17 februari 2021

Verslag Raadsvergadering 17 februari

Harlingen – Afscheid raadslid Erents, benoeming interim griffier, Financiële verordening 2021 en een motie inzake arbeidsmigranten.

Aan het begin van de vergadering die ditmaal fysiek in het vierkant werd gehouden, worden er twee ordevoorstellen aan de raad voorgelegd.

  1. In de gemeentewet is bepaald, dat er bij behandeling van een initiatiefvoorstel, er een zienswijze van het college moet worden gegeven. Het college heeft dit te laat opgemerkt waardoor het initiatiefvoorstel schooltuinen moest worden doorgeschoven naar de raad van maart.
  2. Op de agenda stond het afscheid van raadslid Erents niet vermeld. Hier is namelijk geen raadsbesluit voor nodig. Het afscheid wordt na het laatste raadsvoorstel behandeld   

Het college had vanavond twee mededelingen.

1. Mededeling van wethouder Schoute: In de LC van vrijdag 12 februari stond vermeld dat er 4 ha. Grond is verkocht in de haven aan Sustainable Fuel. Dit bedrijf wil duurzame bioLNG in Harlinger haven produceren. Dit artikel is niet geheel correct. Deze grond is in erfpacht uitgegeven door Port of Harlingen. De CDA fractie had via een raadsvraag om opheldering gevraagd, wethouder Schoute heeft via deze mededeling antwoord hierop gegeven.  

2. Brandstichtingen in de stad: De brandstichtingen concentreerde zich eerst in en rond de Oosterpark wijk en breid zich nu uit naar de rest van de stad. Er begint nu steeds meer onrust te ontstaan. De burgemeester kan melden dat alle inzet en middelen van de politie er op gericht is om deze brandsticter(s) in de kraag te vatten.  

Raadsvoorstellen

Benoemen Interim griffier

Door commotie in de raad van 20 januari, veroorzaakt door een tweetal partijen, heeft de interim griffier die benoemt is in de raad van 20 januari zicht een dag later alweer teruggetrokken. Twee van de drie commissieleden van de werkgeverscommissie hebben zich hierdoor ook teruggetrokken. Hier is niemand bij gebaat geweest en zit de raad zonder voldoende ondersteuning.

Een nieuw samengestelde commissie heeft een nieuwe vacature uitgezet om op zoek te gaan naar een nieuwe interim griffier. Na een zorgvuldig gevoerde procedure zijn gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. De Werkgeverscommissie heeft op basis daarvan unaniem besloten om De heer Damman voor te dragen voor benoeming tot interim-griffier van de gemeente Harlingen. De heer Damman heeft in de raad de belofte afgelegd en is interim griffier van de gemeenteraad van Harlingen voor een periode van 6 maanden voor 36 uur per week.

Benoemen leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Hus en Hiem

In december 2020 stuurde het Algemeen Bestuur (AB) van Hûs en Hiem een brief aan het college en de gemeenteraad van Harlingen. In deze brief wordt in het kader van de gemeenschappelijke regeling Hûs en Hiem (GR) een voorstel gedaan voor ontslag, benoeming en herbenoeming van een aantal leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021. Alle deelnemende gemeenten van de GR Hûs en Hiem dienen zich uit te spreken over het voorstel van het AB. Iedere 3 jaar vindt een roulatie van de leden van deze commissie plaats. De gemeenteraad benoemt en ontslaat leden van de welstandscommissie. De raad heeft met uitzondering van de Wad n Partij ingestemd met deze benoeming.

Financiële verordening 2021 gemeente Harlingen

Volgens artikel 212 van de Gemeentewet stelt de gemeenteraad bij verordening de uitgangspunten van het financieel beleid vast. Zo ook de uitgangspunten voor het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. De huidige verordening stamt uit 2017 en is naar aanleiding van gesprekken met de auditcommissie geactualiseerd en meer toegespitst op de feitelijke situatie.

Hierin staat o.a. dat de verordening in ieder geval moet bevatten; Regels over waardering en afschrijving activa, grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen prijzen en tarieven voor rechten, regels met betrekking tot de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie. Er wordt door een aantal raadsleden de laatste tijd nogal aangedrongen om meer en beter aan de raadsleden te communiceren vanuit de verschillende commissies ondanks het mandaat. Wij kunnen hierbij echter constateren dat er bij deze financiële verordening niet naar gevraagd is, waarbij het bij ons overkomt als willekeur. Dit voorstel was een hamerstuk en unaniem aangenomen.

Motie

Huisvesting arbeidsmigranten binnenstad

Diverse burgers hebben zich de afgelopen maanden tot de gemeente en een aantal raadsfracties gewend met vragen, opmerkingen en bedenkingen m.b.t. ontwikkelingen rond huisvesting van verhoudingsgewijs grote groepen arbeidsmigranten in betrekkelijk kleine ruimtes in de binnenstad, betrekking hebbende op Het Pypke, Zeeman, Heiligeweg, Schoolsteeg, waarbij ze o.a. hebben gesproken met de burgemeester en met ambtenaren. Er is gesproken over diverse onderwerpen zoals overlast van diverse aard, sociaal ongewenst gedrag, agressie en strijdigheid met gemeentelijk beleid t.a.v. de binnenstad.

Wad n Partij, CDA en PvdA vragen het college om alle aspecten van deze problematiek in kaart te brengen en te adresseren en binnen twee maanden de raad met een informatiebrief te informeren met een inventarisatie van dit probleem, inclusief het aanpakken van ongewenste woonsituaties en huurconstructies en het verbeteren van de leefbaarheid in de binnenstad. Ondertussen te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is vooralsnog geen vergunningen te verstrekken voor onzelfstandige huisvesting in de binnenstad.

Afscheid Raadslid Johan Erents

Na het laatste voorstel hebben we officieel afscheid genomen van Johan Erents, fractielid van Hoop.

Burgemeester Sluiter had een mooie speech gemaakt en daarna heeft dhr. Erents ons nog kort meegenomen door zijn politieke carrière. De scherpe en duidelijke analyses op sommige onderwerpen konden wij wel waarderen en dat gaan we ook zeker missen. Op de eigen authentieke wijze, met soms een kleine stemverheffing maar wel altijd met een lach, dat gaan we misschien nog wel het meeste missen.  

Johan Erents heeft een aantal keren onze fractievergadering bezocht, is mee geweest op excursie en samen een cursus gevolgd. Het voelde soms net als een bonusfractielid!! Het was plezierig om met Johan Erents in de raad van onze prachtige gemeente te hebben gezeten.

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Hendrik Sijtsma en Sietse Zoodsma.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.