12 december 2018

Verslag Raadsvergadering 12-12-18 CDA Harlingen

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raadsvergadering van woensdag 12 december 2018

Harlingen – Over parkeren, visie op toerisme, verlichting op de stations brug en mag het college zomaar samenwerkingsovereenkomsten ondertekenen?

Voorafgaand aan de raadsvoorstellen had de Burgemeester een mededeling over de Tall ships races. Samen met o.a. de projectmanager en de voorzitter van Stichting Harlingen Sail, hebben zij een  prachtige presentatie gegeven in het Spaanse Sevilla over de afgelopen Tall Ships Race. Harlingen heeft zich daar ook weer aangemeld voor de volgende Noordzee race in 2022. Er waren dit keer bijzonder veel aanmeldingen. Naast Harlingen heeft ook Delfzijl zich als Nederlandse haven aangemeld. Harlingen heeft wel de hoofprijs in de wacht gesleept voor de meeste trainees die meegedaan hebben. Deze prijs en de fantastische entourage hebben er volgens ons goed aan gedaan bij de organisatie om wederom aanspraak te maken op de volgende race.

Er wordt op dit moment een bidboek samengesteld om STI te overtuigen om de Tall Ships weer naar Harlingen te halen. Dit moet in januari binnen zijn en in februari of maart wordt de beslissing genomen.

 

Het eerste agendapunt betrof de Verlenging van de benoeming van een Rekenkamercommissielid met 1 jaar om een nieuw lid te zoeken voor de commissie om zo de overdracht van werkzaamheden goed te regelen De rekenkamercommissie (RKC) onderzoekt of het handelen van het gemeentebestuur:

- Voor de burgers oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid);

- Met minder kosten hetzelfde op kan leveren (doelmatigheid);

- Voldoet aan de wet en andere regels (rechtmatigheid)

Wij zijn blij dat Harlingen een RKC heeft.

.

Daarna stond de parkeerverordening op de agenda. Het gaat hierbij over de parkeertarieven, vergunningen en het parkeervignet vast te stellen voor 2019. Wij zijn blij dat er bij veel evenementen vrij parkeren is. Zo kunnen we een gastvrije gemeente zijn!

Er was nog enige discussie over de campertarieven. Deze worden in stappen verhoogd naar € 15,00 per dag. Wij zijn het eens met deze verhoging, maar in onze beleving is het faciliteren van camperplaatsen geen kerntaak van de gemeente. Dit zou je moeten onderbrengen bij een private partij zoals camping de Zeehoeve bijvoorbeeld, die zelf ook camperplaatsen aanbiedt. Een gemeente moet voorkomen om concurrerend te zijn met ondernemers.

 

Het voorstel over de toeristische visie kon rekenen op veel complimenten. Met deze visie in de hand, wordt er een uitvoeringsplan gemaakt in 2019 waarin alle actielijnen worden uitgewerkt.

 

Als hamerstukken, waarbij geen discussie werd gevoerd waren:

Verruiming van het kwijtscheldingsbeleid van het Wetterskip en deze verruiming ook toe te passen op de gemeentelijke belastingen. Het gaat hierbij om norm voor AOW-gerechtigden van 100% van de bijstandsnorm naar het netto AOW bedrag te wijzigen en het meetellen van de netto kosten voor kinderopvang bij de berekening van de kwijtschelding.

 

Havengeldverordening. De tarieven voor zeehaven en kadegeld vast te stellen. Op 1 januari 2018 is de haven verzelfstandigd. De Port of Harlingen stelt na de verzelfstandiging uiteraard voor het water in eigen beheer haar eigen tarieven vast. De gemeenteraad doet dit voor het gemeentelijke water (Willemshaven en binnenwater).

 

Begrotingswijzigingen. Uit de tweede viermaandelijkse financiële rapportage wordt er gekeken naar alle programma’s/onderwerpen waarop de begroting van 2018 gebaseerd is. Wanneer de daadwerkelijke of verwachte kosten of opbrengsten afwijken worden deze in de begrotingswijziging aangepast om zo te komen tot een betere aansluiting bij de jaarrekening. Het totaal van 26 wijzigingen leverde een positieve aanpassing op van € 10.124.

 

Buiten de van tevoren vastgestelde agenda waren er drie moties ingediend.

Als eerste was er een motie over de samenwerkingsovereenkomst (Cultureel Centrum) tussen Bibliotheek, van der Velde en het Hannemahuis. De hamvraag is, of het college nu wel of niet de samenwerkingsovereenkomst voordat ondertekening plaats vindt, moet voorleggen aan de gemeenteraad. De indieners meenden van wel, de meerderheid van de raad en het college dachten daar toch anders over…. En daar werd maar liefs 54 minuten over geouwehoerd. Vermoeiend! Als raadslid controleer je het college op uitvoering achteraf. Het college heeft het mandaat gekregen om de afspraken met verschillende partijen te maken. Je weet niet hoeveel afspraken en contracten daar gesloten worden. Onze mening hierin is dat de samenwerkingsovereenkomst niet eerst langs de gemeenteraad  hoeft te gaan. De motie is dan ook niet aangenomen.

 

Door een aantal partijen waaronder het CDA, is er aan het college gevraagd om in contact te treden met Ondernemend Harlingen en onderzoek te doen naar de winkelopeningstijden van de binnenstad samen met ondernemers en belanghebbenden die ook nog eens goed aansluit op het toerisme. Deze motie is met een grote meerderheid aangenomen.

 

De laatste motie betrof een voorstel van het CDA om bij de kwaliteitsverbetering van het stationsgebied en de voltooiing van het Harmenspark te onderzoeken of er op de monumentale Stations brug t.o. het station verlichting aangebracht kan worden zoals het in vroeger tijden geweest is en de raad via een raadsinformatiebrief te informeren. Een foto is te zien op onze facebookpagina.

 

Het CDA Harlingen wenst alle inwoners van de gemeente Harlingen fijne feestdagen en alvast een voorspoedig 2019. Op 9 januari pakken wij de draad weer op in de raadscommissie van 9 januari.

 

 

 

CDA Harlingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.