14 juli 2021

De Hem: CDA kiest voor bouwen met aandacht voor natuur

Het is ontegenzeggelijk dat dit plan emotie en bezwaar oproept. Het is echter ook ontegenzeggelijk waar dat dit besluit een historisch logisch verloop kent en de woningnood in onze gemeente zorgelijke proporties heeft aangenomen.  Het plan kent een groot palet aan belangen, deelbelangen en minsten zoveel inzichten. Van een simpel voor of tegen kan dan ook geen sprake zijn. Een afweging van eerder genoemde belangen is op zijn plaats.

Het CDA Leeuwarden laat zich voorstaan op een twee principes in politieke afwegingen als deze.

  1. Welke belangen zijn onderdeel van de beslissing en wat is dat afwegende het algemeen belang van de gemeente en haar inwoners.
  2. Welk voorgaande besluiten leiden tot dit besluit is er daarmee sprake van een betrouwbare, voorspelbare overheid.

Als we deze principes afpellen naar specifiek dit besluit moeten we de volgende vragen denk ik beantwoorden:

  1. In hoeverre komt de vogelpopulatie in de aangrenzende polder in het nauw?
  2. In hoeverre heeft het naburige dorp Goutum hinder van de bouw?
  3. In hoeverre is er behoefte aan woningen in Leeuwarden?
  4. Welke besluiten liggen hier aan ten grondslag en welke consequenties heeft afstel?

De vogels
Stukken hierover aangaande De Hem laten verschillende beelden zien. Zo zou 300 meter afstand gewenst zijn, maar ligt de Houn al binnen de 300 meter van de bebouwing in Goutum en Wiarda en floreert de populatie. De gevolgen van de bebouwing kunnen nu echter wel gevolgen hebben. Het compensatiegebied de Himpensermar lijkt echter een goed alternatief. Echter het is zeer goed denkbaar dat de vogelpopulatie in de Hounspolder hinder gaat onder vinden. Uiteindelijk komt het ook dan neer op een afweging van dit belang ten opzichte van de andere belangen. De ingetekende afstand zou allicht nog wel vergoot kunnen worden, onze fractie spreekt het voorstel van D66 erg aan. De afstandswinst zou zeker bij kunnen dragen aan de bescherming van de populatie.

Goutum
Goutum grenst straks op 50 meter afstand van dit plan. Onderdeel van de inspraak was dat de bebouwing afgeschermd mag worden. In de tekening is hier voor een groot gedeelte sprake van. Uit de handtekeningenactie en de inspraak die geweest is doet blijken dat men niet tevreden is met het plan, dat spijt ons wel. Zeker nu ook plaatselijk belang ontevreden is over het participatieproces. Graag van de wethouder een reflectie op het participatieproces, deelt hij de kritiek?

Woningen in Leeuwarden
Het leidt geen twijfel dat er een grote woningbehoefte is in Leeuwarden. Het beperkte aanbod op de verkoopsites en de grote vraag die uit onderzoeken naar voren komt laat zien dat bouwen voor gezinnen, senioren en starters een noodzaak is. Een noodzaak voorzitter, in de letterlijke zin des woords.

Een vervolgvraag die dan gesteld kan worden is uiteraard of specifiek De Hem gebouwd moet worden. Straks ga ik graag in op de historische besluiten die hier aan te grondslag liggen, maar er is een andere factor. Als we niet besluiten tot bouw zal de nieuwbouw in deze gemeente überhaupt tot ernstige vertraging komen. Nu is De Hem is zo gezegd nu aan de beurt, andere plannen komen pas later waardoor ook oplevering van nieuwe huizen in onze gemeente pas later komt.

In het plan wordt gesproken over Sociale huur. CDA wil niet te veel sociale huur, gelet op het feit dat Leeuwarden dat reeds bovengemiddeld veel heeft. Maar als het er toch komt -en dat heeft de Raad reeds eerder vastgesteld- dan kunnen wij instemmen met de bestemming voor deze huizen zoals in het plan vastgelegd, namelijk voor senioren.

Historische besluiten
Aan voorliggend besluit ligt 20.000.000 euro aan gemeenschapsgeld ten grondslag. Bij afwijzing van het voorliggende plan zal er fors moeten worden afgeschreven op de grondexploitatie. Dit zal ten koste gaan van onze begroting. Uit de beantwoording van vragen bleek dat beperking van het aantal huizen zal leiden tot een verliesgevende investering. Gelet op deze feiten en de historische besluiten die in de afgelopen 20 jaar die hier aan voorafgegaan zijn lijkt een voorstem een logisch gevolg.

Concluderend
Al met al voorzitter is dit een afweging van belangen. Waar het zwaartepunt in de belangenafweging naar toe wijst zal per fractie kunnen verschillen. Als CDA proberen we de nuance op te zoeken door te stellen dat Goutum weliswaar geraakt wordt door de plannen, maar ook deels wordt ontzien. Bestaat de kans dat de vogels in De Houn in de verdrukking komen, maar is er ook sprake van afstand en compensatie. Deze twee onderdelen in ogenschouw nemende kan een conclusie over de bouw niet naar het één noch naar het ander doorslaan. Wat voor onze fractie echter wel de doorslag geeft is dat wij de noodzaak van snelle bouw in onze gemeente doorgang willen laten vinden en dat wij het besteedde gemeenschapsgeld niet willen ontwaarden door vanavond ineens een diametraal ander besluit te nemen dan deze Raad de afgelopen 20 jaar heeft voorgestaan. Daarom zal de CDA fractie het college volgen en voorstemmen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.