellen van de zwem accommodatie voor het schoolzwemmen 2021" vast te stellen;

8. De "Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting 2021" vast te stellen;

9. De "Verordening op de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting 2021" vast te stellen.

Wad n Partij en Harlinger belang kwamen beide met een stemverklaring en stemden tegen. Het voortel is met 15-3 aangenomen.

Mobiliteitsvisie

Het werd tijd om ons Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan van 2011 te herzien. Daarnaast hadden we nog de "Nota Parkeerbeleid Harlingen 2016" met betrekking tot het beleid voor het straatparkeren en het eiland gerelateerd parkeren. Om alvast te werken naar een Omgevingsvisie, is er nu gekozen voor een Mobiliteitsvisie waarbij we de beleidsthema's verkeer, vervoer en parkeren integraal samenvoegen. Door de voorgestelde maatregelen uit te voeren kunnen we de komende jaren concreet invulling geven aan de doelstellingen uit het mobiliteitsbeleid.

Het CDA constateerde, dat er eigenlijk al een aantal beslissingen zijn genomen of gaan worden die nu in de visie staan. Je kunt zeggen dat dit aan de ene kant een visie is en aan de andere kant een uitvoeringsplan. Hendrik Sijtsma gaf nog wel een aantal aandachtspunten aan zoals de druk op de Prinsenstraat en de druk op de Voorstraat m.b.t. laden/lossen, auto’s en fietsers.

De drukte op de Prinsenstraat komt in de zomermaanden mede door een groot aantal eilandbezoekers die bagage en mede vakantiegangers er bij de Waddenpromenade uitzetten om vervolgens hun auto te parkeren. Dit probleem zal op termijn volgens ons een stuk minder worden als veel van in onze ogen terugkerende gasten weten dat de pendelbus gratis is en dat er geen tijd word bespaart als men door de binnenstad rijdt.

Als er geen wijzigingen komen in het winkelgebied, zal de druk daar alleen maar toenemen, hier zullen keuzes gemaakt moeten worden, want dit probleem lost zich niet vanzelf op. Er zal een goede afstemming en overleg moeten komen met het Wetterskip in relatie tot de waddenpromenade en de oude ringmuur. Er zal  continu aandacht voor de positie van minder validen in het verkeer moeten zijn. De CDA fractie vind het dan ook vreemd dat in de visie staat, dat de enige toegangsweg naar Harlingen zonder vrijliggend fietspad, de ludingaweg is en dat daarom op termijn er een fietspad tussen Achlum en Atjetille moet komen die fietsers binnendoor leidt naar de Achlumerdijk. Voor de jeugd die naar de scholen, is dit een prima verbinding. Dit traject is volgens ons een geld gestuurde visie, het fiets en wandelverkeer tussen Koningsbuurt en Atjetille is veel groter dan tussen Atjetille en Achlum. Het rondje Oosterpark - Atjetille - Koningsbuurt en vervolgens Oosterpark of uiteraard andersom is zeer populair voor fietsers en wandelaars. Ook worden onwetende toeristen die van Achlum naar Harlingen gaan met behulp van de fiets-app, via Atjetille en de Kanaalweg naar het centrum geleid. Dit stuk blijft dan minder veilig. Daarnaast vroeg Hendrik Sijtsma aandacht voor de Lelylijn door de partijen die landelijk vertegenwoordigd zijn, op te roepen om een amendement in te dienen voor hun verkiezingsprogramma om Leeuwarden als eindstation van de Lelylijn aan te merken.

Door de burgerparticipatie kwam naar voren dat de bereikbaarheid van Kimswerda met stip het grootste knelpunt van onze gemeente is. Het is daar inderdaad ontzettend druk en de situatie kan altijd beter, maar bij zo’n mooi winkelcentrum waar veel consumenten graag zijn, hoort een goede en veilige toegang. Dit is in de eerste plaats een verantwoording van de eigenaar van dit prachtige centrum en de gemeente dient daarbij te faciliteren en niet anders om! Wij vertrouwen erop dat dit mooie centrum met een goede aan- en afvoer van goederen samen met een veilige fiets en auto in- en uit rit, nog mooier en veiliger wordt.

Bij dit voorstel was een wijzigingsvoorstel (amendement) ingediend door ChristenUnie en Harlinger Belang om de in de visie genoemde parkeertijd in de Voorstraat te beperken te verwijderen. Het CDA wilde nog maar eens benadrukken dat dit een visie is en niet in een beton gegoten uitvoeringsplan. Ook de wethouder bevestigde dit. De ChristenUnie was hier niet van overtuigd en ook het CDA is in het verleden al eens van een koude kermis thuisgekomen omdat een visie als uitvoeringsplan werd beschouwd. Het besluitpunt 2 in het voorliggende voorstel stelde wel, om In te stemmen met het Uitvoeringsprogramma 2020-2025 behorende bij de "Mobiliteitsvisie Harlingen 2020". Hendrik Sijtsma vroeg daarom een schorsing aan om ondertussen een 2e amendement in te dienen door het CDA met het verzoek om het 2e besluit te verwijderen en alleen in te stemmen met de mobiliteitsvisie. Hier ging de gehele raad in mee. Het 1e amendement was hierdoor overbodig en niet meer relevant. De parkeertijd komt overigens altijd terug in een raadsvoorstel. Dit zal waarschijnlijk niet eerder zijn dan de parkeerverordening in november 2021. Daarnaast had D66 nog een motie bij dit voorstel ingediend om onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid, zowel financieel als constructief en passend in de omgeving van een dubbel laags parkeerterrein aan de Spoorstraat. En de uitkomst te delen met de raad. De reden hiervoor is de hoge parkeerdruk in de binnenstad. De motie is overgenomen door het college en het voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Parkeerverordening 2021

Om goed uitvoering te kunnen geven aan het parkeerbeleid in de gemeente Harlingen, hebben we: 1. de "Parkeerverordening 2021";

2. de "Verordening Parkeerbelastingen 2021";

3. de bijbehorende uitvoeringsbesluiten opgesteld.

De "Parkeerverordening 2021" is het basisdocument en besteedt vooral aandacht aan het verlenen van parkeervergunningen. Ook komt erin aan bod aan welke doelgroepen we een parkeervergunning kunnen verlenen. De gemeenteraad stelt de "Parkeerverordening 2021" vast.

De "Verordening Parkeerbelastingen 2021" is een document voor de heffing en invordering van de parkeerbelastingen. Belangrijk daarbij is de tarieventabel, het overzicht van de te hanteren tarieven. De gemeenteraad stelt ook deze verordening inclusief de tarieventabel vast.

Het college stelt de uitvoeringsbesluiten voor beide verordeningen vast. Hierin regelen we bijvoorbeeld: · de aanwijzing van weggedeelten en tijdstippen: waar en wanneer mag er geparkeerd worden; · de locaties van het betaald parkeren, aanwijzing van plaats, tijdstip en wijze; · wie er in aanmerking komt voor welke vergunning en · regels met betrekking voor een aantal andere zaken.

De gemeenteraad werd gevraagd om het volgende te besluiten

1. De "Parkeerverordening 2021" vast te stellen;

2. De "Verordening Parkeerbelastingen 2021" inclusief tarieventabel vast te stellen;

3. Het bedrag van de gemeentelijke kosten ter zake van een naheffingsaanslag voor 2021 vast te stellen op €65,30.

Het CDA was het niet eens met de tariefs-aanduiding bij de camperplaatsen. Hier werd gesproken over een tarief ‘per dag’, terwijl er 24 uur werd bedoeld. Op de parkeerautomaten staat het echter wel juist aangegeven. Uitgevers van Campergidsen gingen daardoor bijvoorbeeld het dubbele tarief vermelden in hun gidsen die een nachttarief vermelden. Het CDA had daarom een amendement geschreven om de aanduiding ‘dag’ te wijzigen in 24 uur in de verordening. Dit is met algemene instemming aangenomen.

Daarnaast had D66 nog een motie bij dit voorstel ingediend om de kraskaart voor bezoekers  te behouden. De gemeente Harlingen wilde alleen gaan werken met een bezoekersapp waarbij bezoek digitaal aangemeld dient te worden. Zodoende kun je fraudering met de kraskaarten tegengaan. D66 stelde dat de oudere inwoners zonder app hierdoor worden buitengesloten. 

Hendrik Sijtsma gaf in een bijdrage aan, dat het CDA achter de relatief kleine verhoging staan van het parkeertarief en het campertarief. De Campers staan toch op een prachtige plek die in het afgelopen voorjaar ook nog eens groter en veiliger zijn gemaakt. Een populaire plek. Het CDA is blij dat dat er Paal en perk wordt gesteld aan campers in het straatbeeld. In de parkeerverordening staat dat het vanaf 1 januari verboden is om campers in de woonwijk te parkeren. De toeristenvergunning blijft een kraskaart. De suggestie van het CDA is, om te kunnen zien waar deze auto’s van toeristen geparkeerd worden, moet er op kraskaart een stempel staan van de verstrekker. Zonder stempel is de kraskaart niet geldig. Wij zijn blij met de bezoekers-app en snappen ook de indieners van de motie om de kraskaart te behouden, maar een enkeling zal nog niet de beschikking hebben over een app of laptop, i-Pad of telefoon. Dan kan er altijd nog een beroep gedaan worden op het bezoek zelf die de digitale mogelijkheden wel heeft, de gemeente wil hulp bieden door maatwerk te leveren en het kopen van een kaartje kan altijd nog. Het CDA wil dat er een einde komt aan de fraude van bezoekerskaarten. Dit systeem maakt het gemakkelijker te controleren wie recht heeft op zo’n kaart. Reynold Bontes wees iedereen ook nog maar eens op de dure vervaardigingskosten van de kraskaarten.  

Ondanks dat het college de motie ontraadde, heeft de meerderheid van de raad ingestemd voor behoud van de kraskaart. De parkeerordening zelf werd behalve door Harlinger Belang, door iedereen aangenomen.

Het CDA wordt steeds kritischer op de digitale vergaderingen. De kwaliteit is matig, er vindt totaal geen debat meer plaats. Daar hebben we allemaal last van, inclusief de voorzitter. Ook de kwaliteit van sommige voorstellen zijn beschamend. Wij roepen iedereen op tot een snelle terugkeer van een fysieke raadsbijeenkomst.

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Sietse Zoodsma, Hendrik Sijtsma en Reynold Bontes.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.