26 februari 2020

Verslag Raadsvergadering 26 februari

Harlingen – Technische wijziging rechtspositie ambtenaren Griffie en Harlingen Werkt

--------------------------------------------------------------
De agenda bestond vanavond uit twee raadsvoorstellen, technische wijziging rechtspositie ambtenaren Griffie en Harlingen Werkt. Voordat de voorstellen werden behandeld, waren er nog enkele mededelingen van het college en vragen van enkele raadsfracties voor het vragenhalfuurtje.

Mededelingen college:

Rechtszaak Liander

Liander heeft laten weten dat ze verder afzien van rechtsmaatregelen tegen de precariobelasting. Dit betekent dat het bedrag van 3,6 miljoen wat al door Liander betaald was, nu definitief aan de algemene investering kan worden toegevoegd, daar komt nog een bedrag bij voor de overige twee jaar dat de gemeente Harlingen het in rekening mag brengen. In totaal 5 miljoen euro.

Gemeentefonds

Harry Boon had vervolgens een mededeling over het gemeentefonds. Het Gemeentefonds is in Nederland een begrotingsfonds, waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. Het Rijk stopt jaarlijks een deel van zijn belastingopbrengsten in het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen.
De Rijksoverheid kijkt bij de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten onder meer naar:

·       * aantal inwoners;

·       * aantal jongeren;

·      *  aantal uitkeringsgerechtigden;

·      *  oppervlakte van de gemeente;

·       * grootte van de watergebieden.

Dit worden maatstaven genoemd. Er zijn ruim 60 maatstaven. Elke maatstaf heeft een bedrag ‘per eenheid’. De gemeente krijgt dus geld voor iedere inwoner, iedere jongere, enzovoorts.

Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld op basis van nieuwe maatstaven. De Minister is geschrokken van de voorlopige uitkomst van de herverdeling en heeft besloten om het eerst met een jaar uit te stellen. De eventuele gevolgen voor wat Harlingen uit het gemeentefonds zal ontvangen, zal mogelijk pas effect hebben in de meicirculaire van 2021.

Afrekening project N31:

In het kader van de N31 was er € 600.000,- gereserveerd om het Spaansen terrein op te knappen. Die situatie is inmiddels veranderd. Op een gegeven moment moet er toch afgerekend worden. In overleg en met goedkeuring van de provincie is nu afgesproken dat het geld mag worden besteed aan het opknappen van de Spoorstraat. Het geld wat de gemeenteraad al had uitgetrokken daarvoor wordt verlaagd met zes ton en blijft in de algemene reserve zitten voor nieuw beleid.

Geluidsoverlast N31:

Er is sprake van geluidsoverlast langs N31, dit gaat op een paar plekken over de norm heen. Dit voorjaar komen er nog meer uitslagen van extra metingen. Dit kan betekenen dat er een nieuw wegdek zal worden aangebracht voor rekening van de combinatie.

Rondvragen

Een aantal fracties hadden een rondvraag ingediend, dit kan gaan over uiteenlopende zaken of actuele zaken. Het CDA had een vraag over de Stadstuin. Het CDA is blij met dit burgerinitiatief uit de samenleving, maar heeft zorgen en vraagtekens geuit over de vruchtbaarheid van de grond. Door grondverzet bij de aanleg van de N31 is de structuur van dit perceel sterk verslechterd. Hendrik Sijtsma pleitte ervoor om eerst drainage aan te leggen, de grond te bewerken en te bemesten om het vervolgens in te zaaien met een diepgeworteld gewas zoals koolzaad wat goed is voor de structuur van de grond. Het college geeft aan in haar visie dat ze de zorgen delen, maar dat drainage niet nodig is en dat de grond niet zo zwaar blijkt te zijn dan dat het CDA beweert. Door te ploegen en de grond goed te bewerken, kan volgens het college dit initiatief in 2020 van start gaan

Dan de raadsvoorstellen:

Technische wijziging rechtspositie ambtenaren Griffie

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren die per 1 januari in werking is getreden moet er een technische wijziging komen voor de rechtspositie van de griffier, de locogriffier en andere op de griffie werkzame personen. Het komt er in het kort op neer dat de raad opnieuw de griffier en loco griffier moest aanwijzen en de arbeidsvoorwaarden opnieuw moet vaststellen om per 1 januari 2020 ook onder het private arbeidsrecht de bestaande bevoegdheden uit te kunnen oefenen.  Daarnaast was er een nieuwe volmacht nodig om een aantal bevoegdheden over te dragen aan de werkgeverscommissie. De werkgeverscommissie is een commissie, die namens de raad de werkgeversrol voor de griffie vervult en bestaat in Harlingen uit drie raadsleden. Het raadsvoorstel is aangenomen d.m.v. een hamerstuk.

Harlingen Werkt

Het tweede voorstel betrof de evaluatie van Harlingen Werkt. Een pilot dat in maart 2018 gestart is, een experiment gericht op een betere en doeltreffender re-integratieaanpak voor personen die langdurig in de bijstand zitten. Onderzoeksbureau Partoer is gevraagd om onderzoek te doen naar de effectiviteit van de huidige re-integratieaanpak om beter inzicht te krijgen in de uitvoering. Van de resultaten een evaluatierapport op te stellen en te komen met aanbevelingen. Daarnaast lag er een besluit om de pilot te verlengen tot 31 december 2020 met een geldvraag van € 150.000,- waarvan € 95.000,- uit de algemene investerings-reserve.

Het CDA heeft kennis genomen van het onderzoeksrapport van Partoer en de resultaten en aanbevelingen daarvan tot zich genomen van de re-integratie aanpak van Harlingen Werkt. Onze conclusie: het loont wanneer je iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt intensiever begeleid, daardoor kun je toch personen activeren die al een jaar of zelfs jaren niet actief zijn in het arbeidsproces of vrijwilligerswerk. Daar is deze pilot voor bedoeld, een leerproces! Nu kun je discussiëren over het aantal uitgestroomde personen uit de bijstand. De doelstelling is te ambitieus gesteld, maar de uitkomst is volgens het CDA daarmee absoluut niet, dat het geen succes is geweest. Sietse Zoodsma gaf nog maar eens aan dat bij deze intensive aanpak een aantal personen in beweging komen die in de traditionele benadering waarschijnlijk niet geactiveerd zouden zijn. Dan spreken wij van een geslaagde pilot. We kunnen ook deze groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt perspectief bieden en zetten we stappen naar een betere samenleving waar iedereen ertoe doet. Door arbeid en vrijwilligerswerk levert iedereen naar vermogen hieraan een bijdrage.

Het is jammer te moeten constateren dat er partijen zijn die tegen dit voorstel stemmen. We respecteren ieders keuze, maar dan moet je bij jezelf reflecteren wat de betekenis is van je eigen verkiezingsprogramma waarin je stelt dat je (1) sociaal bent en (2) vindt dat iedereen een bijdrage levert aan de samenleving. Met deze tegenstem stuur je in principe de 50 actieve personen weer terug naar hun oude uitzichtloze situatie. Gelukkig heeft de meerderheid voorgestemd.

Goed voor elkaar!   

Namens de fractie van CDA: Reynold Bontes, Sietse Zoodsma en Hendrik Sijtsma

 

                                                                    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.