22 september 2021

Verslag raadsvergadering 22 september

Harlingen – Notitie geheimhouding, jaarstukken 2020 GR Fryslan West, Sociaal-economisch actieplan en voorontwerp bestemmingsplan Oostpoort fase 3.  

Direct bij aanvang had burgemeester Sjerps een mededeling over de samenkomst van de gemeenteraad. Hoewel de meeste deelnemers graag weer in de raadszaal willen plaatsnemen, worden de raadsvergadering voorlopig tot einde van het jaar in het Vierkant georganiseerd.

Het CDA had vanavond twee vragen voor het vragenhalfuurtje:

  1. Landelijke campagne “Drop je knife”

Het CDA heeft opgemerkt dat er in Harlingen geen aandacht vanuit de gemeente aan de landelijke campagne wordt gegeven. Het CDA is van mening dat door dergelijke campagnes de bewustwording van de gevaren en gevolgen wordt vergroot en dat de jongeren in Harlingen ook de mogelijkheid moeten hebben om hun “steek-“ wapens tijdens deze campagne te kunnen inleveren.

Reynold Bontes verzocht de portefeuillehouder om alsnog aansluiting te vinden bij de campagne “Drop je knife” en hier aandacht aan te besteden in Harlingen.

De burgemeester antwoorde hierop dat er in overleg met de officier van justitie en politie in Harlingen geen aanleiding is om hieraan mee te doen.

  1. Rioolwateronderzoek cocaïnegebruik in Harlingen

In een uitzending van het nieuwsprogramma Nieuwsuur, werd een onderzoek in Rotterdam aangehaald, waarin je kunt achterhalen hoeveel lijntjes coke er per dag worden gesnoven d.m.v. rioolwater onderzoek.

Hendrik Sijtsma stelde hierover de volgende vragen in de gemeenteraad:

1. Is de omvang van het cocaïnegebruik in Harlingen inzichtelijk. 

2. Is er in de gemeente Harlingen al eens een dergelijk rioolwateronderzoek gedaan waar een beeld kan worden geschetst hoe het gebruik in Harlingen is?

3. Zo nee, vindt het college het van belang om dit onderbouwd inzichtelijk te krijgen en bereid opdracht te geven voor een dergelijk onderzoek.

Het antwoord van de burgemeester hierop was, dat dit onderzoek nog nooit in Harlingen uitgevoerd is en het niet inzichtelijk is wat de kosten zullen zijn van een dergelijk onderzoek. Dat zou onderzocht kunnen worden. De burgemeester wees erop dat we de energie beter in andere dingen kunnen steken en je moet realiseren wat je met het onderzoek zou willen doen. Dat is nu net de vraag die het CDA aan het college stelde; of het college het belang ziet om het cocaïnegebruik inzichtelijk te krijgen, maar speelde de bal terug naar de vraagsteller. Het college ziet het belang kennelijk niet.

Raadsvoorstellen

Notitie geheimhouding

De afgelopen jaren is er met enige regelmaat discussie in de gemeenteraad over stukken die het college onder geheimhouding toestuurt aan de gemeenteraad en waarvan de gemeenteraad de geheimhouding bekrachtigt. Geheime stukken en besloten vergaderingen horen de uitzondering op de regel te zijn. Het uitgangspunt zou moeten zijn:  "Alles openbaar is tenzij!" Openbaarheid van bestuur is van groot belang voor het functioneren van de lokale democratie, want het raakt het onderlinge vertrouwen tussen raad en college, maar belangrijker nog ook het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur. De discussie en misschien wel onduidelijkheid in de gemeenteraad over de geheimhouding was aanleiding om de bestaande afspraken hierover nog eens goed tegen het licht te houden. Herijking van de bestaande afspraken en het naleven van die afspraken door raad en college draagt bij aan het vertrouwen, maar het vergroot zeker ook de transparantie naar burgers. Een goede motivering van het voorstel tot geheimhouding draagt bij aan meer begrip. Het is belangrijk dat het college als ze een voorstel doet aan de gemeenteraad, goed motiveert waarom er geheimhouding nodig is en voorkomt discussie.

De motivering moet ook in Harlingen beter met een verwijzing naar de grondslag in de WOB. Bovendien is het zo, dat de motivering van belang is, net als de vraag aan de orde is of de raad de geheimhouding kan opheffen.

In de notitie Geheimhouding uit 2016 stond dat de griffier namens de gemeenteraad een register bijhoudt van de stukken en zaken waarvoor geheimhouding geldt. Deze stukken liggen voor de raad ter inzage op de griffie. Geheimhouding is echter nooit voor altijd. In de huidige notitie van de raad ontbreken duidelijke afspraken over het opheffen van de geheimhouding. Het komt de transparantie ten goede om het overzicht van geheime stukken als college met de raad periodiek te evalueren. Het uitgangspunt blijft immers dat "alles openbaar is, tenzij...". Een regelmatige heroverweging, waarborgt dat er niet onnodig geheimhouding blijft liggen op stukken. Zo waarborg je als gemeente de openbaarheid van bestuur. Het is verstandig dat er in het voorstel tot het opleggen van geheimhouding een evaluatiedatum wordt opgenomen. Die evaluatiedatum maakt deel uit van het register. Het register krijgt op die manier een belangrijke signaleringsfunctie om tijdig te evalueren.

Het kan zijn dat geheimhouding niet nodig is op alle informatie in de stukken. De praktijk is dat geheimhouding vaak op hele stukken ligt en dat is niet altijd terecht. In de gemeenteraad van Harlingen is de vraag of de geheimhouding geldt voor alle stukken ook al eens aan de orde geweest. Dit blijft in de praktijk een lastige vraag, maar het helpt als het college in haar motivering duidelijk aangeeft of en waarom de geheimhouding geldt voor het hele stuk, afzonderlijke delen daarvan of alleen op die informatie waarvoor de geheimhoudingsgronden aan de orde zijn.

Het CDA is blij met het voorliggende voorstel waarin meer verduidelijking en evaluatie komt. Sietse Zoodsma benadrukte dat wensen of eisen van derden aan het college om vertrouwelijkheid op te leggen te allen tijde getoetst moeten worden aan het betreffende artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur en is pas van kracht na besluit van de gemeenteraad.

Jaarstukken 2020 GR Fryslan-West en NV Empatec

De gemeenschappelijke Regeling Fryslan-West (GR) is een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van taken op het gebied van gesubsidieerde arbeid. Deze sociale werkvoorziening bestaat uit twee onderdelen: de GR en de uitvoeringsorganisatie NV Empatec. De GR is 100% aandeelhouder van de NV. De raad heeft kennis kunnen nemen van de Jaarstukken 2020 GR Fryslân-West en Jaarstukken 2020 NV Empatec en werd gevraagd om hiermee in te stemmen.

Omdat het hele proces m.b.t. het totstandkoming van een nieuwbedrijfsplan en governance (wijze van besturen) enorm vertraagd en bijeenkomsten alsmaar worden uitgesteld, ging daar alleen maar de discussie over en niet meer inhoudelijk over het voorliggende voorstel.

Het hele proces duurt nu enkele maanden en het lijkt alsof er geen regie meer is en er interne conflicten zijn. In december 2020 heeft het CDA d.m.v. een motie het college verzocht om voor 1 juni met de jaarstukken te komen en voor 1 juli met een nieuwe governance te komen. Dit wordt nu met enkele maanden overschreden door het bestuur van de GR en het college. Op verzoek van het college moest Empatec haar bijeenkomsten die ze voor de deelnemende gemeenteraden had georganiseerd annuleren. Is het college bang dat Empatec het gras voor haar voeten wegmaait?

Wij zijn benieuwd wat hierover in de begroting 2022 komt te staan die volgende maand zal worden behandeld. Een oproep aan het college: versnel het proces en los conflicten op! Het voorstel om in te stemmen met de jaarstukken 2020 werd uiteindelijk unaniem aangenomen.

Uitvoeringsplan Sociaal economisch actieplan

In de raadsvergadering van april 2021 heeft de gemeenteraad de inhoud van het sociaaleconomisch actieprogramma vastgesteld. Dit actieprogramma is een koersdocument voor de komende tien tot vijftien jaar en geeft met vier geformuleerde programmalijnen en elf concreet omschreven businesscases richting aan om te werken aan het versterken van de economische structuur. Daarbij heeft de raad besloten om het programma verder uit te laten werken tot een eerste uitvoeringsplan voor de komende twee jaar. De kracht van het actieprogramma is dat de twee gemeenten Harlingen en Waadhoeke samen met ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs de handen ineen slaan voor het versterken van de economische structuur.

In het uitvoeringsplan is een kosten- en dekkingsvoorstel weergegeven. De bijdrage vanuit de gemeente Harlingen voor de komende twee jaar is in totaal € 201.200,-. Met een aanvullend bedrag van in totaal € 50.000 (€ 25.000 in 2022 en 25000 in € 2023).

Het CDA vindt het goed dat er een uitvoeringsprogramma ligt die niet gebonden is aan de gemeente grens, een prima samenwerking. In het Voorstel staat goed omschreven dat het programma steeds aan verandering onderhevig kan zijn. Volgens Hendrik Sijtsma is dit goed, want het is zeker dat veranderingen in het bedrijfsleven steeds sneller elkaar opvolgen. Twee jaar vooruit kijken is soms al lastig en er zijn veel zaken met de versterking van de economie annex zoals o.a. wonen. Toen we in april de voorloper van dit uitvoeringsprogramma behandelden, waren er in de raad best kritische geluiden te horen over het aantal arbeidsmigranten met bijbehorende huisvesting. Je kan en mag daarover uiteraard kritisch zijn, maar voor het CDA is het een gegeven dat onze regionale economie niet meer zonder deze medewerkers kan. Medewerkers die deels vakbekwaam zijn of die gewoon vacatures vervullen waarvoor je niet beslist een mbo opleiding voor nodig hebt.

De beide gemeentes en de provincie hebben hier duidelijk een taak om goed beleid voor wat huisvesting voor deze groep betreft te ontwikkelen, want deze waardevolle arbeidskrachten hebben wij in deze regio gewoon nodig. Jaren geleden was er alleen een schaarste aan personeel in de tuinbouw kassen, maar momenteel ook in de bouw, scheepsbouw, horeca, de winkels, de technische dienstverlening, de gehele agrarische sector en bijvoorbeeld in de bezorging van alleen al een krant. Hendrik Sijtsma wilde hiermee namens het CDA benadrukken dat het gewoon een feit is dat de bedrijven niet meer zonder arbeidsmigranten kunnen en dat wij hiermee moeten omgaan en in oplossingen moeten denken en niet in bedreigingen. Met dit actieplan economie nemen de lokale overheden in het begin het voortouw, maar wij denken dat met deze opzet de rol van de overheid op termijn meer faciliterend wordt. Wij weten nu nog niet of dit over twee jaar of bijvoorbeeld vier jaar is, als het plan zo werkt zoals we ons voorstellen, zal automatisch de rol van de gemeente van voortrekker naar meer faciliterend gaan. Het CDA vindt niet dat de grote economische groei nu al het doel moet zijn, waar de nadruk teveel op moet worden gelegd. Dit is de eerste stap en de toekomst zal uitwijzen wat het uiteindelijke effect zal zijn. De gemeenteraad zal ieder half jaar worden geïnformeerd en over twee jaar zal er een evaluatiemoment moeten komen. De CDA fractie heeft ingestemd met dit raadsvoorstel.

Voorontwerp bestemmingsplan Oostpoort fase 3

In vervolg op de ontwikkeling van Oostpoort 1 en 2 wil de Exploitatiemaatschappij Oostpoort Harlingen BV volgend jaar starten met de ontwikkeling van Oostpoort 3. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan vereist. Een eerste stap in de benodigde ruimtelijke procedure is het ter inzage leggen van een voorontwerp bestemmingsplan en het verzamelen van reacties van de overlegpartners. Het voorontwerp heeft in het kader van de inspraak ter inzage gelegen. De inspraak heeft 3 reacties opgeleverd.

Nu Oostpoort 2 bijna vol is, is er behoefte aan uitbreiding van dit bedrijventerrein van (netto) 10 hectare. Deze uitbreiding wordt voorzien op het terrein direct ten oosten van het huidige bedrijventerrein op de gronden waar tot voor kort het gronddepot van de N31 gelegen was. Het enige waar de CDA fractie moeite mee heeft, is de reactie van de gemeente op de inspraakreactie 2, opgenomen op pagina 7 van de Reactienota overleg en inspraak bestemmingsplan Harlingen – Oostpoort fase 3 inzake de ontsluitingsweg van Oostpoort.

De gemeente blijkt in haar reactie, geen reden te zien om het in deze reactie genoemde onderzoek te verifiëren dan wel aanvullende maatregelen te nemen voor de huidige toegangsweg terwijl in de raadscommissievergadering van 8 september 2021 het College heeft aangegeven dat de toegangsweg van nu Oostpoort 1 en 2 en in de toekomst ook Oostpoort 3 niet de uitstraling heeft van wat een ontsluiting van een modern industrieterrein hoort te hebben. De huidige verkeerssituatie past volgens Hendrik Sijtsma niet bij een dergelijk groot industrieterrein waarbij het CDA van mening is dat de weg aangepast moet worden.

Het CDA heeft daarom een wijzigingsverzoek (amendement) ingediend met de mede-indieners VVD, Wad’n Partij, Harlinger Belang en PvdA met de aanvullende tekst: ‘Wel vindt de gemeente dat de Fahrenheitstraat qua allure en profiel niet geschikt is om als enige ontsluiting van het industriële complex Oostpoort 1, 2 en 3 te fungeren. Onderzocht zal worden of en hoe dat beter kan. Daarbij zal het veiligheidsaspecten nadrukkelijk worden onderzocht’. Het amendement is met deze aanvulling overgenomen door de wethouder. Het voorstel Voorontwerp bestemmingsplan Oostpoort fase 3 is met 15 stemmen voor en 1 tegenstem van de Wad’n Partij aangenomen.

Er was 1 motie ingediend door de fractie van HOOP.

Motie – Periodiek borstonderzoek

De staatssecretaris voor Volksgezondheid heeft besloten het tijdsinterval voor het periodieke borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks. De reden hiervoor is, dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen i.v.m. te weinig laboranten.

Het is weliswaar landelijk beleid, waar wij als lokale vertegenwoordigers geen invloed op hebben, maar dat de raden als primaire volksvertegenwoordiging wel een belangrijke signaalfunctie hebben op het gebied van de volksgezondheid. De genomen maatregel is ongewenst en onverantwoord waarbij deze zo snel mogelijk weer moet worden teruggebracht naar een tijdsinterval van 2 jaar.

Om dit signaal vanuit Harlingen en overige gemeenteraden in ons land zo breed mogelijk over te brengen naar de staatssecretaris, wordt er bij de demissionaire staatssecretaris, door toezending van deze motie, erop aangedrongen dat hij zijn maatregel zo spoedig mogelijk intrekt en er alles aandoet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast.

Deze motie hebben wij van harte ondersteund!

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Hendrik Sijtsma en Sietse Zoodsma.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.