17 november 2021

Verslag Raadsvergadering 10 november

Harlingen – Herbenoeming voorzitter rekenkamercommissie, jaarverslag en jaarrekening 2020 GR Dienst SoZaWe, parkeerverordening 2022, belastingverordeningen 2022, begrotingswijziging voor aanvulling krediet accommodatie zeerobben en een motie t.b.v. VBZH schippers.

Door een ontmoeting van het college met een door corona besmet persoon, werd in allerijl de fysieke vergadering omgezet naar een digitale vergadering. Op de burgemeester na, zat het college thuis te vergaderen. Het CDA zat corona-proof in de groenlandsvaarder. Het vergde hier en daar weer enige aanpassing. De snelheid zat er vanavond flink in, althans bij de voorzitter. Er werd weer een andere stem systematiek gebruik en ook het vooraf hameren van raadsvoorstellen bleef achterwege. Het CDA kan nog geen duidelijke lijn hierin ontdekken.

Voorafgaand werd voorgesteld om het agendapunt huisvesting van de ambtenaren van de agenda te halen. Edwin Helvrich vroeg hier namens een aantal partijen om, nadat er bekend geworden is door een stemming van de Raad voor medezeggenschap dat de ambtenaren zich 1. niet voldoende betrokken en gehoord voelen, 2. De centrumlocatie niet voldoende beantwoord aan het uitgangspunt voor één centrale plek, 3. De medewerkers vinden dat de centrumlocatie zich niet als zodanig profileert als aantrekkelijk werkgever en 4. Een overgrote meerderheid van de medewerkers heeft moeite met de locatiekeuze van het college.  Dit vraagt natuurlijk om uitleg van het college. De gemeenteraad wil het verslag waarmee de gemeentesecretaris binnenkort komt, eerst in een raadscommissie bespreken voordat het voorstel Huisvesting Ambtenaren weer in de raad wordt behandeld. Volgens het college zijn de medewerkers echter voldoende ‘meegenomen’. Dit voorstel is uitgesteld en verplaatst naar de gemeenteraad van januari 2022.

Het college had vanavond geen mededelingen voor de raad. Daarna volgden er enkele rondvragen voor het vragenhalfuurtje. Het CDA had vanavond 1 vraag:

Momenteel worden er graafwerkzaamheden uitgevoerd langs de Ludingaweg, omtrent het stroomtransport van het windmolen Park Nij Hiddum Hou naar het verdeelstation Kiesterzijl. In de berm aan de linkerkant vanaf Harlingen is de graszode geheel verdwenen en aan de rechterkant deels kapot gereden. Kortom, de bermen zullen door de aannemer opnieuw moeten worden ingezaaid.

Vraag: Nu de bermen van de Ludingaweg over een lengte van meer dan drie kilometer opnieuw moet worden ingezaaid, zou het college in samenspraak met de biodiversiteit werkgroep ook voor een ander mengsel dan overwegend gras kunnen kiezen, waardoor de desbetreffende berm een zomer lang bloeit. De wethouder was blij verrast met deze vraag en wilde dit graag voorleggen aan de werkgroep.

Raadsvoorstellen

Herbenoeming voorzitter Rekenkamer commissie.
Sinds 2006 heeft elke gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar taak om het beleid van het college te controleren. Deze rekenkamer(commissie) onderzoekt of het beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is uitgevoerd. Op 13 december 2017 is de heer A. van der Weide benoemd als voorzitter van de rekenkamercommissie van Harlingen. Op 13 december 2021 loopt zijn eerste termijn af. De heer Van der Weide heeft aangegeven een tweede termijn als voorzitter te ambiëren. De heer Van der Weide heeft te kennen gegeven graag gedurende een tweede termijn van vier jaar te fungeren als voorzitter van de rekenkamercommissie van Harlingen. De raad heeft hiermee unaniem ingestemd en wij feliciteren hierbij dhr. V.d. Weide en wensen hem succes bij zijn tweede termijn.

Rekenkamerrapport informatiebeveiligingDe Rekenkamercommissie van Harlingen heeft onderzoek laten uitvoeren naar de informatieveiligheid van de gemeente Harlingen. De commissie heeft dit rapport aan de raad aangeboden. Tijdens een besloten informatiebijeenkomst voor de raad op 14 oktober 2021 heeft de Rekenkamercommissie het rapport toegelicht.

Vanavond ligt het rekenkamerrapport Informatiebeveiliging voor om vast te stellen. Het besluit wat de raad heeft genomen is:

1.Kennis te nemen van het (geheime) onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie over informatiebeveiliging door de gemeente Harlingen 2. De in het rapport opgenomen aanbevelingen over te nemen 3. Het college te verzoeken uitvoering te geven aan de aanbevelingen.

Dit voorstel is unaniem aangenomen.

Centrale huisvesting gemeente Harlingen (Van de agenda gehaald en verplaatst naar januari 2022)

Jaarverslag en jaarrekening 2020 GR Dienst SoZaWe NW Fryslân
De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (de Dienst) voert namens de gemeenten in Noordwest Friesland verschillende wetten op het gebied van sociale zaken uit. De Dienst werkt voor de inwoners van de volgende gemeenten: Harlingen – Terschelling – Vlieland – Waadhoeke

De Dienst ondersteunt de 4 gemeenten bij de uitvoering van (een deel van) de volgende wetten:

 • De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
 • De Participatiewet
 • De Jeugdwet
 • Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
 • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)
 • De Wet kinderopvang
 • De Wet inburgering (WI)
 • Overige wetten op het gebied van sociale zekerheid, gesubsidieerde arbeid, maatschappelijke zorg en jeugdzorg waarvan de uitvoering aan de gemeenten is opgedragen.

De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening 2020. De raad heeft kennis genomen van de jaarstukken zonder het inhoudelijk te bespreken.  

Parkeerverordening 2022
Om goed uitvoering te kunnen geven aan het parkeerbeleid, is er een parkeerverordening nodig. Dit wordt geregeld in de Parkeerverordening 2022. De tarieven worden gewijzigd en vastgesteld door de gemeenteraad in de "Verordening Parkeerbelastingen 2022. Dit is een document voor de heffing en invordering van de parkeerbelastingen. De bijbehorende uitvoeringsbesluiten parkeerverordening 2022 en Verordening Parkeerbelastingen 2022 worden door het college opgesteld.

Het effect van het verhogen van de tarieven van de vergunningen over alle producten wordt geraamd op een meeropbrengst van €15.000. Dit is conform de beleidswens in de begroting 2022 en voldoende om de verhoogde kosten van de parkeerautomaten te dekken.

Er zijn partijen die zullen communiceren dat dit een lastenverzwaring is en daarom tegen gaan stemmen of vinden dat het parkeerbeleid te kort schiet. Je kunt merken dat de verkiezing in aantocht is zullen we maar zeggen. Met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen, is de parkeerverordening aangenomen.

Belastingverordeningen 2022
In de begroting 2022 is rekening gehouden met een verhoging van de tarieven met het geschatte inflatiepercentage van 1,5%. Voor de OZB is voor 2022 een extra verhoging van 1% opgenomen. Inzake de afvalstoffenheffing wordt het inzamelen en verwerken van GFT en huishoudelijk afval in 2022 voor het eerst volledig kostendekkend (100%). De rioolheffing is in de begroting ook volledig kostendekkend. Rekening houdend met deze uitgangspunten betekent het dat de tarieven van de gemeentelijke heffingen, ingaande op 1 januari 2022, moeten worden aangepast.

Het vaststellen van de verordeningen betekent het genereren van meer inkomsten die samenhangen met de ambities die Harlingen heeft vastgesteld in de begroting van 2022. Een mooie en veilige leefomgeving waarin plaats is voor steeds nieuwe ambities, is volgens het CDA beter dan moedwillig bezuinigen op onze kwaliteit van leven. We blijven tenslotte ook met onderstaande vastgestelde verordeningen de gemeente met de laagste woonlasten van Friesland. Hoe mooi is dat!

De gemeenteraad heeft in meerderheid besloten:

1. De "Verordening op de heffing en de invordering van de onroerende zaakbelasting 2022" vast te stellen;
2. De "Verordening op de heffing en de invordering van de rioolheffing 2022" vast te stellen;
3. De "Verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2022" vast te stellen;
4. De "Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2022" vast te stellen;
5. De "Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten 2022" vast te stellen;
6. De "Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing 2022" vast te stellen;
7. De "Verordening op de heffing en de invordering van het recht voor het gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar stellen van de zwemaccommodatievoor het schoolzwemmen 2022" vast te stellen;
8. De "Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting 2022" vast te stellen;
9. De "Verordening op de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting 2022" vast te stellen.

Zoals ook in het vorig voorstel is benoemd, zijn er fracties die op basis van verordeningen die uitvoerig in de begroting zijn besproken, nu aangeven dat er geen visie achter deze voorstellen zou liggen. Dat is natuurlijk lariekoek. De verhoging van de toeristenbelasting is eenmalig om een onderzoek te bekostigen en de OZB verhoging heeft als doel je meerjarenbegroting sluitend te krijgen en je ambities voor de komende jaren uit te kunnen voeren. Wad n Partij en Harlinger Belang hebben tegengestemd en zullen dit aanvoeren als onnodige lastenverzwaring in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Een politieke afweging gaat hierbij helaas boven bestuurlijke verantwoordelijkheid.

37e Begrotingswijziging
In 2019 is door het college opdracht gegeven tot een onderzoek naar de knelpunten in de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Vooruitlopend op de onderzoeksresultaten heeft de raad in 2020 hiervoor een krediet van € 305.000,- excl. btw beschikbaar gesteld. Uit het onderzoek is gebleken dat een groot deel van de kleedaccommodatie op het sportcomplex Oostersportpark, in gebruik bij voetbalvereniging Zeerobben, gedateerd is en niet meer aan de huidige normen en eisen voldoet. Gezamenlijk met de club is gekozen voor renovatie en is een bouwplan opgesteld. Na aanbesteding blijkt dat het reeds beschikbaar gestelde krediet ontoereikend is om dit plan te kunnen uitvoeren. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de aanbesteding hoger is uitgevallen dan het bedrag waarmee in de begroting rekening is gehouden. In 2021 is een aanvullend krediet van € 72.000,- (excl. btw) benodigd. Op de Wad n Partij na, hebben alle fracties ingestemd met dit extra krediet. Het CDA is blij dat de start van de zo gewenste renovatie bij Zeerobben nu eindelijk kan beginnen.

Motie:
Het CDA diende vanavond samen met CU, HOOP, VVD en Wad'nPartij een motie in om te onderzoeken of de schippers van de verenigde Bruine Zeilvloot Harlingen die noodgedwongen hun woningen hebben moeten verkopen, op hun schip mogen wonen. Dit is in de gemeente Harlingen momenteel niet toegestaan. Op een eerdere schriftelijke vraag van het CDA hierover, werd dit aan de raad medegedeeld.

Sietse Zoodsma werd kort na publicatie van dit artikel in de Leeuwarder Courant benaderd door een oud bestuurslid van Stichting museumhaven Gouda en voormalig bruine vloot schipper, dat In de gemeente Gouda een oplossing is gevonden om wonen op een varende boot wel mogelijk te maken. Om dit te onderzoeken verzoekt het CDA het college met deze motie om:

 • Contact op te nemen met de Vereniging Bruine Zeilvaart Harlingen om te vragen of zij dit initiatief willen ondersteunen en als intermediair op willen treden;
 • Om met de gemeente Gouda in contact te treden en te onderzoeken of dezelfde werkwijze van Gouda te introduceren is in Harlingen;
 • De uitkomst van het onderzoek samen met de wensen van de VBZH mee te nemen in de beleidsontwikkeling om wonen op een (varende) boot wel mogelijk te maken.
 • De Raad hierover te informeren.

Na een korte uitleg van Sietse Zoodsma en het overnemen van de motie door de Wethouder, was stemming niet meer nodig.

Goed (zorgen) voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Hendrik Sijtsma en Sietse Zoodsma.

Wilt u met ons mee praten en meedenken? Dat kan, u kunt zich aanmelden op onze website. www.cda.nl/harlingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.