(geen onderwerp)
26 april 2020

CDA Leeuwarden staat voor een duurzame samenleving

Op dit moment is de Regionale Energie Strategie, evenals het positioneringsdocument voor de gemeentelijke Omgevingsvisie 2021, aan de orde. Provincies brengen een bod uit op wat ze kunnen bijdragen in de opwekking van grootschalige duurzame elektriciteit op land in 2030. Ook wordt bekeken wat de regionale mogelijkheden zijn voor de duurzame warmte voor de warmtetransitie in de gebouwde omgeving.

In de RES worden op dit moment die initiatieven meegenomen die al uitgevoerd zijn of die al een vergunning hebben om uitgevoerd te worden.

Op gemeentelijk niveau streeft het CDA Leeuwarden naar een duurzame samenleving. In ons verkiezingsprogramma staat:

  • De gemeente denkt mee met plannen van particulieren en bedrijven om energie op te wekken of om woningen en/of bedrijfsgronden en –panden te verduurzamen. Ook meedenken en deels mee financieren van wijk- en dorpscoöperaties moet mogelijk zijn.
  • Windmolens bij dorpen, zoals die van Reduzum, willen we bij voldoende draagvlak mogelijk maken. Het draagt bij aan een schoner milieu en kan economisch en sociaal van grote invloed zijn op de leefomgeving in betrokken dorpen.
  • We zijn tegen gas- en proefboringen in onze gemeente. Geen risico op aardbevingen en bodemdaling.
  • Voor initiatieven op het gebied van zonne energie moet draagvlak zijn en ze moeten passend zijn qua aard en schaal.

Zonnepanelen zullen primair op de daken moeten, bij plaatsing op de grond zal het standpunt van het CDA zijn, dat eerst aangetoond moet zijn wat er op de daken nog voor capaciteit is.

Op bijeenkomsten over initiatieven voor zonneweiden tref ik Maaike Prins, Statenlid CDA Fryslân, vaak en we kunnen hierin samen optrekken. Haar vraag, samen met andere partijen, om de regels van de zonneladder toe te passen, sluiten heel goed aan op onze ambities.

Zie ook bijgaand artikel uit het Friesch Dagblad

Aaltsje Meinderts, CDA Leeuwarden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.