07 mei 2020

Verslag Raadsvergadering van 6 mei 2020

Harlingen – Grondbeleid, concept Energie strategie inclusief 2 moties, Nieuwe Havenverordening en 2 moties buiten de bespreekstukken om.

De eerste digitale vergadering van de gemeente Harlingen is een feit. Na een matige oefenraadsvergadering waarbij er nog wel het een en ander te verbeteren was, zat iedereen keurig om half acht present voor de vergadering. Nadat de voorzitter de presentielijst had doorgenomen konden we starten.

Voorafgaand aan de bespreekstukken had wethouder Schoute nog een mededeling van het college die betrekking had op een eerdere vraag van het CDA. Dit betreft de garantie van de toekomstige bereikbaarheid van de haven van Harlingen. Het antwoord wat in eerste instantie was gegeven, was dat er binnen de gebiedsagenda overeenstemming was over het op diepte houden van vaargeul de Boontjes, essentieel voor de economische activiteiten in de haven. De mededeling was dat de tekst over dit betreffende onderwerp intussen toch was gewijzigd. Wij wachten in spanning af of de bereikbaarheid gegarandeerd zal zijn voor de toekomst in de tekst van de gebiedsagenda Wadden 2050.

In het vragenhalfuurtje vroeg het CDA naar het onderzoeksrapport over de sportaccommodaties dat ons als raad was beloofd in het voorjaar. Deze toezegging was bij de begroting in oktober al gegeven. Antwoord van de portefeuillehouder: De onderzoeksresultaten van de accommodaties zijn er. De opstellers van het rapport presenteren de resultaten volgende week aan het college, daarna wordt er een advies door B&W opgesteld. De uitkomsten zullen binnenkort aan de raad worden aangeboden.

Hamerstukken

Fumo Lidmaatschap WSGO – De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) waar de gemeente Harlingen bij is aangesloten. Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Hierdoor vallen werknemers van gemeenschappelijke regelingen niet langer onder de rechtspositieregeling (Cao Gemeenten/Car Uwo) maar onder de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (Cao SGO). Hiervoor is vereist dat de FUMO als werkgever lid wordt van de Werkgeversvereniging  Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De gemeenteraad van Harlingen is hiermee akkoord gegaan.

Bespreekstukken

Grondbeleid – Het gemeentelijk grondbeleid biedt instrumenten om de door de gemeenteraad gestelde doelen te ondersteunen. Dit beleid wordt vastgesteld voor de periode 2020-2023. Het grondbeleid is op een aantal onderdelen aangepast. Hierbij valt te denken aan de Omgevingswet, Wet Markt en Overheid en de aantrekkende woningmarkt. Met name het Groenstroken-en erfpachtbeleid uit 2017 is door veranderende marktomstandigheden nu gewijzigd. De afgelopen jaren is er veel veranderd op de woning- en financiële markten. De rentes zijn scherp gedaald en de huizen– en grondprijzen zijn fors gestegen.

Het CDA is van mening dat effecten van het hebben of verkopen van grond, vaak pas na meerdere bestuursperiodes in beeld zijn. Je moet bij het vervreemden van grond wat je als gemeente in eigendom hebt, zeer zorgvuldig te werk gaan.Een ding staat vast, weg is weg. Gelukkig hebben de gemeentebestuurders van lang geleden bijvoorbeeld grond in erfpacht uitgegeven aan o.a. de bouwvereniging, dit is nu een appeltje voor de dorst. Dit is dus niet een verdienste van de huidige raad, maar een gevolg van een actie van destijds. Helaas komt het andersom ook voor. We zullen u een paar voorbeelden noemen; De grond die de gemeente Harlingen in plan Ludinga moest kopen, is allemaal van de gemeente geweest, sterker nog, de grondposities van de ontwikkelaar ook. Alle grond is voor 1,50 gulden per vierkante meter verkocht omdat de gemeente vond dat ze geen grond hoefden te bezitten evenals de percelen waarover nu het wandelpad Byniastate zal worden aangelegd, dit is nog maar vier bestuursperiodes geleden voor de prijs van 1 gulden per meter verkocht. Het CDA wil hiermee zeggen, dat als je de rente goed kunt opbrengen niet snel van grond afstand moet doen en een paar keer moet nadenken voordat je grond verkoopt. We snappen goed dat je zoiets niet zomaar in een raadsvoorstel kunt schrijven, maar het CDA wil hiermee wel benadrukken dat als grondverkopen niet beslist hoeft, je iets terughoudend moet zijn zodat gemeenteraden in de verre toekomst ook een appeltje voor de dorst hebben en sommige ontwikkelingen makkelijker kunnen realiseren. Met grond heb je een sterke positie en naast rente geen kosten. Het voorstel is unaniem aangenomen.

Concept Regionale Energie strategie (RES) – De gemeenteraad heeft in november besloten om deel te nemen aan het traject voor de opstelling van de RES Fryslan. Dit is vastgelegd in een startdocument. Het opstellen van een RES is nodig om tot regionaal gedragen keuzes te komen op het gebied van duurzame elektriciteit en regionale warmte. Nu ligt de Concept RES voor. Met deze Concept RES presenteert de RES Fryslân de Friese duurzame energieproductie voor 2030 van tenminste 2,3 TWh. Dat is een mooie stap in de energietransitie.

Één van de kernwaarden van het CDA is rentmeesterschap, wij zijn verantwoordelijk om ook voor onze kinderen en het verdere nageslacht maatregelen te nemen. Dat de RES in onze en andere regio’s in Nederland een grote impact heeft staat bij ons niet ter discussie. Gezien de directe impact op onze leefomgeving, is het belangrijk dat er aandacht is en blijft voor de inwoners van de regio op dit vlak en dat de maatregelen breed gedragen worden. Wij hebben de overtuiging dat dit in het vervolg van de RES een goede plaats heeft. Het CDA vindt dit voor nu een passend eerste bod omdat het reeds vergund is, het bod is daarom realistisch en concreet. Het CDA heeft dit voorstel gesteund.

Bij het voorstel waren ook 2 moties ingediend. Een verzoek aan het college om nog iets toe te voegen naast het voorstel. De eerste (gewijzigde)motie was van de fractie van HOOP. Te onderzoeken of restwarmte van de REC gebruikt kan worden als stadsverwarming. Hiermee kon het CDA uiteindelijk mee instemmen.

De andere motie was van de fractie van GroenLinks; het realiseren van een substantiële verhoging van de Friese bijdrage aan de landelijke doelstelling en krachtig te sturen op het creëren van een maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieopwekking in Fryslan en hiervoor activiteiten te ontwikkelen. Ondanks dat de wethouder, nadat GroenLinks de motie had aangepast, de motie wel wilde overnemen besloten de overige raadsleden tegen te stemmen. In de tijdlijn is opgenomen dat er wordt gewerkt aan een maatschappelijk en bestuurlijk gedragen RES 1.0. Waarin ook wordt gekeken naar een opslag bovenop dit bod. Ambitie is er dus en dat wordt duidelijk richting de RES 1.0. Een belangrijk onderdeel van de RES is juist maatschappelijk draagvlak creëren, onder andere door het aansporen van burgerinitiatieven. Volgens het CDA was de motie op dit punt volstrekt overbodig.

Havenverordening – Opnieuw stond de havenverordening op het programma, in eerste instantie waren niet alle belanghebbenden tijdig op de hoogte gebracht om het te kunnen beoordelen. In het kader van burgerparticipatie is het voorstel daarom doorgeschoven naar de raadsvergadering van 6 mei. Het CDA heeft de HSBA (Harlingen Seaport Business Association - De ondernemersvereniging van haven) gevraagd naar haar op- en aanmerkingen op de nieuwe verordening. Na het overleg heeft het CDA enkele schriftelijke vragen gesteld. Ook heeft de HSBA zelf input aangeleverd bij het college.

De inbreng van de HSBA heeft niet direct geleid tot een nieuwe versie. Haar argumenten kunnen volgens het college worden ondervangen met overname van de rechten en plichten uit de huidige verordening zoals bij de eis om certificering van de bootlieden. Met certificering wordt in deze context een interne training bedoeld. Ook bij andere paragrafen blijkt dat het college tegemoet kan komen aan de wensen van de bedrijven door de algemene afwijkingsbevoegdheid toe te passen. Het moet namelijk wel werkbaar blijven voor onze havenbedrijven. Je kunt Harlingen nu eenmaal niet in alle opzichten vergelijken met havens als Amsterdam en Rotterdam.

Deze herziening was nodig en sluit aan bij de wens van de scheepvaartsector om te komen tot een harmonisatie van alle verschillende verordeningen en aanpassing aan de actuele geldende wet en regelgeving. De verscheidenheid zorgde binnen de sector voor onduidelijkheid, ze werden in elke stad geconfronteerd met andere regelgeving. Een ander belangrijk punt is de toekomstige bereikbaarheid van de haven. Zoals de wethouder eerder heeft meegedeeld, is het nog even wachten op de definitieve tekst in de gebiedsagenda Wadden2050 die de bereikbaarheid van vaargeul De Boontjes moet garanderen.

Het CDA vraagt daarnaast om aandacht voor de veiligheid bij de werkzaamheden op het haventerrein. Hierover wordt niet gesproken in de verordening. Het terrein maakt onderdeel uit van het openbaar gebied. Het CDA zou graag zien dat er op korte termijn een plan van aanpak komt die gezamenlijk met de havenbedrijven is opgesteld om te komen tot afspraken over het afsluiten van bepaalde delen als er bedrijvigheid op de haven is voordat de arbeidsinspectie gaat ingrijpen. In het antwoord op vragen die het CDA heeft gesteld, dat er maatregelen worden uitgewerkt, is onze indruk dat er vanuit de POH wel overleg is, maar dat bedrijven nu zelf maatregelen treffen door camera’s te installeren om de slagboom te bedienen en dat er één-richtingsverkeer wordt gehanteerd. Wij zijn benieuwd welke maatregelen er binnenkort nog meer zullen komen. Wij hopen op een snelle oplossing. De nieuwe havenverordening is met 17 stemmen voor aangenomen!

Moties

Er resteerden nog 2 moties die niet tot de bespreekstukken behoorden.

  1. Coalition of the willing
  2. OZB Maatschappelijk Nut

De eerste motie is een oproep aan het kabinet voor opname van alleenstaande minderjarige kinderen en jongeren uit Griekenland. Het verzoek aan het college luidde als volgt:

  • Verzoekt het college om er bij de Nederlandse regering op aan te dringen direct in actie te komen voor vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden en de Grieks/Turkse grens
  • Er bij de Nederlands regering aan te dringen op effectieve maatregelen om de crisis te doorbreken
  • Mee te bouwen aan de “Coaltion of the Willing” waartoe de samenwerkende NGO’s oproepen
  • Aan te geven in Den Haag dat de gemeente Harlingen bereid is kinderen op te nemen

De CDA fractie is van mening dat er meerdere keuzes zijn om in actie te komen en ondersteunen deze motie daarom niet. Soms zijn er vraagstukken die schrijnend zijn en waar ieder weldenkend mens uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen heeft. Dit geldt ook voor de benarde situatie waarin veel wereldburgers verkeren die om uiteenlopende redenen op de vlucht zijn, zo ook de vluchtelingen op de Griekse eilanden.

Initiatieven om aan het kabinet duidelijk te maken dat ze in beweging moeten komen, heeft de schijn dat de bewindslieden in den Haag niets doen of niet de juiste beslissingen zou nemen en hun ogen sluiten voor het probleem dat zich daar afspeelt. Zoals hierboven genoemd, kun je dit op meerdere manieren beoordelen en je invloed uitoefenen om uiteindelijk hetzelfde doel te bereiken.

CDA Harlingen vindt meedoen aan een oproep tot het ondernemen van actie niet de juiste keuze. Een aangenomen verzoek vanuit een lokale gemeenteraad moet naar ons idee omgezet worden in daden en actie.

De lokale CDA fractie, onderdeel van een landelijke volkspartij, die op dit moment regering verantwoordelijkheid draagt, heeft zelf gemeend om invloed uit te oefenen binnen haar landelijke partij. Afgelopen weekend kregen wij te horen dat er hard aan een oplossing word gewerkt voor minderjarige vluchtelingen op de Griekse eilanden. Daar zou deze week duidelijkheid over komen. Bij het schrijven van dit verslag is inmiddels een kabinetsbesluit genomen. 

In onderstaande link kunt u dit besluit lezen:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/07/nederland-en-griekenland-gaan-samenwerken-bij-de-opvang-van-minderjarige-vreemdelingen  

Onze partij wordt echter kritisch bejegend opdat zij haar Christelijke normen en waarden zouden schenden door niet mee te werken aan deze motie/oproep. Niet meedoen aan de oproep, betekent in dit geval niet dat het CDA daar tegen is. De initiatiefnemers en de CDA fractie hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk kinderen uit erbarmelijke omstandigheden halen. Alleen we hebben niet dezelfde weg gekozen. De motie is wel door een meerderheid van stemmen aangenomen

De tweede motie betreft een verzoek aan het college om met een voorstel te komen om de verenigingen met een maatschappelijk nut niet meer voor het hoge OZB tarief-voor niet woningen te belasten maar voor het lagere woningtarief. Onder maatschappelijk nut wordt verstaan:  sportkantines, muziekgebouwen, dorpshuizen, wijkgebouwen en bijvoorbeeld gebouwen voor de duivensport. De ozb belasting voor de verenigingen/stichtingen is vier keer hoger dan het woningtarief. Daarnaast is het met het huidige subsidie beleid niet mogelijk om verenigingen/stichtingen hiervoor een subsidie te verstrekken.

De lokale politiek heeft al eens aangegeven dat dit ongewenst is en gerepareerd dient te worden. De wet maakt het op dit moment al mogelijk dat gemeentes dit mogen toepassen, maar de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) vraagt om hier nog even mee te wachten omdat de wet momenteel gerepareerd wordt. Daarom stelt de raad een tussenoplossing voor totdat de wet is aangepast, om bij de begroting van 2021 deze verenigingen tegemoet te komen ter hoogte van 75% van de gemeentelijke OZB-aanslag. De motie opgesteld door het CDA en ingediend samen met 7 partijen werd in stemming gebracht en unaniem aangenomen. Het college is op pad gestuurd om met een oplossing te komen en een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.

 

 

                                                                    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.