24 december 2021

Verslag Raadsvergaderingen 8 en 22 december

Harlingen – Fusie Schoolbesturen Odysee en Gearhing, transitievisie warmte, centrum regeling sociaal domein, adviesstelsel omgevingskwaliteit, bestemmingsplan recreatiepark Westerzeedijk Harlingen, Almenum – Herontwikkeling wooncentrum, begrotingswijzigingen 2021 en een motie Wonen in Harlingen.

Met een rommelige en omslachtige start van de vergadering van 8 december konden we de agenda vaststellen met  13 bespreekstukken, tenminste die stonden er in eerste instantie op de agenda. In de raadscommissie van 24 november was daarom al voorgesteld om drie voorstellen te verplaatsen naar de volgende raadsvergadering, te weten; Toetreding Vlieland tot de OVO(Aansluiting van het Voortgezet en Primair onderwijs op Vlieland bij OVO Fryslân-Noord), Tall Shipsrace 2022, en aankoop Aldi- parkeerterrein aan Westerzeedijk. Een ordevoorstel van de Waddenpartij om nog meer voorstellen van de agenda te halen werd verworpen.

Wethouder Schoute had een mededeling over Empatec m.b.t. het vaststellen van de businesscase(bedrijfsplan) in het voorjaar van 2022. Nadat de GR (gemeenschappelijke regeling Harlingen Waadhoeke, Fryske Marren en Sudwest Fryslan) al had ingestemd met de businesscase, heeft het college van B&W van Sudwest Fryslan(waar dezelfde wethouder namens Sudwest Fryslan aan deelneemt) toch laten weten niet te kunnen instemmen. Een verrassend besluit van SWF om nu nog alternatieven te willen onderzoeken. Een dag later kregen wij de mededeling dat Sudwest Fryslan onder toezicht van de provincie is geplaatst. Toeval (??).

Het CDA had een vraag ingediend voor het vragen halfuurtje.

- Beschermen Waddengebied:

Het waddengebied heeft een werelderfgoed status en is een natura 2000 gebied. Op dit moment is er een sterke lobby om het baggeren en uitdiepen van vaargeulen te beperken.

Dit zou de bereikbaarheid en de economische belangen van onze haven via de boontjes en de geul naar de Noordzee weleens flink kunnen beperken. De eerste reactie als je zoiets leest is, dat zal ons toch niet kunnen gebeuren, maar de CDA fractie is daar niet 100% gerust op. Immers, het moge duidelijk zijn wat de beschermde status van natura 2000 gebieden is en dat al dan niet terecht de milieudeskundigen de overheid daar op wijzen. In de media konden wij vernemen dat sommige Waddeneilanden hier al op gereageerd hebben.

Vragen aan het college:

1. Heeft het college ook actief geïnformeerd wat de status is van deze lobby.

2. Gaat u ook een reactie geven op deze lobby

3. Hoe schat u de gevolgen in voor de bereikbaarheid van onze haven en achterland als het baggeren aan banden wordt gelegd.

4. Welke positie kiest u in deze kwestie?

Antwoord:

Het college is bekend met de lobby. Het college geeft aan een zienswijze te hebben ingediend bij de gebiedsagenda Waddengebied op dit punt. De Waddenzee verdroogd, er moet steeds meer gebaggerd worden, dat is de realiteit in het Waddengebied. Het college is er niet gerust op dat het baggeren  gegarandeerd blijft. Het college heeft het opnieuw ingebracht bij de vertegenwoordiger in het bestuurlijk overleg en bij de beheerautoriteit. Dit zou verstrekkende gevolgen hebben voor de haven van Harlingen als in de gebiedsagenda waddengebied geen garanties meer worden opgenomen voor het baggeren van de Boontjes.

Raadsvoorstellen

De gemeenteraad stemde eerst over twee voorstellen die in vertrouwelijkheid zijn besproken. De geheimhouding m.b.t. de brief aan de raad over de schadeclaim van Spaansen Holding BV en de informatie over de Tall Ship Races. De geheimhouding is bekrachtigd door meerderheid van stemmen.

Fusie schoolbesturen Stichting Odysee en stichting Gearhing

Deze fusie zorgt voor een toekomstbestendig schoolbestuur. De Stichting Odyssee en de Stichting Gearhing zijn financieel gezonde organisaties en zouden afzonderlijk zelfstandig van elkaar kunnen bestaan. De schoolbesturen zien echter naar de lange termijn. Een grotere organisatie versterkt de positie. Samen hebben de beide Stichtingen scholen in de gemeenten Harlingen, Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Leeuwarden en Waadhoeke. Deze regio vormt een geheel van stad en platteland. Een economisch florerend en leefbaar platteland is van levensbelang voor de steden en andersom. Onderwijs is hier een belangrijke factor waar de nieuwe Stichting zowel stad en plattelandsscholen bestuurt waarin ruimte is voor openbare, algemeen bijzondere en samenwerkingsscholen. De huidige scholen in het primair-, speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs die onderdeel van de nieuwe Stichting worden behouden na de fusie hun formele richting en karakter. Juist deze fusie zorgt er voor dat ook in de toekomst voldoende goed kwalitatief onderwijs in de steden en dorpen van de vijf gemeenten in de grote regio (Zuid West-Friesland en ook Harlingen) blijvend kan worden aangeboden. Door de vorming van een groter schoolbestuur is het mogelijk om verschillen, efficiency en kennis optimaal te benutten. Deze fusie biedt kansen voor versteviging van de onderwijskwaliteit.

De PvdA attendeerde het college nog op de baangarantie van het personeel, waarna het voorstel tot bestuurlijke fusie unaniem is aangenomen.

Transitievisie Warmte (TVW)

De TVW is een dynamisch beleidsdocument dat richting geeft aan de aanpak naar een duurzaam verwarmde gebouwde omgeving en dat regelmatig wordt geactualiseerd. Het gaat over de opgave om de woningen, bedrijfsgebouwen MKB en maatschappelijke gebouwen (zoals scholen, kerken en ziekenhuizen) te verduurzamen.

Niet voorop lopen, maar slimme volger zijn, loopt als een rode draad door het voorstel en zoals het uitgelegd wordt, kan de CDA fractie daar grotendeels achter staan. Isolatie is altijd de beste manier om energie te besparen. Alles wat je niet nodig bent, hoef je ook niet te gebruiken of de energie nu duurzaam of fossiel is opgewekt. Wij roepen het college op om het manifest nationaal isolatie programma 1 te bestuderen en kijken welke onderdelen bruikbaar zijn voor de gemeente Harlingen. Deze word opengesteld medio 2022. De gehele transitie zal veel geld kosten. Er zullen ongetwijfeld subsidies komen voor allerhande zaken. Om rijksbijdrage te krijgen voor investeringen in CO2 reductie, kan de gemeente Harlingen  met de kennis van de lokale situatie, daar een rol in spelen voor haar inwoners.

Met de visie die voor ligt, zou je kunnen zeggen; de burger weet niet waar hij aan toe is. Als je verlangt van dit moet en dat moet, voor dat jaar, is dat deels waar, maar er word wel een richting ingezet, namelijk isoleren en besparen. Er zal nemen wij aan, de komende jaren veel voorlichting door de overheid en markt worden gegeven als er individueel een verwarmingsketel vervangen moet worden en de keus iets nieuws met een enorme CO2 reductie of zelf geheel CO2 vrij moet worden gedaan. De CDA fractie zou ook voorstander zijn dat in de uitvoering door het college, samenwerking te zoeken met lokale partijen voor het opzetten van een pilot om een aantal huizen per wijk CO2 vrij te verwarmen. Volgens Hendrik Sijtsma ontbreek er iets in de visie of beter gezegd er ontbreek iets wat een logisch gevolg is van de warmte transitie, namelijk het gebruik van elektrisch zal sterk toenemen en de infra in onze gemeente is net als op veel plaatsen niet op orde voor een grote toename in verbruik. Het moet niet zo zijn dat als inwoners grote stappen willen maken, dat deze getemperd moeten worden omdat de kabelinfra het niet aan kan. Dus bij deze een oproep aan het college, gebruik uw invloed hierin waar het kan en moet. Ga stapsgewijs aan de slag en maak alleen goed onderbouwde en robuuste keuzes in de plan- en uitvoering. Het CDA kon instemmen met de visie. Hierna volgt een concreet uitvoeringsplan. Het voorstel is aangenomen.

Centrum regeling Sociaal domein Fryslan

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de Friese gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, WMO 2015 en de Participatiewet (sociaal domein) en de taken die daarmee annex zijn. Een taakverschuiving van centrale overheid (Rijk, provincies) naar decentrale overheid (gemeenten). Vanaf die tijd werken de Friese gemeenten op de onderdelen Jeugdzorg, WMO en Participatie intensief samen aan het opbouwen van een sterke infrastructuur voor de kwetsbare Friezen. Dat doen ze in de vorm van een Centrumgemeenteregeling die in 2014 is opgericht met Leeuwarden als Centrumgemeente.

Om deze samenwerking goed op elkaar af te stemmen is er inmiddels drie keer een evaluatie geweest. De betreffende wijzigingen in de centrumregeling SDF die nu voorliggen, is een update n.a.v. een evaluatie die in 2019 gestart is. Deze evaluatie vindt plaats op grond van de huidige Centrumregeling Samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018 ter verdere professionalisering van de samenwerking. Er is geïnventariseerd welke behoefte er bij de deelnemende gemeentes zijn, met als doel om de samenwerking tussen de gemeentes en centrumgemeente Leeuwarden te optimaliseren. Met de voorliggende aanpassingen/verbeterpunten en aanbevelingen kunnen wij concluderen dat er een zorgvuldig proces is doorlopen en dat er voldoende draagvlak is om hiermee door te gaan en dat het hierbij vooral gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Sietse Zoodsma gaf namens het CDA aan vertrouwen te hebben in deze vorm van een regie-organisatie voor inkoop en beleidsvoorbereiding. Een kennispartner op het gebied van Jeugdhulp, Wmo en Participatie die verbinding legt van en naar de Friese gemeenten. Het voorstel is met een tegenstem van D66 aangenomen.

Adviesstelsel Omgevingskwaliteit

De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Die wet vereist dat de gemeente keuzes moet maken over de manier van advisering over omgevingskwaliteit (nu nog vaak welstandsadvisering genoemd) aan het gemeentebestuur. Op dit moment wordt er voor een groot deel van de advisering door nagenoeg alle Friese gemeenten gebruik gemaakt van de welstandsorganisatie Hûs en Hiem, op basis van een Gemeenschappelijke Regeling. Daarom is ervoor gekozen om als Friese gemeenten gezamenlijk een zoektocht te starten naar mogelijkheden van nieuwe vormen van advisering die aansluiten bij de verplichtingen en doelstellingen van de Omgevingswet.

Door de VFG is opdracht gegeven om nader te verkennen wat een mogelijke richting kan zijn om de advisering over omgevingskwaliteit verder te ontwikkelen, passend bij de koers van de Omgevingswet. Van de 18 Friese gemeente hebben 16 gemeenten besloten hieraan deel te nemen.

De gemeente heeft op dit moment al een adviescommissie die de gemeente adviseert omtrent Omgevingskwaliteit (Hûs en Hiem). Voor de korte termijn kan de huidige adviespraktijk worden gecontinueerd door vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet deze adviescommissie aan te wijzen als de op grond van de Omgevingswet verplichte adviescommissie.

Met een stemverklaring van de Wad n Partij en enige tegenstem, is ingestemd met het verder uitwerken van een menukaart voor advisering over Omgevingskwaliteit voor de Friese gemeenten en  dat de huidige adviespraktijk met Hûs en Hiem wordt voortgezet.

Bestemmingsplan Recreatiepark Westerzeedijk

Dit bestemmingsplan is nodig om het nieuwe recreatiepark aan de Westerzeedijk mogelijk te maken. Op 16 juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten om het ontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage te leggen. Daarop zijn een aantal zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan nu op basis van de zienswijzennota gewijzigd worden vastgesteld. Op basis van het vastgestelde bestemmingsplan kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van de recreatiewoningen en de inrichting van het park.

Wij vinden het een mooi plan, passend in de omgeving en niet te massaal en zien uit naar de definitieve uitwerking van de ontwikkelaar. De zorgen van omwonenden die zijn geuit tijdens de inspraak en haar zienswijzen kunnen wij voor een deel volgen. In reacties is er meermaals aandacht geweest voor de angst van overlast van de insteekhavens voor fluisterbootjes door hangjeugd en barbecue overlast. Op een recreatiepark als deze zal en moet er aandacht zijn voor handhaving, hier speelt de exploitant een grote rol in. Reynold Bontes gaf het college mee om hier blijvende aandacht voor te hebben, de exploitant dit mee te geven en tijdig te acteren wanneer de zorgen toch werkelijkheid blijken te worden. 

De hoogte en grote van de woningen is ook een blijvend punt van discussie en zorg geweest. Er is een vermindering van de totaal oppervlakte opgenomen tot max 75 vierkante meter, een goede aanpassing en tegemoetkoming aan de omwonenden. Ten aanzien van de bouwhoogte merken wij op dat het oorspronkelijke, door de gemeenteraad op 14 november 2018 vastgestelde, voorkeursmodel spreekt van bebouwing in maximaal 2 of 3 bouwlagen (2 lagen met kap). Het ontwerp van de ontwikkelende partij voldoet aan deze randvoorwaarde. De CDA fractie is wel voor een evaluatie van de werking van de klankboord groep en Reynold Bontes riep het college ook op om in de evaluatie alle leden van de klankbord mee te nemen, niet een afvaardiging, maar de gehele groep.

D66 wilde nog de afstand van de nieuwe recreatiewoningen tot de gevels van de omwonenden via een amendement(wijzigingsverzoek) aan laten passen, maar dat is het uitgangspunt al in het bestemmingsplan en daardoor overbodig. Ook de motie die D66 inbracht om de planprocedure op te schorten omdat men van mening was dat de bouwhoogte niet gerespecteerd werd, was niet juist. De gemeenteraad (ook D66!) heeft op 14 november 2018 het voorkeursmodel vastgesteld, wat spreekt van bebouwing in maximaal 2 of 3 bouwlagen. Ook de motie is verworpen. De gemeenteraad heeft ingestemd met de zienswijzennota, het ontwerpbeeldkwaliteitsplan vastgesteld en het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Hierna werd er door de voorzitter ingegrepen. Het was inmiddels 00.00 uur geweest en er stonden nog 3 onderwerp op de agenda; herontwikkeling wooncentrum Almenum, de begrotingswijzigingen en een motie van PvdA, CDA, GroenLinks en HOOP.

De vergadering werd op 22 december hervat met een op zich zelf staande nieuwe raadsvergadering. Bijzondere gang van zaken. In plaats van schorsen en later weer doorgaan, krijgen we zomaar 2 raadsvergaderingen in december. Ach, wij zijn de draad soms een beetje kwijt in de aansturing, maar dat zal wel aan ons liggen.

Op 22 december stonden er nog enkele punten op de agenda. Voorafgaand met enkele rondvragen, werd gestart met het bekrachtigen van de geheimhouding  van de financiële onderbouwing van de centrale huisvesting Ambtelijke organisatie.

Daarna behandelde de raad nog de volgende voorstellen:

Herontwikkeling Almenum

De Bouwvereniging heeft het voornemen om de huidige verouderde gebouwen van het woonzorgcentrum Almenum aan het Van Harinxmakanaal te slopen en hiervoor in de plaats nieuwbouw te realiseren. Ter plaatse worden 162 appartementen gesloopt. Daarvoor in de plaats komen 155 nieuwe appartementen, waarvan 130 woonappartementen in de sociale huursector en 25 woonappartementen in de vrije huursector. Deze 25 stuks worden ontwikkeld door Stichting Wooncentrum Harlinga. De nieuwbouw wordt verdeeld over meerdere bouwvlakken met minimaal twee en maximaal vijf bouwlagen. Vanwege een gewijzigde situering van de bouwvlakken, is de herontwikkeling in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken hebben vanaf 7 juni 2021 voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Op 29 juni 2021 heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij een ieder vragen kon stellen aan gemeente en initiatiefnemer. De ter inzage periode heeft geleid tot 8 inspraakreacties van diverse omwonenden. Op een aantal onderdelen leiden de reacties tot wijziging van de planstukken, waarmee de vervolgfase van het ontwerpbestemmingsplan kan worden gestart. Het voorliggende bestemmingsplan biedt het juridisch planologisch kader voor herontwikkeling van het woonzorgcentrum Almenum.

Het CDA is blij met de herontwikkeling van het woonzorgcentrum Almenum. Gezien de eerdere weerstand van de bewoners van Almenum tegen de verhuizing met de wetenschap dat het huidige complex niet toekomstbestendig is, heeft de Bouwvereniging nu een mooi plan ontwikkeld voor nieuwbouw voor de nieuwe generatie senioren op dezelfde plek, waar een groot deel van de bewoners uiteindelijk wel mee konden instemmen. Op het definitieve plan wat nu voor ligt, zal er altijd verschil van inzicht blijven door omwonenden op privacy, zichtlijnen, bouwvolume en noem maar op. In de reactienota van de gemeente is hierop ingegaan, waarbij geconcludeerd is dat de herontwikkeling aanvaardbaar is voor het woon- en leefklimaat van de omwonenden.

Het bouwvolume wordt meer gegroepeerd en de aanvulling van 25 woonappartementen in de vrije huursector van wooncentrum Harlinga is bedoeld voor commerciële voorzieningen zoals restaurant, winkel, kapper, multifunctionele ruimte etc. wat door de Bouwvereniging niet meer gefaciliteerd mág worden. Een mooie aanvulling om hiermee voorzieningen dichtbij het woonzorgcentrum te realiseren.

Sietse Zoodsma vroeg namens het CDA nog wel bijzonder aandacht voor het muurtje aan de westzijde, naast de laan naar de begraafplaats. Deze moet wat ons betreft behouden blijven, dan wel gerestaureerd worden. Het antwoord op onze technische vraag voor de commissie van 24 november was, dat er een bouwkundig onderzoek komt in opdracht van de Bouwvereniging, maar dit biedt echter geen garantie voor behoud voor ons. Sietse Zoodsma heeft de wethouder opgeroepen om deze belofte na te komen. Gezien ook hier de 8 ingediende zienswijzen, doen we hierbij de oproep om ook dit proces net als bij het recreatiepark Westerzeedijk, een evaluatie te houden m.b.t. burgerparticipatie. Dit voorstel is met 12 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.

39e Begrotingswijziging

Na vaststelling van de programmabegroting 2021 door de raad is het noodzakelijk gebleken om tussentijds budgetten aan te passen. Deze bijstellingen van de budgetten moeten aan de raad worden voorgelegd door middel van begrotingswijzigingen. Deze wijzigingen worden in een apart raadsvoorstel aan de raad aangeboden. Voor ons lag de 39e begrotingswijziging 2021. In deze begrotingswijzigingen gaat het maar liefst om 36 aanpassingen. Het resultaat van de  begrotingswijziging betreft de financiële mutaties die voortvloeien uit een financiële doorlichting voor de tweede financiële rapportage. De gesignaleerde overschrijdingen, achterblijvende inkomsten en financiële meevallers zijn in deze begrotingswijziging verwerkt. Door de bijstellingen ontstaat een voordelig resultaat van € 703.880,-, dit wordt toegevoegd aan de eenmalige middelen.

Reynold Bontes gaf het college mee, dat het CDA het op prijs zou stellen, dat de informatievoorziening van met name de 4 maandelijkse begrotingswijzigingen uitgebreider kan. Met vragen krijgt onze fractie vaak wel het verduidelijkende antwoord, maar dit kun je voor zijn, door de wijzigingen beter te beargumenteren.

Hamerstukken (voorstellen zonder debat)

Geheimhouding financiële onderbouwing Centrale huisvesting Ambtelijke organisatie

Op de agenda van de raadscommissie en raad van resp. 28 oktober en 10 november 2021 stond het onderwerp Centrale Huisvesting geagendeerd. De bijbehorende stukken, waarvan één vertrouwelijke bijlage, zijn met de raad gedeeld. Aan het begin van de raadsvergadering van 10 november 2021 is op verzoek van het college het onderwerp Centrale Huisvesting met een ordevoorstel van de raadsagenda gehaald. Hierdoor heeft geen bekrachtiging plaatsgevonden van de geheimhouding met betrekking tot de financiële onderbouwing. Met dit raadsvoorstel wordt de geheimhouding van deze financiële onderbouwing alsnog bekrachtigd.

De reden hiervoor is dat de financiële onderbouwing informatie bevat over de economische en/of financiële belangen van de gemeente en/of betrokken eigenaren en huurders. Het in de openbaarheid brengen van deze informatie met betrekking tot de financiën van de centrale huisvesting kan de financiële en economische belangen van de gemeente en derden schaden.

Centraal tellen van de stemmen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De gemeente Harlingen heeft al een aantal keren deelgenomen aan een experiment centrale stemopneming (centraal tellen). Deze zijn iedere keer succesvol verlopen. De gemeenteraad werd gevraagd om wederom deel te nemen aan het experiment. Deelname is geheel vrijwillig. Het doel van een centrale stemopneming is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. De voorlopige uitslag op kandidaatsniveau laat iets langer op zich wachten. Na het sluiten van de stemlokalen op woensdag 16 maart 2022 wordt er een voorlopige telling op partijniveau gedaan. Op donderdag 17 maart 2022 worden de stemmen per kandidaat definitief geteld. De raad heeft besloten om in te stemmen met deelname aan het experiment centraal tellen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Motie:

Vanavond lag er 1 motie (een wens of verzoek aan het college) over wonen in Harlingen ingediend door PvdA, CDA, GroenLinks en HOOP.

Er is een krapte op de woningmarkt in Harlingen, Midlum en Wijnaldum en middeninkomens en starters kunnen niet  concurreren met kapitaalkrachtige beleggers. Hierdoor wordt een woning in Harlingen voor deze groepen zo minder bereikbaar. We willen door middel van deze motie pleiten om in de gemeente Harlingen te bouwen voor bewoners, niet voor beleggers. Een zelfbewoningsplicht zorgt ervoor dat de koper een verplichting heeft om zelf in de woning te gaan wonen en dat deze clausule er voor zorgt dat een woning niet aangeschaft kan worden om te verhuren (‘buy to let’). Daarnaast een anti- speculatiebeding die ervoor moet zorgen dat een woning niet aangeschaft kan worden met als doel om deze alleen met winst weer te verkopen.

Verzoek aan het college:

  1. Bij nieuwe koopwoningen, te realiseren op (eventueel toekomstige) grond van de gemeente, standaard in de voorwaarden een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding op te nemen;
  2. Bij nieuwe projecten op grond van private partijen, bij schaarste en indien juridisch mogelijk, een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding op te nemen in een anterieure overeenkomst;
  3. Bij de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding wel te bekijken welke uitzonderingen wenselijk zijn, zoals voor eerstegraads familie of tijdelijk verblijf in het buitenland;
  4. Een onderzoek te doen naar toepassingen, zoals een huisvestingsverordening, en de wenselijkheid om de zelfbewoningsplicht ook voor bestaande woningen te laten gelden, lokale huizenkopers voorrang te geven en de krapte op de woningmarkt aan te pakken;
  5. Als standaardregelgeving niet passend is, op de schaal van onze regio of gemeente te komen met een alternatief om hetzelfde te realiseren;
  6. De gemeenteraad blijvend te informeren over de voortgang en inhoud van de voorstellen.

Het CDA is van mening dat met invoering hiervan koopwoningen niet zomaar meer weggekaapt kunnen worden door (kapitaalkrachtige) beleggers die vervolgens dezelfde woningen gaan doorverhuren voor forse huurtarieven. Stemverhouding: 10 voor, 5 tegen. Motie is aangenomen.

Het laatste agendapunt stond in het teken van het afscheid van Stephanie Geurts, fractievoorzitter van GroenLinks. Stephanie gaat binnenkort verhuizen naar Steenwijkerland, waar ze als lijsttrekker aan de slag gaat. We bedanken haar voor de samenwerking en wensen haar veel succes!

Goed (zorgen) voor elkaar!

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar. Namens de fractie van CDA: Sietse Zoodsma, Reynold Bontes en Hendrik Sijtsma.

Wilt u met ons mee praten en meedenken? Dat kan, u kunt zich aanmelden op onze website. www.cda.nl/harlingen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.