04 juni 2020

Verslag Raadsvergadering 3 juni 2020

 

Harlingen – Jaarverslag Hus en Hiem, jaarverslag en begroting Veiligheidsregio Fryslan, woonvisie, beheerplannen, omgevingswet en een begrotingswijziging.

De gemeenteraad vergaderde deze avond voor de tweede keer digitaal. We kunnen concluderen dat ondanks een andere invulling van vergaderen, er een groot aantal voorstellen kunnen worden behandeld.    

Voordat de voorstellen werden besproken waren er een aantal mededelingen van het college.:

WMO - Het aantal WMO aanvragen voor huishoudelijke hulp is aanzienlijk gestegen. Van de afdeling bedrijfsvoering van de sociale dienst is een mededeling ontvangen dat er voor de gemeente Harlingen een toename is van 10% dan waar rekening mee gehouden is in de begroting. Wat precies deze financiële gevolgen zijn is nog niet helemaal duidelijk.  

Spaansen- Er is een adviesuitspraak geweest in het proces die speelt bij de Hoge Raad over het Spaansen terrein. Deze uitspraak is het eens met de beslissing van het gerechtshof. Conclusie: Er is sprake van staatssteun. Het hof heeft algehele nietigheid uitgesproken, dit betekent dat de koop geheel ongeldig is en niet heeft bestaan en dat de koopprijs moet worden terugbetaald. Meestal volgt de Hoge raad het advies van de procureur generaal. We zullen de uitspraak hiervan afwachten.

Bedrijventerrein – De Provincie Fryslan heeft ingestemd met de regionale afspraken programmering bedrijventerreinen. De gemeentes Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen hebben de hectares voor vergroten en ontwikkelen van bedrijventerreinen onderling verdeeld. Dit betekent dat Oostpoort 3 verder ontwikkelt kan worden. Er kan nu gewerkt worden aan een voorontwerp bestemmingsplan. Exploitatie van Oostpoort 3 wordt gedaan door Oostpoort BV.

Vaargeul Boontjes – Wethouder Schoute reageerde op een ingekomen brief van de HSBA over de diepte van de Vaargeul de Boontjes. De tekst in de gebiedsagenda wadden 2050 die bij de behandeling van de havenverordening toch nog niet definitief was, blijkt nu bij de behandeling van de verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand op een garantiediepte van 3.80 te staan. De HSBA heeft een dringende oproep gedaan aan de provincie Fryslan om het belang van de bereikbaarheid van Harlingen en het achterland te garanderen. De HSBA roept de provincie op om de drempeldiepte van de nieuwe sluis van 4.70m ook te hanteren voor de Boontjes, maar de wethouder gaf aan dat 3.80 het maximaal haalbare is. Dit is de uitkomst van een jarenlang proces.

Vragenhalfuurtje van de raad.

Het CDA heeft in het vragenhalfuurtjes aandacht gevraagd voor de bouwwegen in Ludinga. In een aantal straten zijn geen bouwactiviteiten meer. Reynold Bontes vroeg het college naar de status van de voorbereidingen om deze straten woonrijp te maken. Klachten van bewoners zijn bekend en deze kwestie is besproken met bewoners en de wijkvereniging. Klachten zijn doorgegeven aan Ludinga vastgoed bv om woonrijp maken te bespoedigen. Het College deelt de stelling van het CDA dat er een aantal straten woonrijp kunnen worden gemaakt. Echter, de conclusie is volgens de wethouder dat maanden later, er nog steeds geen definitieve bestekken zijn overlegd aan de gemeente. Snel woonrijp maken van de straten geeft een kwaliteitsimpuls aan de woonomgeving en de openbare ruimte in de wijk en daarmee worden ook de verkeersissues aangepakt. Het college zal de komende tijd opnieuw in overleg met de ontwikkelaar.

Bespreekstukken

Jaarverslag hûs en hiem – Hûs en hiem is een samenwerkingsverband van Friese gemeenten. Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling (GR) wordt gevormd door de wethouders van de deelnemende gemeenten en één burgemeester, de voorzitter van het bestuur. Hûs en hiem werkt samen met andere provinciale organisaties in het landelijk Team Ruimtelijke Kwaliteit. Meer dan 200 professionals in alle ruimtelijke disciplines adviseren en bieden ondersteuning op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. Deze GR waar Harlingen in deelneemt, heeft haar jaarverslag aangeboden aan onze raad. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om op het verslag of de ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen. Hier werd geen gebruik van gemaakt. Het voorstel is aangenomen met 1 tegenstem.

Jaarstukken Veiligheidsregio Fryslan en begroting 2021 – Veiligheidsregio Fryslân werkt in opdracht van de Friese gemeenten en wordt bestuurd door de Friese burgemeesters en wethouders gezondheid. Veiligheidsregio Fryslân bestaat uit vier onderdelen:

  • Crisisbeheersing (veiligheid)
  • Brandweer Fryslân (veiligheid)
  • GGD Fryslân (gezondheid)
  • Bedrijfsvoering (ondersteunende diensten)

In januari heeft de raad ingestemd met de kaderbrief. Kaders met uitgangspunten waarop een begroting kan worden gemaakt. De kaders die gesteld zijn, hebben deels betrekking op 2020 en verder. Deze uitgangspunten hebben geleid tot een extra bijdrage voor Harlingen van € 84.000,-.

Het CDA heeft begrip voor de noodzakelijke financiële investeringen, hier bovenop komen nog de gevolgen van de coronamaatregelen. Gezien de oplopende kosten en een forse bijstelling van onze meerjarenbegroting heeft Sietse Zoodsma de portefeuillehouder daarom dringend gevraagd om kritisch te kijken naar de kostenontwikkeling de komende jaren. Wij vertrouwen erop dat het bestuur zich steeds voorneemt om een zorgvuldige afweging te maken over nut en noodzaak en zich daartoe beperkt. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Woonvisie Gemeente Harlingen 2020-2030 – Deze nieuwe woonvisie geeft aan waar het woonbeleid zich de komende jaren op richt. Hierin staan de ambities en de belangrijkste opgaven.

Complimenten voor deze uitgebreide woonvisie. Een beleidsvisie 2020-2030 met  drie belangrijke ambities: Aandacht voor bestaande woningvoorraad en woonomgeving, Vraaggericht en toekomstbestendig ontwikkelen en Kansen voor iedereen. Dit ondersteunt door een woningmarktonderzoek.

Sietse Zoodsma had namens het CDA nog een aantal aandachtspunten en aanbevelingen:

Inzetten op Randstedelingen. Het woningprogramma mag voor het CDA nog wel iets ambitieuzer. Om het voorzieningenniveau en gevarieerd winkelbestand op niveau te houden, zal het inwoneraantal moeten groeien. Zorg voor goede aansluiting met het OV van en naar de Randstad en Noord-Holland. Het CDA is blij met de aandacht voor woonruimte en doorstroming voor jongeren. Starters hebben moeite om een betaalbare woning te vinden. Het wordt hoog tijd dat er plannen komen om te voorkomen dat er nog meer jongeren uit Harlingen vertrekken. Het CDA steunt de aanpak recreatieve bewoning in de binnenstad. Het CDA is blij met het realiseren van ontmoetingsplekken voor ouderen om eenzaamheid te voorkomen en tevens steunpunt voor vragen over zelfstandig thuis wonen. Het CDA is content met het vraaggericht en toekomstbestendig wonen in o.a. Midlum en Wijnaldum. Als er incidenteel extra vraag is naar woningbouw, dat er ruimte is voor een maatwerkoplossing zoals het invullen van lege plekken en kavels. Versterk het aanbod intramuraal wonen, dit geeft meer werkgelegenheid.

Harlingen is een prachtige monumentale stad en verdient het om gepromoot te worden. Je kunt er alles aan doen om het aantrekkelijk te maken, maar met alleen een nieuwe gemeentelijke website en een mooie slogan en website ‘Welkom aan zee’ genereer je geen nieuwe inwoners. Je zult zelf actief de gemeente moeten promoten. Nodig ze uit en maak ze nieuwsgierig. Een woonvisie met enorm veel ambities met als doel dat wonen in Harlingen, Midlum en Wijnaldum goed is en aantrekkelijk voor iedereen! De woonvisie is vastgesteld met 16-1.

Beheerplannen – De Gemeente Harlingen heeft veel kapitaalgoederen, denk hierbij aan openbare verlichting, wegen, gebouwen, bruggen en duikers en kades en walbeschoeiing etc. Om deze kapitaalgoederen ook de komende jaren in goede staat te houden, zijn deze beheerplannen geactualiseerd. Het is goed dat de gemeente Harlingen met beheersplannen werkt, op deze manier word er geprobeerd om niet voor onaangename verassingen komen te staan. Het CDA heeft alle zeven beheerplannen doorgenomen. Over het algemeen vind het CDA het een goed raadsvoorstel, Hendrik Sijtsma vroeg nog wel aandacht voor de parkeergarage. Over de onderhoudstoestand van de parkeergarage heeft het CDA zorgen. In het onderhoudsrapport komen namelijk nogal wat gebreken aan het licht waar vervolgens geen actie bij staat. Het antwoord van de wethouder luidde dat het onderhoud gezamenlijk met de reconstructie van de waddenpromenade zal worden aangepakt.

Het CDA hoopt vervolgens dat de extra onderhoudskosten en investeringen in Nieuw Zuid (gebouw C) zijn vruchten af werpt, zodat deze kosten in de toekomst toch wat kunnen verminderen en dat het gebouw wel bij de tijd blijft. In 2017 is er een flinke investering gedaan, de komende jaren wordt opnieuw fors gerenoveerd. De zeven beheerplannen zijn aangenomen. Om jaarlijks alle  onderhoudskosten en periodiek grootonderhoud te kunnen betalen, stijgt de jaarlijkse bijdrage met € 90.000. Dit bedrag zal bij de behandeling van de begroting in oktober worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Omgevingswet  – In dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de uitgangspunten Invoering Omgevingswet. De Omgevingswet is een aangenomen maar nog niet ingegane Nederlandse wet die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. Met het geheel van uitgangspunten hebben we een gezamenlijk vertrekpunt en handvatten waaruit gewerkt kan worden aan de invoering van de Omgevingswet. Ondanks dat de invoering is uitgesteld, vindt het CDA dat we de uitgangspunten prima kunnen vaststellen. Met 4 stemmen tegen en 13 stemmen voor is er ingestemd met de uitgangspunten.

Begrotingswijziging  – Na de vaststelling van de programmabegroting 2020 door de raad in oktober 2019, is het noodzakelijk gebleken om tussentijds budgetten aan te passen. Deze bijstellingen van de budgetten moeten aan de raad worden voorgelegd door middel van begrotingswijzigingen. In april heeft de aanbesteding plaats gevonden voor het realiseren van het fietspad tussen Wijnaldum en Midlum inclusief een fietstunnel onder de Zuidwalweg door. De aanbesteding is helaas hoger dan het bedrag wat door de raad beschikbaar is gesteld. Verder verlangt Staatsbosbeheer dat de gemeente het hele bosperceel langs Midlum overneemt. Dit is financieel gezien iets waar de gemeente niet op had gerekend, maar in de ogen van het CDA wel kansen bied om in de toekomst recreatieve wandelroute s aan te leggen.

Voor de aanleg van het fietspad tussen Wijnaldum en Midlum is een extra krediet van € 175.000 nodig. Parallel aan deze extra aanvraag loopt een subsidieaanvraag van € 200.000 via het programma Fytsimpuls van de provincie Fryslân. Het CDA heeft in 2012 toen bekend werd dat de school in Wijnaldum dreigde te sluiten, voorgesteld om een fietspad aan te leggen tussen Wijnaldum en Midlum. Omdat de Zuidwalweg in het fietstraject ligt, is uiteindelijk een tunnel verkozen boven een fietsbrug. Dorpsbelang en inwoners hebben hun voorkeur uitgesproken voor de tunnelvariant. Voor de basisschoolkinderen en minder mobiele inwoners en ouderen is dit naar ons oordeel de meest veilige en praktische oplossing. Zeven van de negen fracties stemden voor deze begrotingswijziging.

Dit was voorlopig de laatste digitale vergadering. Er is een andere locatie gevonden waar de raadsleden op minimale afstand van 1,5m kunnen vergaderen. We zien er naar uit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.