28 januari 2019

Verslag Raadsvergadering 23-01-19 CDA Harlingen

Verslag van het CDA Harlingen uit de Raadsvergadering van woensdag 23 januari 2019

Harlingen – Over Bestemming Noordwest, Griffiejaarplan, OZB percentage 2019, rioleringsplan 2019-2023 en 2 moties

Voorafgaand aan de raadsvergadering die dit keer om 20.00 uur begon, werd de gemeenteraad geïnformeerd door het bureau Ecorys over de gevolgen van sluiting van de REC. Dhr. Verdult gaf een voor ons duidelijke presentatie over de financiële, juridische, organisatorische, maatschappelijke en economische gevolgen van een mogelijke bedrijfsbeëindiging. Het werd gelijk in het begin al duidelijk dat de directie van Omrin met instemming van de raad van commissarissen de REC kan sluiten. Provinsje Frylan is toezichthouder en kan alleen de vergunning intrekken als de volksgezondheid in het geding is, dat is volgens de onderzoekers nu niet het geval. Fumo is handhaver. Volgens de onderzoekers heeft de gemeente geen middelen om sluiting af te dwingen. Een globale inschatting van de kosten bedragen ongeveer 200 miljoen euro als de REC de deuren gaat sluiten. Wat ons opviel is dat  als de REC stopt, de milieuvergunning nog steeds van kracht blijft. Er zal binnenkort een burgerpeiling worden opgestart d.m.v. een enquête. Via onderzoeksvragen worden de meningen van de inwoners van de gemeente Harlingen gevraagd over hoe men tegenover de REC staat. Half maart wordt het onderzoek afgerond.

 

Om 20.00 uur werd gestart met de raadsvergadering. Na het vaststellen van de agenda en de toezeggingen kreeg het CDA als eerste het woord bij de rondvraag. Douwe Gerlof Heeringa was promotor van Bestemming Noordwest met als doel om organisaties en gemeentes te verbinden. In Harlingen/Waadhoeke gaat er in de recreatie- en toeristische sector een kleine 108 miljoen euro om. Een economische factor om rekening mee te houden. Nu de regio-aanjager is gestopt door aanhoudende tegenwerking van de gemeente Leeuwarden wilde het CDA weten wat voor consequenties dit voor onze regio heeft. De ingeslagen weg van de afgelopen jaren, moet nu niet een doodlopend paadje worden. Wethouder Schoute gaf toe dat Leeuwarden de samenwerking stopt, maar dat Harlingen en Waadhoeke gaan kijken naar hoe we gezamenlijk de regiomarketing kunnen voortzetten.

De tweede vraag was een voortgangsvraag op de verzakking van de terp waar de Kerk op staat in Wijnaldum. Twee jaar gelden had het CDA de vraag gesteld om naar de oorzaak van de verzakking te kijken. In onze optiek waren er nog steeds geen maatregelen en concrete acties genomen. Wethouder Boon heeft aangegeven dat de oplossing met het Kerkbestuur van Wijnaldum zal worden opgepakt.

 

Het Griffiejaarplan werd als ingekomen stuk ingebracht, dit werd voor kennisgeving aangenomen.

De griffiemedewerkers werken voor de gemeenteraad. Die staan de raadsleden bij, bij alle (juridische) vragen en alle voorstellen die de fractieleden willen bespreken. En het voorbereiden van de raadscommissie en raadsvergaderingen en nog veel meer. Het betreft een jaarverslag 2018 van de gemeenteraad en een jaarplan voor 2019. In het jaarverslag staat per project omschreven wat voor werkzaamheden de griffie naast de vaste werkzaamheden heeft uitgevoerd. In het jaarplan staan de projecten die de griffie gaat uitvoeren. Een delegatie van de gemeenteraad (De werkgevers-commissie) kan het jaarplan bijvoorbeeld gebruiken als sturingsinstrument.

 

Twee van de vier bespreekstukken waren hamerstukken, dit betekent dat de gemeenteraad geen vragen of opmerkingen heeft en zonder te hoeven stemmen kan worden aangenomen. Dit ging om het centraal tellen van stemmen bij de verkiezingen die in 2019 worden gehouden voor de provinciale Staten en Waterschap verkiezingen op 20 maart en op 23 mei de Europese verkiezingen. Er wordt op de dag van de stemming eerst op partijniveau geteld en later op kandidaats niveau. De uitslag kan dan eerder bekend worden gemaakt.

Tweede hamerstuk ging over de kaderbrief Veiligheidsregio. Met de kaderbrief legt de VRF de kaders vast  voor de samenstelling van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2023. De raad heeft besloten om kennis te nemen van de kaderbrief en geen wensen of bedenkingen te uiten.

 

Over de OZB percentages werd door één partij via een stemverklaring aangegeven het niet eens te zijn met de afspraken die gemaakt zijn in het bestuursakkoord. De meerderheid stemde voor het definitief vaststellen van de OZB percentages om in 2019 aanslagen op te kunnen leggen.

 

Daarna werd het Gemeentelijk rioleringsplan besproken. Het CDA wilde benadrukken dat er veel gesproken wordt over wateroverlast door te hoge waterstand, maar niet wordt stilgestaan bij de gevolgen van waterpeilverlaging. Er kan verzakking van gebouwen voorkomen door (noodzakelijke) verlaging van het waterpeil. Het CDA heeft aangegeven dat de Gemeente Harlingen haar verantwoordelijkheid hierin moeten nemen. Dat kwam eigenlijk niet het voorstel voor. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

 

Er stonden twee moties op de agenda:

Een compost motie en een REC motie.

De compostmotie met als doel per wijk eigen compost te maken, is eigenlijk een opdracht die samenhangt met een eerdere  aangenomen motie om 100% circulair te onderzoeken. De indiener had zich veel moeite kunnen besparen als dit eerst met de wethouder was besproken. De tweede motie heeft te maken met het onderzoek wat eerder op de avond aan bod gekomen is, namelijk de bevoegdheden voor het sluiten van de REC. Na een verklaring van de heer Sluiter heeft de indiener van deze motie ook besloten om de motie nog even vast te houden.

 

 

 

CDA Harlingen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.