11 december 2019

Verslag Raadsvergadering 11 december

De laatste raadsvergadering van 2019 had een aantal interessante voorstellen op de agenda staan, maar voorafgaand werden er een aantal rondvragen gesteld die de afgelopen week ook in de media zijn geweest. We noemen hier bijvoorbeeld de verkoop van drank aan jongeren en de financiële tekorten bij Empatec. In 96% van de bezoeken heeft een minderjarige drank kunnen kopen in Harlingen. Een schokkende uitkomst. Verkoop van drank aan jongeren is niet toegestaan. Naleving van dit verbod is beschamend. Er wordt nu snel een plan van aanpak gemaakt waarbij er strenger en vaker wordt  gehandhaafd. Het college zal spoedig contact zoeken met de horeca, sportkantines en supermarkten. Er zal nogmaals worden gewezen op de sancties die aanzienlijk zijn als de drank en horecawet niet wordt nageleefd. Daarnaast is college zich aan het oriënteren op versterking van de campagne van de nuchtere Fries. Over Empatec verscheen er een artikel in de krant over de tekorten door een boekhoudkundige fout. Dit leidde natuurlijk tot vragen vanuit de raad. Op 22 oktober zijn de wethouders van de deelnemende gemeenten geïnformeerd dat er bij het ontvlechten van de 2 begrotingen van de NV en GR, verzuimd is om de salariskosten van begeleid werken op te nemen in de begroting van de GR. Er worden binnenkort door Empatec en de gemeentes onderzoeken ingesteld, waarna de raden worden geïnformeerd over de uitkomsten van de onderzoeksvragen. De liquiditeitsbehoefte(De liquide middelen/werkkapitaal die een organisatie nodig heeft om normaal te kunnen functioneren) zal door Empatec aan de gemeentes worden doorgegeven. 

Benoeming lid Rekenkamercommissie

Bij de Rekenkamercommissie (RKC) was een vacature ontstaan door vertrek van een commissielid. De rekenkamercommissie onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur:

- Voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);

- Met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);

- Voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid)

De selectiecommissie stelt voor om dhr. Poppen uit Harlingen voor te dragen als nieuw lid voor de rekenkamer commissie. De raad is hiermee akkoord gegaan waarna dhr. Poppen de belofte heeft uitgesproken. Wij wensen dhr. Poppen hierbij veel succes.

Voorstel statutenwijziging Afvalsturing Friesland

Het volgende agendapunt is op verzoek van de raad op de agenda geplaatst. Het betreft een statutenwijziging van afvalsturing Friesland. Een NV waar de deelnemende gemeenten aandeelhouder zijn. De raad werd gevraagd om geen wensen en bedenkingen te uiten tegen het voorstel om de opzegtermijn vanaf 2025 te wijzigen in vijf jaar. Vanaf 2025 kunnen partijen de leveringsrelatie met afvalsturing Friesland ieder jaar opzeggen zonder daarvoor een desintegratie (uittreding)vergoeding voor te betalen. Hendrik Sijtsma haalde nog maar eens het  scheidingspercentage van 71% aan van afvalsturing Friesland in Oudehaske. Om te kunnen blijven innoveren en investeren werd aan de aandeelhouders gevraagd om hiervoor een zekerheidsgarantie van vijf jaar te geven. Bovendien levert het ook meer zekerheid doordat andere partijen ook minder snel uit Afvalsturing kunnen stappen. Een grote meerderheid steunde het voorstel tot wijziging van de statuten. 

Havengeld verordening

Een jaarlijks terugkerend voorstel is de havengeldverordening. Het gaat hierbij om de Zeehavengeld-, de binnenhavengeld- en de kadegeldverordening 2020. Deze verordeningen worden met inbegrip van de tarieven jaarlijks vastgesteld. Reynold Bontes vroeg de wethouder nog om vergelijkbare tarieven van andere havens. Onze constatering was dat een dergelijke concurrentieanalyse  ontbreekt in het visiedocument van de Port of Harlingen(POH). De toezegging is gedaan dat de volgende keer een analyse van vergelijkbare havens wordt toegevoegd aan het voorstel.

Begraafplaatsverordening

De begraafplaatsverordening was het volgende punt. Dit voorstel komt niet jaarlijks langs. Het laatste voorstel van deze verordening dateert van 2006. Dit zijn voorstellen waarvan wij de kennis niet in pacht hebben. Hendrik Sijtsma heeft daarom advies ingewonnen bij de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB) waar de gemeente Harlingen ook bij aangesloten is. Het raadsvoorstel is opgesteld in samenwerking met Kybys BV. Het CDA heeft de aanbevelingen die het LOB heeft gedaan voorgelegd en besproken met een ambtenaar en een vertegenwoordiger van Kybys. Hierdoor is het voorstel door middel van een breed ingediend amendement nog iets beter gemaakt.

Jaarrekening GR Fryslan West

In december 2019 wordt de jaarrekening 2018 van GR Fryslan West/Empatec nog eens ter kennisneming aangeboden aan de gemeenteraad van Harlingen. Dit is behoorlijk laat, maar door alle ontwikkelingen m.b.t. WSW medewerkers heeft Empatec zijn koers moeten wijzigen. Het CDA is van mening dat medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt blijvend moeten worden ondersteund. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar de position paper vastgesteld waarbij gekeken wordt hoe en op welke manier de Dienst Noardwest Fryslan, Pastiel en Empatec deze doelgroep het beste kunnen helpen. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Wijziging statuten Waddenzeegemeenten

Deze avond stond er nog een wijziging van statuten geagendeerd. Dit keer waren dit de statuten van de Waddenzeegemeenten. De Vereniging van Waddenzeegemeenten (VvW) is een platform voor overleg en informatie- en kennisuitwisseling van die aangelegenheden die het Waddengebied in bestuurlijke zin raken. De VvW behartigt de belangen van de leden bij de betrokken instanties, en doet de uitvoering van gezamenlijke projecten. De vergaderingen van het bestuur in de huidige structuur werd door het merendeel van de deelnemers niet bezocht. Het doel en belang wordt op deze wijze niet goed vormgegeven. De leden van het dagelijks bestuur hebben ingestemd met een wijziging van de bestuursvorm. Het CDA vindt dit een college-aangelegenheid en staat achter dit voorstel om deelnemende colleges te mandateren en als bestuur op te treden. De deelnemende gemeentes en raadsleden worden daarmee de leden. We konden instemmen met de statutenwijziging.

Integraal veiligheidsplan 2020-2023

Voor de jaren 2020-2023 is er een nieuw integraal veiligheidsplan opgesteld. Voorafgaand aan dit plan is er een openbare hoorzitting georganiseerd. We realiseren dat je niet alles in detail kunt benoemen. De belangrijkste prioriteiten zijn Cybercrime en cybersafety, verbinding zorg en veiligheid en ondermijnende criminaliteit. Sietse Zoodsma haalde nog even aan dat er in het plan wel aandacht wordt gegeven aan cybercrime voor ondernemers, maar dit niet specifiek voor particulieren werd beschreven. De burgemeester gaf als portefeuillehouder aan, dat ook de nodige aandacht besteed zal worden aan cybersafetay van onze inwoners.

Er was vanavond 1 hamerstuk: De benoeming van 3 leden in de raad van toezicht van Stichting Openbaar Onderwijs Odisee Dit voorstel is vastgesteld zonder onderlinge discussie.

We gaan het Kerstreces in en wensen u allen fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2020. Wilt u in 2020 met ons meedenken en meepraten over de ontwikkelingen in onze gemeente, dan bent u van harte welkom bij onze openbare fractievergaderingen!

Goed voor elkaar!   

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Hendrik Sijtsma en Sietse Zoodsma

 

                                                                    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.