14 oktober 2021

Verslag Raadsvergadering 14 oktober

Harlingen – Wijziging tarieventabel Precariobelasting, wijziging GR dienst sociale zaken en een begrotingswijziging.  

Een ogenschijnlijk makkelijke agenda vanavond, maar door een aantal bijeenkomsten en presentaties eerder op de avond, begon de raadsvergadering pas iets na half negen.

Wethouder Schoute had een mededeling over de reclamebelasting, omdat kort daarvoor de raad het voorstel tot wijziging van de precariobelasting als hamerstuk had aangemerkt. Geen debat van de raad en geen bijdrage van de wethouder dus. De mededeling ging over de verloren rechtszaak van de reclamebelasting die een ondernemer OPNIEUW had aangespannen tegen de gemeente. Bij de aanpassing van de reclame belasting vorig jaar, was de wethouder er stellig van overtuigd op een vraag van het CDA dat het nu goed geregeld zou zijn en er is zelfs een second opinion uitgevoerd door een externe partij. (Ik zou mijn geld terugvragen als ik de wethouder was…). De wethouder gaat zich nu beraden hoe de reclame belasting inhoudelijk gestalte moet krijgen en juridisch wel houdbaar is.

Het gênante aan dit verhaal is, dat de vraag om instelling van een reclamebelasting van de ondernemers zelf afkomstig is. De inkomsten die door de reclamebelasting binnenkomen, aangevuld met een bijdrage van de gemeente van € 25.000,-, worden aan Ondernemend Harlingen verstrekt voor het organiseren van diverse activiteiten in de binnenstad. Er zijn dus ondernemers die geen belasting willen betalen en niet bij willen bijdragen, maar wel profiteren van de activiteiten.

Het CDA had vanavond 1 vraag voor het vragenhalfuurtje:

Witte Anjer perkje

Iedereen heeft de publicatie waarschijnlijk wel gezien over het witte Anjer perkje in de HC van 8 oktober. De aanleiding is een motie van het CDA die door de hele raad is aangenomen, om voor het Witte Anjer Perkje een prominentere plek te vinden in de stad. Het verzoek aan het college was om dit in gezamenlijk overleg te doen met de lokale veteranen. Dit laatste had het college even verzuimd. Er komt nu een 2e poging om in gesprek te gaan met de lokale veteranen en deze hierbij te betrekken. Dat is voor het CDA het voornaamste.

Raadsvoorstellen

Van de drie voorstellen op de agenda, waren er twee hamerstukken, zonder bijdrage van de raad, waardoor er maar eentje overbleef.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale zaken

Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten tot omvorming van de gemeenschappelijke regeling (GR) Sociale Dienst NWF in een GR Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Voor de vier deelnemende gemeenten is de regeling per 01-01- 2021 in gegaan en alle betrokken partijen geven sindsdien vorm en inhoud aan deze nieuwe samenwerkingsrelatie. Voor haar werkzaamheden heeft de BVO een koppeling nodig met de Basis Registratie Personen (BRP) ter verificatie van gegevens. De Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) heeft geconstateerd dat de BVO formeel niet meer gebruik mag maken van deze koppeling. Dit heeft te maken met het verschil van bevoegdheden onder de voormalige gemeenschappelijke regeling en de huidige regeling die nu geldt voor de BVO. Het heeft te maken met een mandaat wat gegeven is per 1-1-2021 aan de dienst. De uitvoering is nu gemandateerd aan de BVO, de uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt daardoor formeel bij de gemeenten, nu de BVO formeel niet verantwoordelijk is, mag zij geen gebruik maken van de BRP-koppeling. (inzage in persoonsgegevens).

De oplossing: De uitvoering dient in plaats van gemandateerd, te worden gedelegeerd aan de BVO. Door deze juridische oplossing, wordt de uitvoeringsverantwoordelijkheid verplaatst van de gemeenten naar de BVO. Er is nu een nieuwe regeling opgesteld die enerzijds de BVO weer in staat stelt rechtsgeldig gebruik te maken van de BRP-koppeling, en anderzijds rekening houdt met de door de deelnemende gemeenten eerder meegegeven uitgangspunten ten aanzien van de wens en noodzakelijkheid meer grip te hebben op beleid van het sociaal domein.

Hoe is dit proces gegaan en waarom de wijziging?

Het begon allemaal met de wens om het beleid naar de gemeentes te halen . Was dat er dan niet? Jawel, er waren zelfs al enkele afwijkende beleidsafspraken en dat werkte prima, maar het beleid, de begroting en met name het budgetrecht lagen bij de Dienst Noardwest Fryslan. Dus werd er besloten om van de dienst een Bedrijfsvoeringsorganisatie te maken, met een aparte beleidspool die zowel voor Harlingen als voor Waadhoeke een adviserende en uitvoerende rol zouden krijgen in dienst van de beide gemeentes.

Nu blijkt dat de huidige gemandateerde vorm van een BVO praktische gezien m.b.t. het raadplegen van het BRP formeel niet mag. Het noodzaakt de beide colleges nu om de  gemandateerde uitvoering juridisch te wijzigen naar een gedelegeerde uitvoering. Waarbij het beleid nog steeds bij de gemeentes ligt, maar het budgetrecht officieel weer terug is bij de BVO. Je kunt dit een spagaat noemen, maar handig is deze work-arround, want zo noemen we het dan maar, niet. Om maar te zwijgen over de personele consequenties die deze wijziging heeft gehad bij de beleidspoolmedewerkers. Er zijn een aantal uit dienst gegaan die zich niet thuis voelden bij deze nieuwe opzet.

Wat is de oorzaak van deze noodzakelijk aanpassing? Niet voldoende kennis? Een juridisch flater? Of was men zo overtuigt dat een second opinion niet nodig was?

Zoals het eerst was, was het zo slecht nog niet volgens Sietse Zoodsma van het CDA, het beleid van de deelnemende gemeente in de GR werd immers al in samenspraak opgesteld en zorgvuldig uitgevoerd door de Dienst. Dat is immers nooit de aanleiding geweest om het te moeten veranderen. Het intense verlangen van het college om zelf het beleid te bepalen heeft geleid tot het wijzigen naar een BVO. Deze voorgestelde wijziging heeft volgens het CDA geen enkele meerwaarde dan hoe het eerst georganiseerd was.

De conclusie van het CDA: De dienst om te vormen tot een BVO is met de noodzakelijk wijziging van nu, een onnodig proces geweest. Zonde van alle tijd en moeite en de personele wisselingen bij de beleidsmedewerkers die het gevolg zijn van deze exercitie had je je kunnen besparen.  

We hadden echter geen andere keuze dan akkoord te moeten gaan met het juridisch aanpassen van het voorstel. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Hamerstukken:

Wijziging tarieventabel precarioverordening en verordening reclamebelasting

In de raad van 11 november 2020 zijn de verordeningen precariobelasting en reclamebelasting voor 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 22 december 2020 heeft het college besloten een aantal steunmaatregelen te verlengen voor 2021, waaronder het besluit om geen precario te heffen voor de terrassen. Om het heffen van precariobelasting voor terrassen voor 2021 achterwege te kunnen laten, moest het tarief in de tarieventabel bij de verordening op € 0,- worden gezet. Om de heffing te laten vervallen voor dit jaar moeten de tarieven in de verordening op € 0,- staan.

28e begrotingswijziging

Na de vaststelling van de programmabegroting 2021 door de raad is het noodzakelijk gebleken om tussentijds budgetten aan te passen. Deze bijstellingen van de budgetten moeten aan de gemeenteraad worden voorgelegd door middel van begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen worden in een apart raadsvoorstel aan de raad aangeboden. Voor ons lag de 28e begrotingswijziging 2021.

Op grond van een nieuwe financiële verordening, moet uitvoering gegeven worden aan het overhevelen van eenmalige restantkredieten via een begrotingswijziging die door de raad moest worden vastgesteld. Ook moeten de restantbudgetten van oudere kredieten (2018 en ouder) opnieuw beschikbaar worden gesteld door de raad voor het kunnen afronden van de activiteit waarvoor de gemeenteraad het budget al eerder beschikbaar heeft gesteld.

Goed (zorgen) voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Hendrik Sijtsma, Sietse Zoodsma en Reynold Bontes.

Wilt u met ons mee praten en meedenken? Dat kan, bezoek dan eens onze openbare fractievergadering of meldt u aan op onze website. www.cda.nl/harlingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.