23 september 2020

Verslag raadsvergadering

Harlingen – Rapport duurzaamheid, jaarstukken 2019 sociale dienst, bestemmingsplan Harlingen Ludinga, onderzoek havenzwembad en begrotingswijzigingen met een motie van afkeuring.

Voorafgaand aan de voorstellen werd er een mededeling vanuit het college gedaan, dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in de grondaankoop van de Ried BV en maatschap de Jong. De woning op het perceel van de Ried BV blijft in bezit van de eigenaar wat in eerste instantie in het principeakkoord als verkoopdeal was overeengekomen. Bij de deal met maatschap de Jong waren er nog een aantal praktische zaken die geregeld moesten worden en dan met name over de grondcompensatie. Deze gesprekken hebben uiteindelijk geleid tot financiële aanpassingen van het principeakkoord hetgeen in de raad op 1 juli is vastgesteld.

Vragenhalfuurtje
In het vragenhalfuurtje van de raad kwamen meerdere fracties met een vraag. De PvdA had een vraag over de overlast van fietsen op de veerbootkade. Er is inmiddels een stalling geplaatst en bij de herstructurering rondom de veerbootkade wordt ook een grotere fietsenstalling gerealiseerd.

Reynold Bontes van het CDA had een vraag over het thuiswerken van de ambtenaren. Gebeurd het thuiswerken grotendeels met  eigen middelen zoals eigen pc/laptop en mobiele telefoon, is de beveiliging van de gegevens gegarandeerd en leiden de extra gebruikskosten ook tot compensatie? De portefeuillehouder deelde mee dat bij structureel thuiswerken middelen beschikbaar worden gesteld. De privacy van gegevens en beveiliging worden geregeld via het inloggen op een externe werkomgeving. Bij Structureel thuiswerken zal opnieuw worden bekeken in het personeelshandboek welke kosten zullen worden vergoed.

De fractie van Hoop bracht Sil de potvis nog even onder de aandacht. De gerestaureerde potvis die in bruikleen is van Naturalis moest worden schoongemaakt vanwege schimmel en ligt in een kist te wachten op een betere bestemming. De klimaatomstandigheden in een loods op de Willemshaven zijn niet goed voor het skelet, het wachten is dus op een nieuwe geschikte locatie.

De 2e vraag van het CDA werd gesteld door Hendrik Sijtsma en ging over het leerlingevervoer van de kinderen van de basisschool naar gym en het zwembad. In de collegevergadering van 15 september is besloten om weer een offerte te vragen  voor het leerlingenvervoer. Door de overname van P1 door de gemeente is de gemeente vanaf 1-1-2021 eigenaar van drie bussen. De vraag die door Sijtsma gesteld werd is: Is er overwogen om met de eigen bussen de leerlingen te vervoeren om de kosten te dekken. Het antwoord was kort… Nee, dat is niet overwogen.

Wad n Partij had een vraag over follow the money. Dit platform heeft Harlingen gevraagd om data van de Jeugdzorg ter beschikking te stellen voor een groot onderzoek. Volgens dhr. Wildeboer was dit nog niet gedaan. De wethouder melde dat er inmiddels wel gereageerd was, maar dat dit in samenwerking en onder regie van de centrum gemeente Leeuwarden gaat.

Rapport rekenkamer inzake duurzaamheid
Met dit rapport van de rekenkamercommissie wordt beoogd om de doelmatigheid, doeltreffendheid en toekomstbestendigheid van het duurzaamheidsbeleid te onderzoeken van de gemeente. De Rekenkamercommissie Harlingen beoogt met dit onderzoek: 1. Te onderzoeken in hoeverre het duurzaamheidsbeleid van de gemeente het gewenste effect heeft ten aanzien van doelmatigheid en doeltreffendheid. 2. Te weten hoe de raad haar kader-stellende en controlerende rol heeft ingevuld en 3. Aanbevelingen te doen voor de toekomst.

Het onderzoeksrapport kunt u nalezen bij de agendastukken van de raadsvergadering. De gemeenteraad werd gevraagd om een besluit te nemen om: 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport van de Rekenkamercommissie; 2. De in het rapport opgenomen aanbevelingen over te nemen; 3. Het college te verzoeken uitvoering te geven aan de aanbevelingen.

Het CDA vindt het duurzaamheidsonderzoek gedegen en goed uitgevoerd en zijn blij met de aanbevelingen van de onderzoekers, maar ook dat het college alle aanbevelingen gaat overnemen.  

Dit voorstel werd unaniem overgenomen.

Bij dit agendapunt werd door GroenLinks met mede-indieners ChristenUnie en Wad n Partij, een motie ingediend. Een aanvullend verzoek om in samenwerking met de raad tot een definitie van het begrip “duurzaamheid” voor Harlingen te komen. · Op korte termijn, en in ieder geval dit jaar nog – in samenwerking met de raad – een begin te maken met het ontwerpen van het nieuwe duurzaamheidsbeleid. · Binnen 1 jaar het nieuwe duurzaamheidsbeleid aan de raad voor te stellen.

De motie werd met meerderheid van stemmen aangenomen, met uitzondering van Harlinger Belang en de VVD.

Jaarstukken 2019 Dienst Sociale Zaken
Onze gemeenschappelijke sociale dienst legt jaarlijks verantwoording af aan de deelnemende gemeentes over het afgelopen boekjaar. De jaarrekening over 2019 liet een negatief resultaat zien van € 1.643.229, wat veroorzaakt wordt door een tekort in de jeugdzorg van -1.968.111. We worden kennelijk iedere keer weer verrast door de kostenoverschrijding in de jeugdzorg volgens Sietse Zoodsma. Een overschrijding van bijna 2 mln. Tussen de herziene begroting in februari en de definitieve Jaarrekening. Het is bijna niet te bevatten dat je in de 10 maanden tussen de herziening en de definitieve jaarrekening zo verschrikkelijk verrast wordt. Als je dan gaat kijken naar de aantallen, dan verwacht je een toename in de toegang van de hulp, maar dan kom je tot de conclusie, dat er een stabiele situatie van toewijzingen is. Dan mis je het zicht of inzicht in de intensiteit van de behandelingen naar ons idee.

Maar, we moeten vooruit blijven kijken. Er wordt overigens wel van alles gedaan om de kosten naar beneden te krijgen zo lezen we in de samenvatting bij het voorstel ook met name om de doorverwijzingen buiten het Gebiedsteam in beeld te krijgen. Ook na het bezoek aan de evaluatie van Sociaal Domein Fryslan zijn we enigszins hoopvol gestemd dat we dan toch eindelijk het eind in zicht lijken te hebben van de toenemende kostenstijging in de jeugdzorg.

We hebben het al eerder aangegeven, kijk ook goed naar de oorzaak en aanleiding van de hulpvragen en probeer het voor een groot deel preventief aan te pakken in overleg met het jeugdteam, school, sportvereniging etc. De Raad werd gevraag om kennis te nemen van de jaarrekening. Dit voorstel werd dan ook unaniem aangenomen.

Bestemmingsplan Harlingen Ludinga
Door Ludinga Vastgoed BV is gevraagd om een voorstel voor te bereiden om het bestemmingsplan Harlingen-Ludinga, zoals deze op 15 april 2015 is vastgesteld, te wijzigen of nieuw vast te stellen. Het verzoek van Ludinga Vastgoed BV behelst het schrappen van de huidige maximering van het aantal woningen zoals deze nu in het bestemmingsplan staat. Daarmee zou er plafondloos gebouwd kunnen worden binnen de wijk Ludinga. Hetgeen in 2015 gewijzigd is vastgesteld, staat het CDA nog steeds achter en zien geen noodzaak om dit te wijzigen. Alleen zitten we ook niet te wachten aan open plekken waar bewoning nu niet toegestaan is of wordt tegengehouden of waar niet gebouwd gaat worden zegt Sietse Zoodsma namens het CDA. We hopen dan ook op een constructieve houding op het moment dat er door de ontwikkelaar een concreet plan wordt ingediend waarnaar gevraagd is door het college.

Daarnaast ziet het CDA ook met het oog op de ambitieuze woonwensen en groei van de gemeente Harlingen graag snel het artikel 11 gebied tot ontwikkeling komen. De verordening Romte van de Provincie stagneert deze ontwikkeling. De provincie is van mening dat er voldoende ontwikkeling plaats kan vinden in stedelijk gebied (inbreiding). Laten we niet vergeten dat er een verdienmodel voor de gemeente aan gekoppeld is op het moment dat artikel 11 daadwerkelijk ontwikkeld wordt en woningen worden verkocht. 22 september stond er in de LC een artikel over de toename van huizenverkoop in de Zuidwesthoek aan Randstedelingen. In de raadsvergadering waarin de woonvisie is behandeld, heeft het CDA dit ook genoemd. Je zult actief moeten inspelen op de vraag van buitenaf en een voldoende aanbod moeten houden voor onze inwoners als deze ontwikkelingen zich voordoen en geen afwachtende houding aannemen totdat de provincie haar verordening een keer actualiseert.

Een oproep aan het college om met de provincie in gesprek te gaan over de visie van Harlingen. Een visie gericht op groei van de gemeente Harlingen en niet achter de feiten aanlopen en dat woningzoekenden uitwijken naar andere gemeentes. Het CDA vindt dat ontwikkeling van het artikel 11 gebied ook bijdraagt aan de sociale en economische vitaliteit van de gemeente Harlingen. Wij hopen dat het gesprek wat binnenkort zal plaats vinden tussen wethouder de Groot en dhr. Klaver zal leiden tot een nieuwe start. Het besluit om het verzoek te weigeren, is uiteindelijk aangenomen door alle fracties behalve de Wad n Partij.

Onderzoek havenzwembad
Harlingen en zwemmen in de zee moet één zijn, helaas is in de afgelopen jaren gebleken dat het strand hier niet altijd de beste optie voor is. Menig Harlinger zal met weemoed terug denken aan de tijd van het zee zwembad op die locatie volgens Reynold Bontes. De problematiek met de aanvoer van slib is bekend en dit zal ook zo blijven. Het is daarom goed om andere opties te bekijken die aansluiten bij de gebiedsontwikkeling van de Westerzeedijk en aansluit bij de toeristische visie van onze gemeente. In het algemeen is het CDA een voorstander van een goede zwemlocatie binnen onze gemeente in buiten water, dit zou volgens ons zowel binnendijks als buitendijks kunnen. In het Open Plan proces in 2018 is gebleken dat een meerderheid van de bevolking graag een goede zwemvoorziening ziet in het zeewater. De opties voor een zee zwembad in de Willemshaven zijn divers, net als de investeringsbedragen die hierbij gemoeid zijn. De genoemde investeringsbedragen van de twee voorkeurs varianten die aansluiten bij het hoge ambitieniveau zijn fors. De financiële kaders in het vervolgonderzoek en de bijdrage van de provincie hierin worden alles bepalend of een dergelijk zwembad alleen al financieel haalbaar is. Er moet een goede invulling komen voor de exploitatie en deze voor lange tijd gegarandeerd kan worden, hierbij rekening houdend met een zeer korte periode waarin het zwembad in het jaar gebruikt kan/zal worden. We vragen dan ook aandacht voor de redenen waarom zwembad de Koemen ooit gesloten is. Ook hebben wij in de vergadering verduidelijking gevraagd over de kosten van het onderzoek en of de provincie hier ook een deel voor haar rekening neemt. De kosten van het onderzoek zullen eerst worden voldaan uit de voorziening voor de ontwikkeling Westerzeekdijk, afspraken met de provincie zijn hierover nog niet gemaakt.

De raad heeft het volgende besloten:

1.Kennis te nemen van het verkennend onderzoek naar concepten en locaties voor een havenzwembad in de Willemshaven.

2. In te stemmen met een hoog ambitieniveau en de voorkeurslocaties en -concepten uit het verkennend onderzoek;

3. In te stemmen met de uitwerking van een vervolgonderzoek in samenwerking met de provincie Fryslân.

Begrotingwijzigingen
Na vaststelling van de programmabegroting 2020 door de raad is het noodzakelijk gebleken om tussentijds budgetten aan te passen. Deze bijstellingen van de budgetten moeten aan de raad worden voorgelegd door middel van begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen worden in een apart raadsvoorstel aan de raad aangeboden. In deze vergadering liggen de 25e t/m de 29e wijziging voor:

Het resultaat van de 25e begrotingswijziging betreft een begrotingsupdate voor de periode 2020. Uit deze update blijkt de uiteindelijke financiële ruimte. Het nadelige deel van de wijzigingen ontstaat voor het grootste deel binnen programma sociaal domein door fors hogere lasten bij de dienst SoZaWe bij het onderdeel Jeugdzorg. Hier tegenover staan positieve ontwikkelingen in de vorm van een hogere Algemene uitkering op basis van de september-, decembercirculaire en meicirculaire van het rijk, lagere rentekosten als gevolg van een aangetrokken geldlening, het bedrag voor onvoorzien structureel 2019 dat vrijvalt, precariobelasting op kabels en een hogere opbrengst onroerend zaakbelastingen. Per saldo wordt in 2020 € 356.938 toegevoegd aan de eenmalige middelen.

De 26e begrotingswijziging heeft betrekking op de verkoop aan de Bouwvereniging van alle gronden die de Bouwvereniging in erfpacht van de gemeente Harlingen heeft. De boekwaarde van de erfpachtgronden bedraagt € 19.987,-. Van het verkoopresultaat à € 2.590.000,- komt dus € 2.570.013,- direct ten goede aan de algemene investeringsreserve en heeft daarmee geen effect op het resultaat. Reynold Bontes heeft nog wel aan het college gevraagd om ook actief erfpachtgronden aan te bieden aan woningeigenaren.

Bij deze begrotingswijziging werd door Harlinger Belang een motie van afkeuring ingediend. Het college had namelijk verzuimd de deal met de bouwvereniging voor te leggen aan de gemeenteraad. In de verordening staat vermeld dat bedragen boven 1 miljoen aan de gemeenteraad moeten worden voorgelegd ter kennisgeving, waarbij de raad haar zienswijze hierop kan geven. Het blijft uiteindelijk een bevoegdheid van het college. Ondanks dat alle fracties waarschijnlijk wel achter deze deal staan, heeft het college niet de juiste procedure gevolgd. Dit is overigens niet willens en wetens gebeurd. De bevoegdheden van het college zijn blijkbaar niet duidelijk genoeg. Binnenkort zal er een bijeenkomst worden gepland waar hierover gesproken gaat worden. Het CDA vindt het jammer dat het zo gegaan is. Wethouder Boon heeft een aantal keren excuses aangeboden, dat accepteren wij, daarom hebben wij niet deze motie niet gesteund.

De fracties van Harlinger Belang, Wad n Partij, D66 en GroenLinks hebben de motie gesteund maar kregen hiermee niet de meerderheid.

De 27e begrotingswijziging heeft betrekking op een stimuleringsbijdrage van € 20.000,-aan de stichting Harlingen Sail voor het opzetten en inrichten van een maritiem beleefcentrum.

Als gevolg van de coronacrisis worden in de 28e begrotingswijziging een aantal inkomsten bijgesteld. Het gaat om de volgende inkomsten: •niet heffen haven- en kadegelden bruine vloot 2020 € 80.000,- • Toeristenbelasting 2020 € 35.000,- •vervallen precarioheffing terrassen € 55.000,-

De 29e begrotingswijziging heeft betrekking op het aanstellen van een concerncontroller voor 2020 (oktober tot en met december). De kosten bedragen € 15.000,-.

Harlinger Belang, Wad n Partij en D66 hebben tegen de bovenstaande begrotingswijzigingen gestemd. Desondanks zijn de begrotingsvoorstellen door meerderheid van stemmen aangenomen.

Moties
Er lagen aan het einde van de vergadering nog een tweetal moties. Coalition of the Willing van GroenLinks en een motie van de Wad n Partij over Corona.

De gemeente Harlingen is aangesloten is bij the Coalition of the Willing en dus bereid is om gevluchte mensen op te nemen.  Door het verwoestende vuur in het kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos; is de situatie onhoudbaar aldaar. Daarom wordt het volgende verzoek aan het college voorgesteld: Via bijvoorbeeld stichting vluchteling en de VNG samenwerking met de andere 171 Coalition of the Willing gemeenten te zoeken om : - Gezamenlijk het afwijzen van de “Moria-deal” duidelijk bij de minister en de gehele Tweede kamer kenbaar te maken en tevens duidelijk te maken dat de mensen uit de Griekse kampen en vooral de kinderen onmiddellijk geëvacueerd moeten worden. - Hierover de raad op korte termijn door middel van een raadsinformatiebrief van deze samenwerking en uitvoering te informeren. Het CDA had het standpunt dat dit een taak voor de landelijke overheid is en niet in eerste instantie van de lokale volksvertegenwoordigers. Ons word nu wederom om mening hierover gevraagd. De situatie is nu wel anders, we hebben ons in de gemeente Harlingen op een zuivere democratische wijze aangesloten bij Coalition of the Willing. Dit is niet iets vrijblijvends maar verplicht ons hier in de gemeente tot actie, daarom zal het CDA deze motie steunen. Deze motie is behalve door Wad n Partij door iedereen aangenomen.

Vanwege de tijd werd de motie van Wad n Partij over Corona doorgeschoven naar de volgende vergadering. In de tussentijd wordt wel gevraagd naar de bereidheid van het college om de raad regelmatig te informeren.

We kunnen terugzien op een enerverende vergadering die na middernacht werd afgesloten.

Goed voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Sietse Zoodsma, Hendrik Sijtsma en Reynold Bontes

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.