16 februari 2022

Verslag Raadsvergaderingen 16 februari

Harlingen – Kunst en cultuurvisie 2022-2028, Havenvisie, Verplaatsing Aldi, Waddenagenda, Duurzaamheidsagenda, Bestemmingsplan uitbreiding Maritieme academie, Verantwoording fractievergoedingen 2021 en Kaderbrief 2023-2026 VRF. 
Dit is alweer de laatste reguliere raadsvergadering van deze bestuursperiode van vier jaar. Op 3 maart volgt nog een vergadering met 1 onderwerp; GR Fryslan west - Empatec. Een volle agenda, met toch een aantal hamerstukken. Met de bespreekstukken hebben we de behandeling van de voorstellen tot 1 avond kunnen beperken. Er was voor de zekerheid een schorsing ingelast om de volgende avond te vervolgen, maar dat bleek gelukkig niet nodig.

Het CDA had een vraag ingediend voor het vragen halfuurtje.
- Didam arrest:
De hoge raad heeft in november een uitspraak gedaan aangaande grondverkopen van gemeente gronden, hieruit volgde het zogenaamde Didam-arrest. 
Hierbij is bepaald dat de gemeente bij verkoop van grond dit breeduit bekend moet maken zodat meerderen belangstelling kunnen tonen. In het algemeen waren er veel gemeenten die zich niet bewust waren van die verplichting. Op dit moment doen veel gemeenten onderzoek hierna en wordt er beoordeeld of er binnen hun gemeente ook (onbewust) fouten hierin zijn gemaakt. 

Concrete vragen van het CDA zijn: 
1.Heeft onze gemeente ook onderzoek gedaan of er bij lopende grond verkopen op de juiste manier is gehandeld? Zo ja, wat is de uitkomst? 
2.Wanneer blijkt dat dit niet juist is gegaan, bent u al bezig om dit te repareren?
3.Wanneer er nog geen intern onderzoek is gedaan, wanneer gaat u dit oppakken en wilt u de raad op de hoogste stellen van de uitkomsten? 
Antwoord:
Het college is bekend met dit arrest. Eind januari is Juridische zaken gestart met het inzichtelijk maken met de reikwijdte van dit arrest. Samen met grondzaken wordt geïnventariseerd op welke lopende en nieuwe dossiers dit van invloed is. Daarna wordt gekeken welke concrete acties er volgen. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.
 
Raadsvoorstellen

Cultuurvisie
In de Kunst- en Cultuurvisie 2022-2028 wordt beschreven wat het culturele profiel is van de gemeente Harlingen in 2028. Wat wil de gemeente behouden, versterken en ontwikkelen om dat profiel te realiseren, wat zijn de ambities? Nadat u de visie heeft vastgesteld, wordt dit uitgewerkt in een beleid. Het beleid zorgt ervoor dat de ambities gerealiseerd worden.
Hiermee wordt er vanuit een duidelijke visie, strategie en beleid kunst en cultuur gewerkt om onze gemeente tot volle bloei te laten komen en Harlingen op de kaart zetten als een cultureel bruisende zeehavenstad met eigen, bijzondere en verrassende initiatieven, kunst en activiteiten.
Tien jaar sinds de vorige cultuurvisie is vastgesteld, is er veel veranderd op het culturele terrein in Harlingen. Het is alsof ieder zijn eigen podium heeft en dat het op zich goed gaat, maar dat het ontbreekt in samenhang, samenwerking, versterking en ontwikkeling. De basis is er wel. Wat je wel merkt, is dat de wens en het verlangen naar meer en verschillende kunst en cultuurvormen er wel is constateert Sietse Zoodsma, ook het draagvlak om dit uit te breiden. Dat zag je ook aan de opkomst bij de verschillende cultuuravonden die georganiseerd zijn en waar heel veel input is gegeven voor de visie en de behoefte. 
De visie die nu voorligt, zorgt voor ontwikkeling en samenwerking. Vergroten van het cultuurbudget is hiervoor wel nodig, zowel op de eigen cultuurafdeling voor de ondersteuning als voor nieuwe initiatieven. Na het vertalen van de visie tot een uitvoeringsplan, moet met nog blijken welke keuzes we op korte en lange termijn kunnen gaan realiseren. Er is wel behoefte aan meer expositie- en oefenruimte. Jammer dat het amendement van het CDA bij het vaststellen van het eenmalig krediet voor de cultuurfunctie bij de begroting niet aangenomen is, waarbij we wanneer er geld over blijft van de investering in de cultuurfunctie van het Entrepotgebouw, direct andere cultuur- en expositielocaties zou kunnen onderzoeken en realiseren. 
Het daadwerkelijk cultuurbeleid zullen we in dit najaar in de raad gaan vaststellen. Het CDA kan zich voor nu prima vinden in deze visie en heeft er alle vertrouwen in dat we de cultuur in Harlingen en daar buiten weer vol op de kaart gaan zetten. De visie is unaniem aangenomen.

Havenvisie
Harlingen is één van de oudste zeehavensteden van Nederland en de enige Friese zeehavenstad. Met de grote diversiteit aan havens wordt ruimte geboden aan zowel de industrie als de pleziervaart. In 2018 is Port of Harlingen NV (PoH) als zelfstandig havenbedrijf opgericht en is er een scheiding gekomen in het beheer en eigendom van de havens in Harlingen; een deel is in eigendom bij PoH (commerciële havengebied), een ander deel is in eigendom gebleven van de gemeente (maatschappelijk havengebied). In het maatschappelijk havengebied voert de PoH het nautisch beheer, de objectbediening, het ligplaatsbeheer en beheer en onderhoud ten behoeve van de gemeente uit. Voor het commerciële havengebied is een havenvisie opgesteld door PoH (Havenvisie Port of Harlingen). Voor het maatschappelijk havengebied (ook wel: gemeentelijke havens) bestond nog geen visie. In de in 2020 uitgevoerde analyse binnenwateren werd het belang van een dergelijke visie benadrukt en werden aanbevelingen meegegeven voor het vormgeven ervan. De havenvisie gemeentelijke havens ligt nu voor ter bespreking. Hierin wordt uiteengezet welke speerpunten voor de ontwikkeling van de havens van belang zijn en waar de komende jaren op wordt ingezet.
Hendrik Sijtsma had namens het CDA de volgende bijdrage: In een visie beschrijf je de kijk van de gemeente op de toekomst van de gemeentelijke havens en de rol die de gemeente daar in heeft. De visie beslaat 10 jaar maar om eerlijk te zijn, kunnen veel zaken die in de visie zijn beschreven al op korte termijn, zeg maar 2 tot 5 jaar gerealiseerd worden. Voor de langere termijn is er weinig in de visie te bespeuren. Veel gaat het om aanlegplaatsen en hoe dat geregeld moet worden en dan vooral de watertoerist die van elders komt en in wat mindere mate de inwoners van onze gemeente die op het water of nabij het water recreëert of zijn of haar sport uitoefent.  Volgens Hendrik Sijtsma ontbreken er een paar zaken. Vol trots spreken wij uit dat onze missie in 2032 een toekomstgerichte watersportstad moeten zijn, uiteraard ook voor onze inwoners. Daarbij horen volgens ons ook het op diepte houden van waterwegen en een meer verscheidenheid aan vaarrondjes die je kunt maken. 
In de visie staat dat er in de waterrijke wijken Ropens en Ludinga veel aanleg mogelijkheden zijn, maar de nieuwe opvaart bij Ludinga is op plekken onbevaarbaar, graag willen wij hierbij aan wethouder vragen of deze problematiek ook opgelost word dit jaar. Het CDA ziet het oplossen van deze problematiek ook als woonrijp maken wat dit jaar zal plaats vinden zoals 5 februari in de krant stond te lezen. Wij betreuren het, dat er geen lange termijn visie is om als de tijd er rijp voor is, de Achlumervaart en de opvaart bij Ludinga mogelijk te verbinden. Dan de sportvisserij, iets wat door vele ouwe seunen word gedaan vanaf de wal of vanuit een bootje. Er wordt wel iets geschreven over dat de Ried noord alleen gebruikt word om te traileren, maar over het daadwerkelijke vissen staat niets omschreven in de visie. In deze visie over het gemeentelijk water misschien wel over het hoofd gezien, maar voor onze fractie een belangrijke groep waar de gemeente oog voor moet hebben.
Over het terugdringen van zwerfafval staat wel wat beschreven maar over de zoetwaterkwaliteit van het boezemwater in de gemeente Harlingen staat helaas niets. Wij missen een visie dat de gemeente Harlingen gezamenlijk met het Wetterskip en provincie Fryslan, zich blijvend zal inzetten om het brakke water zoveel mogelijk dicht bij de diverse sluizen te beperken. Kortom, het CDA kan wel meegaan met deze visie, maar hij is niet compleet. Het voorstel is unaniem vastgesteld. 

Verplaatsing Aldi
De Aldi heeft het voornemen deze supermarkt te verplaatsen naar het perceel aan de Oude Trekweg 34b te Harlingen nabij de rotonde. Op deze nieuwe locatie staat nu een gebouw, het voormalig tuincentrum Siersema, waarin diverse bedrijven zijn gesitueerd. Dit gebouw wordt gesloopt ten behoeve van de te realiseren Aldi - supermarkt. Op de locatie Westerzeedijk komt de supermarkt bestemming te vervallen en wordt de locatie na de verplaatsing vooreerst bestemd als openbaar parkeerterrein. Dit perceel maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling van de Westerzeedijk met het doel om die te ontwikkelen naar een commercieel-maatschappelijke functie. Op grond van de geldende bestemmingen is de verplaatsing niet mogelijk. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan voorziet zowel in de vestiging van een Aldi-supermarkt op het perceel aan de Oude Trekweg 34b als in de herbestemming van het perceel Westerzeedijk 1.

In het debat wat ontstond, ging het met name om de zorg over de vele verkeersbewegingen via de rotonde op de grensweg. Volgens Hendrik Sijtsma is de ontsluitingsweg en de rotonde gebouwd om veel verkeer te reguleren. Ook is het zo volgens Hendrik Sijtsma, dat er niet zozeer meer bewegingen komen, inwoners vanuit het Oosterpark die nu naar de Aldi gaan, gaan nu ook langs dezelfde weg. 

Het enige aandachtspunt van de initiatiefnemer/ontwikkelaar van het terrein moet zijn, dat er een in- en uitrit moet komen waar het verkeer niet moet opstoppen, want dan zorgt dat wel voor een onveilige verkeerssituatie. Het voorstel wat nu voorligt is een voorontwerp. In het definitieve bestemmingsplan ontwerp, moet er een heel duidelijk beeld van de verkeersafwikkeling komen. Dat is een vereiste, zo bleek het in de beraadslagingen van vele partijen. De raad heeft het volgende vastgesteld:
1.    In te stemmen met de reactienota op het voorontwerpbestemmingsplan 'Harlingen – Verplaatsing Aldi'. 
2.    Het ontwerpbestemmingsplan 'Harlingen – Verplaatsing Aldi' zes weken ter inzage te leggen. 
3.    Een krediet van € 100.000,= beschikbaar te stellen om een perceel grond aan te kopen van Aldi Vastgoed aan de Westerzeedijk 1.

Waddenagenda
In 2009 is de Waddenzee aangewezen als Werelderfgoed. Daarmee veranderde de kijk op de Waddenzee. De benoeming gaf gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de Waddenzee en bood tegelijk inspiratie om de kwaliteiten van het Waddengebied veilig, vitaal en veerkrachtig te benutten. De afgelopen jaren is hard gewerkt om vanuit die verantwoordelijkheid en inspiratie een gezamenlijke koers vast te stellen in de Agenda voor het Waddengebied 2050 (december 2020). Deze agenda bundelt bestaande ambities, doelen en strategieën van Rijk en regio, bevat ook aanscherpingen en benoemt de belangrijkste opgaven en dilemma’s. De Agenda vormt het vertrekpunt voor beleid en beheer van het Waddengebied en voor de gesprekken over de realisatie en financiering.
Dit voorstel biedt voor Harlingen mooie kansen tot verdere ontwikkeling van de stad en de haven als Wadden Havenplaats. Zowel in recreatieve als in maritieme zin. Het betreft hier de opgave om de economische betekenis van Harlingen als havenplaats te versterken, zoals de vestigingscondities voor bedrijven, de arbeidsmarkt, ontwikkeling van de toeristische aantrekkelijkheid en om de veiligheid van de haven, zowel nautisch als qua tegengaan van criminaliteit. Een tweede opgave is de energietransitie, duurzame brandstof, afvalstromen, circulair gebruik van grondstoffen, inpasbaarheid in het landschap. Een derde opgave is de verbinding van de Waddenzee met Harlingen, ruimtelijke opgaven zoals die uit het hoogwaterbeschermingsprogramma, revitalisering van het maritieme karakter, beleving en zoet/zout overgangen, waar kansen liggen voor biodiversiteit. 
Dit voorstel past in eerder ingezet beleid, waar Harlingen als onderdeel van de Waddenkust wil samenwerken met andere partijen, om zo tot cofinanciering te kunnen komen. Door onderdeel te zijn van dit samenwerkingsverband, krijgt Harlingen kansen die zij niet zelf zou kunnen realiseren. Dit komt de zelfstandigheid van de stad ten goede, en Harlingen blijft aangehaakt bij toekomstige ontwikkelingen. Deze samenwerking maakt de kansen van Harlingen om aanspraak te maken op subsidies vanuit diverse fondsen, bijvoorbeeld het Waddenfonds, vele malen groter. Er is financiële ruimte in deze fondsen waar we gebruik van kunnen maken, mits wij vanuit een gezamenlijk programma opereren.
Voor het uitvoeringsprogramma agenda voor het waddengebied 2050, word een krediet gevraagd van 22000 euro ,eigenlijk komt het er op neer, om te investeren om in ieder geval aan tafel te zitten waar de plannen worden gemaakt en waar in de toekomst geldstromen heen gaan. Populair gezegd een klein visje uitgooien om een grote vis te vangen. De CDA fractie herinnert zich echter iets soortgelijks. In 2012 heeft de voorganger van Wethouder Schoute de toenmalige wethouder, de raad overtuigd om in het belang van Harlingen € 253.000,- in het project de nieuwe Afsluitdijk te storten. De gebraden kippen zouden ons zo de mond in vliegen, maar niets van dit alles is de gemeente Harlingen overkomen helaas. Sterker nog, de gemeente is gewoon 253.000 euro kwijt en heeft er niets voor terug gekregen. U begrijpt dat het CDA bij deze constructie om geld storten en aan tafel te mogen zitten enigszins kopschuw zijn geworden, maar bij het lezen van de stukken, hebben wij in deze agenda meer vertrouwen en is de investering nog geen 10% van het bedrag van destijds en is iets makkelijker te overzien. De CDA fractie vind dat de mogelijke baten hierin opwegen ten opzichte van de risico s en heeft daarom ingestemd met dit raadsvoorstel. 15 stemmen voor en 1 tegenstem (Wad ’n Partij). 

Duurzaamheidsagenda
De gemeente Harlingen ligt op een unieke plek in Fryslân. Wie hier mag wonen heeft een grote verantwoordelijkheid voor milieu en natuur. Om van dit alles te kunnen blijven genieten, is het van het grootste belang dat duurzaamheid een factor wordt bij alle te nemen besluiten. Duurzaamheid is een veelomvattend begrip. We geven invulling aan onze duurzaamheidsambities door middel van beleid en projecten binnen de onderstaande thema’s: 
• energietransitie; 
• circulariteit; 
• klimaatadaptatie; 
• duurzame mobiliteit; 
• biodiversiteit; 
• sociale duurzaamheid.

Deze thema’s sluiten aan bij de urgente thema’s die vanuit het Rijk, Europa en de Verenigde Naties worden aangepakt. Met de afspraken in het Verdrag van Parijs van de Verenigde Naties, is het startsein gegeven voor een forse inperking van de CO2 uitstoot wereldwijd. Hieraan gekoppelde thema’s zijn de energietransitie en daarmee in samenhang de duurzame mobiliteit. Ook circulariteit is hier nauw mee verbonden: kringlopen sluiten, zodat zo min mogelijk nieuwe grondstoffen nodig zijn. Vanuit het Verdrag van Parijs werken we aan reductie van de CO2 uitstoot, maar ondertussen hebben we al te maken met de effecten van de hoge uitstoot: meer droogte, meer hitte, meer kans op overstromingen door hevige regenval en een hogere zeespiegel. Klimaatadaptatie, het omgaan met die effecten, is noodzakelijk, maar ook een taak die in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is vastgelegd. Het thema sociale duurzaamheid wordt er aan toegevoegd. In de basis gaat duurzaamheid om een balans tussen ‘people, planet en profit’: een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.

De visie die als bespreekstuk voorligt, gaat in op verschillende aspecten. Er word ingegaan op zaken die makkelijk voor te stellen zijn en zichtbaar voor onze inwoners. In de ogen van de CDA fractie hadden er nog wel een paar zaken genoemd kunnen worden die minder zichtbaar zijn of waar de gemiddelde burger eigenlijk geen weet van heeft ,voor het gemak gaan we kort de 6 thema’s bij langs. 
-energie transitie; hierover hebben wij kort geleden in de raad over gesproken en dit staat volgens Hendrik Sijtsma goed omschreven.
-circulariteit; dit is goed te begrijpen als je materiaal opnieuw kunt gebruiken of her kunt gebruiken doordat je je producten die niet meer nodig bent goed gescheiden aanbied. Alleen moet je dat altijd in het grotere geheel blijven zien. We noemen hierbij bijvoorbeeld de vang doelstelling. Je kunt je blind staren op de hoeveelheid restafval per inwoner en daaraan koppelen hoe goed je met het afval scheiden bezig bent, maar gaat dit gepaard met aanbieden van niet zuiver organisch materiaal in de groene container dan doemt het volgende probleem op. Want als bijvoorbeeld glas en plastic door middel van compost gebruik weer in het milieu komt, spannen wij het paard achter de wagen. Dus houd de samenhang goed in de gaten. 

Mooi om te lezen is dat er een bubbelbarier bij de sluizen is aangelegd om het zwerfafval, veelal plastic uit het milieu te verwijderen. Iedereen weet waar plasticsoep toe leidt, maar circulariteit en kringloop zijn twee woorden die je niet los van elkaar kunt zien. Wij vinden het jammer dat er wel in het document geschreven staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de afvoer van rioolwater, maar verder met geen woord rept over wat er met het rioolwater, waar veel kostbare mineralen in zitten en vervuild met medicijn en synthetische drugs resten zo het kanaal in gaat en vervolgens naar zee. Iedere dag weer, van een kringloop is hier geen sprake. Dit is overigens in de westerse wereld het grote gat in de kringloop van de voedselproductie. Er is niet zomaar een oplossing voor te vinden, maar het begint met het benoemen er van en had gepast in de visie.

-klimaat adaptatie; goed dat de visie is dat er meer vergroening in de wijken komt, een snelle afvoer van water bij hevige regenbuien krijgt in deze visie voldoende aandacht.

-duurzame mobiliteit; Natuurlijk zijn voertuigen die geen fossiele brandstof gebruiken beter voor het milieu dan de voertuigen die dat wel doen, maar dat is niet het enigste. Je moet zoiets altijd in het perspectief blijven zien. 

-biodiversiteit; Deze visie is duidelijk. Er word veel gesproken over wat zichtbaar is. Tuinen, bermen en dergelijke. Jammer genoeg word niet in de visie opgenomen, dat in onze gemeente een deel van het buitengebied namelijk het Hegewiersterfjild, met zeer rijke biodiversiteit, waar de doelen makkelijk gehaald worden, niet zichtbaar zijn voor onze inwoners. Misschien is daar op de een of andere manier wel een mouw aan te passen met moderne technieken. Het CDA is van mening dat als je puur voor de grotere diversiteit gaat, je met minder inspanning en geld een groter resultaat in het buitengebied kunt krijgen. Alleen is dit niet of minder zichtbaar voor de inwoners. Ook staat er dat er een goede samenwerking is met de Harlinger agrarische ondernemers die nu al een deel van de bermen maaien en zo werk van de gemeente uit handen nemen en zo ook hun voervoorraad aanvullen. Er staat zelfs dat in de toekomst wellicht geheel bij boeren word onder gebracht . Dit zou mooi zijn,  echter het CDA heeft al gehoord dat de eerste afhakers er al zijn en als er geen verandering mogelijk is, dat de overige agrariërs ook afhaken .De bermen in onze gemeente zijn namelijk te vervuild met aluminium blikjes en worden niet zoals ijzer door de grote magneten van de voermachines uit het voer gehaald met alle gevolgen van dien. Hier zal op korte termijn op geanticipeerd moeten worden.

-sociale duurzaamheid; hier ligt wellicht een grote rol voor de gemeente. We moeten onderkennen dat de groep die niet of met moeite aan kan haken met nieuwe ontwikkelingen mee kan doen, groeit. Hier zal de raad goed oog voor moeten hebben en actie op moeten ondernemen.

Bestemmingsplan Uitbreiding Maritieme Academie
De Maritieme Academie heeft plannen om de faciliteiten zoals het internaat, keuken en eetzaal te verhuizen naar een nieuw facilitair gebouw. Momenteel zijn deze voorzieningen gevestigd in het rijksmonument aan de Stationsweg en de direct daarnaast gelegen gebouwen waaronder een voormalige gymzaal welke is verbouwd tot internaat. Er is nu een plan ontwikkeld voor een compleet nieuw gebouw op de locatie waar nu het parkeerterrein gesitueerd is. Het plan voorziet in een keuken en eetzaal op de begane grond en studentenhuisvesting op de vier verdiepingen. Voor de studentenhuisvesting komen er totaal zo'n 93 één- persoonskamers en 26 twee- en driepersoonskamers. Om de bouwplannen nu verder mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Voor de nieuwbouw is een bestemmingsplan opgesteld waarin naast de nieuwe ontwikkeling tevens de bestaande bebouwing aan de Almenumerweg en het Oud Jaagpad geregeld worden.

In het raadsvoorstel wat nu voor ligt inzake de Maritieme Academie staan meerdere beslispunten, met als hoofdmoot de uitbreiding van de Maritieme Academie. 
De plannen die het CDA heeft gezien vinden we mooi en passen in de omgeving. Tijdens de commissievergadering ging het veelal over hoogbouw, voor een groot deel is dit terecht vinden wij. Er zijn bij de bewoners van de Kanaalweg nogal wat zorgen over de hoogbouw en dat dit mogelijk een precedent schept voor de toekomstige ontwikkelaars van het Spaansen terrein. Het CDA staat er voor dat bij de toekomstige ontwikkeling van dat terrein absoluut niet aan de orde mag zijn, er moet en mag geen scheiding komen van de stad door hoogbouw in dit gebied. In de commissie zijn de vragen/zorgen door wethouder De Groot beantwoord en na de tijd hebben wij hier nog een memo van gekregen. In de reactienota is hier ook inhoudelijk op ingegaan. Die reactie onderstrepen wij. 
Dan nog het plan en de ontwikkeling en toekomst van de academie. Wij begrijpen dat de Maritieme Academie mee moet gaan met de tijd en dat ontwikkelingen zoals deze dus niet uit de weg gegaan kunnen worden. Zoals Reynold Bontes het verwoorde in de raad, vindt het CDA het een mooi plan en passen in de omgeving. Die mening laten wij graag horen, maar is uiteraard niet het meest belangrijke. Het belangrijkste is dat deze academie bijdraagt aan de sector waar Harlingen ook een groot economisch belang heeft. De studenten komen van ver naar onze stad voor onderwijs, maar ook zijn er Harlinger Studenten. win – win, de arbeidsplaatsen in de scheepvaartbranche kunnen in onze directe omgeving niet altijd makkelijk worden ingevuld. Er is dus behoefte aan goed opgeleide vakmensen. Door deze ontwikkeling zijn wij er van overtuigd dat ook dit voor de toekomst enigszins gewaarborgd blijft. 
In de raadscommissie heeft het CDA vragen gesteld over de toekomstige status van het rijksmonument waar nu nog veel activiteiten plaatsvinden die naar het nieuwe gebouw gaan. Wij roepen het college op om de ontwikkeling en toekomstig nieuwe invulling van dit pand hoog op de agenda te zetten en waar nodig ondersteuning te verlenen aan initiatiefnemers. Dit prachtige pand verdient het om in de toekomst ook een goede invulling te krijgen zodat dit culturele erfgoed in goede staat blijft voor de gemeente bewaard blijft. 
Het CDA is trots dat wij als Havenstad de thuishaven zijn voor deze goed aangeschreven Academie en willen de ruimte voor verdere ontwikkelingen bieden en steunen dit voorstel dan ook van harte.  

Kaderbrief Veiligheidsregio en oprichting Stichting expertisebureau en risicobeheer
Op 4 oktober 2021 heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s, het principebesluit genomen tot het oprichten van ‘stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen’. Deze stichting adviseert veiligheidsregio’s op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en koopt voor de veiligheidsregio’s verzekeringen in. Dit besluit is een volgende stap in een proces dat al jaren op landelijk niveau loopt rondom het thema ‘Goed werkgeverschap na dienstongevallen’. Vervolgens is het aan iedere veiligheidsregio om het besluit te nemen dat zij deel willen nemen aan deze stichting. De bestuurscommissie veiligheid van Veiligheidsregio Fryslân heeft hier op 25 november 2021 een voorgenomen besluit over genomen dat Veiligheidsregio Fryslân van plan is om medeoprichter en deelnemer van deze stichting te zijn.
De raad kreeg echter een korte memo zonder verdere onderbouwing. Bij de oprichting van een nieuwe bestuurslaag, was dit in ogen van het CDA veel te mager. N.a.v. vragen van Sietse Zoodsma in de raadscommissie, kreeg de raad een uitgebreid verslag. Sietse Zoodsma legde bij dit voorstel een stemverklaring af met het verzoek om in de toekomst de raad te voorzien van uitgebreide informatie.
Benoeming leden adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit 
In Friesland zijn de welstandcommissie en monumentencommissie geïntegreerd in één Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. In de Woningwet staat dat de leden van de welstandscommissie voor ten hoogste 3 jaar kunnen worden benoemd. De monumentenwet kent geen expliciete benoemingstermijnen. In geïntegreerde commissies zijn de leden van de monumentencommissie formeel ook lid van de welstandscommissie. Daarom wordt voor alle leden van de Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit gerekend met een termijn van 3 jaar en een eenmalige mogelijkheid tot verlenging van nog eens 3 jaar. Continuïteit is gewaarborgd door niet de gehele commissie ineens te vernieuwen, maar door de leden geleidelijk te vervangen.

Zowel het college van burgemeester en wethouders als de raad dienen in te stemmen met wijziging en invulling in de Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit. De gemeenteraad benoemt en ontslaat de leden van de welstandcommissie. De benoeming en het ontslag van leden van de monumentencommissie is een verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. In Friesland wordt vanuit de Gemeenschappelijke Regeling gewerkt met een geïntegreerde commissies. Vandaar dat er nu één voorstel voorligt voor besluitvorming van zowel college en raad. De raad heeft ingestemd om de door het Algemeen Bestuur van hûs en hiem voorgedragen personen te ontslaan, respectievelijk te (her) benoemen als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2022. Met een stemverklaring was alleen de Wad ’n Partij tegen.
Hamerstukken (voorstellen zonder debat)
Verantwoordingfractievergoedingen 2021
Jaarlijks ontvangen de 9 fracties een financiële vergoeding als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. Dit bedrag wordt als voorschot uitbetaald. Alle fracties leggen jaarlijks verantwoording af over deze uitgaven. De Auditcommissie bestaande uit een aantal raadsleden heeft de verantwoording gecontroleerd. Dit voorstel met de verantwoordingen is zonder bespreking vastgesteld.

Verlenging aanstelling lid rekenkamercommissie 
Sinds 2006 heeft elke gemeente een rekenkamer of rekenkamercommissie die de gemeenteraad ondersteunt bij haar taak om het beleid van het college te controleren. Deze rekenkamer(commissie) onderzoekt of het beleid doelmatig, doeltreffend en rechtmatig is uitgevoerd.

Op 16 mei 2018 is de heer T. Dijk benoemd als lid van de rekenkamercommissie van Harlingen. Op 16 mei 2022 loopt zijn eerste termijn af. De heer Dijk heeft aangegeven een tweede termijn als lid te ambiëren. De leden van de rekenkamercommissie en de gemeenteraad stemmen hiermee in.

Begroting na wijziging 2022 Dienst Sozawe Noardwest Fryslan 
De Dienst heeft de raad gevraagd de begroting na wijziging 2022 te behandelen voor een zienswijze. Dit is de gebruikelijke werkwijze. De actuele inzichten zijn verwerkt. De begroting na wijziging geeft inzicht ten aanzien van de verwachte inkomsten en uitgaven. De raad heeft geen aanleiding gevonden om een zienswijze in te dienen en stemt in met de gewijzigde begroting.

Principeafspraken overeenkomst met de Bouwvereniging 
In gezamenlijkheid hebben de Bouwvereniging en gemeente Harlingen een raamwerk van principeafspraken voor anterieure overeenkomsten opgesteld. Door veranderende wetgeving de afgelopen jaren zijn de financiële mogelijkheden van beide partijen binnen de volkshuisvesting bij woningbouwprojecten veranderd. Zowel de herziene woningwet als het wegvallen van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) zorgt voor nieuwe kaders voor de sociale woningbouwprojecten van De Bouwvereniging. De gemeente Harlingen en De Bouwvereniging hebben in onderling overleg de wens uitgesproken om een raamwerk van principeafspraken voor anterieure overeenkomsten te maken

Hiermee ontstaat duidelijkheid over de kostenverdeling van investeringen in de leefomgeving bij woningbouwprojecten van de Bouwvereniging. De raad heeft ingestemd met deze principe afspraken.

Op 3 maart behandeld de raad nog de business case Werkleerbedrijf Empatec en een nieuwe governance structuur van de gemeenschappelijke regeling Fryslan-West. Daarna  gaan alle partijen zich volop richten op de verkiezingen van 14, 15 en 16 maart en volgen er een paar mooie debatten. 

De CDA fractie is de afgelopen vier jaar zeer actief geweest in de gemeenteraad. Met veel plezier hebben wij onze volks vertegenwoordigende taak opgepakt voor de bevolking, verenigingen en ondernemers  van Harlingen, Wijnaldum en Midlum en wij hopen natuurlijk dat u dat waardeert en ons wilt helpen door op onze mooie (lokale) partij te stemmen, zodat wij opnieuw voor vier jaar ons mogen inzetten voor onze gemeente. Bedankt voor het vertrouwen. Wilt u weten welke mooie plannen en ambities het CDA heeft voor de komende vier jaar en waar het CDA zich voor gaat inzetten? Kijk op www.cda.nl/harlingen De kracht van de samenleving!
Goed (zorgen) voor elkaar!

Namens de fractie van CDA: Hendrik Sijtsma, Sietse Zoodsma en Reynold Bontes.
Wilt u met ons mee praten en meedenken? Dat kan, u kunt zich aanmelden op onze website. www.cda.nl/harlingen 


 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.